بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آورزی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف
از آنجا کهتوجه به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کاردرمانگران اهمیت بسیاری دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران انجام شد.
مواد و روش­ها
در پژوهش حاضر 62 نفر کاردرمانگر (18 مرد، 44 زن) شاغل در مراکز دولتی و خصوصی که بین 23 تا 48 سال (58/29,M= 96/6SD=) سن داشتند، شرکت کردند. برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسش­نامه ارزیابی صلاحیت بالینی کاردرمانگران و پرسش­نامه رضایت شغلی هرزبرگ استفاده شد. داده­های پژوهش از طریق آزمون­های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری 05/0p≤ در نظر گرفته شد.
یافته­ها
نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین صلاحیت بالینی (234/0p=) و رضایت شغلی، همبستگی معناداری وجود ندارد. همچنین بین حیطه­های صلاحیت بالینی به ترتیب شامل مسئولیت حرفه­ای (335/0(p=، دانش عملکردی (194/0p=)، فرآیند عملکرد (124/0p=)، تفکر انتقادی (127/0p=)، ارتباط مؤثر (161/0p=)، اقدام به رشد حرفه­ای (932/0p=)، مدیریت محیط درمان (309/0p=) و رضایت شغلی همبستگی معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها ضریب بتای حیطه مسئولیت حرفه­ای (001/0p=) در پیش بینی رضایت شغلی کاردرمانگران اثر معناداری دارد و حیطه­های دیگر صلاحیت بالینی شامل دانش عملکردی (119/0p=)، فرآیند عملکرد (289/0p=)، تفکر انتقادی (960/0p=)، ارتباط مؤثر (169/0p=)، اقدام به رشد حرفه­ای (091/0p=)و مدیریت محیط درمان (316/0p=) تاثیر معناداری نداشتند.
نتیجه­گیری
برای افزایش رضایت شغلی کاردرمانگران، توجه به حیطه مسئولیت حرفه­ای آنها بیشترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Clinical Competency and Job Satisfaction of Occupational Therapists in Tehran

نویسندگان [English]

 • Parvin Raeesi Ruddbari 1
 • Mehdi Rezaee 2
 • Navid Mirzakhany 3
 • alireza akbarzadeh baghban 4
1 Student Reseaech Committee, MSc Student in Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD, Assistant Professor in Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Lecturer, MSc in occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor in Biostatistics, Department of Basic Scienses, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Considering the significance of investigating the factors affecting occupational therapists' job satisfaction, the present study was conducted to study the relationship between clinical competency and job satisfaction of occupational therapists in Tehran.
Materials and Methods: A total of 62 occupational therapists (18 males and 44 females), aged between 23-48 (M=29.58, SD=6.96), employed in governmental organizations and private sectors, participated in the present study on a voluntary basis. Herzberg's Scale of Job Satisfaction and Occupational Therapists Clinical Competency Scale were used for data collection. SPSS (v. 18) was utilized for data analysis running Two-Independent-Samples test, Spearman correlation, and multiple regression analysis.
Results: The results of Pearson correlation test revealed that there is no significantrelationship between clinical competency and job satisfaction (p=0.234). No significant difference was found between areas of clinical competency, i.e. professional responsibility (p=0.335), functional knowledge (p=0.194), performance process (p=0.124), critical thinking (p=0.127), effective communication (p=0.161), professional development (p=0.932), management of practice environment (p=0/309), and job satisfaction, either. Multiple regression analysis showed that only professional responsibility (p=0.001) had a significant role in predicting job satisfaction of occupational therapists, and other areas of clinical competency, including functional knowledge (p=0.119), performance process (p=0.289), critical thinking (p=0.960), effective communication (p=0.169), professional development (p=0.091), and treatment environmental management (p=0.316) had no significant effect.
