افزایش سلامت جامعه با راه اندازی بخش خدمات اطلاع‎رسانی پزشکی و سلامت در کتابخانه‎های عمومی: رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف این پژوهش ارائه الگویی مناسب برای اطلاع‎رسانی پزشکی و سلامت در کتابخانه‎های عمومی برای شهروندان است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به صورت کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای به منظور استخراج الگویی تحلیلی و جامع انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش انجام مصاحبه‎های عمیق و نیمه‎ساختار یافته با 18 نفر از متخصصان و مدیران حوزه سلامت و بهداشت و نهاد کتابخانه‎های‎عمومی است. برای اطمینان از درستی و پایایی داده های کیفی از معیارهای قابل دقت علمی استفاده شد. پس از پیاده سازی مصاحبه‌ها به روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقوله اصلی شناسایی و سپس در ارتباط با مقوله اصلی شرایط علی، زمینه، مداخله‎گر، راهبردها و پیامدهای آن معین شد.
یافته ها
ویژگی‎های تولیدکننده و توزیع کننده اطلاعات به عنوان زمینه‌های الگوی بدست آمده مشخص شده‎اند که وجود توانایی‎های بالا در وزارت بهداشت مانند نیروهای متخصص در وزارت بهداشت، دسترسی به منابع اطلاعاتی سلامت و توانایی کتابداران آموزش دیده و وجود مخاطب عمومی در کتابخانه‎های عمومی بود. ایجاد تفاهم‎نامه بین دو سازمان و تدوین برنامه و فضای تعامل از مقوله‌های راهبردی بودند و پیامدهای آن شامل ارتقا بهداشت و سواد سلامت ، دسترسی مردم به منابع معتبر و روزآمد بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نیازهای کاربران برای دسترسی به اطلاعات معتبر، ضروری به نظر می‎رسد که الگویی بومی ارائه شود. استفاده از این الگو برای تولید و توزیع منابع اطلاعاتی پزشکی و سلامت به عموم مردم کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health promotion by setting up medical and health information services in public libraries: A qualitative approach

نویسندگان [English]

 • Laleh Joulahi 1
 • Fahimeh Babalhavaeji 2
 • Nadjla Hariri 2
1 PhD Student of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of the present study was to provide a model for medical and health information in public libraries for citizens.
Materials and Methods: The methodology was qualitative using grounded theory to extract analytical and comprehensive model. The population consisted of 18 specialists and officials in the field of Health and Public libraries selected using purposive sampling. The research tools were semi-structured interviews. To ensure the validity and reliability of qualitative data, measures with standards of scientific rigor were used. The interviews were analyzed using open coding, axial, and selective methods. The main issues were identified, and so were causal conditions, grounded, interferer, strategies, and consequences.
Results: The main features of both the manufacturer and distributor of health information were found as the proposed model: high potentials and abilities in the Ministry of Health like specialists in Health area, access to health information, the skills of trained librarians, and the general audience of public libraries. Strategies were establishing agreement between the two organizations, planning programs, and promoting interactive atmosphere, which can lead to promotion of health and health literacy individuals’ access to more reliable and up to date resources.
Conclusion: Since users need to have access to reliable information, it seems necessary to provide a local model for this purpose. Using this model to produce and distribute medical and health information resources can be helpful to the public.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical information
 • Public libraries
 • Health literacy
 • Health information resources
 1. Flaherty MG. (2013). Consumer Health Information Provision in Rural Public Libraries: A Comparison of Two Library Systems. The Librar Quarterly.83 (2):155-65.##
 2. Guard R, Fredericka TM, Kroll S, Marine S, Roddy C, Steiner T, et al. (2000). Health care, information needs, and outreach: reaching Ohio's rural citizens. Bulletin of the Medical Library Association.88 (4):374.##
 3. Spatz MA. (2000).Providing consumer health information in the rural setting: Planetree Health Resource Center's approach. Bulletin of the Medical Library Association.88 (4):382.##
 4. Becker S, Crandall MD, Fisher KE, Kinney B, Landry C, Rocha A. (2010).Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at US Libraries. Institute of Museum and Library Services##
 5. Luo.L and Van M. Ta Park. (2013)"Preparing public librarians for consumer health information service: A nation-wide study" Library and Information Science Research: 310-317.##
 6. Boden C. (2009).Overcoming the linguistic divide: a barrier to consumer health information.##
 7. Marcus, E. N. (2006). The silent epidemic-the health effects of illiteracy. The New England Journal of Medicine, 355(4), 339-41.##
