بررسی تاثیر دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه در نتایج باز آموزی حسی پس از ترمیم اعصاب مدین/ اولنار در اندام فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد کاردرمانی، بخش درمانی دست و اندام فوقانی، بیمارستان آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س)، تهران، ایران

4 استادیار فلوشیپ جراحی دست، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف
دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه (آئینه درمانی) یکی از مداخلات جدیدی است که بر مشاهده حرکات دست سالم در آئینه جهت بهبود حرکات دست آسیب دیده تمرکز می کند، پایه ی این روش بر مبنای مفهوم بازنمایی مرکزی عضو قطع شده یا آسیب دیده می باشد. هدف از مطالعه­ی حاضر، تعیین تاثیر آئینه درمانی به عنوان یک روش مکمل در نتایج حاصل از بازآموزی حسی پس از ترمیم عصب مدین/ اولنار در اندام فوقانی می باشد.
مواد و روش ها
در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، تعداد 10 بیمار با آسیب عصب مدین/ اولنار (میانگین سن: 32 سال) از جامعه در دسترس انتخاب شده و به­طور تصادفی با روش Random card در 2 گروه درمان و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه کنترل و آئینه درمانی، برنامه های معمول توانبخشی را 3 جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه دریافت کردند. علاوه بر این بیماران گروه مداخله تکنیک آئینه درمانی را روزانه 15 دقیقه و 5 روز در هفته به مدت 8 هفته دریافت نمودند. وضعیت حسی توسط (SWMS) Semmes_ Weinstein Monofilaments و (TPD) Two Points Discrimination و کارکرد حسی توسط تست Stereognosis، قبل (6-4 هفته بعد از جراحی) و بعد از اتمام مداخلات (12هفته بعد از جراحی) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
آنالیز نهایی بر روی 10 بیمار صورت گرفت. نمرات ابزارهای ارزیابی SWMS و TPD در هر دو گروه بهبودی معناداری در جلسه پس از درمان نشان داد. تغییرات در نمرات SWMS و TPD و استرگنوزیس در گروه آئینه درمانی به مراتب بیشتر از گروه کنترل بود(05/0≥p).
نتیجه گیری
رویکرد دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه در ترکیب با برنامه های معمول باز آموزی حسی، سبب بهبودی بیشتری درحس سطحی و تمایز لمسی دست نسبت به گروه کنترل در فاز اول برنامه های بازآموزی حسی گردید که می توانست به علت استفاده از پتانسیل نوروپلاستی سیتی مغزی و تحریک نواحی حسی-پیکری و شبکه های حرکتی وتعدیل بازسازماندهی مغزی زودهنگام و جلوگیری از تغییرات بیشتر آن باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Mirror Visual Feedback on sensory reeducation outcomes after median/ ulnar nerve repairs

نویسندگان [English]

