طراحی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان توانبخشی براساس مدل کارکف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران

2 مربی و عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مهارتهای ارتباطی درعرصه علوم توانبخشی و نقش آنها دردرمان بیماران، عملکرد محوری و اثربخشی دارد . این مهارت ها، یکی از اجزای اساسی صلاحیتهای بالینی به شمار میرود که باعث همکاری ورضایت بیشتر بیمار از اقدامات درمانی موثرمی گردد. علاوه برآن درمان توانبخشی پروسه دراز مدت را به دنبال دارد، که در عمل نیاز به رویارویی مکرر، توان درمانگروبیمار دارد.شواهد حاکی از آن است که معمولا بسیاری از درمانگران به طور مفیدی با بیمارانشان ارتباط برقرارنمی کنند درحالیکه آموزش این مهارت ها بسیار ضروری است وسنجش این مهارتها، به دلیل آنکه از مولفه های کیفی برخوردار است قابل ارزیابی نمی باشد ،بنابراین کارشناسان و صاحب نظران ،به دنبال اتخاذ روش هایی برای ارزیابی این مهارتها، دربیان کمی وقابل مقایسه در گروههای مختلف بودند. هدف این پژوهش طراحی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان توانبخشی براساس مدل کارکف بود.
مواد و روش‌ها
این پـژوهش به شیوه  توصیفی- تحلیلی و ازنوع همبستگی می بــاشدکه در دانشجویان دانشکده های توانبخشــی شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 با  روش نمونه گیری غیراحتمالی وبه شیوه دردسترس (آسان) انجام گرفت.  برای بررسی روایی محتوایی وصوری فرم های ارزیابی اولیه  از روش دلفی استفاده گردید.برای بررسی پایایی (Reliability)  فرم ارزیابی،  دوارزیاب به صورت مجزا  30نفر ازدانشجویان را به طور همزمان به صورت مشاهده  مستقیم  بررسی نموده وفرم مورد نظر راپرکردند . محاسبه ICC یا همبستگی بین گروهی برای تعیین پایایی ابزار ارزیابی انجام شد، همچنین برای تعیین میزان همبستگی نمره هر حیطه با نمره کل وهمبستگی نمره هریک از حیطه های چهارگانه مدل کارکف بایکدیگر از همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.  در مرحله دوم تعداد165 دانشجو  توسط اساتیدشان ارزیابی گردیدند  وروایی سازه ای باروش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS18 استفاده گردید.
یافته‌ها
میانگین روایی محتوایی برای کل فرم ارزیابی 5/ 87% ،میانگین روایی صوری برای کل فرم 25/87% وضریب آلفای کرونباخ  93/0 بدست آمد . همبستگی معنی داری بین نمره هر حیطه بانمره کل ونمره هر حیطه با نمره حیطه دیگر با سطح خطای یک درصد بدست آمد .نتایج تحلیل عاملی درمرحله دوم مشخص گردید که از چهار حیطه(چهارعامل) مدل کارکف تنها سه حیطه یا عامل اعتبار لازم را کسب نموده است.
نتیجه‌گیری
ابزار ارزیابی تدوین شده  براساس مدل کارکف از روایی محتوایی وصوری و سازه ای و پایایی بسیار بالایی برخوردار است ومی تواند به عنوان ابزارارزیابی مهارتهای ارتباطی در رشته های علوم توانبخشی درایران مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of communication skill assessment tool (Persian-version) for undergraduates of Rehabilitation Therapy based on Carkhuff’s model

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Sadat Shariaatzadeh 1
 • Seyyed Mahdi Tabatabaee 2
 • Hamidollah Bahador 3
1 MSc of Medical Education, Faculty of Medicine, University of Iran Medical Sciences Tehran, Iran
2 MSc of Biostatistics, Shcool of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Medical Education, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Rehabilitation communication skills, its role in treating patients, and therapy evaluation of these skills cannot be measured due to the quality constituents. Therefore, experts and connoisseurs are in search of methods for skills evaluation in order to state various groups of quantitative and comparative skills. The aim of the present research is to design communication skills tools for students in medical rehabilitation based on Carkhuff's Model.
Materials and Methods: The current research is of a descriptive analytical method of correlation type carried out during educational years of 2012-2013 using improbable sampling method and in (easy) access.  In order to study content and face validity of primary evaluation forms, Delpha method was used to investigate reliability in evaluation form. Two assessors directly observed thirty students separately and simultaneously and were invited to fill the required form. For inter group correlation of tool reliability evaluation, ICC was applied. In addition, for the determination of correlation coefficient of each domain in comparison with the total score and the correlation of each quadruple domains of Carkhuff's model with each other, Spearman's model of correlation was run. In the second stage, 165 students were evaluated by their professors and the constructive validity was also approved by exploratory factorial analysis. For data analysis, SPSS (version: 18) was used.
