ارتباط اجرای مستمر آکوپیشن های ورزش و مطالعه با کارکردهای اجرایی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

3 دانشیار، هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بررسی اثر دراز مدت استفاده از آکوپیشن­ها در ارتقاء توانمندی­های فردی از جمله اقداماتی است که اهمیت کاردرمانی را در زندگی افراد مشخص می­نماید. هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این سوال است که آیا افرادی که به­طور مستمر از آکوپیشن­های ورزش و مطالعه استفاده می­کنند، از کارکردهای اجرایی بهتری برخوردار هستند.
مواد و روش­ها
مطالعه­ی حاضر گذشته نگر با 100 شرکت کننده 95-50 سال انجام شد. نمونه­گیری به صورت خوشه­ای لایه­ای در 4 منطقه تهران انجام گرفت. شرکت کننده­ها بر طبق پرسش­نامه دموگرافیک در 4 گروه فقط مطالعه، فقط ورزش، هر دو و هیچکدام قرار گرفتند و سپس برای بررسی کارکرد اجرایی 3 آزمون استروپ، برج لندن و ویسکانسین را انجام دادند. برای بررسی اختلاف میانگین نمرات آزمون کارکرد اجرایی در 4 گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و برای بررسی تفاوت بین گروه از آزمون مقایسه زوج با اصلاح بنفرونی استفاده شد.
یافته­ها
افرادی که هیچ آکوپیشن مستمری (ورزش و مطالعه) از نوجوانی تا زمان حاضر نداشتند در مقایسه با 3 گروه دیگر (فقط مطالعه، فقط ورزش، هر دو) در آزمون­های کارکرد اجرایی به­طور معناداری ضعیف­تر بودند (05/0>P)، اما بین سایر گروه­ها (هر دو فقط ورزش، هر دو فقط مطالعه، فقط ورزش و فقط مطالعه) تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه­گیری
افرادی که یکی از آکوپیشن­های ورزش، مطالعه و یا هر دو را انجام می­دادند در مقایسه با افرادی که هیچ کدام از این آکوپیشن­ها را انجام نمی­دادند، از کارکرد اجرایی بهتری برخوردار بودند. به نظر می­رسد انجام زود هنگام دو فعالیت مطالعه و ورزش در سال­های جوانی و ادامه آن تا پیری می­تواند از افت شدید کارکردهای اجرایی در پیری جلوگیری کند، اما این نظریه نیاز به بررسی­های بیشتری در مطالعات طولی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Continuous Implementation of the Occupations of Sport and Reading with the Executive Functions

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Golaleh Hosseini 1
  • Malahat Akbarfahimi 2
  • Afsoon Hassani Mehraban 3
1 MSc Student in Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Science, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Occupational Therapy, Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Science, Iran University of Medical Science. Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: One consequence of aging is decline of executive functions. Different, factors such as exercise, have effects on executive function. The aim of tthe present study was to answer the question whether the individuals who are consistently engaged in occupations of sport and reading have better executive functions.
Materials and Methods: The current retrospective study was performed on 100 participants aged between 50-95 years old. Cluster layer sampling was conducted in four districts of Tehran. Initially, participants were included in four groups of only reading, only sports, both, and none according to demographic questionnaire. Next, they performed three tests of Stroop, Tower of London, and Wisconsin for evaluating the executive functions. To examine the difference between the average scores of executive functions in the four groups, one-way analysis of variance and to examine the difference between groups, paired t-test with Bonferroni correction were run.
Results: The results of the present study showed that there is a significant difference between people who have no continuous occupations (sports and reading) from adolescence to the present and the other three groups in executive function tests. But no significant difference was observed between the other groups.
