تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده تربیت بدنی، خوراسگان. ایران

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایرن

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از مشکلات عمده کودکان دچار اختلال هماهنگی رشد، یادگیری مهارت‌های حرکتی است. ازآنجایی‌که شیوع این اختلال در بین کودکان قابل‌توجه است، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تواتر بازخورد کلامی بر یادگیری مهارت پرتاب کردن کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت.
مواد و روش­ها
جامعه مورد مطالعه کودکان 5 تا 7 ساله دختر و پسر دانش­آموز شهرکرد دچار اختلال هماهنگی رشد بودند که تعداد 40 کودک به شکل داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. در پژوهش شبه تجربی حاضر با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون، شرکت­کنندگان در چهار گروه؛ بازخورد 100 درصد (10 نفر)، بازخورد 50 درصد (10 نفر)، بازخورد کاهنده (10 نفر) و کنترل (10 نفر) به شکل تصادفی تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسش­نامه تشخیصی DCDQ’7 و آزمون دقت پرتاب کودکان چیویاکوسکی بود. داده­ها از طریق آزمون­های تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل وارانس مرکب با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها
نتایج نشان داد، روش­های مختلف تواتر بازخورد تاثیر متفاوت و معناداری بر یادگیری مهارت حرکتی شرکت­کنندگان داشت (001/0=,P 402/9=F). ضمن اینکه بازخورد با تواتر 50 درصد بهترین اثر را بر یادگیری مهارت حرکتی داشت (01/0<P).
نتیجه­گیری
نتایج تحقیق حاضر تایید­کننده نظریه هدایت در بازخورد می­باشد. لذا توصیه می­شود برای آموزش مهارت مورد نظر در کودکان دچار اختلال هماهنگی رشد از روش بازخورد با تواتر 50 درصد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Nazari 1
 • Shila Safavi 2
 • hassan kordi 3
1 Department of Physical ٍeducation and Sport Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan Branch
2 Department of Physical education and Sport Sciences, Isfahan University
3 Physical Education and Sport sciences, Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Background and Aim: Motor skill learning is one of the main problems in children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Since the prevalence of this disorder among children is considerable, the present study was conducted to determine the effect of verbal feedback frequency on the learning of throwing skill in children with DCD.
Materials and Methods: The study population consisted of 5 to 7 year old students (boys and girls, N=40) with DC living in Shahr-e-Kord, who voluntarily participated in the study. In the present quasi-experimental investigation, consisting of a pretest-posttest design, the participants were randomly distributed into four groups: feedback of %100 (n= 10), feedback of %50 (n= 10), the feedback reducer (n= 10), and controls (n=10). Data was collected using the Developmental Coordination Disorder Diagnostic Questionnaire (DCDQ’7) and children throwing accuracy test of Chiviancowsy and ANOVA, repeated measures ANOVA, and LSD post hoc test were used for data analysis (α=0.05).
Results: The results showed that the various methods of feedback frequency had different significant effects on motor skill learning in the participants (F=9.402, P=0.001). Moreover, it was found that 50% feedback frequency had the best effect on motor skill learning (P>0.01).
Conclusion: The results confirmed the guidance hypothesis. Therefore, it is recommended that % 50 frequency feedbacks be used for teaching throwing skills to children with DCD. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Verbal Feedback
 • developmental coordination disorder
 • Motor Performance
 1. Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning: A behavioral emphasis. Human Kinetics; 2005. p.25-63.##
 2. Guadagnoli MA, Kohl RM. Knowledge of results for motor learning: relationship between error estimation and knowledge of results frequency. J Mot Behave. 2001; 33(2): 217-24.##
 3. Flinn NA, Radomski MV. Learning. In: Radomski MV, Trombly Latham CA, editors. Occupational therapy for physical dysfunction. 6thed. US: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 383-97.##
 4. Shea CH, Wulf G. Schema theory: a critical appraisal and reevaluation. J Mot Behav. 2005; 37(2):85-101.##
 5. Mohammadi J, Lotfi M, Sohrabi M, Hemayattalab R. The effect of frequency of knowledge of results on the learning of children with hearing impairment. Auditory and Vestibular Research. 2013; 22(2):17-24.[Persian]##
 6. Williams LR, Jasiewicz JM. Knowledge of results, movement type, and sex in coincidence timing. Percept Mot Skills. 2001; 92(3 Pt 2):1057-68.##
 7. Pieters S, De Block K, Scheiris J, Eyssen M, Desoete A, Deboutte D, Van Waelvelde H, Roeyers H. How common are motor problems in children with a developmental disorder: rule or exception. Child Care Hlth Dev. 2011; 38(1): 139–145.##
 8. Zwicker JG, Missiuna C, Harris SR, Boyd LA. Brain Activation of Children with Developmental Coordination Disorder is Different than Peers. Pediatr. 2010; 126(3): e678-e678.##
 9. Zwicker JG, Missiuna C, Harris SR, Boyd LA. Brain activation associated with motor skill practice in children with developmental coordination disorder: an fMRI study. Int J Dev Neurosci. 2011; 29(2): 145-52.##

10. Hands. B, Larkin, D. Physical fitness differences in children with and without motor learning difficults. Eur J Spec Needs Educ. 2006; 21(4):447-56.##

11. Oh S, Licari M, Lay B, Blanksby B. Effects of Teaching Methods on Swimming Skill Acquisition in Children With Developmental Coordination Disorder. Int J Aquatic Res Educ. 2011; 5(4):432-448.##

