مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد تمام، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، گروه کار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پارکینسون یک اختلال مخرب عقده­های قاعده­ای مغز و یک عارضه مزمن و پیش­رونده است که بیشتر در گروه سنی سالمندان دیده می­شود. درمان فیزیکی یکی از روش­های کمک به بهبودی این بیماران است.
مواد و روش­ها
تعداد 45 مرد و زن مبتلا به بیماری پارکینسون (مرحله 4-1 بر اساس مقیاس Hoehn و Yahr) به­صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب و سپس در سه گروه کنترل، بدون لباس فضایی و با لباس فضایی قرار گرفتند. گروه­های با و بدون لباس فضایی علاوه بر درمان دارویی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به انجام تمرینات تعادلی پرداختند، در حالی که بیماران گروه کنترل در این مدت تنها درمان­های دارویی دریافت کردند. در ابتدا و انتهای تحقیق حاضر، کیفیت زندگی (پرسش­نامه  (PDQLو عملکرد حرکتی (پرسش­نامه UPDRS) بیماران ارزیابی شد و داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ ها
در کیفیت زندگی تفاوت معناداری بین سه گروه مشاهده شد (001/0>P). به طوری که گروه­های با و بدون لباس فضایی بهبود معناداری نسبت به گروه کنترل داشتند، اما بین گروه با لباس فضایی و گروه بدون لباس فضایی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در عملکرد حرکتی نیز تفاوت معناداری بین سه گروه مشاهده شد (001/0>P). به طوری که گروه­های با و بدون لباس فضایی بهبود معناداری نسبت به گروه کنترل داشتند، همچنین گروه با لباس فضایی بهبود معناداری نسبت به گروه بدون لباس فضایی داشت.
نتیجه­ گیری
تمرینات تعادلی تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی دارد، همچنین تمرینات تعادلی با لباس فضایی نسبت به بدون لباس فضایی مفیدتر است. بنابراین تمرینات تعادلی با لباس فضایی به عنوان یک مدالیته مفید برای این دسته از بیماران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Balance Training with and without Suit Therapy on the Quality of Life and Motor Function in Patients with Parkinson's Disease

نویسندگان [English]

 • Majid Khodadadi 1
 • Nader Rahnama 2
 • Sayed Hossein Hashemi 1
 • Alireza Jahromi Dasjerdi 3
1 MSc, Department of Sport Injuries & Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University Isfahan (Khorasghan), Isfahan, Iran
2 Full Professor, Department of Sport Injuries & Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 BSc. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Parkinson's Disease (PD) is a degenerative disorder in basal ganglia in brain. It is a chronic progressive disease, and mostly affects the old people. Physical therapy is one of the ways to help these people to improve their health.
Materials and Methods: A total of 45 male and female volunteers with PD (stage 1-4, based on Hoehne and Yahr scale) were recruited in the study. They were assigned into three groups of control, without suit therapy and with suit therapy. The groups with and without suit therapy, in addition to pharmacotherapy, received 8 weeks of balance training including 3 sessions per week, each session for 45 minutes, while the patients of the control group received only pharmacotherapy. The patient's quality of life (PDQL questionnaire) and motor function (UPDRS questionnaire) were evaluted in the beginning and at the end of the period. All data were analysed using ANOVA.
Results: The results revealed significant differences in the quality of life between the three groups (P<0/001). Treatment in the groups with and without suit therapy shows to be significantly more effective than that in the control group, but between groups with and without suit therapy, no significant difference was observed. The results of the study also showed significant differences in motor function among the three groups (P<0/001). The groups with and without suit therapy were significantly more effective than control group, and the group with suit therapy was significantly more effective than the group without suit therapy.
