مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری دانش آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان پسر 12 تا 14سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 دکترای علوم اعصاب. دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

6 کارشناسی شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در پژوهش حاضر، هدف مقایسه نتایح آزمون یادگیری نوایی کلامی ری در دو گروه جمعیت دانش آموزان مدارس عادی و تیز هوش است.
مواد و روش ها
نمونه ای از 148 دانش آموز پسر در محدوده سنی 12 تا 14 سال که به روش نمونه گیری غیراحتمالی برگزیده شده بودند، به دو گروه شامل 75 دانش آموز مدرسه عادی (IQ بین 90-110) و 72 دانش آموز مدرسه تیزهوشان (IQ بین 10-130) تقسیم شدند. سپس بر پایه معاینات سیستم شنوایی، توسط آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری به روش استاندارد ارزیابی شدند.
یافته ها
اختلاف میانگین مراحل مختلف آزمون ری در دو گروه دانش آموز تیزهوش و عادی معنادار به­دست آمد(P<0.005). در بررسی امتیازات این مراحل در گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری به­دست نیامد، اما به طور کلی دانش آموزان 14 ساله در دو گروه امتیاز بالاتری نسبت به بقیه کسب کرده اند. در بررسی ارتباط بین هوشبهر با مراحل آزمون، همبستگی مثبت و هم جهتی بین هوشبهر و تمامی مراحل آزمون Rey مشاهده شد.
نتیجه گیری
در مطالعه حاضر، هوش تاثیر مثبتی در کسب نمرات بهتر در RAVLT داشت به عبارت دیگر دانش آموزان تیزهوش دارای ظرفیت حافظه بالاتری بودند، اما از آنجا که وجوه مختلف شناختی ارتباط پیچیده ای با هم دارند، پیدا کردن رابطه علی این دو عامل کار بسیار دشواری است از این رو بررسی های دقیق در این زمینه کمک به شناخت بهتر توانایی ها ذهنی افراد و یافتن راههای بهتر جهت بهبود وضعیت یادگیری می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Rey Auditory Verbal Learning test results between gifted and typical male students aged 12-14

نویسندگان [English]

 • Marzieh Sharifian Alborzi 1
 • Elham Khosravi Fard 2
 • Zahra Jafari 3
 • Alireza Akbarzade Baghban 4
 • Homa Zarrinkoub 1
 • Zahra Shahidipour 5
 • Sorur Fathi 6
1 Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Students Research Committee, MSc Student in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences,Tehran, Iran
4 Associated Professor, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 PhD Student in Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 BSc in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present study was to compare the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) between two groups of typical and gifted students.
Material and Method: A sample of 148 male students, aged 12-14, who were selected based on improbable method, were divided into two groups of 75 students in typical school (IQ ranging between 90 and 110) and 73 gifted students (IQs ranging between 110 and 130). Then, they were evaluated using the standard method of RAVLT based on auditory system assessments.
Results: A significant mean value difference (P<0.005) was observed in different stages of RAVLT for the target test groups. There was no significant difference between different ages (P> 0.05); however, the 14-year-old students in both groups had the highest score. There was a high correlation in a same direction between IQ and stages of RAVLT.
Conclusion: In the current study, intelligence was found to have positive effect on getting better scores in RAVLT; in the other words, the gifted students had better memory capacity, but due to complex interactions of different cognitive aspects, finding the causal relationship between these two factors was too complicated, so the detailed studies in this field will help to better understand individuals' mental abilities and to find better means to improve learning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning
 • memory
 • Auditory verbal memory
 • Intelligence
 1. Squire LR. Memory and brain: Oxford University Press, 4th ed; 1987. P. 234-287.##
 2. Baddeley A. Working memory, thought, and action: Oxford University Press; 2007. P. 421-432##
 3. Gathercole SE, Baddeley AD. Working memory and language: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 1993. P.160-172##
 4. Baddeley A. Working memory: Looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience. 2003;4(10):829-39.##
 5. Mayer RE, Moreno R. A split-attention effect in multimedia learning: Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of educational psychology. 1998;90(2):312.##
 6. Moustafa AA, Sherman SJ, Frank MJ. A dopaminergic basis for working memory, learning and attentional shifting in Parkinsonism. Neuropsychologia. 2008;46(13):3144-56.##
 7. Piaget J, Cook MT. The origins of intelligence in children: International University Press; 1952. P1431-1432##
 8. Alloway TP. Working memory, but not IQ, predicts subsequent learning in children with learning difficulties. European Journal of Psychological Assessment. 2009;25(2):92-8.##
 9. Alloway TP. Working memory, reading, and mathematical skills in children with developmental coordination disorder. Journal of experimental child psychology. 2007;96(1):20-36.##

10. Alloway TP, Archibald L. Working memory and learning in children with developmental coordination disorder and specific language impairment. Journal of Learning Disabilities. 2008;41(3):251-62.##

11. Gathercole SE, Alloway TP, Kirkwood HJ, Elliott JG, Holmes J, Hilton KA. Attentional and executive function behaviours in children with poor working memory. Learning and Individual Differences. 2008;18(2):214-23.

12. Schmidt M. Rey auditory verbal learning test: a handbook: Western Psychological Services Los Angeles; 1996. P. 876-900##

13. Jafari Z, Steffen MPH, Zandi T, Akbari Kamrani A, Malayeri S. Iranian Version Of The Rey Auditory Verbal Learning Test: A validation study. Payesh. 2010. [In Persian].##

14. Jafari Z, Steffen Moritz P, Zandi T, Aliakbari Kamrani A, Malyeri S. Psychometric Properties of Persian Version of the Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) among the Elderly. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2010;16(1):56-64. [In Persian].##

15. Aghamollaei M, Jafari Z, Toufan R, Esmaili M, Rahimzadeh S. Evaluation of auditory verbal memory and learning performance of 18-30 year old Persian-speaking healthy women. Audiology. 2012;21(3).##

16. Jafari Z. evaluation of Persian Rey auditory verbal learning test. Journal of pschology. 2010;16(1):56-64.##

17. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW. Neuropsychological assessment: Oxford University Press, USA; 2004 . P. 345-789[In Persian].##

18. Colom R, Abad FJ, Quiroga MÁ, Shih PC, Flores-Mendoza C. Working memory and intelligence are highly related constructs, but why? Intelligence. 2008;36(6):584-606.##

19. Hornung C, Brunner M, Reuter RA, Martin R. Children's working memory: Its structure and relationship to fluid intelligence. Intelligence. 2011;39(4):210-21.##

20. McMinn MR, Wiens AN, Crossen JR. Rey auditory-verbal learning test: development of norms for healthy young adults. The Clinical Neuropsychologist. 1988;2(1):67-87.##

21. Bolla‐Wilson K, Bleecker ML. Influence of verbal intelligence, sex, age, and education on the Rey Auditory Verbal Learning Test. Developmental Neuropsychology. 1986;2(3):203-11.##

22. Geffen G, Moar K, O'hanlon A, Clark C, Geffen L. Performance measures of 16–to 86-year-old males and females on the auditory verbal learning test. The Clinical Neuropsychologist. 1990;4(1):45-63.##

23. Van Der Elst W, Van Boxtel MP, Van Breukelen GJ, Jolles J. Rey's verbal learning test: normative data for 1855 healthy participants aged 24-81 years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. Journal of the International Neuropsychological Society. 2005;11(3):290-302.##

دوره 5، شماره 3
مهر و آبان 1395
صفحه 127-138
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1395