تاثیرآموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای نوروساینس، عضو کادر اموزشی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلالات خواندن یکی از مشکلات عصب-شناختی است که سبب بروز مشکلات تحصیلی، روان­شناختی برای دانش­آموزان مبتلا می­شود. یکی از تکنیک­های درمانی در حوزه اختلال یادگیری ویژه خواندن جهت نرمال­سازی امواج مغزی این کودکان، روش نوروفیدبک است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن است.
مواد و روش­ها
مطالعه حاضر به روش نیمه­آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس از کلیه دانش­آموزان مبتلا به اختلال خواندن شهرستان تربت‌حیدریه در سال تحصیلی 95-1394 تعداد 36 دانش­آموز مبتلا به اختلال یادگیری نوع خواندن انتخاب که به دو گروه همتای 18 نفره­ی (سن، جنس، هوش بهر) آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون­های نما و حافظه فعال وکسلر استفاده شد. دانش­آموزان گروه مداخله در کنار آموزش تحصیلی که جزء کارهای روتین مراکز اختلالات بود، 20 جلسه آموزش نوروفیدبک در بازه‌ی زمانی 40 دقیقه­ای به‌­صورت 4 جلسه در هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز علاوه بر روش آموزش تحصیلی کودکان نارساخوان، 20 جلسه 40 دقیقه­ای که به‌صورت چهار روز در هفته انجام شد، آموزش نوروفیدبک غیرواقعی را دریافت کردند. برای تجزیه‌ و تحلیل نتایج از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره (حافظه فعال) و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (عملکرد خواندن) استفاده شد.
یافته­ها
نتایج نشان داد برنامه آموزش نوروفیدبک سبب ارتقاء حافظه فعال (0001/0>p) و تمامی مؤلفه‌های عملکرد خواندن (0001/0>p) به‌جز مؤلفه آزمون نشانه­های مقوله (05/0<p) و نامیدن تصاویر (05/0<p) درس دانش آموزان در گروه آزمایش شده است.
نتیجه­گیری
بنابراین استفاده از این روش در درمان افراد مبتلا به اختلال خواندن در کنار سایر روش­های درمانی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Neurofeedback Training on Reading Performanceand Working Memory in Students with Dyslexia

نویسندگان [English]

 • Amir Sabaghi 1
 • Mahdi Rezaee 2
 • Navid Mirzakhani 3
 • Ashkan Irani 4
 • Seyyed Mahdi Tabatabaee 5
1 Student Research Committee, MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 PhD in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 MSc in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid BeheshtiUniversity of Medical Science, Tehran, Iran
4 Phd Student in Neuroscience, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Background and Aim: Reading disorder is one of the neurocognitive problems that causes academic, psycho-cognitive problems for students suffering from this problem. Neurofeedback is one of the therapeutic techniques in the field of reading disorder for normalizing brain waves. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of neurofeedback training on reading performance and working memory of the students with dyslexia.
Materials and Methods: The design used in the current study was quasi-experimental design including pretest-posttest and a control group. Using available sampling method, 36 students with reading disorders were selected from among all students with dyslexia in Torbat Heydarieh city in 1394-95 academic year, divided into two parallel ,age) gender, intelligence) groups of control and experimental with 18 students in each group. In the pretest and posttest, the Wechsler memory and Nema tests were used. Also, in addition to the academic teaching, as a part of routine practice of in the disability centers, the experimental group received 20 sessions of therapeutic; training neurofeedback for four sessions )each session lasted for 40 minutes(. In addition to receiving the academic training of dyslexia, the control group received 20 sessions of sham therapeutic training neurofeedback, four sessions a week, each session lasting for 40 minutes. To analyze the results, a variable analysis of covariance (working memory) and multivariable analysis of covariance (reading performance) were used.
Results: The findings showed that neurofeedback training improved the working memory (p<0.0001) and all the components of reading performance (p<0.0001) except for testing issue marks (p>0.05) and naming images components (p>0.05) in students.
