بررسی نتایج بلند مدت فوتورفراکتیو کراتکتومی در تصحیح نزدیک بینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات چشم. عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی بیمارستان حضرت رسول (ص). دانشگاه علوم پزشکی ایران. ایران. تهران

2 مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی گروه علوم پایه. دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی‌ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از این مطالعه تعیین نتایج فوتورفراکتیو کراتکتومی (PRK) در بیماران نزدیک بین بعد از 5 سال می باشد.
مواد و روش ها
 در مطالعه­ی پیش رو مقطعی به صورت تمام شماری کلیه بیمارانی که در بازه زمانی اول آبان ماه 1386 تا 29 اسفند ماه 1387 بین سنین 18 تا 51 سال بوده اند و به روش Wavefront-optimizedتوسط یک جراح و به­وسیله دستگاه اگزایمر لیزر Allegreto Wave Eye-Q در یک کلینیکمورد عمل PRK قرار گرفته بودند، بررسی شده اند. در مطالعه­ی حاضر، قبل از عمل میزان حداکثر حدت بینایی با استفاده از تصحیح اپتیکی (BCVA)، حداکثر حدت بینایی بدون تصحیح اپتیکی (UCVA) ،میزان عیب انکساری و قدرت قرنیه اندازه گیری شده و بعد از فراخوانی بیماران 5 سال پس از عمل معاینات چشمی شامل حداکثر حدت بینایی با استفاده از حداکثر تصحیح اپتیکی (BCVA)، حداکثر حدت بینایی بدون تصحیح اپتیکی (UCVA) ، میزان عیب انکساری و نیز بررسی دقیق عدم وجود عیب پاتولوژیک انجام شد.
یافته ها
میانگین نزدیک بینی قبل از عمل که تعداد 74 نفر مورد بررسی قرار گرفته بودند، (25 مرد و 49 زن) 73/1±40/3- دیوپتر بود. میانگین اکی والان اسفر 5 سال پس از عمل PRK 400/0±08/0- دیوپتر به دست آمد. میانگینحداکثر حدت بینایی بدون تصحیح اپتیکی(logUCVA) 5 سال پس از عمل 076/0±02/0 و میانگینحداکثر حدت بینایی با استفاده از حداکثر تصحیح اپتیکی(logBCVA) 5 سال پس از عمل 044/0±00/0 به­دست آمد.
نتیجه گیری
فوتورفراکتیو کراتکتومی با استفاده از Mitomicyne  Cو دستگاه Allegretto Wave Eye-Q روشی مناسب جهت اصلاح نزدیک بینی می باشد، و وجود متغیرهایی مانند جنسیت، سن و وجود آستیگماتیسم قبل از عمل تاثیر به سزایی در نتیجه این عمل ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the results of photo refractive keratectomy in myopia correction after five years

نویسندگان [English]

