بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

4 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به نقش مهم عضله واستوس مایل داخلی در عملکرد مفصل پاتلوفمورال و لزوم طراحی ورزش های اختصاصی برای آن، هدف از این مطالعه بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان جوان سالم است.
مواد و روش ها
این مطالعه شبه تجربی با نمونه گیری غیر تصادفی ساده در دسترس بر روی 35 زن جوان سالم صورت گرفت. ثبت فعالیت الکترومیوگرافی با الکترودهای سطحی از عضلات رکتوس فموریس، واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی در زاویه های 15 و 30 و 45 درجه چرخش خارجی و داخلی و زاویه نوترال هیپ در حالت ایستاده روی پنجه های پا صورت گرفت. داده های نرمالایز شده در نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج تحلیل واریانس اندازه های مکرر نشان دادکه بین فعالیت عضلات در زاویه های 15 درجه چرخش خارجی (0/039=p) ، زاویه نوترال هیپ (0/003=p) ، 15 درجه چرخش داخلی (0/003=p) و انتهای چرخش داخلی (0/015=p)  اختلاف معنادار وجود داشت. مقایسه زوجی دو به دوی فعالیت عضلات به روش بونفرونی نشان داد فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه 15 درجه چرخش خارجی (0/047=p)، زاویه نوترال (0/004=p) ، 15 درجه چرخش داخلی (0/002=p) و 45 درجه چرخش داخلی (0/016=p) از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری بیشتر بود. سایر مقایسه های دو به دوی فعالیت عضلات واستوس مایل داخلی با واستوس خارجی و نیز واستوس مایل داخلی با رکتوس فموریس معنادار نبود.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین فعالیت عضله واستوس خارجی در همه زوایا بالاتر بود و وضعیت مورد مطالعه در این پژوهش موجب افزایش فعالیت عضله واستوس مایل داخلی به عنوان ثبات دهنده داینامیک داخلی پاتلا نسبت به عضله واستوس خارجی نشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The electromyography activities of the quadriceps muscles during hip rotations in closed kinetic chain tasks in healthy women

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mohsen Roustaei 1
 • Neda Babadi 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Alireza Akbarzadeh-Baghban 4
1 Assistant Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Students` Research Office. MSc in Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the important role of vasus medialise oblique in pattelofemoral joint function and the necessity of designing appropriative exercises for it, the purpose of the present study was to investigate electromyography activity of quadriceps muscle in deferent hip rotation position in closed kinetic chain in healthy women.
Materials and Methods: The current quasi-experimental study was conducted on 35 healthy women chosen via simple nonrandomal sampling. Electromyography activity rectus femoris, vastus medialise oblique, and vastus lateralise were recorded with surface electrodes in 15, 30, and 45 degrees of internal and external rotation and neutral position of hip with participants risen onto their toes. Normalized data was analyzed in excel.
Results: The outcomes of repeated measure analysis revelaed that there was a meaningful deference in 15 degree of external rotation (p=0.039), neutral position (p=0.003), 15 degree internal rotation (p=0.003), and at the end of internal position (p=0.015). Pair wise comparison between muscles activity and bonferroni showed vastus lateralise activity in 15 degree external rotation (p=0.039), neutral position (p=0.003), 15 degree internal rotation (p=0.003), and at the end of internal position (p=0.015) was more than rectus femoris muscle. Other pair comparisons between vastus medialis oblique and vastus lateralise, and vastuse medialise oblique and rectus femoris were not observed to be meaningful.
Conclusion: Based on the outcomes of the present study, the average vastus lateralise activity was the highest in all positions and the position studied in the current study did not lead to increase in vastus medialise oblique as a medial dynamic stabilizer compared to vastus lateralise.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hip rotation
 • Electromyography
 • knee
 • Closed kinetic chain
 • quadriceps
 1. Song CY, Lin JJ, Jan MH, Lin YF. The role of patellar alignment and tracking in vivo: The potential mechanism of patellofemoral pain syndrome. Phys Ther Sport. 2011;12(3):140-7.##
 2. Liebensteiner MC, Szubski C, Raschner C, Krismer M, Burtscher M, et al. Frontal plane leg alignment and muscular activity during maximum eccentric contractions in individuals with and without patellofemoral pain syndrome. Knee. 2008;15(3):180-6.##
 3. Sheehan FT, Borotikar BS, Behnam AJ, Alter KE. Alterations in in vivo knee joint kinematics following a femoral nerve branch block of the vastus medialis: Implications for patellofemoral pain syndrome. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2012;27(6):525-31.##
 4. Vincent E. Patellofemoral Rehabilitation . Oper Tech Orthop. 2007;17:257-264. ##
 5. Felicio LR, Baffa Ado P, Liporacci RF, Saad MC, De Oliveira AS,et al. Analysis of patellar stabilizers muscles and patellar kinematics in anterior knee pain subjects. J Electromyogr Kinesiol. 2011;21(1):148-53.##
 6. Christou EA. Patellar taping increases vastus medialis oblique activity in the presence of patellofemoral pain. J Electromyogr Kinesiol. 2004;14(4):495-504.##
 7. Choi B, Kim M, Jeon HS. The effects of an isometric knee extension with hip adduction (KEWHA) exercise on selective VMO muscle strengthening. J Electromyogr Kinesiol. 2011;21(6):1011-6.##
 8. Nobre TL . Comparison of exercise open kinetic chain and closed kinetic chain in the rehabilitation of patellofemoral dysfunction .Fisioterapia em Movimento [Physical Therapy in Movement] 2011 Jan-;24(1):167-172.##
 9. Boling MC, Bolgla LA, Mattacola CG, Uhl TL, Hosey RG. Outcomes of a weight-bearing rehabilitation program for patients diagnosed with patellofemoral pain syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1428-35.##

