تبیین موانع ساختاری هندلینگ مادری کودکان دارای فلج مغزی در منزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، اراک، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران

3 فلوشیپ در گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه آلستر، جردن استون، ایرلند شمالی

4 دانشیار گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هندلینگ مادری، نقش مهمی در زندگی روزمره کودکان فلج مغزی و مادرانشان ایفا می­کند، به­نحوی که بیشترین میزان هندلینگ کودک فلج مغزی توسط مادر و در منزل انجام می­شود. لذا هدف از مطالعه­ی پیش رو، تبیین موانع ساختاری هندلینگ مادری کودکان دارای فلج مغزی در منزل بود.
مواد و روش­ها
 تحقیق حاضر کیفی به شیوه­ی نظریه بسترزاد در شهر تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری در ابتدا هدفمند بود و در ادامه از نمونه­گیری نظری استفاده شد. انتخاب مشارکت کنندگان تا اشباع نظری ادامه یافت. مشارکت کنندگان 26 نفر و شامل: 14 مراقب، 3 کودک مبتلا به فلج مغزی، 5 نفر کاردرمانگر، 1 نفر فیزیوتراپیست و 3 نفر مدیر توانبخشی بودند. منبع اصلی جمع آوری داده­ها، مصاحبه­های عمیق و نیمه ساختارمند بود. داده­ها بر اساس رویکرد کوربین و اشتروس (2008) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها
موانع ساختاری هندلینگ مادری در پنج طبقه اصلی شامل: عوامل مربوط به مراقب، عوامل مربوط به کودک، عوامل مربوط به درمانگر، عوامل مرتبط با جامعه و عوامل دولتی، از داده­ها استخراج شد.
نتیجه گیری
شناخت موانع و چالش­های مراقبتی کودکان فلج مغزی در منزل به درک تجربیات مراقبان، زمانی که مشغول هندلینگ کودک فلج مغزی هستند، کمک می کند و می­تواند به توانمندی آن­ها در جهت رسیدن به مدیریت صحیح و اثر بخش هندلینگ کمک کند. نتایج پژوهش پیش رو می­تواند دید وسیعی به درمانگران، مدیران و سیاست­گذاران توانبخشی برای درک نیازها، رفع چالش­ها و دغدغه­های مراقبان و کودکان فلج مغزی جهت برنامه­­ریزی جامع در خصوص هندلینگ مادری کودک فلج مغزی در منزل، بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural barriers of mothering handling in the children with cerebral palsy at home

نویسندگان [English]

 • Hamid Dalvand 1
 • Leila Dehghan 1
 • Mehdi Rassafiani 2
 • Seyed Ali Hosseini 2
 • Sayyed Ali Samadi 3
 • Hamid Reza khankeh 4
1 Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Associated Professor, Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Honorary fellow in School of Nursing, Faculty of Life and Health Science, University of Ulster, Jurdanstown, Northern Ireland.
4 Associated Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Back ground and Aim: Mothering handling plays an important role in the daily life of children with Cerebral Palsy (CP) and their mothers. Moreover, the greatest amount of handling of children with CP is done by the mothers and at home. Therefore, the present study was conducted to explore the structural barriers of mothering handling in the children with CP at home.
Materials and Methods: The current qualitative study was conducted following grounded theory methodology. The purposeful sampling followed by theoretical sampling. Selection of participants continued to achieve theoretical saturation. Data was gathered from 26 individual interviews with 14 caregivers of children with CP, 3 children with CP, 5 occupational therapists, 1 physiotherapist, and 3 rehabilitation managers in Tehran. The main source of data collection was in-depth, semi-structured interviews. Data was analyzed based on Corbin and Straus method (2008).
Results: Five categories/themes emerged from the data, including factors related to caregivers, child, therapist, community, and governmental organizations.
