تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (قدرتی و تعادلی) بر تعادل (ایستا و پویا) و پرخاشگری کودکان پسر 7 تا 14 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افراد کم توان ذهنی افرادی هستند که تکامل فکری در آن ها متوقف شده یا ناقص است که با اختلال مهارت های تکاملی مرتبط با سطح کلی هوش همراه می شود و توانایی های کلامی، حرکتی و شناختی این افراد نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (قدرتی و تعادل) بر تعادل (ایستا و پویا) و پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.
مواد و روش ها
در مطالعه نیمه تجربی حاضر، تعداد 30 نفر از دانش آموزان پسر 7 تا 14 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر مدارس استثنائی منطقه بن رود با میانگین سنی و انحراف استاندارد (03/2±3/9) و بهره هوشی 50 تا 70 (02/5±230/60) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس هوشبهر به طور تصادفی جفت شده در دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی همتاسازی شدند. به منظور ارزیابی تعادل (ایستا و پویا) از زیر آزمون تعادلی قابلیت حرکتی بروئینینکس-اوزرتسکی و برای ارزیابی پرخاشگری از آزمون 30 سوالی زاهدی فر استفاده شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه 40 دقیقه ای تمرینات ترکیبی (قدرتی و تعادلی) را انجام دادند. همچنین در پایان دوره پس آزمون به عمل آمد. از تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده شد و سطح معناداری 05/0 محاسبه شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که تمرینات ترکیبی (قدرتی و تعادلی) تاثیر معناداری بر تعادل ایستا (001/0=P و 646/24=F)، تعادل پویا (001/0=P و 841/29=F) کودکان کم توان ذهنی داشته است، ولی بر پرخاشگری (111/0P و 745/2=F) تاثیر معناداری نشان نداد.
نتیجه گیری
با توجه به اثر بخشی پروتکل تمرینی مورد استفاده تحقیق حاضر در تعادل (ایستا و پویا) کودکان کم توان ذهنی، استفاده از آن در برنامه توانبخشی این کودکان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Combined Exercises (Strength and Balance) on Balance and Aggression in 7-14 Year-Old Educabe Intelectual Disability Boys

نویسندگان [English]

 • Hassan Taghian 1
 • Gholam Ali Ghasemi 2
 • Morteza Sadeghi 3
1 MSc in Pathology and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan ,Isfahan, Iran
2 Associate Professor in Pathology and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 PhD Student in Pathology and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Mentally retarded people are those whose mental development ceased or are incomplete, and may include disorders in developmental skills related to intellectual levels. This problem usually has its crucial effects on their verbal, cognitive, and physical mobilities. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of combined training (strength and balance) on balance, muscle strength, and aggression in mentally retarded educable children.
Materials and Methods: In a semi-experimental study, a total of 30 male students, 7 to 14 years old, studying at special school of Varzaneh District, with the mean age and standard deviation of 9.3±2.03 and IQ 50 to 70, were purposefully and according to availability selected as the sample and then assigned to experimental (N=15) and control (N=15) groups based on their IQ scores. Bruininks-Oserestsky Test of Motor Proficiency was used to evaluate participants’ balance. Also, to measure aggression, the researcher made use of Zahedifar scale. Participants of the experimental group performed the combined training (strength and balance) for eight weeks, three sessions a week, with each session lasting for 40 minutes, while the control group did not participate in any special training. At the end of this period, both groups took the posttest. For statistical analysis, repeated measures of ANOVA was use. The level of significance was set at p=0.05.
Results: Research findings showed that combined training (strength and balance) had significant effects on static and dynamic balance. However, the effects of selected training on participants’ aggression were not statistically significant.
Conclusion: It can be concluded that based on the effectiveness of this training protocol on rehabilitation of mentally retarded children, it is recommended that such rehabilitation programs be included for participants with mental disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentally retarded children
 • Combined training
 • Balance
 • Aggression
 1. Ataman A. Children with special needs and introduction to special education children. In: Warnock M,Cigman R, Editors. Special educational Needs: A New look. London: philosophy of education society of Great Britain.2005; 9-30.##
 2.  Ozguven E. Guidance in special education. In: Can G, Editor. Guidance. Eskisehir: Anadolu University Publishing 2002 : 209-26. ##
 3. Demirel M. Primary school curriculum for educable mentally retarded children: A Turkish Case. Online Submission, US-China Education Review 2010 ; 7(3): 79-91. ##
 4. Rafei T.Motaghi H.Tafazoli A.The Effect of rhythmic movement on cognitive development- Motor and social adjustment and mental retardation. Proceedings of the second congress of non-drug treatments in psychiatry. University of Medical Sciences- Iran therapy 2001: 44. [In Persian]. ##   
 5. Rahbanfard H. The effect of a specific motor program on perceptual motor skills of mentally retarded boys[Msc Thesis]. Tehran, Iran: Faculty of Physical Education and Sport Science. [Msc Thesis]. University of Tehran 1998. [In Persian] ##
 6. Soltani B, Sadeghi F, Alirezayi F. Mother and Child Health. Press assessment. 2001; 5(1): 471. [In Persian]. ##
 7. Afroz GH. Introduction to Psychology and Education of Mentally Retarded Children.Tehran, Tehran University Press 2008; 33. [In Persian]. ##
 8. Sajedi F, ShashhaniS,Hadiyan M.Motaghi H.Tafazoli A. Mentally Retarded Children (etiology, diagnosis and intervention). Social Welfare and Rehabilitation Sciences University, Center for Pediatric Neurorehabilitation 2010: 9-12. [In Persian]. ##         
 9. Havmen M. Heller T. Leel L. Maaskant M. Shhshtari Sh . Strydome a major health risks in aging persons with intellectual Disabilities: An overview of recent studies .Journal of policy and Practice in Intellectual Disabilities 2010; 7( 1) : 59-69. ##

