بررسی خصوصیات کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام فرود تک پا از ارتفاع‌های مختلف در افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فرود تک­پا حرکتی متداول در بسیاری از رشته­های ورزشی است و از عوامل اصلی آسیب­های غیربرخوردی ACL می­باشد که افزایش حرکت خارجی زانو در صفحه فرونتال نیز می­تواند باعث تشدید آن شود. از این­رو هدف تحقیق حاضر، بررسی کینماتیک مفاصل اندام تحتانی هنگام فرود تک­پا از ارتفاع­های مختلف در افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری و مقایسه آن با افراد سالم بود.
مواد و روش­ها
15 آزمودنی زن مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری و 15 آزمودنی زن سالم با دامنه سنی 25-18 سال، برای شرکت در مطالعه حاضر انتخاب شدند. آزمودنی­ها از ارتفاع­های 20، 40 و 60 سانتی­متر عمل فرود تک­پا را برابر سیستم سه­بعدی آنالیز حرکت اجرا کردند و پس از پردازش داده­ها با نرم­افزار کورتکس، پارامترهای حداکثر والگوس زانو، حداکثر فلکشن زانو، حداکثر دورسی فلکشن مچ پا و مدت زمان انقباض اکسنتریک محاسبه شد. تحلیل آماری داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل و آنالیز مکرر واریانس انجام گرفت.
یافته­ها
یافته­های تحقیق در مورد پارامتر مدت زمان انقباض اکسنتریک و نیز حداکثر والگوس زانو علی­رغم مقادیر بیشتر زاویه والگوس در گروه زانوی ضربدری نسبت به گروه سالم، در ارتفاع­های مختلف معنادار نبود، اما در مورد پارامترهای حداکثر فلکشن زانو و حداکثر دورسی فلکشن مچ پا اختلاف­ها بین دو گروه معنادار گزارش شد (05/0P<).
نتیجه­ گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری نسبت به افراد سالم هنگام فرود تک­پا از ارتفاع­های مختلف با زاویه فلکشن زانو کمتر و زاویه دورسی فلکشن مچ پای کمتر فرود می­آیند. طبق تحقیقات انجام شده همه این موارد به عنوان ریسک فاکتورهای آسیب لیگامنت صلیبی قدامی شناخته شده­اند، از این­رو آموزش صحیح و اصلاح الگوی فرود در جهت کاهش بارهای اعمال شده به کمپارتمان خارجی زانو و جلوگیری از پیشرفت بیماری­های مفصلی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Lower Extremity Kinematic Characteristics during Single-Leg Landing from Different Heights in Patients with Knee Valgus Deformity

نویسندگان [English]

