مقایسه ناهنجاری‌های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی طب ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 مربی، دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و اهدف
تیرکشیدن شدید یا درد ناشی از فعالیت در ناحیه ی شکمی یکی از اختلالاتی است که در فعالیت های ورزشی بوجود می آید. ناهنجاری‌های ستون فقرات نیز از جمله عواملی هستند که در بروز این درد نقش دارند. از این میان می توان به برخی عوامل از قبیل اسکولیوز، کایفوز، لوردوز و سر به جلو اشاره کرد. هدف از این پژوهش مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین دو گروه گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و سالم بود.
مواد و روش­ها
تعداد 101 نفر از دختران غیر فعالی که در حال گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه فردوسی بودند بطور تصادفی انتخاب شدند و تعداد 51 نفر گرفتار به عارضه­ی تیرکشیدگی پهلو بعنوان گروه تجربی و 50 نفر بدون عارضه مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از شرکت­کنندگان هنگام دویدن در صورت بروز درد پهلو در سه جلسه­ی پیاپی، در گروه تجربی و در غیر این صورت در گروه کنترل جای گرفتند. برای اندازه‌گیری ناهنجاری ستون فقرات از صفحه‌ی شطرنجی استفاده ­شد. مشاهدات صورت گرفته از نماهای گوناگون بررسی، و با آزمون نیویورک ثبت گردید. برای مقایسه بین دو گروه کنترل و تجربی از آزمون t مستقل و کی­دو استفاده ­گردید.
یافته­ها
بر پایه یافته‌های تحقیق بین اسکولیوز، کایفوز و لوردوز، در دو گروه گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و سالم اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0<P) اما بین ناهنجاری سربه­جلو (02/0p=) در دو گروه اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0>P).
نتیجه گیری
 بر پایه نتایج بدست آمده و با توجه به مشاهده‌ی اختلاف معنادار بین دوگروه در تحقیق حاضر، کایفوز، لوردوز و اسکولیوز بر بروز درد پهلو تاثیری ندارد. اما ناهنجاری سر به­ جلو ممکن است عاملی برای بروز تیرکشیدن پهلو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of spinal abnormalities between two groups of clients with exercise related transient abdominal pain (ETAP) and without the side stitch

نویسندگان [English]

 • Nahid Khoshraftar Yazdi 1
 • Elham Hakkak Dokht 2
 • Ensiyeh Sadat Mohajeran 3
 • Sahar Chakani 4
1 Assistant Professor, Faculty of Sports and Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor,Faculty of Sports and Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Lecturer, M.A student in Physical Education and Sport Sciences-corrective exercises and sport injuries. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Student of Physical education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background ans Aim: The aim of the present study was to compare spinal abnormalities between the two groups of clients with Exercise related Transient Abdominal Pain (ETAP) and without the side stitch.
Materials and Methods: A total of 101 non-active volunteer girls, aged between 18-25, who had taken a course on Physical Education in Ferdowsi University of Mashhad, were randomly selected to be part of the experimental and control groups. Fifty one students who reported the pain in three consecutive sections of exercise were defined as the ETAP group and the other 50 students who reported no pain were considered as the control group. In order to evaluate spinal deformities, checkerboard was used and the results were recorded in NewYork Scale.
Results: Based on the findings of the current study, there was no significant meaning in scoliosis, kyphosis, and lordosis in the two groups (P>0.05). But a significant relationship was observed between patients with forward head posture and those who were suffered from exercise related abdominal pain (P=0.02)
Conclusion: As a result of the present investigation, kyphosis, lordosis and scoliosis deformities do not affect the incidence of side pain. But the forward head abnormality may be a factor in the occurrence of the side stitch.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise related transient abdominal pain (ETAP)
 • Spinal abnormalities
 • Kyphosis- Lordosis
 • Scoliosis
 • Forward Head Posture
 1. Saniei M. Effect of Exercise Training on Activity of Daily Living in Women with Multiple Sclerosis in Iranian Multiple Sclerosis Society. ournal of Rafsanjan University of Medical Sciences.2003.##
 2. Gaeini Abbas Ali .The Basic Principles Of Exercise Physiology. Tehran.2009.##
 3. Joe Henderson. 101 lessons to start running. Mashhad: Press release; 2006.##
 4. Morton DP, Callister R. EMG activity is not elevated during exercise-related transient abdominal pain. Journal of Science and Medicine in Sport. 2008;11(6):569-74.##
 5. Bischof JE, Abbey AN, Chuckpaiwong B, Nunley JA, Queen RM. Three-dimensional ankle kinematics and kinetics during running in women. Gait & posture. 50-502:(4)31;31;2010.##
 6. Taunton J, Ryan M, Clement D, McKenzie D, Lloyd-Smith D, Zumbo B. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. British journal of sports medicine. 2002;36(2):95-101.##
 7. Lohman III EB, Balan Sackiriyas KS, Swen R. A comparison of the spatiotemporal parameters, kinematics, and biomechanics between shod, unshod, and minimally supported running as compared to walking. Physical Therapy in Sport. 2011;12(4):151-63.##
 8. Dugan SA, Bhat KP. Biomechanics and analysis of running gait. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America. 2005;16(3):603-21.##
 9. Morton DP, Callister R. Characteristics and etiology of exercise-related transient abdominal pain. Medicine and science in sports and exercise.2008.8-(2)32.##
 10. Muir B. Exercise related transient abdominal pain: a case report and review of the literature. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2009;53(4):251.##
 11. Turner J. Runners Stitch. Moveo Sport and Rehab 101-135 East 15th St North Vancouver, 604-984-8731.##
 12. Morton DP, Callister R. Influence of posture and body type on the experience of exercise-related transient abdominal pain. Journal of Science and Medicine in Sport. 2010;13(5):485-8.##
 13. Verrelst R, De Clercq D, Vanrenterghem J, Willems T, Palmans T, Witvrouw E. The role of proximal dynamic joint stability in the development of exertional medial tibial pain: a prospective study. British journal of sports medicine. 2013:bjsports-2012-092126.##
 14. Morton DP, Aune T، Callister R. Influence of body type & posture on the experience of “stitch”. Olympic Committee World Congress on Sport.1999.##
 15. Alvan L. Barach MD, Gustav J, Beck MD. The ventilatory effects of the head-down position in pulmonary emphysema. Am J Med. 1954; Jan;16(1):55-60.##
 16. Daneshmandi Hasan, Alizade Hossein, Gharakhanloo Reza. Corrective Exercises. Tehran: 2006.##
 17. rajabi reza, samadi hamid. Laboratory manual corrective exercises for graduate students.Tehran University ; 2007. [book].##
 18. Darnell MW. A proposed chronology of events for forward head  posture. J Craniomandib Pract.1983; 1(4):49-54.##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 193-200
 • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395