Conclusion: People who are doing one of the occupations of sport, reading, or both have better executive functions compared with those who do not do any of these occupations. It seems that early enagagement in sport and reading in younger years and continuing it until aging could prevent a sharp drop in executive functions in aging. But further longitudinal studies are needed to investigate this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aging
  • Executive Functions
  • Occupation
  • Aerobic sport
  • Reading
1. Radomski MV, Latham CAT. Occupational therapy for physical dysfunction. 6nd ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.P.261-63##
2. Pendleton HM, Schultz-Krohn W. Pedretti's occational therapy: practice skills for physical dysfunction. 5 ND ED. USA: Elsevier Health Sciences;2015. P.312-15.##
3. Cahn DA, Sullivan EV, Shear PK, Pfefferbaum A, Heit G, Silverberg G. Differential contributions of cognitive and motor component processes to physical and instrumental activities of daily living in Parkinsons disease. Archives of Clinical Neuropsychology 1998; 13(7):575-83.##
4. Royall DR. Executive cognitive impairment: a novel perspective on dementia. Neuroepidemiology 2000; 19(6):293-9.##
5. Birch SA, Bloom P. Understanding children's and adults' limitations in mental state reasoning. Trends in cognitive sciences 2004; 8(6):255-60.##
6. Birch SA. When Knowledge Is a Curse Children's and Adults' Reasoning About Mental States. Current Directions in Psychological Science 2005; 14(1):25-9.##
7. Yang W, Ang LC, Strong MJ. Tau protein aggregation in the frontal and entorhinal cortices as a function of aging. Developmental brain research 2005; 156(2):127-38.##
8. Storandt M, Grant EA, Miller JP, Morris JC. Longitudinal course and neuropathologic outcomes in original vs revised MCI and in pre-MCI. Neurology 2006; 67(3):467-73.##
9. Buckner RL. Memory and executive function in aging and AD: multiple factors that cause decline and reserve factors that compensate. Neuron 2004; 44(1):195-208.##
10. American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: Domain & process. American journal of Occupational Therapy 2014;68(1):101-48##
11. Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, Hall CB, Derby CA, Kuslansky G, et al. Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. New England Journal of Medicine 2003; 348(25):2508-16.##
12. Scarmeas N, Levy G, Tang M-X, Manly J, Stern Y. Influence of leisure activity on the incidence of Alzheimers disease. Neurology 2001; 57(12):2236-42.##
13. Verghese J, Wang C, Katz MJ, Sanders A, Lipton RB. Leisure activities and risk of vascular cognitive impairment in older adults. Journal of geriatric psychiatry and neurology 2009; 22(2):110-118##
14. Diamond A. Activities and programs that improve childrens executive functions. Current Directions in Psychological Science 2012; 21(5):335-41.##
15. Wang C-C, Chu C-H, Chu I-H, Chan K-H, Chang Y-K. Executive function during acute exercise: the role of exercise intensity. Journal of sport & exercise psychology 2013; 35(4):358-67.##
16. Chang Y-K, Tsai C-L, Hung T-M, So EC, Chen F-T, Etnier JL. Effects of acute exercise on executive function: a study with a Tower of London Task. Journal of Sport and Exercise Psychology 2011; 33(6):847-65##
17. Lautenschlager NT, Cox KL, Flicker L, Foster JK, van Bockxmeer FM, Xiao J, et al. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease: a randomized trial. Jama2008; 300(9):1027-37.##
18. Lytle ME, Vander Bilt J, Pandav RS, Dodge HH, Ganguli M. Exercise level and cognitive decline: the MoVIES project. Alzheimer Disease & Associated Disorders 2004; 18(2):57-64.##
19. Habibi A, Nemadi VM, Habibi S, Mohammadi M. Quality of life and prevalence of chronic illnesses among elserly people: a cross-sectional study. j health 2012; 3(1) 58-66. [ In persian]##
20. Canali F, Brucki S, Bertolucci PH, Bueno OF. Reliability study of the Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome adapted for a Brazilian sample of older-adult controls and probable early Alzheimer's disease patients. Revista Brasileira de Psiquiatria 2011; 33(4):338-46.##
21. Pourazar M, Sheikh M, Sohbatiha M, Mohamadnia S. Comparision of mental health in senior male citizens with different levels of weekly exercise. Research in rehabilitation science 2013; 9(5): 852-60.##
22. Froghan M, Jafary Z, Shirinbayan P,Farahani Z,rahgozar M. Psychometric prperties of mini-mental examination test in elderlys of tehran. journal of newest of cognition science 1387;10(2):29-37[ In persion].##
23. Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental psychology 1935; 18(6):643-62.##
24. Khodadadi M, Mashhadi A. Sina Research Institude of Cognitive science 2012. SINA online. Available at: URL:http://www.Ravantajhiz.ir/.Accessed aug 20,2015.##
