مقایسه اثربخشی حرکات زود هنگام بر عملکرد کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک به دنبال جراحی و بی حرکتی به دو روش بانداژ و گچ گیری در اندام تحتانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان. دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای نوروساینس، عضو کادر اموزشی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 جراح ارتوپدی، گروه آموزشی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 مربی و عضو گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فلج مغزی نوعی ناتوانی نورولوژیک و غیر پیش رونده­ی رشدی است. یکی از درمان­های فلج مغزی، جراحی در چند سطح در یک جلسه می­باشد. بعد از جراحی از دو روش بانداژ و گچ­گیری برای بی­حرکتی استفاده می­شود. روش بانداژ در مقایسه با روش گچ­گیری، یک روش جدید می­باشد و مطالعه­ ای مشابه که از روش بانداژ برای بی حرکتی بعد از جراحی استفاده شده باشد؛ پیدا نشد. به تازگی تمایلی برای بی حرکتی دراز مدت بعد از جراحی به دلیل ضعف عضلانی، کانترکچر مفاصل، بهبود آهسته و توانبخشی، و تاخیر در بازگشت بدون محدودیت به فعالیت روزانه وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حرکات زود هنگام بر عملکرد کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک به دنبال جراحی و بی­حرکتی به دو روش بانداژ و گچ گیری در اندام تحتانی بود.
مواد و روش­ها
در این مطالعه مقطعی، 100 کودک فلج مغزی همی­پلژی و دایپلژی، 7 تا 12 سال که داوطلب جراحی بودند، به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامه عملکرد حرکات درشت(GMFM66)مورد ارزیابی قرار گرفتند. این کودکان با نظر جراح ارتوپد به دو روش بانداژ و گچ­گیری تحت عمل جراحی قرار گرفتند. سپس بر پایه نوع بی حرکتی که استفاده شده بود، دو گروه 40 نفره به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ماه اول و سوم بعد از جراحی دوباره هر دو گروه  بانداژ و گچ­گیری به کمک همین پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای مقایسه داده­ها از آزمون ناپارامتری Mann-Whithney و آزمون ANOVA استفاده شد.
 یافته­ها
میانگین نسبت تغییرات عملکرد حرکات درشت بر اساس پرسش نامه عملکرد حرکات درشت در ماه اول بعد از جراحی در روش بانداژ بعد از جراحی 0019/0 بود. که این تغییر از نظر آماری معنی دار نبود(42/0 P=). و در روش گچ­گیری بعد از جراحی  نیز به دلیل اینکه هنوز پای کودک در داخل گچ بود قابل اندازه­گیری نبود. در ماه سوم بعد از جراحی میانگین نسبت تغییرات عملکرد حرکات درشت در هر دو روش بانداژ و گچ­گیری بعد از جراحی به طور معنی داری افزایش یافته بود (001/0 P<) و اما اختلاف میانگین نسبت تغییرات عملکرد حرکات درشت در این دو روش بایکدیگر معنا دار نبود (128/0 P=).
نتیجه­گیری
در روش بانداژ بعد از جراحی در ماه اول بعد از عمل امکان تحرک وجود داشت ولی در روش گچ­گیری کودک بی­تحرک بود. در ماه سوم بعد از جراحی نتایج نشان داد که در هر دو روش بهبودی حاصل می­شود و نتایج آماری در هر دو گروه مشابه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The early motion effect on the function of spastic diplegia children with cerebral palsy following Surgery and immobilization In lower limb with two methods: bandage and casting

