کارکردهای اجرایی در کودکان اتیسم: مقایسه توانایی طرح ریزی در کودکان اتیسم و کودکان طبیعی 6 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه آموزشی علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پژوهش حاضر توانایی طرحریزی (planning ) را بررسی میکند که از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی در انجام تکالیف روزمره و نیز یادگیری در زمینه ی کنش های رفتاری و حرکتی است. این توانمندی اجرایی نوعی مهارت شناختی است که نیاز به نمایانگری، ارزیابی و نوسازی اعمال به صورت مداوم دارد.
مواد و روش ها
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، 30 کودک 6 تا 12 سال در دو گروه 15 نفره شامل کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا با میانگین سنی 86/7 سال و گروه کودکان طبیعی با میانگین سنی 8 سال بر اساس نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و مقایسه شدند. برای به دست آوردن داده ها از آزمون عصبی روان شناختی CANTAB و آزمون هوش وکسلر کودکان استفاده شد. داده­ها نیز با آزمون t مستقل تحلیل شدند.   
یافته ها
کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا در طرحریزی، با گروه کودکان طبیعی تفاوت معناداری در مراحل  طرحریزی و حرکت ، یعنی زمان فکر کردن ابتدایی، زمان فکر کردن بعدی و تعداد حرکت برای حل مشکلات داشتند.
نتیجه گیری
نتایج بالا نشان می دهند کودکان اتیسم با عملکرد بالا در زمینه طرحریزی که یک توانمندی ذهنی پایه برای بسیاری از اهداف روزمره یک فرد است، از ضعف قابل توجهی برخوردارند. البته این عدم توانمندی در کنار گزارش های دیگری است که اشاره به ضعف این کودکان در حوزه های دیگر کارکردهای اجرایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing planning in high functioning children with autism and normal ones (6 to 12 years)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Parvizi 1
 • Laleh Lajevardi 2
 • Mehdi Alizadeh Zare 2
 • Hassan Ashaieri 3
1 MSc in Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor in Basic Sciences, Iran University of Medical Sciences. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The present study examines planning ability as one of the most important executive functions in learning daily tasks as well as behavioral and motion reactions. This executive ability, as a cognitive skill, requires continuous exhibition, assessment, and correction.
Materials and Methods: In the current cross-sectional study, 30 children aged between 6-12 were selected and then randomly divided into two groups. The means of age in autism and normal groups were 7.86 (1.38) and 8 (1.68), respectively. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery and Wechsler Intelligence Scale for Children were used to collect data. Data was then analyzed using t-test.
Results: High functioning children with autism showed significant differences in planning in comparison with that in normal children particularly in initial thinking time, time, and the number of motions for solving problems.
Conclusion: The results of the present study showed that high functioning children with autism have poor capability in planning, and this is besides other reports on poor ability of these children in other executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • High functioning children with autism
 • CANTAB
 1. Fombonne, E. Epidemiological surveys of autism and other pervasive developmental disorders: an update. J Autism Dev Disord. 2003;33(4):365-82.##
 2. Grafman J, & Litvan I. Importance of deficits in executive functions. Lancet Neurol. 2007;6(11):994-1003. ##
 3. Frith C.D. What do imaging studies tell us about the neural basis of autism? Novartis Found Symp. 2003;251:149-66; discussion 166-76, 281-97.##
 4. Damasio A. R, & Maurer, M. G. A neurological model forchildhood autism. Arch Neurol. 1978;35(12):777-86.##
 5. Ozonoff S, Pennington B & Rogers S. Executive function deficits in high functioning autistic individuals: Relationship to theory of mind. J Child Psychol Psychiatry. 1991;32(7):1081-105.##
 6. Zelazo P.D, Muller U. Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami. Handbook of childhood cognitive development. Ed. Oxford: Blackwell 2002: 445-469##
 7. ozonoff S, CookI, CoonH. Performance on Cambridge neuropsychological test automated battery subtests sensitive to frontal lobe function in people with autistic disorder. Journal of autism and developmental disorders 2004;34 (2): 151-16.##
 8. Mackinlay R, Charman T. High functioning children with autism spectrum disorder: A novel test of multitasking. Brain and cognition 2005;61(1):14-24 ##
 9. Hughes C, Russell J & Robbins TW. Evidence for executive dysfunction in autism. Neuropsychologia. 1994;32(4):477-92.##
 10. loveland ka, Bachevalier J, Pearson Da. Fronto-limbic Functioning in Children and Adolescents With and Without Autism. Neuropsychologia. 2008;46(1):49-62.##
 11. Granader Y, Wallace GL, Hardy KK, Yerys. Characterizing the Factor Structure of Parent Reported Executive Function in AutismSpectrum Disorders: The Impact of Cognitive Inflexibility.  J Autism Dev Disord. 2014;44(12):3056-62##

12.    Rosenthal M, Wallace GL, Lawson R, Wills MC. Impairments in real-world executive function increase from childhood to adolescence inautism spectrum disorders. Neuropsychology. 2013;27(1):13-8.##

13.    Barnard L, Muldoon K, Reem H, Profiling executive dysfunction in adults with autism and comorbid learning disability. The International Journal of Research and Practice 2008;12(2): 125##

14.    Robinson S, Goddard L, Dritschel B, Wisley M, Howlin P. Executive functions in children with autism spectrum disorders. Brain and cognition. 2009 ;71(3):362-8. ##

15.    Allen G, Courchesne E. Attention function and dysfunction in autism. Front Biosci. 2001;6:D105-19.##

دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 101-108
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1393
 • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395