ترجمه و بررسی روایی ظاهری و محتوایی پرسش نامه ی نیازسنجی اولویت های آموزشی و درمانی والدین کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کودکان اتیسم، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام، انگلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کودکان اختلال طیف اتیسم مشکلات مختلفی از جمله نقص در تعاملات اجتماعی و رفتارهای تکراری نشان می­دهند. این مشکلات بر توانمندی­های کودک برای مشارکت در سطح مدرسه و جامعه تاثیر می­گذارد. تعدد این مشکلات منجر به ایجاد سردرگمی برای درمانگران، مربیان و خانواده­ها برای انتخاب مناسب­ترین نوع خدمات توانبخشی برای کودک می­شود. هدف از مطالعه­ی حاضر، ترجمه و بررسی روایی ظاهری و محتوایی پرسش­نامه ای می­باشد که برای بررسی نیازسنجی اولویت­های آموزشی و درمانی والدین کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در نیوزلند توسط Jeff Sigafoos طراحی شده است. نتایج حاصل از این پرسش­نامه می­تواند در جهت سهولت در طراحی برنامه درمانی توانبخشی برای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم به کار گرفته شود.
مواد و روش­ها
در پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر از روش روان­سنجی استفاده شد. ابتدا پرسش­نامه­ی نیازسنجی اولویت­های آموزشی و درمانی از طراح اصلی آن دریافت و اجازه­ی ترجمه آن اخذ شد. ترجمه‌ به­صورت پیش­رو-پس­رو صورت گرفت. پس از آن روایی ظاهری توسط 10 نفر از خانواده­های کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و روایی محتوایی توسط 10 مربی در آموزش کودکان اتیسم دارای تجربه در زمینه­ی کار بالینی بررسی شد. نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) محاسبه گردید.
یافته­ها
پس از مرحله­ی ترجمه یکی از سوال­ها حذف شد. روایی ظاهری بسیار بالا (97/0) برای این پرسش­نامه به­دست آمد. نسبت روایی محتوایی (1-8/0) و شاخص روایی محتوایی در محدوه قابل قبول (99/0) قرار گرفت.
نتیجه­ گیری
پرسش­نامه­ی نیازسنجی اولویت­های آموزشی و درمانی دارای روایی ظاهری و محتوایی مناسب برای بررسی نیازها و اولویت­های درمانی و آموزشی والدین کودکان دارای اختلال طیف اتیسم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation and Face and Content Validation of a Questionnaire to Assess Educational Needs and Intervention Priorities in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghanadzadeh 1
  • Elnaz Alimi 2
1 M.Ed. in Autism (children), University of Birmangham, Birmangham, United Kingdom
2 Student Research Committee. MSc Student of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) have various problems, including difficulties in social communication skills and presence of repetitive behaviors. The plurality of these problems can affect their abilities to participate in school and community. The variety of these difficulties make it difficult and confusing for the therapists, teachers, and parents to select the most appropriate type of rehabilitation service for these children. The purpose of the present study was translating and assessing face and content validity of a questionnaire developed by Jeff Sigafoos in New Zealand to investigate educational needs and intervention priorities for parents of children with ASD. The results of the study can be used to facilitate designing and planning of rehabilitation interventions for children with ASD.
Materials and Methods: In the present descriptive-analytic study, psychometric methods were employed. Firstly, Assessment of Educational Needs and Intervention Priorities questionnaire and the permission for its translation were obtained from the developer. Then, it was translated following the forward-backward process. Next, the translated questionnaire was evaluated in terms of face validity by 10 parents of children with ASD. Also,the content validity was assessed by 10 professionals in Psychology who had clinical expertise in working with children with ASD. Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were determined, as well.
Results: After the translation process, one item was removed. A very high face validity index was obtained for the new questionnaire (0.97). CVR (1-0.8) and CVI (0.99) were found to be in acceptable ranges.
Conclusion: The new Assessment of Educational Needs and Intervention Priorities questionnaire enjoys high face and content validity making it appropriate for assessing educational needs and intervention priorities for parents of children with ASD.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectrum Disorder
  • Educational needs
  • Intervention priorities
  • Validity
 
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(2013). (5th ed.). Washington, DC: Author.##
 
2. Matson J. L, Shoemaker M. Intellectual disability and its relationship to autism spectrum disorders. Research in Developmental Disabilities(2009), 30, 1107–1114.##
3. Matson J. L, Wilkins J. A critical review of assessment targets and methods for social skills excesses and deficits for children with autism spectrumdisorders. Research in Autism Spectrum Disorders, (2007) ,1, 28–37.##
4.Rodger S, Braithwaite M, Keen D. Early intervention for children with autism: Parental priorities. Australian Journal of Early Childhood, (2004),29, 34–41.##
5. Solish A, Perry A. Parents’ involvement in their children’s behavioral intervention programs: Parent and therapist perspectives. Research in AutismSpectrum Disorders, (2008) ,2, 728–738.##
6. Spann S. J, Kohler F. W Soenksen D. Examining parent’s involvement in and perceptions of special education services: An interview with families in aparent support group. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, (2003) ,18, 228–237.##
7. Whitaker P. Provision for youngsters with autistic spectrum disorders in mainstream schools: What parents say—and what parents want. British Journal ofSpecial Education, (2007) ,34, 170–178.##
8. Goodlin-Jones, B. L, Tang, K, Liu, J, Anders T. F. Sleep patterns in preschool-age children with autism, developmental delay, and typical development.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 4(2008),7, 930–938.##
9. Gordon, J, Diller, A, Bausman, M, Velicer, W, Norman, G, Cautela, J. The development of a stress survey schedule for persons with autism and other developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, (2001),31, 207–217.##
10. Seale J, Nind M. (Eds.). Understanding and promoting access for people with learning difficulties. (2009). London: Routledge.##
11. Keenan A. Pituch &Vanessa A. GreenParent reported treatment priorities for children with autism spectrum disorders, Research in Autism Spectrum Disorders.(2011), 5 , 135–143##

12. A.M.B. DegrootL. DannenburgJ.G. Vanhell.Forward and Backward Word Translation by Bilinguals, Journal of Memory and Language, (1994), 33, 600–629##

13. Mosier, Charles IA critical examination of the concepts of face validity, Educational and Psychological Measurement, ,(1947), 7, 191-205##
14. Polit DF, Beck CT, Owen SV..Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health, (2007(,30, 459-67.##
15. Prince MI, James OF, Holland NP, Jones DE. Validation of a fatigue impact score in primary biliary cirrhosis: towards a standard for clinical and trial use. Journal of hepatology, (2000),32,368-73.##