مقایسه نتایج ابرومتری دستگاه iTrace با Zywave در بیماران دارای قوز قرنیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران

3 فوق تخصص قرنیه، استاد گروه چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آمار زیستی، دانشکده آمار زیستی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از تحقیق پیش­رو تعیین توافق iTrace در نتایج ابرومتری با Zywave در بیماران دارای قوز قرنیه است.
مواد و روش­ها
در مطالعه­ی مقطعی،مشاهده‌ای مقایسه‌ای حاضر، خطاهای اپتیکی ۵۱ چشم از ۴۰ بیمار ۱۹ تا ۲۷ ساله دارای قوز قرنیه که به بیمارستان فوق تخصصی چشم‌پزشکی فارابی تهران مراجعه کرده بودند، در یک جلسه ویزیت و بدون دیلاته کردن مردمک چشم با دستگاه‌های iTrace و Bausch & Lomb Zywave II اندازه‌گیری شد. یافته‌های اسفر، سیلندر و خطاهای اپتیکی مرتبه پایین و مرتبه بالا دو دستگاه باهم مقایسه و آنالیز شد. در این مطالعه سایز مردمک 5 میلی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای آماری شامل: آزمون t زوج، ضریب همبستگی پیرسون و نمودار بلاند-آلتمن[1] بود.
یافته­ها
در مطالعه­ی پیش­رو در نتایج مقایسه­ی دو دستگاه Zywave و iTrace به وسیله آزمون t زوجی (به غیر از خطای تری‌فویل (۳،۳)) تفاوت معناداری مشاهده نشد و دامنه توافق بلاند-آلتمن در اسفر (53/0 تا 51/0-) و سیلندر (19/1 تا 29/1-) و همچنین دامنه توافق در خطاهای مرتبه پایین شامل دفوکوس (۲،۰) (07/3 تا 50/2-)، آستیگماتیسم (۲،۲) (56/1 تا 22/1-) و آستیکماتیسم مایل (۲-،۲) (92/0 تا 11/1-) بود. همچنین در خطاهای مرتبه بالا شامل کما افقی (۳،۱) (48/0 تا 48/0-)، کما عمودی (۱-،۳) (92/0 تا 77/0-)، تری‌فویل (۳-،۳) (49/0 تا 57/0-)، خطای کروی (33/0 تا 41/0-) و خطای کلی مرتبه بالا (64/0 تا 73/0-) و ابیراهه کلی (87/2 تا 11/3-) به­دست آمد. یافته‌های دو دستگاه هم در خطاهای مرتبه پایین و هم در خطاهای مرتبه بالا همبستگی خوبی نشان ‌دادند (به جز در تری‌فویل (۳،۳) که همبستگی ضعیفی دیده شد).
نتیجه‌ گیری
با هر دو دستگاه iTrace و Zywave در خطاهای مرتبه پایین و در خطاهای مرتبه بالا در بیماران دارای قوز قرنیه توافق مشاهده شد، وجود چنین نتیجه‌ای می‌تواند دلیلی بر قابل استناد بودن یافته‌های دستگاه iTrace نسبت به Zywave باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Aberrometry parameters of iTrace and Zywave in Patients with Keratoconus

نویسندگان [English]