Conclusion: Understanding the barriers of caring for a child with CP and experiences of mothers when engaged in handling with their child can also help them to be empowered to achieve the proper management and effective handling. The results of the present research could provide broader perspective to therapists, rehabilitation managers, and policy makers for understanding the needs and meeting the challenges and concerns of caregivers and children with CP for a comprehensive plan for handling of children with CP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caregivers
 • Child
 • Cerebral palsy
 • Mothering handling
 • Grounded theory
 1. Miller F. Cerebral palsy. First Ed. USA: Springer; 2004.##
 2. Haglund K, Kyle J, Finkelstein M. Pediatric safe patient handling. J Pediatr Nurs. 2010 ;25(2):98-107.##
 3. Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA Samadi SA, Khankeh HR. Concept analysis of occupational therapy handling in the children with cerebral palsy: A hybrid model. Journal of Rehabilitation 2015;16(2):24-29. [In Persian].##
 4. Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA. Handling in the children with cerebral palsy:A review of ideas and practice. Journal of Rehabilitation. 2013;13(5):8-16. [In Persian].##
 5. Razavi Afzal Z, Rassafiani M, Sarfaraz Z, Malekpour M, Salehi M. A survey on caregivers' knowledge about special caring for 1-to-5 year-old children with cerebral palsy and their compliance with these practices. J Res Rehabil Sci. 2013 9(4):1-11. [In Persian].##
 6. Glasscock R. A phenomenological study of the experience of being a mother of a child with cerebral palsy. Pediatric Nursing. 2000;26(4):407.##
 7. Griffin SD, Price VJ. Living with lifting: mothers' perceptions of lifting and back strain in childcare. Occupational Therapy International. 2000;7(1):1-20. ##
 8. ِDavis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: care, health and development. 2010;36(1):63-73.##
 9. Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, Walter SD, Russell D, et al. The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics. 2005 Jun;115(6):626-36.##
 10. Feeley CA, Turner-Henson A, Christian BJ, Avis KT, Heaton K, Lozano D, et al. Sleep quality, stress, caregiver burden, and quality of life in maternal caregivers of young children with bronchopulmonary dysplasia. Journal of pediatric nursing. 2014;29(1):29-38.##
 11. Ghorbanpor Z, Hosseini SA, Vamghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Reza Soltani P. The effect of “handling training” to caregivers at home on fine motor development in 6 to 72 months old children with cerebral palsy. J Res Rehabil Sci. 2012;8(3):466-76. [In Persian].##
 12. Ghorbanpoor Z, Hosseini A, Vameghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Rezasoltani P. The effect of "handling training” for caregivers at home and home adaptation on gross motor function of 15-72 months old cerebral palsy children. Modern Rehabilitation. 2014;8(1):35-42. [In Persian].##
 13. Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Haghgoo HA, Farzi M. Effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children aged 4-12 years old with cerebral palsy. Research in rehabilitaion sciences. 2013;9(1):48-58. [In Persian]##
 14. johari S, Rassafiani M, Fatorechi S, Dalvand H. Reviewing the determinant factors of parental satisfaction in occupational therapy home programs. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2013;3(1):52-61. [In Persian].##
 15. Jalili N, Goodarzy M, Rassafiani M, Farzi M. Effectiveness of a parent training program on knowledge of mothers regarding the proper care of children with Cerebral palsy. J Res Rehabil Sci 2012;8(3):502-10. [In Persian].##
 16. Rezaei M, Malekpour M, Rassafiani M. Assessment of knowledge of Iranian occupational therapists of handling of children with cerebral palsy. Occupational Therapy International. 2014;21(2):63-70.##
 17. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 1997;39(4): 214-23.##
 18. Novak I. Parent Experience of Implementing Effective Home Programs. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2011;31(2):198-213.##
 19. Corbin J, Strauss A. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3rd Ed. USA: Sage; 2008.##
 20. Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA. Especial care: The missing link of handling in the children with cerebral palsy: A letter to the editor. J Res Rehabil Sci 2015; 10(8): 1004-1008. [In Persian].##