Results: The content validity of evaluation form was 87.5% and the face validity for total form was 87.25%, and the coefficient of Cronbach's alpha was 0.93. Significant correlation was observed between each domain score and the total score, and the score of each domain and that of the other domains, with the accuracy degree of one percent. The Factorial analysis in the second stage was also specified: from among the four domains of Carkhuff's model, three domains had the required validity.
Conclusion: Carkhuff's model of compiled assessment tool was high in content validity, face validity, constructive validity, and reliability and therefore can be used as assessment tool in communication skills in the field of rehabilitation science.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation/assessment tool/device
 • Communication skills
 • rehabilitation students
 • Carkhuff's model
 1. Zali M.The novel principles of patient-doctor relationship: the guidelines for good clinical practice proposed on the basis of current views in medical ethics. Tehran:shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2008.##
 2. Ghorbani N.communication behaviour enginering. first edition Tehran: sinehsorkh publication ; 2001[In Persian] ##
 3. British medical education association .communication skills,education for doctor.London:BMA publication; 2004. ##
 4. World Health Organization.patient-physician relationship. Qadiri Lashkajany F motlagh Zolfaghari M Tehran:Iran University of Medical Sciences ; 2003.11(40):223-303 [In Persian] ##
 5. Peloquin S. The Patient-Therapist Relationship in Occupational Therapy: Understanding Visions and Images journal of occupational therapy .1990, 44(1):13-21 ##
 6. Freshman Junior.Discipline of occupationaltherapy,Trinty college Dublin,course handbook,sep 2011##
 7. Zamani A, Shams B, Moazzam E. Communication Skills Training for Physicians as a Strategy for Enhancing Patients’ Satisfaction: A Model for Continuing Education . Iranian Journal of Medical Education. 2004; 4 (1) :15-22##
 8. Makoul G. The SEGUE Framework for teaching and assessing communication skills. Patient Educ Couns 2001;45(1):23-34. ##
 9. Lloyd C, Maas F. The helping relationship: The application of Carkhuff's model. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1993 Jun 1;60(2):83-9. ##
 10. RobertR.carkhuff .helping and human relationship,Nursing theory.2012##
 11. Johnston James, fideiel laura, kim Robinson w, Jeffery killion b, Phyllis Behrens.An instrument for assessing communication skills of healthcare and human service students.the internet journal of allied health sciences and practice. 2012##
 12. Campbell suzanne hetzel, pagano Michael p.development of the health communication assessment  tool:enhancing relationships,empowerment,and power sharing skills,clinical simulation in nursing .2013. ##
 13. Taylor RR, Lee SW, Kielhofner G, Ketkar M. Therapeutic use of self: A nationwide survey of practitioners’ attitudes and experiences. American Journal of Occupational Therapy. 2009 Mar 1;63(2):198-207. ##
 14. Cole MB, McLean V. Therapeutic relationships re-defined. Occupational Therapy in Mental Health. 2003 1;19(2):33-56. ##
 15. Sabzwari sakineh. A study to determine the application of communication skills in nursing students of Kerman University of Medical Sciences .2003. thesis [In Persian] ##
 16. Emadzadeh Ali ,yavari mehri,ebrahimzadeh saeed,ahmadian nahid .as a study examining the impact of communication skills Postgraduate Dental and Medical Sciences, Mashhad university.journal of dental medicine. 2004;28(2):69-76. [In Persian] ##
 17. Alimardani Zainab. as investigate the application of communication skills by midwives, health cente##r and its relationship with patient satisfaction - Tehran University of Medical Sciences .2008 [thesis in Persian]
 18. Asurvey on communication skills of undergraguate student of Shahidbeheshti university of Medical sciences,Faculty of Rehabilitition in the academic year.2012[thesis in Persian] ##
 19. Byrick RJ, Naik VN, Wynands JE. Simulation-based education in Canada: will anesthesia lead in the future?. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie. 2009 1;56(4):273-8. ##
 20. Freshman Junior.Discipline of occupational Therapy Trinity college Dublin.sep 2011##
 21. Zali M.The novel principles of patient-doctor relationship: the guidelines for good clinical practice proposed on the basis of current views in medical ethics. Tehran: Shahid BeheshtiUniversity of Medical Sciences; 2008. [thesis in Persian] ##