بررسی همخوانی پیش بینی کاردرمانگران از عملکرد حرکتی درشت آتی مبتلایان به فلج مغزی 18-2 ساله با نتیجه مقیاس طبقه‌بندی عملکردی حرکتی درشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 مربی و عضو گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای نوروساینس، عضو کادر اموزشی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نظام طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت، به­طور گسترده برای طبقه­بندی و پیش­بینی عملکرد حرکتی درشت افراد فلج مغزی استفاده می­شود. با این وجود، در استان مازندران پیش­بینی عملکرد حرکتی شهودی و بدون استفاده از ابزار صورت می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی همخوانی پیش­بینی کاردرمانگران از عملکرد حرکتی درشت آتی افراد فلج مغزی 18-2 با نتیجه مقیاس طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت انجام شد.
مواد و روش­ها
مطالعه­ی حاضر از نوع مطالعه مقطعی می­باشد. جامعه مورد بررسی شامل 12 کاردرمانگر شاغل در مراکز توانبخشی تحت نظارت اداره بهزیستی استان مازندران در شهرهای ساری، قائمشهر، بابل، زیراب و جویبار می­باشد. در ابتدا کاردرمانگران، بر اساس پیش­بینی خود، عملکرد حرکتی درشت 117 فرد مبتلا به فلج مغزی 18-2 ساله را در 5 سطح طبقه­بندی نمودند. در مرحله بعد محقق، تمامی این مبتلایان را بر اساس مقیاس طبقه­بندی عملکردی حرکتی درشت طبقه­بندی نمود. در انتها میزان همخوانی پیش­بینی درمانگر نتایج مقیاس طبقه­بندی عملکردی حرکتی درشت مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته­ها
ضریب کاپای وزنی مقیاس عملکرد حرکتی درشت در سطح یک 0.642 و در سطح پنج 0867 بود که هر دو بیانگر میزان توافق خوب و خیلی خوب بودند. در سطح چهار، ضریب کاپا 54 بود که نشان دهنده توافق ضعیف است. ضریب کاپا در سطح دو و سه به ترتیب 380 و 246 بود که هر دو نشان دهنده میزان توافق کم بود. اگرچه این دو سطح از لحاظ آماری معنادار می­باشد ولی میزان توافق آن قابل ملاحظه نمی­باشد.
نتیجه­ گیری
استفاده از مقیاس طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت توسط کاردرمانگران در مراکز توانبخشی و ادارات بهزیستی استان، جهت پیش­بینی صحیح آنان از عملکرد حرکتی درشت آتی مبتلایان فلج مغزی و تعیین صحیح نوع وسیله کمک حرکتی مورد­نیاز، جهت دریافت این خدمات، ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Occupational Therapists' Prediction Consistency of Future Gross Motor Function of 2-18 Years Old Patients with Cerebral Palsy Compared with Results from Gross Motor Function Classification System

نویسندگان [English]

 • Minoo kalantari 1
 • Samira Yazdani 2
 • Zahra Shafiee 3
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 4
 • Ashkan Irani 5
1 Assistant Professor in Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran,
2 Msc Student of Occupational Therapy, Students' Research Committee, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Msc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Msc of Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Phd Student in Neuroscience, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Gross motor function classification system is widely used to classify and predict gross motor function in children with cerebral palsy. However, this prediction is intuitive and is done without tools. The aim of the present study was comparative evaluation of occupational therapists' prediction consistency of future gross motor function of 2-18 years old children with cerebral palsy compared with the results from Gross motor function classification system.
Materials and Methods: The current study followed a cross-sectional trial design. The population of the study consisted of 12 occupational therapists working at rehabilitation centers in Sari, Qaemshahr, Babol, Zirab and Juybar cities, Mazandaran, under the supervision of Social Welfare Department of the Province. First, occupational therapists chose 117 children with cerebral palsy and classified them into five levels according to their future gross motor function using their prediction. Next, the researcher classified the children using Gross motor function classification system. Finally, the prediction consistencies were compared between therapists and the researcher..
