بررسی تأثیر آموزش مدرسه ای بر مهارت آگاهی واجشناختی کودکان دوزبانه لک-فارس زبان 6 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
رشد آگاهی واجشناختی در بررسی سواد دانش­آموزان اهمیت داشته و یک پیش­بینی­کننده قوی برای دستیابی به خواندن می­باشد. در این میان پدیده دوزبانگی از عوامل تأثیرگذار بر توانایی­ های شناختی و زبانی و به تبع آن توانایی خواندن و نوشتن است، بنابراین بررسی بیشتر و زودهنگام در مورد تأثیر این پدیده اجتماعی بر عملکرد تحصیلی این کودکان ضروری به نظر می­رسد. با توجه به شیوع بالای دوزبانگی در ایران هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آموزش مدرسه­ای بر مهارت­های آگاهی واجشناختی کودکان دوزبانه لک-فارس زبان 6 ساله می­باشد.
 مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی می­باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 30 کودک6 ساله دوزبانه لک-فارسی زبان شهرستان نورآباد و الشتر می­باشد که به صورت تصادفی از بین کودکانی که در طرح سنجش ورود به دبستان شرکت کرده و قبول شده بودند انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه، از آزمون آگاهی واجشناختی سلیمانی-دستجردی که مناسب این مقطع می­باشد استفاده شد. سپس این کودکان سه ماه پس از ورود به پایه اول دبستان مورد بررسی مجدد قرار گرفتند.
 یافته ها
نتایج بررسی ­ها نشان می­دهد که این کودکان در همه مهارت­ های آگاهی واجشناختی مورد بررسی در دوبار انجام آزمون تفاوت معناداری نشان دادند (0/001≥p).
 نتیجه گیری
تفاوت نمرات به دست آمده از خرده آزمون­های قبل و بعد از آموزش دلالت بر اهمیت آموزش مدرسه­ای این کودکان دارد. به دلیل ارتباط نزدیک بین آگاهی واجشناختی و سواد، مسئولین باید از برنامه­های آموزش دوزبانگی در سطوح کودکستان و پیش ­دبستانی جدی­تر حمایت نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of school training on skills of phonological awareness in bilingual Lak-Farsi speaking 6 year old children

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hasanati 1
 • Mohammadreza Rostami 2
 • Abbas Alipour 3
1 PhD student of speech therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 MSc student of Speech therapy, Esfahan University of Medical sciences, Esfahan, Iran.
3 MSc student of Rehabilitation Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Development of phonological awareness is essential for literacy and it is a vigorous predictor of reading. Meanwhile, bilingualism is a factor that affects cognitive and language skills and consequently reading and writing skills, thus it seems necessary to do more studies to understand the effect of this social factor on educational performance. Considering the prevalence of bilingualism in Iran, the aim of the present study was to investigate the effect of school training on phonological awareness of Lak-Farsi bilingual 6 year old children.
Materials and Methods: The current study is a quasi-experimental study using a descriptive analytic method. Participants were 30 bilingual six-year-old lak-farsi speaking children randomly selected from among the children who took part in the elementary school entrance measurement project in Noorabad and Aleshtar city. In the current survey, we used the Soleimani-Dastjerdi validated phonological awareness tool. The children’s performances were evaluated again after three months.
Results: The findings indicated that the differences of the mean scores between test-retest were significant in all the skills (p≤0.001).
Conclusion: The differences between test-retest scores emphasized the importance of school training for bilingual children. Due to the interconnection between phonological awareness and literacy, authorities should seriously support the training programs for bilingual children in kindergartens and preschools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • Bilingualism
 • Phonological Awareness
 • children
 1. Adams M. J Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge: MA : MIT Press; 1994.##
 2. Webstera PE, Plantea AS. Productive phonology and phonological awareness in preschool children. Appl Psycholinguistist. 1995;16(1):43-57.##
 3. Treiman R, Zukowski A. Children's sensitivity to syllables, onsets, rimes, and phonemes.j. Exp. psychol.1996;62(3): 193-215.##
 4. Chaney C. Language Development. Meta Linguistic Awareness and Emergent Literacy skill of 3 years old  Children in relation to social class. Appl psycholinguistist.1994;15(03):371-394.##
 5. Wimmer H, Landerl K, Linortner R, Hummer P. The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still important. cognition.1991;40(3):219-49.##
 6. Soleymani Z. Assessment of phonological awareness in post-reading and pre-reading quarterly journal of rehabilitation2000;1(2):27-35. [In Persian]##
 7. Caravolas M, Bruck M. The Effect of Oral and Written Language Input on Children′s Phonological Awareness: A Cross-Linguistic Study. J. Exp. Child Psychol.1993;55(1):1-30.##
 8. Bruck M, Genesee F. Phonological awareness in young second language learners. Journal of Child Language.1995;22(2):307-24.##
 9. Chiang P, Rvachew S. English-French bilingual children’s phonological awareness and vocabulary skills. Canadian Applied Linguistics. 2007;10(3):411-31.##

10. Hasanati F, Jalalipur M, Latifi SM, Gudarz M, Saleh M, Dabiri S. Study of phonological awareness skills among Farsi monolingual and Farsi-Arabic bilingual students in the second grade in Ahvaz. Advances in Cognitive Sceince.2012;14(1):67-74. [In Persian]##

11. Jalalipour M, Hasanati F, Nazari M, Afshari S, Shams D. Skills of phonological awareness in monolingual Farsi and bilingual Farsi-Arabic speaking in the Ahwaz city`s first grade students . speech and language pathology. 2014;1(2):8-18. [In Persian]##

12. Soleymani Z, Dastjerdi Kazemi M. Determination of validity and reliability of phonological awareness test.Journal of Psychology. 2005;9(1):82-100. [In Persian]##

13. Umbel V M., Pearson B Z, Fernández M C, Oller DK. Measuring bilingual children’s receptive vocabularies. Child Dev. 1992;63(4):1012-20.##

14. Bialystok E, McBride-Chang C., Luk G. Bilingualism, language proficiency, and learning to read in two writing systems. j educpsycol. 2005;97(4):580-90.##

15. Hammer CS, Lawrence FR, Miccio AW. Bilingual Children’s Language Abilities and Early Reading Outcomes in Head Start and Kindergarten. Lang Speech Hear Serv Sch. 2007;38(3):237-48.##