 • Farzane Saberi 1
 • Laleh Lajevardi 2
 • Leila Mirzaei 3
 • Hossein Ali Abdolrazaghi 4
 • Saeideh Soltani 1
1 MSc student of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD of Occupational Therapy, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 MSc of Occupational Therapy, Department of Hand and Upper Extremity, Hazrate Fateme Educational and Medical Hospital, Tehran, Iran.
4 MD, Assistant Professor, Fellowship of Hand Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The Mirror Visual Feedback (MVF) is a relatively new intervention that focuses on the observation of healthy hand gestures in the mirror to improve damaged hand motion. This approach is based on the concept of central representation of phantom or affected limb. The aim of the present study was to determine the effect of Mirror Therapy as a supplementary approach on Sensory re-education outcomes after median/ ulnar nerve repair.
Materials and Methods: In a randomized controlled trial, 10 patients (mean age 32 years) with repaired median/ulnar nerves were selected from the available community and were randomly assigned using random cards in to intervention and control groups. Both groups received traditional rehabilitation program, three times a week, each time for 40 minute. In addition, intervention group received Mirror Therapy, 15 minutes a day, 5 days a week, for 8 weeks. outcome measures Semmes-Weinstein Monofilaments (SWMS) and Two Points Discrimination (TPD) were given to check the status of superficial sensation and Stereognosis for sensory function prior to (4-6th week after surgery) and after the (12th week after surgery) treatment.
Results: The SWMS and TPD scores significantly improved in the post test in both groups; however, Mirror Therapy exhibited significantly greater changes in the SWMS and TPD scores compared with that in control group ( p≤ .o5(
Conclusion: The MVF, in combination with traditional sensory reeducation program, produced more improvement in the superficial sensation and sensory function compared with that in the control group in the first phase of sensory reeducation. This may be due to the potential of cerebral neuroplasticity, stimulation of somatosensory areas, and motor network, modulation of cerebral reorganization and also prevention of further changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mirror Visual Feedback
 • Sensation
 • Peripheral Nerve
 • Hand Therapy
 • Randomized Control Trial
 1. Brand P, Yancey P. The gift nobody wants. Nat Neurosci. 1993;2:570-573.##
 2. Lundborg G, Rosen B, Dahlin L, Holmberg J, Rosén I. Tubular repair of the median or ulnar nerve in the human forearm :a 5-year follow-up. The Journal of Hand Surgery. British & European Volume. 2004;29(2):100-7. ##
 3. Gibson JJ. Observations on active touch.Psychological review. 1962; 69(6):477. ##
 4. Dellon AL. Diabetic neuropathy: review of a surgical approach to restore sensation, relieve pain, and prevent ulceration and amputation. Foot & ankle international. 2004;25(10):749-755.##
 5. Wynn Parry CB. Rehabilitation of the hand.J Bone joint surg [Br]. 1981;67B(4):635-637.##
 6. Wynn Parry, salter M. Sensory reeducation after median nerve lesions.The Hand. 1976;8(3):250-257.##
 7. Dellon AL,Curtis RM and Edgerton MT. Reeducation of sensation in the hand.Plast Reconstr Surg. 1974;53(3):297-350.##
 8. Hasan zade R. Sensory re-education methods after peripheral nerve repair in upper extremity: a review article. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2010;5(2)136-146.]In Persian]##
 9. Lundborg G, Rosén B. Hand function after nerve repair. Acta physiologica. 2007;189(2):207-17. ##
 10. Rostami H, Arefi A, Tabatabaei S. Effect of mirror therapy on hand function in patients with orthopedic injuries: A randomized controlled trial. Journal of Razi Medical Sciences. 2013;19(103)9-17. [In Persian]##
 11. Rizzolatti G. The mirror neuron system and its function in humans. 2005;210(5-6):419-21.##
 12. McCabe CS, Haigh RC,Ring EF, Halligan PW, Wall PD,Blake DR.A controlled pilot study of the utility of mirror visual feedback in the treatment of complex regional pain syndrome ( type1 ). Rheumatology (oxford). 2003;42(1):97-101.##
 13. MacLachlan M, McDonald D, Waloch J. Mirror treatment of lower limb phantom pain: a case study. Disability & Rehabilitation. 2004;26(14-15):901-4. ##
 14. Dohle C, Püllen J, Nakaten A, Küst J, Rietz C, Karbe H. Mirror therapy promotes recovery from severe hemiparesis: a randomized controlled trial. Neurorehabilitation and Neural Repair 2009;23(3):209-17.##
 15. Byl NN, McKenzie A.Treatment effectiveness for patients with a history of repetitive hand use and focal hand dystonia: a planned, prospective follow up study. J Hand Ther. 2000;13(4):289-301.##
 16. Rosén B, Lundborg G. Training with a mirror in rehabilitation of the hand. Scandinavian.journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery. 2005;39(2):104-8.##
 17. Rosen, P. Vikstrom S. Enhanced early sensory outcome after nerve repair as a result of immediate post-operative re-learning: A randomized controlled trial. The Journal of hand surgery( European Volume). 2015;40(6):598-606.##
 18. Hunter JM, Schneider LH, Mackin E, Callahan A. Rehabilitation of the hand. 6th ED. Philadelphia: Mosby;2011. P. 390-399.##
 19. Lindberg PG.Feydy A,Le Viet D.Maier MA.Drape J-L.Diffusion tensor imaging of the median nerve in recurrent carpal tunnel syndrome-initial experience .European radiology. 2013;23(11)3115-23.##
 20. Radomski MV, Trombly Latham CA. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 6th ED. Philadelphia: Lippincott Wiliam& Wilkins; 2008. P . 224-25.##
 21. Dellon AL,Mackinnon S, Grosby P.Reliability of two point discrimination measurments .Journal Of Hand Surgery. 1987;12A(2,Part 1):693-69.##
 22. Birigit Svens and Birgitta Rosen.Early sensory re-laerning after median nerve repaire using mirror training and sense substitution.Journal of hand therapy and hand surgery. 2007;32(1):331-7.##
 23. Lundborg G. Nerve injury and repair- a challenge to the plastic brain. Journal of the Peripheral Nerve System. 2003;8(4):209-260. ##