Results: The weighted kappa coefficient scale was found to be 0.642 in the first level and 0.867 in the fifth level, which shows good and very good agreement in sequence in these two levels. In the fourth level, this scale was found to be 0.054 that shows poor agreement. The weighted kappa coefficients were 0.383 and 0.246 in the second and the third levels, which indicate slight agreements. Although these two levels were found to be statistically different, the difference was not significant.
Conclusion: The use of Gross motor function classification system by occupational therapists in rehabilitation centers and Social Welfare offices is necessary for correct prediction of future gross motor function and correct determination of rehabilitative device type.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • Gross motor function
 • Gross motor function classification system
 1. Sankar C, Mundkur N. Cerebral palsy-definition, classification, etiology and early diagnosis. Indian journal of pediatrics. 2005;72(10):865-8. |##
 2. Johnson A. Cerebral palsies: epidemiology and causal pathways. Archives of disease in childhood. 2000;83(3):279A. ##
 3. sajedi f, soleimani f, ahmadi m. cerebral palsy in children (in persian). Journal of Health And Care. 2013;15(4):88-97.##
 4. Gorter JW, Ketelaar M, Rosenbaum P, Helders PJ, Palisano R. Use of the GMFCS in infants with CP: the need for reclassification at age 2 years or older. Developmental medicine and child neurology. 2009;51(1):46-52. ##
 5. Mutlu A, Akmese PP, Gunel MK, Karahan S, Livanelioglu A. The importance of motor functional levels from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy. International journal of rehabilitation research Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung Revue internationale de recherches de readaptation. 2010;33(4):319-24. ##
 6. Morris C, Galuppi BE, Rosenbaum PL. Reliability of family report for the Gross Motor Function Classification System. Developmental medicine and child neurology. 2004;46(7):455-60. ##
 7. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology. 1997;39(4):214-23. ##
 8. Wood E, Rosenbaum P. The gross motor function classification system for cerebral palsy: a study of reliability and stability over time. Developmental medicine and child neurology. 2000;42(5):292-6. ##
 9. Silva DB, Pfeifer LI, Funayama CA. Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised (GMFCS E & R): reliability between therapists and parents in Brazil. Brazilian journal of physical therapy. 2013;17(5):458-63. ##
 10. Riyahi A, Rassafiani M, Binesh M. The Cross-Cultural Validation and Test-Retest and Inter-Rater Reliability of the Persian Translation of Parent Version of the Gross Motor Function Classification System for Children with Cerebral Palsy. Special Issue Pediatric Neurorehabilitation Research Center. 2013;13(5):25-30. [in Persian].##
 11. Dehghan L, Abdolvahab M, Bagheri H, Dalvand H, Faghihzade S. reliability of the Persian version of gross motor function classification system for children with cerebal palsy. Journal of shahid university. 2011;91:37-44. [in Persian].##
 12. Michaels MB, Bossola K. The gross motor function classification system: an update on impact and clinical utility. Pediatric physical therapy : the official publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. 2010;22(3):321. ##
 13. Ostensjo S, Carlberg EB, Vollestad NK. Everyday functioning in young children with cerebral palsy: functional skills, caregiver assistance, and modifications of the environment. Developmental medicine and child neurology. 2003;45(9):603-12. ##
 14. Ohrvall AM, Eliasson AC, Lowing K, Odman P, Krumlinde-Sundholm L. Self-care and mobility skills in children with cerebral palsy, related to their manual ability and gross motor function classifications. Developmental medicine and child neurology. 2010;52(11):1048-55.##
 15. McCormick A, Brien M, Plourde J, Wood E, Rosenbaum P, McLean J. Stability of the Gross Motor Function Classification System in adults with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology. 2007;49(4):265-9. ##
 16. Wu YW, Day SM, Strauss DJ, Shavelle RM. Prognosis for ambulation in cerebral palsy: a population-based study. Pediatrics. 2004;114(5):1264-71. ##
 17. Dawson B, Trapp RG. Basic & Clinical Biostatistics. 4th. ed. United States: McGraw-Hill; 2004.##
دوره 5، شماره 4
آذر و دی 1395
صفحه 198-205
 • تاریخ دریافت: 10 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1395
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1395