تاثیر تکنیک کینزیوتیپ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: بررسی مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دکتری فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

مقدمه واهداف
فلج مغزی شایعترین اختلال حرکتی است که با ناتوانی و نقص حرکتی مادام العمر ارتباط دارد که می‌تواند منجر به ناتوانی هایی نظیر ضایعه ، محدودیت عملکرد و محدودیت مشارکت شود. بروز اختلالات حرکتی-روانی منجر به عدم به کارگیری اندام، ضعف و فلج بیشتر، اختلال در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی، وابستگی بیشتر و در نهایت کاهش سطح کیفیت زندگی می‌شود. بنابراین به‌علت بروز چنین اختلالاتی انجام درمان به‌ موقع ضروری است. تکنیک کینزیوتیپ تکنیک به نسبت تازه ای است که در برنامه های توانبخشی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این مقاله، مرور منابع به منظور بررسی اثرات تکنیک کینزیوتیپ بر بهبود مهارت‌های حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی می‌باشد.
مواد و روش ها
با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی cerebral palsy,taping ,kinesio tape,kinesio taping و واژگان کلیدی فارسی فلج مغزی و کینزیوتیپ در پایگاه های اطلاعاتی نظیر ISI, Pubmed, Scopus, وGoogle Scholar تعداد 14 مقاله (10 مقاله کامل و 4 چکیده مقاله)  بر اساس معیار های ورود و تا آپریل 2015 انتخاب شد و پس از مرور برطبق محل به‌کار برده شدن کینزیوتیپ روی بدن و نوع کاربرد آن دسته بندی شد.
یافته ها
مرور منابع نشان داد که تکنیک کینزیوتیپ روی عملکرد حرکتی درشت و ظریف و فعالیت‌های دینامیک موثرتر از فعالیت‌های پوسچرال و استاتیک است و همچنین در مراحل رشدی و حرکتی بالاتر (سطوح 1 و 2 سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS)) تاثیر بیشتری دارد.
نتیجه گیری
به ‌نظر می‌رسد تکنیک کینزیوتیپ می تواند به ‌عنوان مکمل درمان و در ترکیب با سایر تکنیک‌های درمانی در توانبخشی عصبی کودکان مبتلا به فلج مغزی به منظور بهبود عملکرد حرکتی و فعالیت های دینامیک به ویژه در مراحل رشدی بالاتر (سطوح 1 و 2 مقیاس GMFCS) موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Kinesio Taping Technique in Children with Cerebral Palsy:review

نویسندگان [English]

 • Zabih allah Rasti 1
 • Minoo Kalantari 2
 • Alireza Shamsoddini 3
1 MSc student of Occupational Theray, Department of Occupational Therapy, Shahid beheshti medical university
2 PhD of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, Shahid Beheshti Medical University
3 PhD of Exercise Physiology, Exercise Physiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: Cerebral palsy is the most common movement disorder that is associated with life-long disability and movement impairment and leads to “disabilities” such as impairment, function limitation, and participation restrictions. Developing of the psychomotor disturbances results in the loss of ability to use the limbs, more weakness and paralysis, disability in performing activities of daily living, more dependence and ultimately, lowering quality of life. Therefore, because of developing of such disturbances, early rehabilitation is essential for patients with cerebral palsy. Kinesio taping technique is a relatively new technique applied in rehabilitation programs. The aim of the present review was a discussion about the effects of Kinesio taping techniques on improving motor skills in children with cerebral palsy
Materials and Methods: Using the keywords Cerebral palsy, Taping, Kinesio tape, and Kinesio taping electronic databases including Scopus, Pubmed, ISI, and Google Scholar were searched. Finally, 14 articles, based on the inclusion criteria were selected, up to April 2015. The articles were then classified according to the type and site of Kinesio taping application on the body.
Results: Review of the literature demonstrated that Kinesio taping technique is more effective on gross and fine motor function and dynamic activities than postural and static activities. Also, it was found that this technique has more effect on the children in higher developmental and motor stages (1st and 2nd levels of Gross Motor Function Classification System (GMFCS)).
Conclusion: It is concluded that Kinesio taping technique, as an adjunctive treatment and in combination with other treatment techniques, can be effective in the neurological rehabilitation of children with cerebral palsy to improve motor function and dynamic activities, especially in higher developmental and motor stages (1st and 2nd levels of GMFCS).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • Kinesio taping
 • Fine and gross motor
 • Balance
 • Hand function
 1. Amirsalari S, Dalvand H, Dehghan L, Feizy A, Hosseini SA, Shamsoddini A. The efficacy of botulinum toxin type A injection in the hamstring and calf muscles with and without serial foot casting in gait improvement in children with cerebral palsy (in Persian). Tehran Univ Med J. 2011;69(8):509-517.##
 2. Shamsoddini A, Amirsalari S, Hollisaz M-T, Rahimnia A, Khatibi-Aghda A. Management of Spasticity in Children with Cerebral Palsy. Iran J Pediatr. 2014;24(4):345-51.##
 3. Aisen ML, Kerkovich D, Mast J, Mulroy S, Wren TA, Kay RM, et al. Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation. The Lancet Neurol. 2011;10(9):844-52.##
 4. Novak I, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol. 2013;55(10):885-910.##
 5. Steultjens EM, Dekker J, Bouter LM, van de Nes JC, Cup EH, van den Ende CH. Occupational therapy for stroke patients: a systematic review. Stroke. 2003;34(3):676-87.##
 6. Mazzone S, Serafini A, Iosa M, Aliberti MN, Gobbetti T, Paolucci S, et al. Functional taping applied to upper limb of children with hemiplegic cerebral palsy: a pilot study. Neuropediatr. 2011;42(6):249-53.##
 7. Shamsoddini A, Hollisaz M. Effect of sensory integration therapy on gross motor function in children with cerebral palsy. Iran J Child Neurol. 2009;3(1):43-8.##
 8. Yasukawa A, Patel P, Sisung C. Pilot study: investigating the effects of Kinesio Taping in an acute pediatric rehabilitation setting. Am J Occup Ther. 2006;60(1):104-10.##
 9. Taylor RL, O'Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014;27(3):235-46.##