10. Duristine JL. Moore GE. Painter P . Roberts O. Exercise managment for person with chronic diseases and disabilities. Human kinetics 2009:360. ##

11. Stanish H. Temple V . Frey G. Health-Promoting physical Activity of Adults with Mental Retardation and Developmental Disabilities Reasearch Reviews 2006; 3(12): 13-3##

12. Ghasemi GH, Salehi H, Heydari L. The Effect of a Rhythmic Motor Program on Perceptual–Motor Abilities of Educable Mentally Retarded Children. Journal of development and motor learning 2010; 4(9): 92-75. [In Persian]. ##

13. American association on mental retardation "Mental retardation: definition, classification, and systems of support (9ed)". Washington DC. Author 1997. ##

14. Khaliltahmasebi R. The effect of Rebound training on physical fitness factors, Static and dynamic balance educable mentally retarded children. [Msc Thesis]. Esfahan, Iran: University of Esfahan , 2012. [In Persian]. ##

15. Daneshmandi H, Barati A, Ahmadi M. The effect of core stability training on Balance mental retardation. Journal of Rehabilitation 2012 ; (25): 16-24. [In Persian]. ##

16. Ahmadi M, Daneshmandi H, Barati A, The effect of Core stability training on dynamic balance mentally retarded children. Journal of Sports Medicine and Technology 2011 ; 2(3): P77. [In Persian]. ##

17. Afroz GH, Omarayi K, Taghizade M, Yazdani M. The effect of Physical exercise on reducing aggression slow-paced students. Journal of development and motor learning 2009 ; (3): 37-49. [In Persian]. ##

18. Shojaei S , Hemati GH. Research in the area of Exceptional Children. 2nd ed 2006;6 (4): 855-49. [In Persian]. ##

19. Kubilay N.Yildrin Y. Kara B. Effect of balance training and posture exercsise on functional  level in mental retardation. Fizyotoraphi rehabilitasyon 2011; 22(2):55-64. ##

20. K.Szymaska A.Mikolajiczy KE. Woltanowski W .The effect of Physical Training on static balance in young People with intellectual disability 2012;33(2):675-81. ##

21. Brui ninks RH ,Brui ninks BD ,Brui ninks – oser et sky test of motor proficiency :2ndeds. Min neapolis : MN: pear son Assessment 2005 . ##

22. Kordi M, Anoshe L, Khodadad S, Khosravi B. The effect of The combination of strength training, balance and quality of life. Journal Sports Medicine 2011 ; 2(5): 51-64. [In Persian]. ##

23. Zahedifar SH,Najariyan B,Shekarshekan H. Construction and Validation of a Scale to measure aggression. Journal of Education and Psychology 2003. 7(1):71-102. [In Persian]. ##

24. Naghizajad F, Sadeghi F, Alirezayi F. The effect of Strength static and dynamic postural control in older women. Journal of Sport Sciences 2010 ; (7): 47-54. [In Persian]. ##

25. Labafgahsemi R. Status of scorpion stings in Iran and their prevention. Behvarz Journal. 1999; 10(2):32-5. [In Persian] ##

26. Daneshmandi H, Alizadeh M, Gharakhanlo R. Corrective exercises (diagnosis and prescription). 11st ed. Tehran, Iran: SAMT Publication 2013: 12-17.[In Persian]. ##