Conclusion: Paying attention to the professional responsibility of occupational therapists was demonstrated to have the most important role in the improvement of their job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical competency
 • Job satisfaction
 • Occupational therapists
 1. Mohseni MT, Rezaei M, Kalantari M, Tabatabaei M, et al. The role of locus of control and personality dimensions in the prediction of job satisfaction of occupational therapists employed in Tehran governmental organizations. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;1(1):629-39.##
 2. Rahimi ForoushaniI A, Nasseh H. Comparison job satisfaction between occupational therapists andspeech therapists in Karaj. Journal of research rehabilitation sciences. 2013,9(4); 735-741[in persion]##
 3. Hasselkus BR, Dickie VA. Doing occupational therapy: Dimensions of satisfaction and dissatisfaction. American Journal of Occupational Therapy. 1994;48(2):145-54.##
 4. Akroyd D, Wilson S, Painter J, Figuers C. Intrinsic and extrinsic predictors of work satisfaction in ambulatory care and hospital settings. Journal of Allied Health. 1993;23(3):155-64.##
 5. Wesley AB, Clemson L. Job satisfaction issues: The focus group approach. Australian Occupational Therapy Journal. 1992;39(4):7-15.##
 6. Forsgren S, Forsman B, Carlström ED. Working with Manchester triage–Job satisfaction in nursing. International emergency nursing. 2009;17(4):226-32.##
 7. Freda M. Retaining occupational therapists in rehabilitation settings: influential factors. American Journal of Occupational Therapy. 1992;46(3):240-5.##
 8. Pringle E. Occupational therapy in the reformed NHS: the views of therapists and therapy managers. The British Journal of Occupational Therapy. 1996;59(9):401-6.##
 9. Bordieri JE. Job satisfaction of occupational therapists: Supervisors and managers versus direct service staff. Occupational therapy journal of research. 1988,8(3),155-163##
 10. Jenkins M. The problems of recruitment: a local study. The British Journal of Occupational Therapy. 1991,54(12):449-452##
 11. Okerlund VW, Jackson PB, Parsons RJ, Comsa MV. Job recruitment and retention factors for occupational therapists in Utah. American Journal of Occupational Therapy. 1995;49(3):263-5.##
 12. Davis GL, Bordieri JE. Perceived autonomy and job satisfaction in occupational therapists. American Journal of Occupational Therapy. 1988,42(9),591-595##
 13. Greensmith CA, Blumfield MA. Beginning to look at why occupational therapists leave the profession: A survey carried out in Leicestershire. The British Journal of Occupational Therapy. 1989;52(10):389-92.##
 14. Bailey DM. Reasons for attrition from occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy. 1990;44(1):23-9.##
 15. Bassett H, Lloyd C. Occupational therapy in mental health: Managing stress and burnout. The British Journal of Occupational Therapy. 2001;64(8):406-11.##
 16. Nordholm LA, Westbrook MT. Occupational therapists: Their career views eighteen months after graduation. Australian Occupational Therapy Journal. 1981;28(4):143-53.##
 17. Lu H, While AE, Louise Barriball K. Job satisfaction among nurses: a literature review. International journal of nursing studies. 2005;42(2):211-27##
 18. Jacobs K. Flow and the occupational therapy practitioner. American Journal of Occupational Therapy. 1994; 48(11):989-96.##
 19. Madill H, Macnab D, Brintnell E, Stewin L, Fitzsimmons G. High and low job satisfaction; Some characteristics of two groups of occupational therapists. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1987;54(2):71-8.##
 20. Parsa y, Tiri R. Factors affecting the nurse's clinical competence Gilan medical university. 1383,14(54),9-22 [In Persian]##
 21. Alexander MF, Runciman PJ. ICN framework of competencies for the generalist nurse: Report of the development process and consultation: International Council of Nurses; 2003.##
 22. Karimi H,Gazrani A,Vaghei S,Gholami H,Salehmoghadam A, Ashori A,Relationship between Spiritual intelligence and clinical competence in nurses of sabzvar medical university. 1390,18(2):139-2 [In Persian]##
 23. 23.    Ghalgeh M, et al. The correlation between clinical competence of nursing care and patient satisfaction. Martyr Beheshti University College of Nursing and Midwifery. 1387,18(63):19-2 [In Persian]##
 24. 24.    Jabari A, et al.Designing a Valid & Reliable Tool for Assessing the Occupational Therapists’Clinical Competency. rehabilitation scientific research journal, 2014,14(4),44-49  [In Persian]##
 25. Redmount RS. New Dimensions of Professional Responsibility. Journal of Legal Profession. 1978;3:43-56##
 26. Memarian R, salsali M, et al. Effective factors on the process of acquisition of clinical competence in nursing. Zanjan of medical sciences  University scientific research journal. 1385,14(56):40-9 [In Persian]##
 27. Brown GT, Rodger S, Brown A, Roever C. A profile of Canadian pediatric occupational therapy practice. Occupational Therapy in Health Care. 2007;21(4):39-69.##
 28. Rezaee A, et al, Nurses' job satisfaction prediction based on emotional intelligence. bimonthly South medicine.2013,16(2):128-37 [In Persian]##
 29. Moyer BA, Wittman-Price RA. Nursing education: Foundations for practice excellence. 1st ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2007: p.215-25.##
 30. Redmount RS. New Dimensions of Professional Responsibility. Journal of Legal Profession. 1978;3:43-56##
 31. Memarian R, salsali M, et al. Effective factors on the process of acquisition of clinical competence in nursing. Zanjan of medical sciences University scientific research journal. 1385,14(56):40-9  [In Persian]##
 32. Brown GT, Rodger S, Brown A, Roever C. A profile of Canadian pediatric occupational therapy practice. Occupational Therapy in Health Care. 2007;21(4):39-69.##
 33. Toosi MA,principles of management.Tehran governmental administration training center.1372.p.239##
 34. Nasiripour AA, Kalhor R, Shahbahrami E, Effective Factors On Staffs’ Job Satisfaction Based OnHerzberg Theory In Qazvin Teaching Hospitals. Paramedical Faculty of Tehran University of Medical Sciences (Payavard health). 2013.7(4):354-365 [in persion]##
 35. Mirzabeigi G, Salemi S, Sanjari M, Shirazi F, Heidari S, Maleki S. Job satisfaction among Iranian nurses. Hayat. 2009;15(1):49-59.##
 36. Tyler S, Bourbon E, Cox S, Day N, Fineran C, Rexford D, et al. Clinical competency, self-efficacy, and job satisfaction: Perceptions of the staff nurse. Journal for Nurses in Professional Development. 2012;28(1):32-5.##