میزان اثر بخشی تکنیک های گلایدینگ عصب در بهبود علائم مبتلایان به سندروم تونل کارپال: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف
یکی از روش های درمانی نوین در مبتلایان به سندروم تونل کارپال به­کارگیری تکنیک های گلایدینگ عصب (نوروموبیلیزاسیون) است که با تناقض های زیادی در مورد میزان اثربخشی آن روبروست. هدف از مطالعه حاضر، مروری نظام مند بر مطالعات گذشته در ارتباط با تکنیک های گلایدینگ عصب در افراد مبتلا به سندروم تونل کارپال می باشد.
مواد و روش ها
با استفاده از کلید واژه های سندروم تونل کارپال، عصب مدین، نوروموبیلیزاسیون و فیزیوتراپی جستجو در بانک­های اطلاعاتیScience Direct, Pubmed, PEDro, Google Scholar برای یافتن مقالات انگلیسی در فاصله زمانی1998 تا 2015 انجام شد.
یافته ها
از بین مقالات به­دست آمده فقط آن­هایی که گروه کنترل داشته و حتماً از روش موبیلیزاسیون عصب استفاده کرده بودند، وارد مطالعه شدند و بدین ترتیب از 20 مقاله به­دست آمده تنها 9 مقاله با معیارهای ورود تطابق داشته و بقیه حذف شدند.
نتیجه گیری
با وجود کاهش درد، بهبودی حسی و حرکتی وافزایش قدرت در مبتلایان به سندروم تونل کارپال پس از اعمال تکنیک های گلایدینگ عصب در برخی از مطالعات و کسب نتایج ضعیف در برخی دیگر از مطالعات ، به نظر می رسد میزان اثر بخشی نوروموبیلیزاسیون در درمان این افراد واضح نمی باشد و همچنین عدم توجه به شدت درگیری عصب مدین در انتخاب نمونه های یک تحقیق می تواند منجر به بروز خطا در نتیجه گیری و قضاوت نادرست در مورد مداخله مورد نظر گردد. بدیهی است به تحقیقات بیشتر و جامع تری با تعداد نمونه آماری بالاتر و مدت پیگیری طولانی تر جهت رفع این تناقضات نیازاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of neuromobilization techniques on the symptoms of patients with Carpal Tunnel Syndrome: A systematic review of the literature

نویسندگان [English]

 • Shirin Mohammadi 1
 • Mohammadmohsen Roostaei 2
 • Sedigheh-Sadat Naimi 2
1 Student Research Committee, MSc Student in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: NeuroMobilization is one of the recent nonsurgical treatments for patients with carpal tunnel syndrome with a lot of discrepancies regarding its efficacy. The aim of the present study was a systematic review of the previous studies about effectiveness of neural gliding techniques for carpal tunnel syndrome patients.
Materials and Methods: Using the keywords Carpal tunnel syndrome, Median nerve, NeuroMobilization, and physiotherapy, a literature search was performed for the period 1998-2015, in Google Scholar, PEDRO, PubMed, and Science Direct databases.
Results: Among the articles found, only the ones that had control groups and used neural gliding techniques were chosen. Therefore, out of 20 articles, nine were selected according to the inclusion criteria.
Conclusion: Although pain reduction, function and sensing improvement, and ability enhancement were noticed in patients with carpal tunnel syndrome, after applying neural gliding techniques in some studies, the efficacy was not clear and definite due to weak results in some other studies. Also, more comprehensive researches are needed with more study cases and longer follow-up time to resolve these discrepancies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • Median nerve
 • NeuroMobilization
 • Physiotherapy
 1. Moscony AM. Common peripheral nerve problems. Fundamentals of Hand Therapy: Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity. Philadelphia: Mosby Elsevier. 2007;201-250.##
 2. Kostopoulos D. Treatment of carpal tunnel syndrome: a review of the non-surgical approaches with emphasis in neural mobilization. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2004; 8(1) : 2–8##
 3. Dembe AE. The social consequences of occupational injuries and illnesses. American journal of industrial medicine. 2001 ;40(4):403-417.##
 4. Palmer DH, Hanrahan LP. Social and economic costs of carpal tunnel surgery. Instructional course lectures. 1994;44(1):167-72.##
 5. Botte MJ, Von Schroeder HP, Abrams RA, Gellman H. Recurrent carpal tunnel syndrome. Hand clinics. 1996 Nov;12(4):731-743.##
 6. Wright TW, GLOWCZEWSKIE F, Wheeler D, Miller G, Cowin D. Excursion and strain of the median nerve. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1996 ;78(12):1897-1903.##
 7. Hough AD, Moore AP, Jones MP. Reduced longitudinal excursion of the median nerve in carpal tunnel syndrome. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2007;88(5):569-576.##
 8. Coppieters MW, Alshami AM. Longitudinal excursion and strain in the median nerve during novel nerve gliding exercises for carpal tunnel syndrome. Journal of orthopaedic Research. 2007;25(7):972-980.##
 9. Ettema AM, Zhao C, Amadio PC, O'Byrne MM, An KN. Gliding characteristics of flexor tendon and tenosynovium in carpal tunnel syndrome: a pilot study. Clinical Anatomy. 2007;20(3):292-299.##