 21. Meisels S, Shankoff J. Handbook of Early Intervention. 2nd Ed. New York: Cambridge University Press; 2000.
 22. Dehghan L, Dalvand H. Neuroplasticity after injury. Modern Rehabilitation. 2008;1(4):13-9. [In Persian].##
 23. Sally Lynn R. Maternal perceptions: The change process during participation in an early intervention program. Kent: Kent State University; 2002.##
 24. Hess DJ. The individuals with disabilities education act: taking a protactive role in early intervention. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2001;1(3):162 – 8.##
 25. Ghorbanpor Z, Hosseini SA, Vamghi R, Rassafiani M, Dalvand H, Reza Soltani P. The effect of “handling training” to caregivers at home on fine motor development in 6 to 72 months old children with cerebral palsy. J Res Rehabil Sci. 2012;8(3):466-76. [In Persian].##
 26. Welsh B, Jarvis S, Hammal D, Colver A. How might districts identify local barriers to participation for children with cerebral palsy? Public Health. 2006;120(2):167-75. ##
 27. Hammal D, Jarvis SN, Colver AF. Participation of children with cerebral palsy is influenced by where they live. Dev Med Child Neurol 2004;46(5):292-8. ##
 28. Dalvand H, Rassafiani M, Hosseini SA, Khankeh HR, Samadi SA. Handling challenges in the children with cerebral palsy: A qualitative content analysis. J Res Rehabil Sci. 2013;9(8):14-9. [In Persian].##
 29. Novak I. Parent Experience of Implementing Effective Home Programs. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2011;31(2):198-213.##
 30. Chen TYK, Tnaga CSK. stress appraisal and social support of Chinese mothers of adult children with mental retardation. American Journal on Mental Retardation. 1997;1(5):473-82. ##
 31. Ghashghaei M. The exploration of parenting challenges of children with cerebral palsy about the training handling program, during 3month implementation in their home. Tehra, Iran: The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2011. [In Persian].##
 32. Milbrath VM, Cecagno D, Soares DC, SC، A, Heckler de Siqueira HC. Being a woman, mother to a child with cerebral palsy. Acta Paul Enferm. 2008;21(3):427-31.##
 33. Alhani F. Designing and Evaluation of family centered Empowerment Model in preventing. Tehran:PhD thesis, Tabiat Modares University; 2003. [In Persian].##
 34. Goudarzi M, Jalili N, Rasafiyani M, Akbarfahimi N, Mardani BA. Assessment of musculo skeletal pain in the mothers of children 4- 12 years old with cerebral palsy. J disabil stud. 2013;3(1):16-20. [In Persian].##
 35. Moran FE. Variable affecting compliance with implementing multidisciplinary team recommendations for children with developmental disabilities and their families following a comprehensive outpatient evaluation. Louisville: University of Louisville; 1990. ##
 36. Mayo NE. The effect of a home visit on parental compliance with a home program. Physical Therapy. 1981;61(1):27-32. ##
 37. Taylor JM, Sims J, Haines T. The Impact of manual handling on nursing home resident mobility during transfers on and off furniture: A systematic review. Journal of Gerontological Nursing. 2011;37(8):48. ##
 38. Nobakht Z, Rassafiani M, Rezasoltani P. Influence of child's disability on encountering environmental barriers to participation of children with cerebral palsy. J Res Rehabil Sci. 2013;9(2):286-94. [In Persian].##
 39. Lawlor K, Mihaylov S, Welsh B, Jarvis S CA. A qualitative study of the physical, social and attitudinal environments influencing the participation of children with cerebral palsy in northeast England. Pediatr Rehabil. 2006;9(3):219-28.##
 40. Law M, Darrah J, Pollock N, al. e. Family centered functional therapy for children with cerebral palsy: an emerging practice model. Phys Occup Ther Pediatr. 1998;18: 83–102.##
 41. King S, Teplicky R, King G, Rosenbaum PL. Family-centered service for children with cerebral palsy and their families: a review of the literature. Semin Pediatr Neurol. 2004;11(1):78–86.##
 42. Alaee N, Mohammadi-Shahboulaghi F, Khankeh H, Mohammad Khan Kermanshahi S. )Voiceless shout: Parents'experience of caring for child with cerebral palsy( Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2013;19(2):51-66. [In Persian].##
 43. McManus V, Michelsen SI, Parkinson K, Colver A, Beckung E, Pez O, et al. Discussion groups with parents of children with cerebral palsy in Europe designed to assist development of a relevant measure of environment. Child Care Health Dev. 2006;32(2):185-92.##
 44. Nabati N. Protection the handicapped in international systemof human right. First Ed Tehran: The SD institute of law research & study; 2010. [In Persian].##