Conclusion: Based on the findings of the current study, it is suggested that this therapeutic method be used along with other therapeutic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dyslexia
 • Working memory
 • Neurofeedback
1. Ahmadpanah M. The process of read learning in children with visual impairment and normal. Research on Exceptional Children 2015;10(2(. ##
 2. Şen HŞ. The relationsip between the use of metacognitive strategies and reading comprehension. Procedia-Social andBehavioral Sciences. 2009;1(1):2301-5. ##
3. Kronenberger WG, Meyer RG. The child clinician's handbook: Prentice Hall; 2001. ##
4. Kamyabi MT, S. Mashhad, A. The effectiveness of working memory training improved working memory in students with dyslexia and reading problems. Journal of Special Education. 2014;2(124.( ##
5.Stein J. The magnocellular theory of developmental dyslexia. Dyslexia. 2001;7(1):12-36. ##
6. Brosnan M, Demetre J, Hamill S, Robson K, Shepherd H, Cody G. Executive functioning in adults and children with developmental dyslexia. Neuropsychologia. 2002;40(12):2144-55. ##
7. Sedaghati LF, R. Shafi'i, B. Marath, MR. Prevalence of dyslexia in first through fifth grade students of natural PayhY. Audiology 2010;19(1). ##
8. Allah Moradi MM, L. Mohammadi, A. Analysis and comparison of visual perception, auditory and visual memory and sequencing skills and phonological awareness in dyslexic children and normal in Tehran. University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare. 2001. ##
9. Taroyan N, Nicolson R, Fawcett A. Behavioural and neurophysiological correlates of dyslexia in the continuous performance task. Clinical Neurophysiology. 2007;118(4):845-55. ##
10. Kaplan FF, Kaplan F. Art therapy and social action: Jessica Kingsley Publishers; 2007. ##
11. MilanifarB. Psychology of exceptional children and adolescents: Ghomes publication; 2005. ##
12. Narimani MS, S. T he effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (working memory and attention) and academic achievement of students with math learning disability. Journal of Learning Disabilities. 2011;2(3.( ##
13. Swanson HL, Kehler P, Jerman O. Working memory, strategy knowledge, and strategy instruction in children with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2009. ##
14. Shaw R, GraysonA, Lewis V. Inhibition, ADHD, and computer games: The inhibitory performance of children with ADHD on computerized tasks and games. Journal of Attention Disorders. 2005;8(4):160-8. ##
15. Kehler PL. Strategy training and working memory task performance in students with learning disabilities: University of California, Riverside; 2006. ##
16. Dehn MJ. Working memory and academic learning: Assessment and intervention: John Wiley & Sons; 2008. ##
17. Gathercole SE, Alloway TP, Willis C, Adams A-M. Working memory in children with reading disabilities. Journal of experimental child psychology. 2006;93(3):265-81. ##
18..Arjmandnia AS, M. The effect of rehearsal on working memory performance in dyslexic students. Journal of Behavioral Sciences. 2009;3(3.( ##
19..Fsyhany Fard SMM, F. The effectiveness of corrective training methods based on the phonological processing speed and accuracy of reading a dyslexic student elementary school. Journal of Exceptional Children. 2010;37. ##
20. Spengler F, Roberts TP, Poeppel D, Byl N, Wang X, Rowley HA, et al. Learning transfer and neuronal plasticity in humans trained in tactile discrimination. Neuroscience letters. 1997;232(3):151-4. ##
21. Poldrack RA, Gabrieli JD. Characterizing the neural mechanisms of skill learning and repetition priming. Brain. 2001;124(1):67-82. ##
22. Westerberg H, Klingberg T. Changes in cortical activity after training of working memory—a single-subject analysis. Physiology & Behavior. 2007;92(1):186-92. ##
23. Klingberg T. Training and plasticity of working memory. Trends in cognitive sciences. 2010;14(7):317-24##
