تأثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بیماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی مرکزی شهرستان املش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیوتراپیست و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
این پژوهش در پی بررسی تأثیر آموزش مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بیماران است. فرضیه اصلی عبارت است از: برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بیماران تأثیر دارد. فرضیه‌های ویژه عبارت است از: 1) بین تأثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر تفاوت وجود دارد. 2)بین تأثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد با تحصیلات گوناگون تفاوت وجود دارد.
مواد و روش ها
روش تحقیق شبه آزمایشی بوده است. جامعه آماری تعداد 36 نفر از بیماران گرفتار به کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی مرکزی املش بودند که در اردیبهشت تا تیر ماه 1393 به این مرکز مراجعه نموده بودند. حجم نمونه 20 نفر بوده، که به روش در دسترس با شرایط ویژه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 94 صدم محاسبه گردید. از روش های آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس(آنکوا) استفاده گردید.
یافته ها
نتایج برگرفته از این پژوهش نشان داد، برنامه آموزش مراقبت از کمر بر کاهش درد بیماران تأثیر دارد. بین تأثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر تفاوت معنا دار مشاهده نشد. بین تأثیر برنامه آموزش مراقبت از کمر بین افراد با تحصیلات گوناگون نیز، تفاوتی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
آموزش نحوه ی مراقبت از کمر بر کاهش کمردرد بیماران تأثیر مثبت دارد. در پژوهش انجام شده تفاوتی در آموزش مراقبت از کمر در افراد چاق و لاغر یافت نشد، اما از آنجا که شیوع کمردرد در افراد دارای اضافه وزن بیشتر می‌باشد پیشنهاد می‌شود آموزش برای رسیدن به وزن متعادل و حفظ آن در آموزش ها مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Back School Program on Patients with Low Back Pain in Amlash Centeral Physiotherapy

نویسندگان [English]

 • Roohallah Samadi 1
 • Esmaeil Kazempour 2
1 Physiotherapist and Ph.D. student of Curriculum, Kharazmi university, Tehran, Iran
2 Assistant professor in Educational Sciences Department, Tonekabon Branch -Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Background and Aim
The present study aimed to investigate the impact of Back school education program on relieving patients’ LBP. The main hypothesis was that Back school education program affects patients’ LBP relieving. The sub-hypotheses were: 1. There is a difference between LBP-care training program in obese and lean patients, and 2. There is a difference between Back school education programs in patients with different education types.
Materials and Methods
The current research followed the quasi-experimental method. The population of the study consisted of 36 patients with low back pain who had referred to Amlash Central Physiotherapy between May to June 2014. The sample size included 20 patients selected based on availability and having specific conditions. The instrument used consisted of a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the advisors and the Physiotherapy Department, and the reliability was calculated through Cronbach's Alpha to be 94%. Descriptive and inferential statistical methods (ANCOVA) were used to analyze the data.
Results
The results of the study indicated that the training program affected relieving the pain in the patients. No significant difference was observed between the effectiveness of low back care in obese and lean patients. Furthermore, no significant difference was observed between the effectiveness of low back care in patients with different education types.
Conclusion
The results of the present study indicated that the training program improved the patients’ pain relief. No significant difference was observed between the effectiveness of low back care in obese and lean patients. However, since LBP has mostly been found in the obese individuals, it is recommended that the training program be oriented towards weight loss and be constantly included in the education program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Back care education program
 • Back pain
 • Pain reduction
 1. Saatchi, Mahmoud. Psychology of work, organization and management, Second Edition, Tehran: Center for Public Management; 1992. [In Persian]##
 2. Abtahi, Syed Hussein. Training and development of human resources, Tehran: Institute of Educational Planning; 1998. [In Persian]##
 3. Whitaker, R. Repositioning & Restructuring continuing education within the university. The journal of the university continuing education association. 65; 2001. P 38-48##
 4. UNESCO, Education for All an Achiveable Vision. www.unesco.org/Education/EFA ;2008##
 5. Aqajani, M. Teaching life skills in children and adolescents ww.aftabir.com/articles/view/science-education; 2008. [In  Persian]##
 6. Jafapour, M, public health and individual; 2014.[In  Persian]##
 7. Admin, science news medical, public health, Doctors without Borders website www.Pezeshk.us; 2009##
 8. Azyzpour, Yousry, Hemmati, Farajollah, Sayeh Miri, K, Prevalence of back pain during the life of the country, this systematic review, meta-analysis, Journal of Kurdistan University of Medical Sciences; 2014Volume XVIII:p. 112-102.[In  Persian]##
 9. Jamshidi, Nahid, Abas Zadh, A, Kelian Najafi, M.Effect of education through film. And Ness pain patients undergoing coronary angiography, Knowledge and Health; 2011, Volume 5, Number 1.[In  Persian]##
 10. Salari, Benyamin, Sahebalzamani, M, Sherifian, Ismail. Examined the relationship between physical activity and social factors with non-specific low back pain intensity in Kerman city school students, the Eighth International Congress of Sports Medicine;2013.[In  Persian]##
 11. Ramezani Badr F. nikbakht AR, Pour Ali A. The prevalence of low back pain and its risk factors in nurses. Journal of Nursing Research;2007, Volume 1, Number 2.[In  Persian]##
 12. Ghayemhasankhanie, Peyvandim.T.Efficacy of back careprogramin chronic back pain during pregnancy. Iranian journal of obstetrics, Gyneocology and inter tility 2004 , Volume7 , Number1; P 60-65.[In  Persian]##
 13. Miller,j.S.(2009) ,Physiotherapy – Volume 95 – Issue 1 – march 2009 – Pages : 29-35##
 14. Srkhyl, F. Abdul Wahabi Z. Letafatkar, KH. Khosravi, David. Motamed, MR. Salimi, S. Rahmati, H. Research in Rehabilitation Sciences; 2010. Year 5. Number1.[In  Persian]##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 69-75
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395