بررسی تأثیر درمان احتقان زدایی مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد کاردرمانی، مسئول بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 آمار زیستی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و اهداف
یکی از عوارض درمان سرطان پستان ادم لنفاوی می­باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تکنیک درمان احتقان­زدایی مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بوده است.
مواد و روش­ها
33 زن مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر شرکت نمودند و تحت درمان احتقان­زدایی مختلط طی دو فاز قرار گرفتند. این تکنیک­ها شامل تخلیه دستی لنف، بانداژ، تمرین درمانی و مراقبت­های پوست و ناخن بود. بیماران در فاز اول به مدت 3-2 هفته و 5 روز در هفته تحت درمان قرار گرفتند، همچنین فاز دوم درمان نیز تا یک ماه بعد از خاتمه فاز اول ادامه داشت. در مطالعه حاضر هر بیمار سه مرتبه تحت ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی میزان حجم ادم لنفاوی از تانک حجم­سنج استفاده شد. جهت آنالیز داده­ها از آزمون آماری اندازه­گیری­های تکرار شونده یک عاملی استفاده شد.
یافته­ ها
به دنبال درمان احتقان­زدایی مختلط کاهش معناداری در میزان حجم ادم لنفاوی (001/0P<) مشاهده شد.
نتیجه­ گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از درمان احتقان­زدایی مختلط می­تواند باعث کاهش حجم ادم لنفاوی در این گروه از بیماران گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Complex Decongestive Therapy on Lymphedema Volume in Women with Breast Cancer Treatment-Related Lymphedema

نویسندگان [English]

 • Minoo Kalantari 1
 • marziye hosseini 2
 • Shahpar Haghighat 3
 • Leila Angooti Oshnari 4
 • Zahra Shafiee 5
 • Seyyed Mehdi Tabatabaei 6
1 PhD in Occupational therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, MSc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD in Epidemiology, Faculty of Tehran University Jahad/ the Breast Cancer Research department, Tehran Iran
4 MSc of Occupational Therapy, Shohaday-e- Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Iran
5 MSc of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc in Biostatistics, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The upper extremity lymphedema is the most common side effect of the breast cancer treatment. The aim of the present study was assessment of the effect of the complex decongestive therapy on the lymphedema volume in women with breast cancer therapy-related lymphedema.
Materials and Methods: A total of 33 women with the lymphedema participated in the present study. Data gathering instruments included the measurement of lymphedema volume via water displacement. The intervention was performed in two phases: phase 1: for 2-3 weeks, and phase 2: one month after phase 1. Therapeutic techniques in each phase included massage, compression bandage, exercise, and the skin cares. Repeated measures was run for statistical analysis.
Results: The findings showed that complete decongestive therapy resulted in the reduction in lymphedema volume (p<0/001).
Discussion: The current study showed that complete decongestive therapy is the effective treatment for the reduction of the lymphedema volume in women with breast cancer treatment-related lymphedema.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complex decongestive therapy
 • Breast Cancer
 • Lymphedema
 1. Sakorfas.GH,Peros.G,Gataliotti.L,Vlastos.G, Lymphedem following axillary lymph node dissection for breast cancer,Syrg oncol,2006,15(3):153-165.##
 2. Turk.G,Khorshid.L,The complet decongestive therapy in lymphedema management developing in relation with mastectomy,The journal of breast health,2011,7:96-100.##
 3. Mason.M,The treatment and management of lymphedema:Basic course Adelide Australia,Adelide lymphedema clinic,2001.##
 4. Wiley.J,SonsLid,Physical therapies for reducing and controlling of lymphedema of the limbs ( protocol for  cochrance review),The cochrance library,issue 1,2004,chichester,UK.##
 5. Moffat C, Doherty D, Morgan P. Best practice for the management of lymphoedema. International consensus. 2006. Retrieved from: http://activehealthcare.co.uk/lymph/pdfs/if_best _practice.pdf.##
 6. International society of lymphology. The diagnosis and treatment peripheral lymphedema.2009;42:1-60.##
 7. Poole.K,Fallowfield.LJ,The psychological impact of post-operative arm morbidity following axillary surgery for breast cancer:a critical review,The breast,2002,11:81-87.##
 8. Nara Fernanda.B,Angotti.H,Vieria.K,Ferriera.C, Physiotherapy treatments for breast cancer-related lymphedema:a literature review, Rev latino- emfermagem,2009,17(5):730-736.##
 9. Arault.M,Vignes.S,Management of lymphedema of the upper extremity after treatment of breast cancer,Bull cancer,2007,94(7):669-674.##
 10. Sandra Guadalupe T. Rehabilitation of lymphedema following breast Cancer.The University of texas at EI paso. 2005.82. Retrived from:http://proquest.umi.com/pdweb.##
 11. Zuther Joachim E. Lymphedema management, the comprehensive guide for practitioners. New York: thime,. 2005. Retrived from: http://books.google.com##
 12. Lawenda BD, Mondry TE, Johnstone PAS. “Lymphedema: A primer on the identification and management of a chronic condition in oncologic treatment”.Cancer Journal for clinicians.January, 21, 2009; 59(1):8-24.##
 13. Consensus document of the international society of lymphology,The diagnosis and treatment peripheral lymphedema,lymphology,2009,42:51-60.##
 14. Khosh nazar.T,Mohammadi.F,Khanke.H.R,Haghighat.SH,The effect of rehabilitation on edema and pain in Upper extremity after mastectomy,Journal of iran nursing,2011,24:72-81.##
 15. Hamner.JB,Fleming.MD,Lymphedema therapy reduces the volume of edema and pain in patient with breast cancer,Journal annal of surgical oncology,2006,14(6):1905-1908.##
 16. Yamamoto.R,Yamamoto.T,Effectiveness of treatment phase of two-phase complete decongestive physiotherapy for the treatment of extremity lymphedema,International journal of clinical oncology, 2007,12:463-468.##
 17. Didem K, Yurdalan S, Ufuk, Serdar S, Zumre A. The comparision of two different physical therapymethods in treatment of lymphedema after breast surgery.Breast cancer research and treatment.2005; 99:49-54.##
 18. Anderson.L,hojris.I,Erlndsen.J,Treatment of breast cancer-related lymphedema with or without manual lymphatic drainage:a randomized study,Acta oncological,2000,39(3):399-405.##
 19. Kaul.R, Dufan..T,Russel.C,Guenther.W,Nugent.Z,Sun.X,Cook.L,Efficacyof complete decongestive therapy and manual lymphatic drainage on treatment-related lymphedema in breast cancer,Int.J.radiation oncology, 2007,3(67):841-846.##
 20. Williams.AF,Vadgama.A,Franks.P.J,Mortimer.PS,Arendomized controlled cross over study of manual lymphatic drainage therapy in women with breast cancer-related lymphedema,European Journal of Cancer Care,2002,11:254-261.##
 21. Szuba A, Achalu R, Rockson SG. "Decongestive lymphatic therapy for patients with breast carcinoma-associated lymphedema. A randomized, prospective study of a role for adjunctive intermittent pneumatic compression ", Cancer, Dec 1, 2002; 95(11):2260-7.##
 22. Vignes.S,Porcher.R,Arrault.M,Duphy.A,Long-term management of cancer-related lymphedema after intensive  decongestive physiotherapy, Breast Cancer Res Treat. 2007 Mar; 101(3):285-290.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 185-191
 • تاریخ دریافت: 29 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396