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Sadeghi 1
 • Ali Asghar Jamebozorgi 2
 • Ashkan Irani 3
 • Minoo Kalantari 4
 • Firooz Madadi 5
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 6
1 1. Student Research Office, MSc of Ocupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Phd Student in Neuroscience, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Orthopaedic Surgeon, Orthopaedic Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Cerebral palsy is a non-progressive neurological and developmental disability. One of the treatments for cerebral palsy is multi-level surgery in one session (SEMLS). After surgery, bandages and casting techniques are used for immobilization. Compared with the casting, bandage is a new method and no similar study is reported using bandage technique for immobilization after surgery. In the recent years, long-term immobilization after surgery is avoided because of muscle weakness, stiff joints, slow recovery and rehabilitation, and delayed return without restriction to daily activity. The aim of the present study was to evaluate the effect of early movements on the performance of children with cerebral palsy with spastic diplegia following surgery and immobilization in lower limb using two methods: bandage and casting.
Materials and Methods: In the present cross-sectional study, 100 children with hemiplegic and diplegia cerebral palsy, aged 7-12 years old, with indications for surgery, were randomly selected and evaluated using Gross Motor Function Questionnaire (GMFM66). The children underwent surgery using two methods of bandages and casting according to an orthopedic surgeon's opinion. Then, based on the type of immobility used, two groups of 40 were randomly selected. In the first and the third month after the surgery, both groups were evaluated using GMFM66 questionnaire. To compare the two groups, ANOVA and nonparametric Mann-Whithney tests were used.
Results: The mean ratio of gross motor function Based on Gross Motor Function Measure (GMFM66) changes in the first month after surgery was 0.0019 in the cases with bandage. The change was not statistically significant (P=0.42). Because in the first month of the child's leg in plaster, in casting group, the mean ratio changes of gross motor function was not measured. Three months after surgery, the mean ratio changes of gross motor function in both methods of casting and bandage after surgery increased significantly (P<0.001); however, the difference mean ratio changes of gross motor function were not observed to be significant compared with each other (P=0.128). 
Conclusion: In the first month after surgery in bandaged group, children had mobility, but in the casting group, children were immobile. In the third month after surgery, improvement was observed in both methods and statistical results were similar in both groups. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • Spastic diplegia
 • Early motion
 • Bandages
 • Casting
 • Gross motor function
 • Surgery
 1. Bosanquet M, Copeland L, Ware R, Boyd R. A systematic review of tests to predict cerebral palsy in young children. Developmental Medicine & Child Neurology. 2013;55(5):418-26.##
 2. Smithers‐Sheedy H, Badawi N, Blair E, Cans C, Himmelmann K, Krägeloh‐Mann I, et al. What constitutes cerebral palsy in the twenty‐first century? Developmental Medicine & Child Neurology. 2014;56(4):323-8.##
 3. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J, Jetté N, Pringsheim T. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta‐analysis. Developmental Medicine & Child Neurology. 2013;55(6):509-19.##
 4. Richards CL, Malouin F. Cerebral palsy: definition, assessment and rehabilitation. Handbook of clinical neurology. 2012;111:183-95.##
 5. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109(suppl 109):8-14.##
 6. Koman LA, Smith BP, Shilt JS. Cerebral palsy. The Lancet. 2004;363(9421):1619-31.##
 7. Campbell SK, Palisano RJ, Vander Linden DW. Physical therapy for children: Saunders; 2006.##
 8. Joghataei MT, Rahgozar M, Siadaty S. prevalence of some paralysis and limb amputation disabilities in Iran national epidemiological survey [In Persia]. Journal of Rehabilitation. 2002;3(1):7-16.##
 9. Papavasiliou AS. Management of motor problems in cerebral palsy: a critical update for the clinician. European Journal of Paediatric Neurology. 2009;13(5):387-96.##

10. Saraph V, Zwick E-B, Auner C, Schneider F, Steinwender G, Linhart W. Gait improvement surgery in diplegic children: how long do the improvements last? Journal of Pediatric Orthopaedics. 2005;25(3):263-7.##

11. Abel MF, Damiano DL, Pannunzio M, Bush J. Muscle-tendon surgery in diplegic cerebral palsy: functional and mechanical changes. journal of Pediatric Orthopaedics. 1999;19(3):366-75.##

12. Åkerstedt A, Risto O, Ödman P, Öberg B. Evaluation of single event multilevel surgery and rehabilitation in children and youth with cerebral palsy-A 2-year follow-up study. Disability & Rehabilitation. 2010;32(7):530-9.##

13. Gannotti ME, Gorton III GE, Nahorniak MT, Masso PD. Walking abilities of young adults with cerebral palsy: changes after multilevel surgery and adolescence. Gait & posture. 2010;32(1):46-52.##

14. Godwin EM, Spero CR, Nof L, Rosenthal RR, Echternach JL. The gross motor function classification system for cerebral palsy and single-event multilevel surgery: is there a relationship between level of function and intervention over time? Journal of Pediatric Orthopaedics. 2009;29(8):910-5.##

15. Gorton III GE, Abel MF, Oeffinger DJ, Bagley A, Rogers SP, Damiano D, et al. A prospective cohort study of the effects of lower extremity orthopaedic surgery on outcome measures in ambulatory children with cerebral palsy. Journal of pediatric orthopedics. 2009;29(8):903.##

16. Gupta A, Srivastava A, Taly AB, Murali T. Single-stage multilevel soft-tissue surgery in the lower limbs with spastic cerebral palsy: Experience from a rehabilitation unit. Indian journal of orthopaedics. 2008;42(4):448.##