12. Sugden D. Current Approaches to Intervention in Children with Developmental Coordination Disorder. Dev Med Child Neurol. 2007; 49(6):467-71.##

13. Hillier, S. Intervention for children with developmental coordination disorder: A systematic Review. Inter J Allied Health Sci Prac (IJAHSP). 2007; 5(3): 1-11.##

14. Haga, M. Physical Fitness in Children with High Motor Competence Is Different From That in Children with Low Motor Competence. Phys Ther. 2009; 89(10): 1089-1097.##

15. Blank R, Smits-Engelman B, Polatajko H, Wilson P. European Academy for Childhood Disability (EACD): Recommendations on the Definition, Diagnosis and Intervention of Developmental Coordination Disorder (Long Version). Dev Med Child Neurol. 2012; 54(1):54-93.##

16. Plumba MS, Wilson AD, Mulroue A, Brockman A, Williams JHG, Mon-Williams M. Online corrections in children with and without DCD. Hum Movement Sci. 2008; 27(5): 695–704.##

17. Zamani MH, Zarghami M, Heidarinezhad S. The Effect of Knowledge of Result (KR) Feedback with Different Frequencies on Learning of a Targeting Skill in Children with Autism. Journal of Development and Motor learning 2014, 6(1): 109-123.[Persian]##

18. Frouzi L. The effect of the frequency of feedback on motor learning in 7-15 years with cerebral palsy disease. [MSc thesis]; Physical education and Sport science department, Tehran university; 2009.[Persian]##

19. Niemeijer AS, Smits-Engelsman B.C.M, Reynders K, Schoemaker MM. Verbal actions of physiotherapists to enhance motor learning in children with DCD. Human Movement Science. 2003; 22: 567–581.##

20. Niemeijer AS, Schoemaker MM, Smits-Engelsman BC. Are teaching principles associated with improved motor performance in children with developmental coordination disorder? A pilot study. Phys Ther. 2006; 86(9):1221-30.##

21. Ferguson GD, Jelsma D, Jelsma J, Smits-Engelsman BC. The efficacy of two task-orientated interventions for children with Developmental Coordination Disorder: Neuromotor Task Training and Nintendo Wii Fit Training. Res Dev Disabil. 2013 ;34(9):2449-61.##

22. Donaldson M, Blanksby B, Heard NP. Progress in Precursor Skills and Front Crawl Swimming in Children With and Without Developmental Coordination Disorder. International Journal of Aquatic Research and Education. 2010; 4: 390-408.##

23. Lingam R, Hunt L, Golding J, Jongmans M, Emond A. Prevalence Of Developmental Coordination Disorder Using The DSM-IV At 7 Years Of Age: A UK Population-Based Study. Pediatr. 2009; 123 (4):e693-e700.##

24. Van der Meulen JH1, Denier van der Gon JJ, Gielen CC, Gooskens RH, Willemse J. Visuomotor performance of normal and clumsy children. II: Arm-tracking with and without visual feedback. Dev Med Child Neurol. 1991; 33(2):118-29.##

25. Jokar Tang Karami S, Sheikh M, JamshidiA. The affection of a period of selected exercising program on improving manipulative skills in children with developmental coordination disorder (CDC). Motor Behavior. 2015; 6(18): 15-30 [Persian]##

26. Salehi H, AfsordehBakhshayesh R, Movahedi A, Ghasemi V. Psychometric properties of a Persian version of the developmental coordination disorder questionnaire in boy’s aged 6-‎‎11 year-old. Quarterly psychology of exceptional individuals 2012; 1(4): 135-161.[Persian]##

27. Chiviacowsky S, Wulf G. Feedback after good trials enhances learning. Res Q Exerc Sport. 2007; 78(2):40-7.##

28. Chiviacowsky, S. Wulf, G. Medeiros, F. Learning Benefits of self-controlled knowledge of results in 10-years-old children. Res Q Exerc Sport. 2008; 79(3):405-10.##

29. Saemi E, Wulf G, GhotbiVarzaneh A, Zarghami M. Feedback after good versus poor trials enhances motor learning in children. Rev bras educ fís esporte. 2011; 25(4): 673-681.##

30. McManus IC, Sik G, Cole DR, Mellon AF, Wong J, Kloss J. the development of handedness in children. Brit J Dev Psychol. 1988; 6 (1): 257-273.##

31. Sadeghi A, VaezMousavi MK, Shojaee M, Adeli far A. The Effect of Self-Control, Frequent and Reduced Feedback on Children's Learning Skill of Throw Targeting. Journal of Development and Motor learning 2009; 1(3):23-36.[Persian]##

32. Cermak SA, Larkin D. Developmental Coordination Disorder. Cengage Learning Publisher; 2002. p. 227-228.##

 

33. Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor learning and performance: A situation-based learning approach. Human Kinetics; 2008. p. 62-85.##

34. Magill R. Motor learning and control: Concepts and applications. McGraw-Hill; 2006. p.13-42.##

35. Hemayattalab R, Rostami LR. Effects of frequency of feedback on the learning of motor skill in individuals with cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2010; 31(1):212–7.##

36. Anderson DI, Magill RA, Sekiya H. Motor learning as a function of KR schedule and characteristics of task-intrinsic feedback. J Mot Behav. 2001; 33(1):59-66.##

37. Mousavi S, Mahdavi M, Farsi A, Sadeghi H, Shoshtari P. A Comparison the Role of Vision System on Dynamic Postural Stability on Young Women and Men Elite Athletes.Journal of Modern Rehabilitation 2013; 7(4):15-21.[Persian]##

دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 83-92
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1394
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396