Conclusion: It can be concluded that balance training has a positive effect on the quality of life and motor function in individuals with PD, and balance training with suit therapy is better than the one without suit therapy. Therefore, it is suggested that some balance training with suit therapy sessions be orgaized for these individuals. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balance traninig
 • Suit therapy
 • Quality of life
 • motor function
 • Parkinson's disease
 
1.  Victor M, Ropper AH. Principles of neurology. ed 2. New York: Mc Graw Hill Press; 2011.P. 128-137.##
2. Robinson K, Dennison A, Roalf D, Noorigian J, Cianci H, Buntingperry L, et al. Falling risk factor in parkinson sdisease. Neuro Rehabil. 2005; 20(3): 169-82.##
3. Girux ML. Parkinson disease: managing a complex, progressive disease at all stages. Cleve Cline J Med. 2007; 74: 313-314.##
4.  Smania N, Corato E, Tinazzi M, Stanzani C, Fiaschi A, Girardi P, et al. Effect of balance training on postural instability in patients with idiopathic parkinson's disease. Neurorehabil Neural Repair. 2010; 24(9): 826-24.##
5.  Rosenthal LS, Dorsey ER. The benefits of exercise in Parkinson disease. JAMA. 2013; 70(2): 156-7.##
6.  Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS, Taylor AH, Campbell JL. The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2008; 23(5): 631-40##
7.  Ellis T, de Goede CJ, Feldman RG, Wolters EC, Kwakkel G, Wagenaar RC. Efficacy of a physical therapy program in patients with Parkinson's disease: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86(4): 626-32.##
8.  Dalvand H, Dehghan L, Feizi A, Amirsallari S, Shamsaei M. Efficacy of adeli suit therapy in 4-8 year old children with spastic CP with normal intelligence quota. Kosar Med J. 2009; 13: 7-11.[in persian].##
9.  Tuner AE. The effency of adel suit treatment in children with cerebral palsy.Develo Med Child Neuro. 2006; 48:324.##
10. Koscielny I, Koscielny R. Effectiveness of therasuit method and the therasuit pilot study. Cereb Pal Maga.2008; 9: 8-13.##
11. Koscielny R.Thera suit may provide the following benefit. 2002. Thera Suit Method Online. Available at: URL: http://www.suittherapy.com. Accessed Jul 21, 2002.##
12. Khayatzadeh mahani M, Karimloo M, Amirsalari S. Effect of modified adeli suit therapy on improvement of grass motor function in children with cerebral palsy. Kosa Med J. 2011; 21: 9-14. [in persian].##
13. Alagesan J, Shetty A. Effect of modified suit therapy in spastic diplegic palsy. J Heal Alli Sci. 2010; 9: 1-3.##
14. Bailes PT, Laura C, Schmitt MP. Changes in two children with cerebral palsy after intensive suit therapy: a case report. Pediatric Phy Therap. 2010; 35: 76-85.##
15. Prokopenko SV, Rudnev VA, Arakchaa EM, Derevstsova SN. The use of the proprioceptive correction principle in the restoration of conscious movement in the patient's paretic arm in the later restorative and residual period of stroke. Zhurnal Nevrologi Psihiatri imeni SS Korsakova. 2007; 107 (4): 40-43.##
16. Khayatzadeh mahani M, Karimloo M.The camparison of the effect of the two rehabilitation methods of bobath approach and suit therapy on grass motor function in children with cerebral palsy. Kosa Med J. 2009; 13, 18-23.[in persian].##
17. Wulf G, Landers M, Lewthwaite R, Tollner T. External focus instruction reduce postural instability in individuals with parkinson disease. Phy Ther. 2009; 89: 152-58.##
18. Soltanzadeh A. Neurologic disorders. 4 ed. Tehran. Jafari publications: 2006.P.14-19.[in persion].##
19. Marquis P. Girod I, Berdeaux, G,Saintpaul HP, Cialdella P. Psychometric analysis of french and german version of the parkinson's disease quality of life questionnair (PDQL). Qual Life Res. 1998; 7: 632-70.##
