ترجمه، بررسی روایی محتوایی و همخوانی درونی نسخه فارسی شده "مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان" در افراد مبتلا به پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ترس از افتادن در افراد مبتلا به پارکینسون بسیار شایع می­باشد. از رایج­ترین ابزاری که جهت سنجش ترس از افتادن در افراد مبتلا به پارکینسون استفاده می­شود، مقیاس بررسی فعالیت­ها و ترس از افتادن است که نسخه فارسی آن موجود نبوده و مطالعه­ای در زمینه روایی و پایایی آن در ایران صورت نگرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر دستیابی به نسخه فارسی این مقیاس جهت ارزیابی میزان ترس از افتادن در بیماران پارکینسون بود.
مواد و روش­ها
پس از کسب اجازه از طراح مقیاس، بر اساس پروتکل ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی نسخه فارسی این مقیاس تهیه گردید. جهت بررسی روایی محتوایی از شاخص و نسبت روایی محتوایی استفاده شد. همخوانى درونى گزینه­ها نیز با ضریب آلفاى کرونباخ مورد ارزیابی شد.
یافته­ها
وضوح و شفافیت گزینه­ها قابل قبول بود. میزان آلفای کرونباخ در بخش انجام فعالیت، ترس از افتادن و محدودیت در فعالیت به ترتیب 75/0، 91/0 و 82/. محاسبه گردید که مبین همخوانی درونی متوسط در بخش انجام فعالیت و پایایی بسیار مطلوب در بخش­های ترس از افتادن و محدودیت در فعالیت می­باشد. میزان آلفای کرونباخ به­صورت کل 93/. محاسبه گردید که نشانگر همخوانی درونی بسیار مطلوب این پرسش­نامه می­باشد.
نتیجه­ گیری
نسخه فارسی این مقیاس در پارکینسون از روایی محتوایی و همخوانی درونی بسیار مطلوبی برخوردار می­باشد و می­تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت ترس از افتادن در این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation, Content Validity, and Internal Consistency of the Persian Version of the Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly with Parkinson's Disease

نویسندگان [English]

 • masoumeh zarei 1
 • Laleh Lajevardi 2
 • Mahdi Alizadeh Zarei 2
 • Emad mollazadeh 1
1 MSc. of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The fear of falling is common in people with Parkinson's disease. One of the most common tools to measure the fear of falling in these patients is the Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly (SAFFE). No Persian version of the SAFFE is available and no study on the reliability and validity of this scale has been conducted in Iran. The main objective of the present study was to develop a Persian version of the SAFFE scale to assess fear of falling and activities in people with Parkinson's disease.
Materials and Method: After obtaining permission from the developer of the original scale, the Persian version was prepared according to the International Quality Of Life Assessment Protocol (IQOLA). To review the clarity and necessity of the translated items, CVI and CVR methods were applied. The internal consistency of the items was also measured using Cronbach's alpha coefficient.
Results: The clarity and necessity of the translated items based on the scores of CVI and CVR were acceptable. Cronbach's alpha coefficient was very high for fear of falling and activity restriction level, and moderate for activity level. Cronbach's alpha coefficient was very good for the entire scale (α = 0.93)
Conclusion: The Persian version of SAFFE had very good content validity and internal consistency of items and can serve as a useful tool in the clinical assessment of fear of falling and activities in patients with Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parkinson's
 • Fall
 • Activity
 • Validity
 1. Alves G, Forsa EB, Pedersen KF, Gjerstad MD, Larsen JP. Epidemiology of Parkinson’s disease. Journal of neurology 2008; 255(5):18-32.##
 2. Susan J, Lois F. Neurodegenerative Diseases. In: Radomski M, Latham T. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 7th ed. USA: Wolsters Kluwer; 2013.1076-1103.##
 3. Fereshtehnejad SM, Shafieesabet M, Rahmani A, Delbari A, Lökk J. Medium-to-high prevalence of screening-detected parkinsonism in the urban area of Tehran, Iran: data from a community-based door-to-door study. Neuropsychiatric disease and treatment 2015; 11 (2):321-332.##
 4. Vaugoyeau M, Azulay JP. Role of sensory information in the control of postural orientation in Parkinson's disease. Journal of the neurological sciences. 2010 Feb 15; 289(1):66-8.##
 5. Grimbergen YA, Munneke M, Bloem BR. Falls in Parkinson's disease. Current opinion in neurology. 2004 Aug 1; 17(4):405-15.##
 6. Allen NE, Schwarzel AK, Canning CG. Recurrent falls in Parkinson’s disease: a systematic review. Parkinson’s disease. 2013 Mar 5; 2013.##
 7. Ghodsi SM, Roudsari BS, Abdollahi M, Shadman M. Fall-related injuries in the elderly in Tehran.   Injury 2003; 34(11):809-814.##
 8. Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in elderly persons living in the community. American journal of public health 1994; 84(4):565-570.##
 9. Dargent-Molina P, Breart G. Epidemiology of falls and fall-related injuries in the aged. Revue d'epidemiologieet de sante publique 1994; 43(1):72-83.##
 10. Lach H. Falls in the elderly: reliability of a classification system. Journal of the American Geriatrics Society 1991: 39(2): 197-202.##
 11. Murphy J, Isaacs B. The post-fall syndrome: a study of 36 patients. Gerontology 1982; 28:265 –270.##
 12. Legters K. Fear of falling. Physical therapy 2002; 82(3):264-272.##
 13. Bloem, B.R., et al. Prospective assessment of falls in Parkinson's disease. Journal of neurology 2001; 248(11): 950-958.##
 14. Khajavi D. Validation and Reliability of Persian Version of Fall Efficacy Scale-International (FES-I) in community-dwelling older adults. Iranian Journal of Ageing 2013; 8(29):0-.##
 15. Yardley L, Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age and ageing 2005; 34(6):614-619.##
 16. Marques AP, Mendes YC, Taddei U, Pereira CA, Assumpção A. Brazilian-Portuguese translation and cross cultural adaptation of the activities-specific balance confidence (ABC) scale. Brazilian Journal of Physical Therapy 2013; 17(2):170-178.##
 17. Lachman ME, Howland J, Tennstedt S, Jette A, Assmann S, Peterson EW. Fear of falling and activity restriction: the survey of activities and fear of falling in the elderly (SAFE). The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 1998; 53(1): 43-50.##
 18. Galea, M. and M. Woodward. Mini-mental state examination (MMSE). Australian Journal of Physiotherapy 2005; 51(3): 198-200.##
 19. Shahid A, Wilkinson K, Marcu S, Shapiro CM. Mini-Mental State Examination (MMSE). STOP, THAT and One Hundred Other Sleep Scales: Springer; 2012. p. 223-224.##
 20. Goetz, C. G., et al. Movement Disorder Society Task Force report on the Hoehn and Yahr staging scale: status and recommendations the Movement Disorder Society Task Force on rating scales for Parkinson's disease. Movement Disorders. 2004; 19(9): 1020-1028.##
 21. Aaronson NK, Acquadro C, Alonso J, Apolone G, Bucquet D, Bullinger M, Bungay K, Fukuhara S, Gandek B, Keller S, Razavi D. International quality of life assessment (IQOLA) project. Quality of life research. 1992 Oct 1; 1(5):349-51.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 93-103
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396