 • Mansour Ahangari 1
 • Asgar Doostdar 2
 • Mahmoud Jabarvand Behrouz 3
 • Mahdi Khabazkhoob 4
1 MSc Student of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Tehran University of medical Sciences, Tehran, Iran
4 PhD of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: To determine agreement between the aberrometry parameters of iTrace and Zywave in patients with keratoconus.
Materials and Methods: In the present cross-sectional, comparative, and observational study, optical aberrations of 51 eyes of 40 patients with keratoconus, aged between 19 to 27 years old, refering to Farabi Eye Hospital in Tehran, were measured using iTrace and Bausch & Lomb Zywave II at a single visit without pupil dilation. The results were compared and analyzed with regards to the sphere, cylinder, as well as lower and higher order aberrations of the two devices considering for 0.5 mm pupils. The statistical analyses used included paired t-test, Pearson correlation coefficient, and the Bland-Altmann plot.
Results: The results obtained from Zywave and iTrace showed no significant differences when paired t-test was used (except of Trefoil (3, 3)) and the Bland-Altmann agreement range was (LoA = -0.51 to 0.53) in the sphere and (LoA = -1.29 to 1.19) in cylinder. Also, the agreement on lower order aberrations, including defocus (2, 0) (LoA = -2.5 to 3.07), astigmatism (2, 2) (LoA = -1.22 to 1.56), and oblique astigmatism (2, -2) (LoA = -1.11 to 0.92). Also, higher order aberrations included horizontal coma (3, 1) (LoA = -0.48 to 0.48), vertical coma (3, -1) (LoA = -0.77 to 0.92), Trefoil (3, -3) (LoA = - 0.57 to 0.49), spherical aberration (LoA = -0.41 to 0.33), total higher order aberration (LoA = -0.73 to 0.64), and total aberration (tRMS) (LoA = -3.11 to 2.87). The findings of the two devices in lower and higher order aberrations showed good correlation, except in Trefoil (3, 3) that showed a weak correlation.
Conclusion: In both iTrace and Zywave devices, agreement was observed in lower order and higher order aberrations in patients with keratoconus. These results can prove the reliability of iTrace device findings compared with B & L Zywave II.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aberrometry
 • Ocular aberration
 • iTrace
 • Zywave
 • Keratoconus
 1. Wang J-M, Liu C-L, Luo Y-N, Liu Y-G, Hu B-J. Statistical virtual eye model based on wavefront aberration. Int J Ophthalmol. 2012;5(5):620–4. ##
 2. Williams D, Yoon GY, Porter J, Guirao A, Hofer H. Visual Benefit of Correcting Higher Order Aberrations of the Eye. J Refract Surg. 2000;16. ##
 3. Radhakrishnan A. Aberrometry and Customized Lasik. Kerala Journal of Ophthalmology; 2011. ##
 4. Cade F, Cruzat A, Paschalis EI, Espírito Santo L, Pineda R. Analysis of Four Aberrometers for Evaluating Lower and Higher Order Aberrations. Vavvas D, editor. PLoS ONE. 2013 Jan 22;8(1):e54990. ##
 5. Cerviño A, Hosking SL, Montes-Mico R, Bates K. Clinical ocular wavefront analyzers. J Refract Surg Thorofare NJ 1995. 2007 Jun;23(6):603–16. ##
 6. Maeda N. Clinical applications of wavefront aberrometry - a review. Clin Experiment Ophthalmol. 2009 Jan;37(1):118–29. ##
 7. Visser N, Berendschot TTJM, Verbakel F, Tan AN, de Brabander J, Nuijts RMMA. Evaluation of the comparability and repeatability of four wavefront aberrometers. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Mar;52(3):1302–11.##
 8. Sabesan R, Jeong TM, Carvalho L, Cox IG, Williams DR, Yoon G. Vision improvement by correcting higher-order aberrations with customized soft contact lenses in keratoconic eyes. Opt Lett. 2007 Apr 15;32(8):1000–2. ##
 9. Lombardo M, Lombardo G. Wave aberration of human eyes and new descriptors of image optical quality and visual performance. J Cataract Refract Surg. 2010 Feb;36(2):313–31. ##
 10. Alió JL, Montés-Mico R. Wavefront-guided versus standard LASIK enhancement for residual refractive errors. Ophthalmology. 2006 Feb;113(2):191–7. ##
 11. Rozema JJ, Van Dyck DEM, Tassignon M-J. Clinical comparison of 6 aberrometers. Part 1: Technical specifications. J Cataract Refract Surg. 2005 Jun;31(6):1114–27. ##
 12. Rozema JJ, Van Dyck DEM, Tassignon M-J. Clinical comparison of 6 aberrometers. Part 2: statistical comparison in a test group. J Cataract Refract Surg. 2006 Jan;32(1):33–44. ##
 13. Won JB, Kim SW, Kim EK, Ha BJ, Kim T. Comparison of internal and total optical aberrations for 2 aberrometers: iTrace and OPD scan. Korean J Ophthalmol KJO. 2008 Dec;22(4):210–3. ##
 14. Dobos MJ, Twa MD, Bullimore MA. An evaluation of the Bausch & Lomb Zywave aberrometer. Clin Exp Optom J Aust Optom Assoc. 2009 May;92(3):238–45. ##
 15. Burakgazi AZ, Tinio B, Bababyan A, Niksarli KK, Asbell P. Higher order aberrations in normal eyes measured with three different aberrometers. J Refract Surg Thorofare NJ 1995. 2006 Nov;22(9):898–903. ##
 16. Salmon TO, van de Pol C. Normal-eye Zernike coefficients and root-mean-square wavefront errors. J Cataract Refract Surg. 2006 Dec;32(12):2064–74. ##
 17. Tabernero J, Atchison DA, Markwell EL. Aberrations and Pupil location under corneal topography and Hartmann-Shack illumination conditions. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009 Apr;50(4):1964–70. ##
 18. Jeong JH, Kim MJ, Tchah HW. Clinical Comparison of Laser Ray Tracing Aberrometer and Shack-Hartmann Aberrometer. J Korean Ophthalmol Soc. 2006 Dec 1;47(12):1911–9. ##