10. Mackin E, Callahan A, Skirven T, Schneider L. Rehabilitation of the hand and upper extremity. United States of America: Mosby; 2002.##

11. Yi-Liang K, Yueh-Chu H. Effects of the Application Direction of Kinesio Taping on Isometric Muscle Strength of the Wrist and Fingers of Healthy Adults — A Pilot Study. J Phys Ther Sci. 2013;25(3):287–91.##

12. da Costa CS, Rodrigues FS, Leal FM, Rocha NA. Pilot study: Investigating the effects of Kinesio Taping(R) on functional activities in children with cerebral palsy. Dev  Neurorehabil. 2013;16(2):121-8.##

13. Simsek TT, Turkucuoglu B, Cokal N, Ustunbas G, Simsek IE. The effects of Kinesio(R) taping on sitting posture, functional independence and gross motor function in children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2011;33(21-22):2058-63.##

14. Iosa M, Morelli D, Nanni MV, Veredice C, Marro T, Medici A, et al. Functional taping: a promising technique for children with cerebral palsy. Dev  Med Child Neurol. 2010;52(6):587-9.##

15. Footer CB. The effects of therapeutic taping on gross motor function in children with cerebral palsy. Pediatr  Phys  Ther. 2006;18(4):245-52.##

16. Nieves Estrada NA, Echevarría González AC. Effect of neuromuscular electrical stimulation and Kinesio taping in sialorrhea in patients with mild cerebral palsy and moderate. Fisioterapia. 2013;35(06):272-6.##

17. Sadeghi moghadam R, lajvardi L. effect of wrist kinesio taping on hand function in children with diplegic spastic cerebral palsy (in persian). Journal of modern rehabilitation(mrj). 1391;6(1):26-31.##

18. Camerota F, Galli M, Cimolin V, Celletti C, Ancillao A, Blow D, et al. Neuromuscular taping for the upper limb in Cerebral Palsy: A case study in a patient with hemiplegia. Dev  Neurorehabil. 2014;17(6):384-7.##

19. Keklicek H, Uygur F, Yakut Y. Effects of taping the hand in children with cerebral palsy. J Hand Ther. 2015;28(1):27-33.##

20. Iosa M, Morelli D, Nanni M, Paolucci S, Mazzà C. Functional taping in children with cerebral palsy: A pilot study. Gait  Posture. 2008;28(1):S4-S5.##

21. Iosa M. The application of Kinesio Taping in children with cerebral palsy. Dev  Med Child Neurol. 2015;57(1):11-2.##

22. Kaya Kara O, Atasavun Uysal S, Turker D, Karayazgan S, Gunel MK, Baltaci G. The effects of Kinesio Taping on body functions and activity in unilateral spastic cerebral palsy: a single-blind randomized controlled trial. Dev  Med Child Neurol. 2015;57(1):81-8.##

دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 235-243
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395