تاثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کایفوز یکی از ناهنجاری­های شایع ستون فقرات به خصوص در دختران نوجوان است و روش­های اصلاحی که برای اصلاح این ناهنجاری در سنین کودکی و نوجوانی اعمال می­شود، محدود می­باشد و یا اینکه سازگار با این افراد نمی­باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته بازی­های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز دختران نوجوان است.
مواد و روش­ها
مطالعه­ی حاضر از نوع نیمه تجربی است و بر روی 20 دانش آموز دختر 13 تا 17 ساله (با میانگین سنی 3/1±4/14، قد 8/4±8/159، وزن 6/7±3/48 و BMI 5/2±8/18) با ناهنجاری کایفوز وضعیتی (زاویه ناهنجاری بزرگتر از 40 درجه) صورت گرفت که به­طور تصادفی و مساوی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه تجربی شامل 80-60 دقیقه تمرین, سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود و اندازه­گیری انحنای کایفوز قبل و بعد از برنامه تمرینی با استفاده از خط­کش منعطف انجام شد. در تحقیق حاضر از آزمون t زوجی برای بررسی تفاوت­های درون­گروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت­های بین گروهی در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته­ ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که بین گروه کنترل و تجربی تفاوت معناداری در میزان انحنای کایفوز وجود دارد (03/0p=). همچنین میزان انحنا در گروه تجربی به­طور معناداری به میزان 5/5 درجه کاهش یافت (004/0 P=) ولی در گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده نگردید (56/0P=).
نتیجه ­گیری
تحقیق حاضر نشان داد که بازی­های اصلاحی تاثیر مثبتی بر میزان انحنای کایفوز در دختران نوجوان دارد. بنابراین می­توان انجام این تمرینات را به این گروه از افراد برای بهبود انحنای پشتی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise on the Functional Kyphosis Curvature in the Teenager Girls

نویسندگان [English]

 • Mahboobe Tavana Kermani 1
 • Ahmad Ebrahimi Atri 2
 • Nahid Khoshraftar yazdi 3
1 MSc Student of Ferdowsi University of Mashhad (Physical Education), Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Ferdowsi University of Mashhad (Physical Education), Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Kyphosis is one of the most common abnormalities of spinal cord, especially in teenager girls and corrective methods that are used to correct this abnormality in childhood and teen years are limited, or they are not adaptable with these people. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of corrective exercise on the kyphosis curvature in teenager girls.
Materials and Methods: The present semi-experimental study was conducted on 20 students aged between 13 to 17 years (mean age: 14/4±1/3, mean height 159/8±4/8, mean weight 48/3±7/6, and BMI 18/8±2/5) with functional kyphosis (the angle more than 40 degrees). The participants were randomly divided into two groups: control group (n = 10) and experimental group (n=10). The exercise plan included 80-60 minutes training, 3 sessions per week for 8 weeks and kyphosis curvature measurements were performed prior to and after the training program using flexible ruler. The paired sample t-test and covariate were run to find the difference at significant level of 0/05.
Results: The results showed that there was a significant difference in curvature kyphosis between the control and experimental groups (P= 0.03). Also there was a significant decrease in the curvature degree in experimental group (P= 0.004), but no significant difference was observed in the control group (P= 0/56).
Conclusion: The present study indicated that the corrective exercise is a convenient and easy approach to improve functional kyphosis curvature. These exercises are recommended to this group of people to improve the curvature of their back.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corrective playing
 • Functional Kyphosis
 • Teenager Girls
 1. Mashhadi M, Ghasemi Gh, Zolaktaf V. Effect of exercise combined on thoracic kyphosis and lumber lordosis mentally retarded adolescents. Research in Rehabilitation Sciences. 1391; 8 (1):192-201. [In Persian]##
 2. Shavandi N, Shahrjerdi Sh, Heidarpour R, Sheikh Hosseini R .Effect of seven weeks corrective exercise on thoracic kyphosis in hyper-kyphotic students. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 1390;(4)13:50-42. [In Persian]##
 3. Rajabi R, Alizadeh M, Cheshmi S. The relationship between the curvature of the thoracic kyphosis with the shoulder protraction and posterior muscle strength of shoulder girdle. Research in Sport Science. 1389;8:48-35. [In Persian]##
 4. Asgharzadeh S. A survey of spinal abnormality in Mashhad high school student. Tarbiat Moallem University of Tehran. 1375. [In Persian]##
 5. Ahmadnezhad L.The effect of eight weeks corrective games on kyphosis angle and postural control in kyphotic mentally retarded children (thesis) 1392. [In Persian]##
 6. Patel K. Corrective Exercise. Translators: Shojaeddin S, Razmjou S. 1nd ed. Tehran: Nersi; 1387. [In Persian]##
 7. Daneshmandi H,Alizadeh M,Gharakhanlo R. Corrective Exercise. 11nd ed. Tehran: Samt; 1392. [In Persian]##
 8. Kurtz L. Understanding motor skills in children with dyspraxia, ADHD, autism, and other learning disabilities. Translators: Boroojeni tahmasbi S, Shahbazi M. 1nd ed. Sport: Tehran; 1390. [In Persian]##
 9. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi E, Alizade M, Daneshmandi H. The effect of 10 weeks selective corrective exercise in functional kiphosis disorder. Sports Medicine. 1392;10:22-5. [In Persian]##
 10. Ghasemi B, Shahrani Z. Corrective exercise with approach corrective playings. 2nd ed. Jahad University: Esfehan; 1392. [In Persian]##
 11. Rajabi R, Latifi S. Thoracic spinal curvatures (kyphosis) and lumbar spine (lordosis) norm in Iranian men and women. Research in Sport Science. 1389; 7:30-13. [In Persian]##
 12. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh M, Minoonejad H.The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2014; 27:16-7.##
 13. Haji Hossini E, Nooraste A, Shamsi Majelan A, Daneshmandi H. Comparison effect of three strengthening, stretching and comprehensive on upper crossed syndrome (UCS). Research in Rehabilitation Sciences . 1393;(1) 11:88-75. [In Persian]##
 14. Najafi M, Behpoor N. Effect the training program corrective of the scapula and shoulder joint position of anomalies in girls with rounded shoulders. Sports Medicine. 1391;9:47-31. [In Persian]##
 15. Mirzaee A. The effect of eight weeks current and foam corrective exercise program on some physiological variables in girls with functional kyphosis deformity. International Congress on Physical Education and Sport Sciences. 1393. [In Persian]##
 16. Rahnama N, Bambaeichi E, Taghian F, Nazarian A, Abdollahi M. Effect of 8 weeks the regular corrective exercise on the spine (thoracic kyphosis, scoliosis of the spine and lumbar lordosis) in girl students. Isfahan Medical College. 1388; 101:687-677. [In Persian]#
 17. Kazemi A, Mahdavinejad R,Ghasemi Gh, Sadeghi M. The effect of an eight weeks exercise with physioball on the correction of thoracic kyphosis, balance and quality of life in addicted men after quitting drugs. Research in Rehabilitation Sciences. 1392;(2)9:337-328. [In Persian]##
 18. Renee Rencher N. The acute effects of whole-body corrective exercise postural alignment (thesis). 2014.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 161-168
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1394
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396