 8. Whelan, J. S. (2009). Making health literacy real: Adult literacy and medical students teach each other. Journal of the Medical Library Association, 97(3), 221-4.##
 9. Berkman, N. D., DeWaIt, D. A., Pignone, M. P., Sheridan, S. L., Lohr, K. N., Lux, L, Sutton, S. F., Swinson, T., & Bonito, A. J. (2004). Literacy and health outcomes: Summary. Evidence Report/Technology Assessment, No. 87. Retrieved from http://www.anrq.gov/clinic/epcsums/litsum.pdf.##
 10. Orban, E. (2005). Health literacy: Challenges and implications for consumer health librarians. Indiana Libraries, 24(3), 2-6.##
 11. Bohlman, Nielsen- L., Panzer, A. M., & Kindig, D. A. (2004). Health literacy: A prescription to end confusion. Washington, DC: The National Academies Press.##
 12. Altay, A., Tekin, A., Dursun, B., & Yayla, M. (2012). The Role of the Libraries in the Information Society. Translated by : Azizi, F &et al. Availlable at: http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/131##
 13. Lyon, B. J. (2001). The National Library of Medicine and health information for the public. Public Libraries, 40(2), 107-109.##
 14. Baker LM., Manbeck V. Consumer health information for public librarians. Lanham, MD: Scarecrow Press. 2002##
 15. Zionts, N. D., Apter, J., Kuchta, J., & Greenhouse, P. K. (2010). Promoting consumer health literacy: Creation of a health information librarian fellowship. Reference & User Services Quarterly, 49(4), 350-59.##
 16. Pew Internet and American Life Project. (2013). Health online 2013. Retrieved from http://www.pewInternet.org/Press-Releases/2013/Health-Online-2013.aspx##
 17. Pew Internet and American Life Project (2008). Health information use. Retrieved from http://www.pewInternet.org/pdfs/PIP_Health_Aug08.pdf##
 18. Fox, S. (2006). Online health search 2006. Retrieved from http://www.pewinternet.org/Reports/2006/Online-Health-Search-2006.aspx.##
 19. Okhovati, M; Sharifpoor, E; Soltanshahi, M; Hamzezade, M. Survey Health information-seeking behavior Kerman citizens and the role of public libraries in this area.  Kerman branch of the National Conference of Library and Information Association (library Literacy of health information). 2015. Tehran. Chapar. [In Persian] ##
 20. Wood FB, Lyon B, Schell MB, Kitendaugh P, Cid VH, Siegel ER. Public library consumer health information pilot project: results of a National Library of Medicine evaluation. Bulletin of the Medical Library Association. 2000 ;88(4):314.##
 21. Sabahi, A; Ahmadian, L; salehi, F; Ansari, R. (2015). The point of view of heart patients. [In Persian]##
 22. In relation to improving health knowledge. And its role in the healing process. Kerman branch of the National Conference of Library and Information Association (library Literacy of health information). Tehran. Chapar. [In Persian]##
 23. Parker R, Kreps GL. Library outreach: Overcoming health literacy challenges. Journal of the Medical Library Association. 2005;93(4):S81.##
 24. Marshall, J. G., Sewards, C., & Dilworth, E. L. (1991). Health information series in Ontario public libraries. Canadian Library Journal, 98, 37-44.##
 25. Wessel, C. B., Wozar, J. A., & Epstein, B. A. (2003). The role of the academic medical center library in training public librarians. Journal of Medical Library Association, 91(3), 352-360.##
 26. Linnan, L., Wildemuth, B. M., Gollop, C., Hull, P., Silbajoris, C., & Monnig, R. (2004). Public librarians as a resource for promoting health: Results from the Health for Everyone in Libraries Project (HELP) Librarian Survey. Health Promotion Practice, 5(2), 182-90.##
 27. Kouame, G., Harris, M., & Murray, S. (2005). Consumer health information from both sides of the reference desk. Library Trends, 53(3), 466-79.##
 28. Chobot, M. C. (2002). The challenge of providing consumer health information services in public libraries. Washington DC: American Association for the Advancement of Science.##
 29. Mansourian, Y.(2014). Research methods information science knowledge studies yazdan mansourian.  The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT).Tehran. [In Persian]##
 30. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory Sage Publications, Inc; 1998. Translated by: Mohammadi, B. Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian]##
 31. Flick, U. An introduction to qualitative research: Sage. Translated By: Jalili, H. NashreNei. (2009). Tehran. [In Persian]##
 1. Kortum P, Edwards C, Richards-Kortum R.( 2008). The impact of inaccurate Internet health information in a secondary school learning environment. Journal of medical Internet research.10 (2).##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 9-19
 • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395