10. O'Connor D, Marshall SC, Massy‐Westropp N, Pitt V. Non‐surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2003.##

11. Muller M, Tsui D, Schnurr R, Biddulph-Deisroth L, Hard J, MacDermid JC. Effectiveness of hand therapy interventions in primary management of carpal tunnel syndrome: a systematic review. Journal of Hand Therapy. 2004;17(2):210-228.##

12. Goodyear-Smith F, Arroll B. What can family physicians offer patients with carpal tunnel syndrome other than surgery? A systematic review of nonsurgical management. The Annals of Family Medicine. 2004 ;2(3):267-273.##

13. McKeon JM, Yancosek KE. Neural gliding techniques for the treatment of carpal tunnel syndrome: a systematic review. Journal of sport rehabilitation. 2008;17(3):324-341.##

14. Boonstra AM, Preuper HR, Reneman MF, Posthumus JB, Stewart RE. Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain. International Journal of Rehabilitation Research. 2008 ;31(2):165-169.##

15. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, Daltroy LH, Hohl GG, Fossel AH, Katz JN. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1993 ;75(11):1585-1592.##

16. MacDermid JC, Doherty T. Clinical and electrodiagnostic testing of carpal tunnel syndrome: a narrative review. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2004 ;34(10):565-588.##

17. -Butler DS. Mobilization of the nervous system. 1st ed. Melbourne: Churchill Livingstone; 1991.##

18. Rozmaryn LM et al.Nerve and tendon gliding exercise and conservation management of carpal tunnel syndrome.J Hand therapy.1998;11(3):171-179##

19. Tal-Akabi A, Rushton A. An investigation to compare the effectiveness of carpal bone mobilisation and neurodynamic mobilisation as methods of treatment for carpal tunnel syndrome. Manual Therapy. 2000 ;5(4):214-222.##

20. Akalin E, et al. Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises. American journal of physical medicine & rehabilitation . 2002;81(2):108-113##

21. Pinar L, Enhos A, Ada S, Güngör N. Can we use nerve gliding exercises in women with carpal tunnel syndrome?. Advances in therapy. 2005 ;22(5):467-475.##

22. Baysal O, Altay Z, Ozcan C, Ertem K, Yologlu S, Kayhan A. Comparison of three conservative treatment protocols in carpal tunnel syndrome. International journal of clinical practice. 2006 ;60(7):820-828.##

23. Brininger TL, Rogers JC, Holm MB, Baker NA, Li ZM, Goitz RJ. Efficacy of a fabricated customized splint and tendon and nerve gliding exercises for the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2007 ;88(11):1429-435.##

24. Heebner ML, Roddey TS. The effects of neural mobilization in addition to standard care in persons with carpal tunnel syndrome from a community hospital. Journal of Hand Therapy. 2008 ;21(3):229-241.##

25. Horng YS, Hsieh SF, Tu YK, Lin MC, Horng YS, Wang JD. The comparative effectiveness of tendon and nerve gliding exercises in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized trial. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2011;90(6):435-442.##

26. Talebi G, Eteraf Oskouei MA, Shakouri SK. The Effect of Neuromobilization on Clinical Findings in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Journal of Rehabilitation. 2012;13(3):74-83.[In Persian]##