 • Masih Hashemi Khorasgani 1
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
 • Ali Ayatollahi 4
1 Eye Research Center, Eye Department, Rassoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 OD in Optometry, School of Rehabilitation , Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, ُSchool of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Students' Research Committee, MSc Student in Optometry, School of Rehabilitation , Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim
The aim of this study was the evaluation of the results of photorefractive keratectomy in myopia
Correction.
Materials and Methods
 The present cross-sectional study was carried out on 74 patients,18 to 51 years old, who were undergoing Photorefractive keratectomy using Wave front-optimized surgery plan via Allegreto Wave Eye-Q in Markazi clinic. All of the surgical procedures were performed by one surgeon. After 5 years, follow-up visits were paid performing eye examination including BCVA, UCVA, Refractive error measurement, and external eye examination.
Result
The mean diopter of spherical equivalent before the surgery was -3.40±1.73.The following findings were obtained in follow-up visits after 5 years: The mean equivalent sphere value: -0.08±0/40, the mean logUCVA: 0.02±0.076, and the mean logBCVA: 0.00±0.044.
Conclusion
Photorefractive keratectomy by Mitomicyne C and Allegreto Wave Eye-Q is a safe procedure to correct myopia and other factors, including gender, age, and the presence of astigmatism before surgery, have little if any effect on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Photorefractive Keratectomy
 • Myopia
 1. Vestergaard A H, Hjortdal J, Ivarsen A,Work K, Grauslund J, Sjolie A K. Long-term Outcomes of Photorefractive Keratectomy for Low to High Myopia: 13 to 19 Years of Follow-Up.J Refract Surg. 2013: 29(5):312-319.doi: 10.3928/1081597X-20130415-02.##
 2. McDonald MB, Frantz JM, Klyce SD, Beuerman RW, Varnell R, Munnerlyn CR, Clapham TN, Salmeron B, Kaufman HE. Central photorefractive keratectomy for myopia: the blind eye study. Arch Ophthalmol. 1990;108:799-808.##
 3. Munnerlyn CR, Koons SJ, Marshall J. Photorefractive keratectomy: a technique for laser refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 1988;14:46-52.##
 4. Taneri S, Weisberg M, Azar DT. Surface ablation techniques. J Cataract Refract Surg. 2011;37:392-408.doi: 10.1016/j.jcrs.2010.11.013.##
 5. Labiris G, Gatzioufas Z, Giarmoukakis A, Sideroudi H, Kozobolis V. Evaluation of the efficacy of the Allegretto Wave and the Wavefront-optimized ablation profile in non-anterior astigmatisms. Acta Ophthalmologica. 2012:90(6):e442-6.doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02463.x. ##
 6. SkutaG L, Cantor L B, Weiss J S.Refractive Surgery. San Francisco: American academy of ophthalmology. 2011: PP: 43-44.##
 7. Shojaei A,Mohammad-Rabei H, Eslani M, Elahi B, Noorizadeh F. Long-Term Evaluation of Complications and Results ofPhotorefractive Keratectomy in Myopia: An8-Year Follow-Up. Cornea . 2009; 28 (3): 304–310.##
 8. Alió JL, Muftuoglu O, Ortiz D, Artola A, Pérez-Santonja JJ, de Luna GC, Abu-Mustafa SK, Garcia MJ. Ten-yearFollow-up ofPhotorefractive Keratectomy for Myopia ofLess Than _6 Diopters. Am J Ophthalmol. 2008;145(1): 29-36.##
 9. Alió JL, Muftuoglu O, Ortiz D, Artola A, Pérez-Santonja JJ, de Luna GC, Abu-Mustafa SK, Garcia MJ. Ten-year follow-up of photorefractive keratectomy for myopia of more than _6 diopters. Am J Ophthalmol 2008; 145:37–45.##
 10. Benito-Llopis L D, Alio J L, Ortiz D, Teus M A, Artola A. Ten-year Follow-up of Excimer Laser Surface Ablation for Myopia in Thin Corneas. Am J Ophthalmol. 2009; 147(5): 768-773.##
 11. Perez-Straziota CE, Randleman JB, Stulting RD. Visual acuity and higher-order aberrations with wavefront-guided and wavefrontoptimized laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2010;36(3):437-441. ##
 12. Diakonis V, Kankariya V, Kymionis G, Kounis G, Kontadakis G, Gkenos E, Grentzelos M, Hajithanasis G, Yoo S, Pallikaris L. Long Term Followup ofPhotorefractive Keratectomy with Adjuvant Use of Mitomycin C. J Ophthalmol. doi: 2014:10.1155/2014/821920. Epub 2014 Apr 29.##
 13. [Lombardo M, Giuseppe Lombardo G, Ducoli P, Serrao . Long-Term Changes of the Anterior Corneal Topography after Photorefractive Keratectomy for Myopia and Myopic Astigmatism. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011; 52(9): 6994-7000.##
 14. Honda N, Hamada N, Amano S, Kaji Y, Hiraoka T, Oshika T. Five-year follow-up of photorefractive keratectomy for myopia. J Refract Surg. 2004; 20(2):116-120.##

11.  Spadea L, Verboschi F, De Rosa V, Salomone M, Vingolo EM. Long term results of no-alcohol laser epithelial keratomileusis and photorefractive keratectomy for myopia.Int J Ophthalmol. 2015;8(3):574-9. ##

13.  Gambato C1, Catania AG, Vujosevic S, Midena E. Wavefront-optimized surface ablation with the Allegretto Wave Eye-Q excimer laser platform: 12-month visual and refractive results. J Refract Surg. 2011; 27(11):792-5. ##