20. Ghaem H, Borhani Haghighi A, Zeighami B, Dehghan A. Validity and reliability of the persion version of the parkinson disease quality of life (PDQL) questionnair. J Kerman Univer Med Sci. 2010; 17 (1): 49-58.[in persian].##
21. Siderowf A, McDermott M, Kieburrtz K, Blindauer K, Plumb S, Shoulson I. Tese-retest reliability of the unified parkinson's disease rating scale in patients with early parkinson's: results from a multicenter clinical trial. Mov Disord. 2002; 17 (4): 758-63.##
22. Hirsch M. Activity of dependent balnce and strengh training in person with parkinson's disease dissertation. Florida State Univers Doctoral. 1996; 57: 1073.##
23. Centers for disease cintrol and prevetion (CDC). Adult participation in recommended levels of physical activity- Unitaed States. 2001 and 2003. Moral Wkly [cited 2009 Aug 12]: 54 (47):1208-12. Available from: http://www. Cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5447a3.htm.##
24. Hale LA. Pal J, Becker L. Measuring free living physical activity in adults with and with out neurologic dyfunction with and a triaxial acceleromotor. Arch Phys Med Rehabil. 2008; 89 (9):1765-71.##
25. Ridgel AL, Alberts JL, Forced not voluntare, exercise improve motor function in parkinson's disease patients. Neuro Rehabili Neural Res. 2009; 23 (6): 600-8.##
26. Piriduso W. Physical dimention of again. Champaigin llinoise: Human Kinetic. Berlin: 1995; P. 30-38.##
27. Sadeghi H, Alirezaei F. Effect of training exercise on the water balance in elderly women in .Iran J of Ageing. 2008; 2 (6):402-9.[in persian].##
28. Abedzadeh M, Barghi Moghadam J. The effect of balance training on depression and quality of life in parkinson's patients. Stud Spor Psycholog. 2013; 14:57-68.[in persian].##
29. Khalaji H, Bahramy A, Noroozi M, Mohammadzadeh Heravi S. The effect of physical activity on function fitness and quality of life in people with parkinson's disease. Med J Mashhad. 2014; 57: 542-554.[in persian].##
30. Kargarfard M, Chitsaz A, Azizi S. Effect of an 8 week aquatic exercise trainig onbalance in patients with parkinson's deasese. J Isfa Med Sch. 2012; 30:1-10.[in persian].##
31. Bambaeichi E, Rahnama N, Mahmoudi F. The effect of combined training (balance and resistance) on balance, flexibility and motor function in patient with parkinson. Stud Sport Med. 2014; 14: 45-48.[in persian].##
32. Reuter I, Mehnert S, Leone P, Kaps M, Oechsner M, Engelhardt M. Effect of flexibility and relaxation programm, walking and nordic walking on parkinson's disease. J Aging Re. 2011: 232-473.##
33. Schenkman M. Reply: a randomized controlled trial of movement strategies compared with exercise for people with parkinson's disease. Mov Disord. 2010; 25 (4): 524.##
34. Keykhahoseinpoor A, Rahnama N, Chitsaz. Effect of eight weeks laughter yoga training on motor function, balance, and flexibility in subject with parkinson's disease. 2013; 9: 39-47.[in persian].##
35. Adams RD, Victor M, Rpper AH. Principle of neurology. 5 ed. New York: McGraw Hill Inc; 1993.P. 53-60.##
36. Pedersen SW, Oberg B, Insulander A, Vretman M. Group trainig in parkinsonism: quantitative measurments of tratment. Scand J Rehabil Med. 1990; 22 (4): 207-11.##
37. Gunzler SA, Pavel M, Koudelka C, Carison NE, Nutt JG. Foot tapping rate as an objective out come measure of parkinson desease clinical trial. Clin Neuropharmacol. 2009; 32 (2): 97-102.##
38. Tinetti ME. Performance oriented assesment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1986; 34 (2): 119-26.##
39. Giulitty J. Physical therapy and parkinson: Ageneral overview [serial online] 2006. Available from: URL: http//www.eugenept .com/pdf/parkinsons.pdf.##
40. Simuni T, Lyons KE, Pahwa R, Hauser RA, Comelia C, Elmer L, et al. Trearment of early parkinson's disasease. Part1. Eur Neuro. 2009: 61 (4): 193-205.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 175-184
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396