17. Thomason P, Baker R, Dodd K, Taylor N, Selber P, Wolfe R, et al. Single-Event Multilevel Surgery in Children with Spastic DiplegiaA Pilot Randomized Controlled Trial. The Journal of Bone & Joint Surgery. 2011;93(5):451-60.##

18. Canale ST, . Cerebral Palsy. In: JONES KDaL, editor. Campbell's Operative Orthopaedics2013. p. 1202.##

19. Lubicky J, Bernotas S, Herman JE. Complications related to postoperative casting after surgical treatment of subluxed/dislocated hips in patients with cerebral palsy. Orthopedics. 2003;26(4):407.##

20. Lin C-L, Lin C-J, Huang M-T, Su W-R, Wu T-T. Mesh Achilles tendon lengthening–a new method to treat equinus deformity in patients with spastic cerebral palsy: surgical technique and early results. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2013;22(1):14-9.##

21. Rosenbaum PL, Avery LM, Lane M, Russell DJ. Gross motor function measure (GMFM-66 and GMFM-88) user's manual: Cambridge University Press; 2002.##

22. Mahmudian HM. Reliability of (GMFM) in spastic CP children (5-7 years old) in Rehabilitaion centers in Tehran (in Persian). Faculty of Rehabilitaion of Medical Science University of Iran. 2003.##

23. Dodd KJ, Taylor NF, Damiano DL. A systematic review of the effectiveness of strength-training programs for people with cerebral palsy. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2002;83(8):1157-64.##

24. Patikas D, Wolf SI, Armbrust P, Mund K, Schuster W, Dreher T, et al. Effects of a postoperative resistive exercise program on the knee extension and flexion torque in children with cerebral palsy: a randomized clinical trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2006;87(9):1161-9.##

25. Gupta A, Srivastava A, Taly AB, Murali T. Single-stage multilevel soft-tissue surgery in the lower limbs with spastic cerebral palsy: Experience from a rehabilitation unit. Indian journal of orthopaedics. 2008;42(4):448-53.##

26. Zorer G, Dogrul C, Albayrak M, Bagatur AE. [The results of single-stage multilevel muscle-tendon surgery in the lower extremities of patients with spastic cerebral palsy]. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2004;38(5):317-25.##

27. Buckon CE, Thomas SS, Piatt JH, Jr., Aiona MD, Sussman MD. Selective dorsal rhizotomy versus orthopedic surgery: a multidimensional assessment of outcome efficacy. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(3):457-65.##

28. Gorton GE, 3rd, Abel MF, Oeffinger DJ, Bagley A, Rogers SP, Damiano D, et al. A prospective cohort study of the effects of lower extremity orthopaedic surgery on outcome measures in ambulatory children with cerebral palsy. Journal of pediatric orthopedics. 2009;29(8):903-9.##

29. Koca K, Yildiz C, Yurttas Y, Balaban B, Hazneci B, Bilgic S, et al. [Outcomes of multilevel orthopedic surgery in children with cerebral palsy]. Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery. 2011;22(2):69-74.##

30. Thamkunanon V. Improvement of ambulatory function with multilevel soft tissue surgery in children with spastic diplegic cerebral palsy. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2011;94 Suppl 3:S183-8.##

31. Abel MF, Damiano DL, Pannunzio M, Bush J. Muscle-tendon surgery in diplegic cerebral palsy: functional and mechanical changes. Journal of pediatric orthopedics. 1999;19(3):366-75.##

32. Kondo I, Hosokawa K, Iwata M, Oda A, Nomura T, Ikeda K, et al. Effectiveness of selective muscle-release surgery for children with cerebral palsy: longitudinal and stratified analysis. Developmental medicine and child neurology. 2004;46(8):540-7.##

33. Seniorou M, Thompson N, Harrington M, Theologis T. Recovery of muscle strength following multi-level orthopaedic surgery in diplegic cerebral palsy. Gait Posture. 2007;26(4):475-81.##

34. Thomason P, Baker R, Dodd K, Taylor N, Selber P, Wolfe R, et al. Single-event multilevel surgery in children with spastic diplegia: a pilot randomized controlled trial. The Journal of bone and joint surgery American volume. 2011;93(5):451-60.##

35. Thomason P, Selber P, Graham HK. Single Event Multilevel Surgery in children with bilateral spastic cerebral palsy: A 5 year prospective cohort study. Gait & posture. 2013;37(1):23-8.##

دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 218-225
 • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1394
 • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395