25. Lezak MD. Neuropsychological assessment. 4nd ed. USA: Oxford university press ;2004.P.611-41.
26. Nyhus E, Barcel F. The Wisconsin Card Sorting Test and the cognitive assessment of prefrontal executive functions: a critical update. Brain and cognition 2009; 71(3):437-51.##
27. Yanagisawa H, Dan I, Tsuzuki D, Kato M, Okamoto M, Kyutoku Y, et al. Acute moderate exercise elicits increased dorsolateral prefrontal activation and improves cognitive performance with Stroop test. Neuroimage 2010; 50(4):1702-1710.##
28. Sibley BA, Etnier JL, Le Masurier GC. Effects of an acute bout of exercise on cognitive aspects of Stroop performance. Journal of Sport and Exercise Psychology 2006; 28(3):285.92##
29. Smiley-Oyen AL, Lowry KA, Francois SJ, Kohut ML, Ekkekakis P. Exercise, fitness, and neurocognitive function in older adults: the selective improvement‌ and cardiovascular fitness‌ hypotheses. Annals of Behavioral Medicine 2008; 36(3):280-91.##
30. Manjunath N, Telles S. Improved performance in the Tower of London test following yoga. Indian journal of physiology and pharmacology2001; 45(3):351-4.##
31. Albinet CdT, Boucard G, Bouquet CdA, Audiffren M. Increased heart rate variability and executive performance after aerobic training in the elderly. European journal of applied physiology 2010; 109(4):617-24.##
32. Barella LA, Etnier JL, Chang Y-K. The immediate and delayed effects of an acute bout of exercise on cognitive performance of healthy older adults. Journal of Aging and Physical Activity 2010; 18(1):87-98.##
33. Angevaren M, Vanhees L, Wendel-Vos W, Verhaar HJ, Aufdemkampe G, Aleman A, et al. Intensity, but not duration, of physical activities is related to cognitive function. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2007; 14(6):825-30.##
34. Cotman CW, Berchtold NC, Christie L-A. Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation. Trends in neurosciences 2007; 30(9):464-72.##
35. Gomez Pinilla F, Vaynman S, Ying Z. Brain derived neurotrophic factor functions as a metabotrophin to mediate the effects of exercise on cognition. European Journal of Neuroscience 2008; 28(11):2278-87.##
36. Kesaniemi Y, Danforth Jr E, Jensen MD, Kopelman PG, Lef bvre P, Reeder BA. Dose-response issues concerning physical activity and health: an evidence-based symposium. Medicine and science in sports and exercise 2001; 33(6 Suppl): 351-8.##
37. Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature reviews neuroscience 2008; 9(1):58-65.##
38. Scarmeas N, Stern Y. Cognitive reserve and lifestyle. Journal of clinical and experimental neuropsychology 2003; 25(5):625-33.##
39. Landau SM, Marks SM, Mormino EC, Rabinovici GD, Oh H, ONeil JP, et al. Association of lifetime cognitive engagement and low amyloid deposition. Archives of neurology 2012; 69(5):623-9.##
40. Sumowski J, Wylie G, Gonnella A, Chiaravalloti N, Deluca J. Premorbid cognitive leisure independently contributes to cognitive reserve in multiple sclerosis. Neurology 2010; 75(16):1428-31.
41. Wilson RS, De Leon CFM, Barnes LL, Schneider JA, Bienias JL, Evans DA, et al. Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease. Jama 2002; 287(6):742-8.