 • Zahra Shahidi-zandi 1
 • Mohammad-reza Amir-seyfaddini 2
 • Mohammad-taghi Amiri-Khorasani 2
1 MSc in Sport Biomechanics, Department of Biomechanics, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate professor, Department of Biomechanics, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Single-leg landing is a common movement in many sports and is known to be an important cause of non-contact Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries that increase knee external motion in the frontal plane. The aim of the current study was to evaluate lower extremity kinematics during single-leg landing from different heights in patients with knee valgus deformity and to compare it with that in healthy individuals.
Materials and Methods: A total of 15 female patients with knee valgus deformity and 15 healthy female individuals, ranging from 18 to 25 years, were selected to participate in the study. Participants performed single-leg landing from heights of 20, 40, and 60 cm and their actions were monitored using a three-dimensional motion analysis system. After data processing using the CORTEX software, the following parameters were examined: maximum knee valgus angle, maximum knee flexion, maximum dorsiflexion, and duration of eccentric phase. Statistical analysis was carried out using the independent samples t-test and repeated measures analysis of variance at a significance level of less than 0.05.
Results: Although the valgus angle in the knee valgus deformity group was greater than that in the healthy group, this parameter did not significantly differ among the different height. Further, the duration of the eccentric phase did not differ significantly between the groups, but maximum knee flexion and maximum ankle dorsiflexion did (P < 0.05).
Conclusion: Compared to healthy individuals, those with knee valgus deformities land with lower knee flexion and ankle dorsiflexion angles during single-leg landing from different heights. All the parameters assessed in the present study have been identified as risk factors for ACL injury; therefore, thorough training and correction of the landing pattern should be considered in order to reduce the load applied to the lateral compartment of the knee joint and to prevent deformity progression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Single-Leg Landing
 • Different Heights
 • Knee Valgus Deformity
 • Kinematic
 • Valgus Angle
1. Boden BP, Dean GS, Feagin JA, Jr., Garrett WE, Jr. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23(6):573-8.##
2. Colby S, Francisco A, Yu B, Kirkendall D, Finch M, Garrett W, Jr. Electromyographic and kinematic analysis of cutting maneuvers. Implications for anterior cruciate ligament injury. Am J Sports Med. 2000;28(2):234-40.##
3. Boden BP, Torg JS, Knowles SB, Hewett TE. Video analysis of anterior cruciate ligament injury: abnormalities in hip and ankle kinematics. Am J Sports Med. 2009;37(2):252-9.##
4. Zahradnik D, Jandacka D, Uchytil J, Farana R, Hamill J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior cruciate ligament injury. Phys Ther Sport. 2015;16(1):53-8.##
5. Pappas E, Hagins M, Sheikhzadeh A, Nordin M, Rose D. Biomechanical Differences Between Unilateral and Bilateral Landings From a Jump: Gender Differences. Clin J Sport Med. 2007;17(4):263-8.##
6. Yeow CH, Lee PV, Goh JC. Effect of landing height on frontal plane kinematics, kinetics and energy dissipation at lower extremity joints. J Biomech. 2009;42(12):1967-73.##
7. Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, Noyes FR. The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. The American journal of sports medicine. 1999;27(6):699-706.##
8. Brouwer GM, Tol AWV, Bergink AP, Belo JN, Bernsen RMD, Reijman M, et al. Association between valgus and varus alignment and the development and progression of radiographic osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum. 2007;56(4):1204-11.##
9. Karimi M, Kashefipour A, Yousfnejad Z. The Prevalence of Genu Varum and Genu Valgum in Primary School Children in Iran 2003-2004. J Med Sci. 2005;5(1):52-4.##
10. Agaja SB. Factors affecting angular deformities of the knees in Nigerian children--Ilorin experience. West Afr J Med. 2001;20(4):246-50.##
11. Nejishima M, Urabe Y, Yokoyama S. Relationship between the knee valgus angle and EMG activity of the lower extermity in single- and double-leg landing. J Biomech. 2007;40(2):14-5.##
12. Schmitz RJ, Kulas AS, Perrin DH, Riemann BL, Shultz SJ. Sex differences in lower extremity biomechanics during single leg landings. Clin Biomech. 2007;22(6):681-8.##
13. Ali N, Robertson DG, Rouhi G. Sagittal plane body kinematics and kinetics during single-leg landing from increasing vertical heights and horizontal distances: implications for risk of non-contact ACL injury. The Knee. 2014;21(1):38-46.##
14. Alizade MH, gheytasi M. Fundamental concepts of corrective exercises. first ed: Research institute of physical education and sports science; 2010. [in persian]##
15. Munro A, Herrington L, Comfort P. Comparison of landing knee valgus angle between female basketball and football athletes: Possible implications for anterior cruciate ligament and patellofemoral joint injury rates. Phys Ther Sport. 2012;13(4):259-64.##
16. Rodenbusch TLM, Ribeiro TS, Simão CR, Britto HMJS, Tudella E, Lindquist AR. Effects of treadmill inclination on the gait of children with Down syndrome. Res Dev Disabil. 2013;34(7):2185-90.##
17. Hargrave MD, Carcia CR, Gansneder BM, Shultz SJ. Subtalar Pronation Does Not Influence Impact Forces or Rate of Loading During a Single-Leg Landing. J Athl Train. 2003;38(1):18-23.##
18. De Britto MA, Carpes FP, Koutras G, Pappas E. Quadriceps and hamstrings prelanding myoelectric activity during landing from different heights among male and female athletes. J Electromyogr Kinesiol. 2014;24(4):508-12.##
19. McPherson AL, Dowling B, Tubbs T, Paci JM. Sagittal plane kinematic differences between dominant and non-dominant legs in unilateral and bilateral jump landings. Physical Therapy in Sport. 2016. (Accepted Manuscript).##
20. Naderi S, Mohammadipour F, Amirseyfaddini MR. The Effects of Different Walking Inclinations on Knee Angle in the Frontal Plane of Patients with Varus Malalignment. Physical Treatment. 2014;4(3):139-44.##
21. Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Valgus knee motion during landing in high school female and male basketball players. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(10):1745-50.##
22. Carson DW, Ford KR. Sex Differences in Knee Abduction During Landing: A Systematic Review. Sports Health. 2011;3(4):373-82.##
23. Yeow CH, Lee PV, Goh JC. Regression relationships of landing height with ground reaction forces, knee flexion angles, angular velocities and joint powers during double-leg landing. The Knee. 2009;16(5):381-6.##
24. Decker MJ, Torry MR, Wyland DJ, Sterett WI, Richard Steadman J. Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. Clin Biomech. 2003;18(7):662-9.##
25. Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor learning and performance: A situation-based learning approach: Human Kinetics; 2008.##
26. Chappell JD, Yu B, Kirkendall DT, Garrett WE. A Comparison of Knee Kinetics between Male and Female Recreational Athletes in Stop-Jump Tasks. Am J Sports Med. 2002;30(2):261-7.##
 
 
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 122-131
 • تاریخ دریافت: 13 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396