24. Qolizadeh Z BKG, Rostami R, Bayrami R, Poorsharifi H. asrbhshy neurofeedback Poor working memory. Journal of Psychology. University of Tabriz. 2010;5(18):87-100. ##
25. Escolano C, Aguilar M, Minguez J, editors. EEG-based upper alpha neurofeedback training improves working memory performance. Engineering in medicine and biology society, EMBC, 2011 Annual International Conference of the IEEE; 2011: IEEE. ##
26. Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. Brain research reviews. 1999;29(2):169-95. ##
27. Klimesch W. Memory processes, brain oscillations and EEG synchronization. International Journal of Psychophysiology. 1996;24(1):61-100. ##
28.Klimesch W, Doppelmayr M, Hanslmayr S. Upper alpha ERD and absolute power: their meaning for memory performance. Progress in brain research. 2006;159:151-65. ##
29.Sterman M, House M. Quantitative analysis of training, sleep EEG and clinical response to EEG operant conditioning in epileptics. Electroencephalography and clinical neurophysiology. 1980;49(5):558-76. ##
30.Egner T, Gruzelier JH. Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. Neuroreport. 2003;14(9):1221-4. ##
31.Khanjai ZM, H. The effectiveness of neurofeedback in the treatment of dyslexia. Journal of Medical Sciences. 2013;34(2):31-9. ##
32.Nurizadeh N,Michaeli Manee F, Rostami R, Sadeghi V. The effectiveness of neurofeedback on learning disorder Along with attention deficit disorder. Journal of Learning Disabilities 2013;2(2):123-158. ##
33.Oraki M, Rahmaniyan M, Tehrani N, Heydari S. effective of neurofeedbak on improving working memory in children with attention defici and hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychology and Experimental 2014 Aug;1(1):36-45##
34.Jahangirir Z, Yaghoubi H. Evaluation of Effects of Neurofeedback Intervention Based on Quantitative Electroencephalography on Reading Disorder Symptoms in Children Age 7-12Years Old. international Journal of biology, Pharmacy and aliied seince 2015;4(6):69-82. ##
35.Walker JE, Norman CA. The neurophysiology of dyslexia: A selective review with implications for neurofeedback remediation and results of treatment in twelve consecutive patients. Journal of Neurotherapy. 2006;10(1):45-55. ##
36.Breteler MH, Arns M, Peters S, Giepmans I, Verhoeven L. Improvements in spelling after QEEG-based neurofeedback in dyslexia: A randomized controlled treatment study. Applied psychophysiology and biofeedback. 2010;35(1):5-11. ##
37.Fernández T, Harmony T, Fernández-Bouzas A, Díaz-Comas L, Prado-Alcalá RA, Valdés-Sosa P, et al. Changes in EEG current sourcesinduced by neurofeedback in learning disabled children. An exploratory study. Applied psychophysiology and biofeedback. 2007;32(3-4):169-83. ##
38.Gasser T, Rousson V, Gasser US. EEG power and coherence in children with educational problems. Journal of Clinical Neurophysiology. 2003;20(4):273-82. ##
39.Ratey JJ. A user's guide to the brain: Perception, attention, and the four theatres of the brain: Vintage; 2001. ##
40.Lawrence J. Neurofeedback and your brain: A beginner’s manual. New York: Faculty, NYU medicalcenter & brain research lab. 2002. ##
41.Von Stein A, Sarnthein J. Different frequencies for different scales of cortical integration: from local gamma to long range alpha/theta synchronization. International journal of psychophysiology. 2000;38(3):301-13. ##
42. Sadjadi SA, Akhondpour M, Hashemian P. Evaluation of neurofeedback therapy in children with mathematic disorder in third grade elementary school.Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2014 ;57(5):719-726. ##
43. Demos J. Getting Started with Neurofeedback. New York, Norton & Company Inc, 2005: 63-68##
44.Hammond DC. what is neurofeedback: an update. Journal of Neurotherapy 2011 Nov;15(4):305–336. ##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 11-20
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396