10. Mellor R, Hodges PW. Motor Unit Synchronization of the Vasti Muscles in Closed and Open Chain Tasks . Arch Phys Med Rehabil 2005;86(4):716-21##

11. Coqueiro KR, Bevilaqua-Grossi D, Bérzin F, Soares AB, Candolo C, et al. Analysis on the activation of the VMO and VLL muscles during semisquat exercises with and without hip adduction in individuals with patellofemoral pain syndrome. J Electromyogr Kinesiol. 200;15(6):596-603.##

12. Wong YM, Straub RK, Powers CM. The VMO:VL activation ratio while squatting with hip adduction is influenced by the choice of recording electrode. J Electromyogr Kinesiol. 2013;23(2):443-7. ##

13. Blacker LH, Enjuanes N, Smith P, Worthington D. The effect of limb position, exercise mode and contraction type on overall activity of VMO and VL.  Physical Therapy in sport. 2006;7(2):87-92##

14. Elton CT Ng, Mara PY Chui, Aggie YK Siu, Vaniel WN Yam, Gabriel YF Ng.
Ankle positioning and knee perturbation affect temporal recruitment of the vasti muscles in people with patellofemoral pain. Physiotherapy 2011;97(1):65-70.##

15. Serra F, Cabral C, Berzin F , Candolo C . Effect of tibia rotation on the electromyographical activity of the vastus medialis oblique and vastus lateralis longus muscles during isometric leg press. Phys Ther Sport. 2005; 6(1):15-23. ##

16. Irish SE, Millward AJ, Wride J, Haas BM, Shum GL. The effect of CKC exercise and OKC exercise on the muscle activity of vastus medialis oblique and vastus lateralis. J Strength Cond Res. 2010;24(5):1256-62.  ##

17. www.seniam.org##

18. Lin HT, Hsu AT, Chang JH, Chien CS, Chang GL. Comparison of  EMG Activity Between Maximal Manual Muscle Testing and Cybex Maximal Isometric Testing of the Quadriceps Femoris. J Formos Med Assoc. 2008;107(2):175-80.##

19. Peng HT, Kernozek TW, Song CY.  Muscle activation of vastus medialis obliquus and vastus lateralis during a dynamic leg press exercise with and without isometric hip adduction . Phys Ther Sport. 2013 Feb;14(1):44-9.##

20. Laprade J, Culham E, Brouwer B. Comparasion of five isometric exercises in the recruitment of the vastus medialis obliqe in persons with and without patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 1998;27(3):197-204. ##

21. Syke K, Wong Y . Electrical activity of vastus medialis oblique muscle in straight leg exercise with different angle of hip rotation. Physiotherapy. 2003;89(7):423-30.##

22. Kushion D, Rheaumez J, Kopchitz K, Jinn J.H. EMG Activation of the Vastus Medialis Oblique and Vastus Lateralis During Four Rehabilitative Exercises. J Open Rehabilitation January 2012;5:1-7.##