رابطه برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با تعادل ایستا و پویای دانشجویان دختر غیرفعال شهرستان چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، گروه تربیت بدنی، فارس، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تعادل در فعالیت­های روزانه و ورزشی بسیار مهم است و می­تواند با ویژگی­های آنتروپومتریکی ارتباط داشته باشد، اما این موضوع در دختران جوان غیرفعال کمتر بررسی شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین برخی ویژگی­های آنتروپومتریکی با تعادل ایستا و پویا در دانشجویان دختر غیرفعال شهرستان چابهار بود.
مواد و روش­ها
در تحقیق حاضر 158 دختر دانشجو با رده سنی 18 تا 25 سال در سال تحصیلی 94-1393 شرکت داشتند. آزمودنی­ها از میان دانشجویان داوطلب دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به­طور تصادفی انتخاب شدند. ویژگی­های آنتروپومتریکی شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی، نسبت دورکمر به دور باسن، طول و محیط اندام تحتانی در عریض­ترین قسمت بود. به منظور ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون فرشته در سطح پایدار در دو حالت چشم باز و بسته (پای برتر و غیربرتر) و آزمون برخاستن و رفتن استفاده گردید. ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی معناداری متغیرها استفاده شد.
یافته­ها
یافته­های تحقیق همبستگی معکوس ضعیفی را بین طول ساق پا و تعادل پویا (164/0-=r) و ارتباط مستقیم ضعیفی بین شاخص توده­بدنی و تعادل پویا نشان داد (164/0+=r). در اندازه­گیری تعادل ایستا با چشم باز روی پای برتر ارتباطی بین طول ساق پا و تعادل مشاهده شد (172/0+=r). برخلاف آن در اندازه­گیری تعادل ایستا با چشم بسته روی پای برتر و غیر برتر هیچ ارتباط معناداری بین ویژگی­های آنتروپومتریکی و تعادل مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری
در مجموع در تحقیق حاضر ارتباط معنادار اما ضعیفی بین برخی از ویژگی­های آنتروپومتریکی و تعادل مشاهده شد و به نظر می­رسد ویژگی­های آنتروپومتریکی به تنهایی نمی­تواند تعادل ایستا و پویا را در دانشجویان دختر جوان سالم و غیرفعال تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا عوامل دیگری مانند حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی نیز در این رابطه تاثیر­گذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Some Anthropometric Indices with Dynamic and Static balance in Chabahar Sedentary Female College Students

نویسندگان [English]

 • Elahe Moein 1
 • heidar sadeghi 2
 • farzane movaseghi 3
1 M.S of Sport Biomechanics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Full Professor, Faculty of Physical Education and Sports Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Sepidan Branch, Islamic Azad University, Sepidan, Fars, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Balance is very important in daily and sport activities and may be related to anthropometric characteristics; nevertheless, this relationship has rarely been examined in non-athlete young females.
The purpose of the present study was to evaluate the relationship between some anthropometric characteristics and dynamic and static balance in sedentary female college students.
Materials and Methods: The study was carried out on a 158 Iranian female college students, aged 18-25 years, during 2013-2014. Participants were selected from volunteers of Chabahar University. Anthropometric indices (body height, weight, lower-extremity lengths and widest perimeter, body mass index, and waist–hip ratio) and balance (dynamic and static) were measured. Static balance with opened and closed eyes were measured using Angel Balance Test on a stable surface and dynamic balance was evaluated using Timed to Get Up and Go (T.G.U.G) test. Pearson correlation coefficients were run in data analysis.
Results: A weak negative correlation was found between dynamic balance and shank length (r= -0.164), so was a weak positive correlation between dynamic balance and body mass index (r=0.164). In the eyes-open condition, static balance was related to shank length (r=0.172) with the dominant leg. In the eyes-opened condition with non-dominant leg and eyes-closed conditions, there was no correlation between static balance and anthropometric indices.
Conclusions: In a nutshell, significant mild correlations were observed between balance and some anthropometric indices and it seems that anthropometric indices alone cannot explain the variations in body static and dynamic balance among young healthy sedentary female college students and other factors, such as the sense of sight, vestibular and proprioceptive systems, also play roles in the balance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthropometric indices
 • dynamic Balance
 • Static balance
 • Sedentary female college students
 1. Fabunmi AA, Gbiri CA. Relationship between balance performance in the elderly and some anthropometric variables. African Journal of Medicine and Medical Sciences. 2008; 37(4), 321-326.##
 2. Sadeghi H, Noori SH. Reliability of functional tests of static, semi dynamic and dynamic balance in ectomorph young women. Sport Medicine. 2015; 7(1): 35-55.##
 3. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. Journal of Athletic Training. 2007; 42(1): 42-46.##
 4. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 1th Ed. Lippincott Williams and Wilkins, United Stated, 2006.##
 5. Palmieri RM, Ingersoll CD, Cordova ML, Kinzey SJ, Stone MB, Krause BA. The effect of a simulated knee joint effusion on postural control in healthy subjects. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2003; 84(7): 1076-1079.##
 6. Hobbs M.L. Dynamic Balance and Basketball Playing Ability. Unpublished master’s thesis, Texas State University. 2008.##
 7. Berenjian Tabrizi H, Abbasi A, Jahadian H. Comparison of static and dynamic balance and its relationship with anthropometric characteristics in athletes of selected sports. Sport Sciences. 2014; 6(4): 33-36.##
 8. Akbari A, Ghiasi F, Papoli R, Jalali M A. Relationship between static and dynamic postural stability index and anthropometrics index in healthy men and women with normal BMI index. Journal of Sabzevar University of Medical Science. 2014; 21(2): 241-251.##
 9. Baharlouie H, Nodehi Moghadam A. Correlation between body mass index postural balances in elderly. Journal of Rehabilitation. 2012; 12(4): 49-54.##

10. Irez GB. The Relationship with Balance, Foot Posture, and Foot Size in School of Physical Education and Sports Students. Academic Journals, Educational Research and Reviews. 2014; 9(16): 554-554.##

11. Kim BJ, Lee JY.The relationship between some anthropometric characteristics at different levels of difficulty with balance. Aula Orientalis. 2014; (2): 36-48.##

12. Greve JMDA, Cuğ M, Dülgeroğlu D, Brech GC ,Alonso AC. Relationship between Anthropometric Factors, Gender, and Balance under Unstable Conditions in Young Adults. Hindawi Publishing Corporation. BioMed Research International. 2013; 2013: Article ID 850424.##

13. Parseh A, Solhjoo MH. Studying the relationship between body mass index with speed, agility and balance in male students of 13-15 years old. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2015; 5 (S2): 382-387.##

14. Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A. Effects of excessive body weight on postural control. Journal of Biomechanics, 2009; 42(9): 1295-300.##

15. Shumway-Cook A. Motor Control, theory and practical application. 2nd Edition. Maryland. William & Wilkins, 1995; 222-228.##

دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 73-81
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396