مروری بر آسیب شناسی ورزش های رزمی در ایران: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی چهارچوب علمی تحقیقات مرتبط با آسیب­های ورزشکاران رشته های رزمی و همچنین انجام یک جمع­بندی مطلوب و ارائه اطلاعات مناسب­تری از تحقیقات پیشین می باشد.
مواد و روش­ها
در این مطالعه جستجوی مقالات در پایگاه­های تخصصی صورت پذیرفت و 17 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.
 یافته­ها
 بررسی­ها نشان داد که بیشترین آسیب­های کاراته در ناحیه سر و گردن و در مورد رشته­های تکواندو و جودو در ناحیه اندام تحتانی رخ می­دهد که بیشتر این آسیب ها از نوع کوفتگی و کبودی می­باشند. بر اساس این بررسی ها مشخص شد که اکثر آسیب­های گزارش شده در هنگام تمرین اتفاق افتاده­اند که البته این آسیب­ها بطور عام از نوع خفیف می­باشند. بررسی­ها همچنین نشان داد که خطای تکنیکی حریف بعنوان مهم­ترین عامل ایجاد آسیب در هر سه رشته کاراته، تکواندو و جودو محسوب می­شود.
نتیجه­گیری
مطالعه حاضر نشان داد که اختلافات آشکاری بین شیوه گزارش تحقیقات موجود در زمینه آسیب­ ورزشکاران رشته­های رزمی وجود دارد که امکان جمع­بندی دلخواه نتایج را دشوار می­کند و بر همین اساس، نیاز به همسان­سازی این ویژگی­ها در تحقیقات آتی ضروری به نظر می­رسد؛ با این وجود به نظر می­رسد که الگوی آسیب­ها در تحقیقات داخلی به طور کلی مشابه گزارش های صورت گرفته در خارج از کشور می­باشد. از طرفی با توجه به اینکه هیچکدام از تحقیقات پیشین به بررسی تاثیر اقدامات مداخله­ای بر کاهش آسیب­ها نپرداخته­اند و از آنجا که پیشنهادها پیشگیرانه­ی ارائه شده در این تحقیقات تنها بر اساس حدس و گمانه­زنی و یا با استناد به نتایج تحقیقات خارجی ارائه شده­اند، به نظر می­رسد که بسیاری از این پیشنهادها قابل اتکا نمی­باشد و لازم است در تحقیقات آتی تلاش بر این باشد تا از استراتژی­های پیشگیری از آسیب و اقدامات مداخله­ای برای کنترل خطرپذیری فاکتورها و مکانیسم­های آسیب در رزمی­کاران ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of injury assessment in Iranian martial artists: Systematic review

نویسندگان [English]

 • Mansour Sahebozamani 1
 • Ramin Beyranvand 2
1 Associate Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 PhD Student, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The purpose of the present study was to evaluate the scientific framework of studies related to martial arts injuries and to provide a comprehensive review of the previous studies.
Materials and Methods: The search for articles was performed in specialized databases and 17 articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria.
Results: The study showed that most injuries in karate occur in the head and neck, and in taekwondo and judo they occur in the lower extremities. Most of these injuries are contusions and bruises. It was also found that most of the reported injuries occurred during practice, but these injuries are generally mild. The study also showed that the opponent's technical foul is the most important cause of injuries in karate, taekwondo, and judo.
Conclusion: The present study revealed that there are clear differences between the method of research report related to martial arts injuries, that results in difficult conclusions, so matching the features seems to be necessary in future studies. However, it seems that the pattern of injuries in domestic investigations is similar to those reported abroad. Since none of the previous studies examined the effect of interventions on the reduction of injuries and the preventive suggestions offered are presented based on speculations or studies in other countries, it appears that many of these suggestions are not reliable and future attempts should aim to study the injury prevention strategies and interventions to control risk factors and injury mechanisms in Iranian martial artists. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Injuries
 • Martial Arts
 • Karate
 • Taekwondo
 • Judo
 1. Birrer RB. Trauma epidemiology in the martial arts. The results of an eighteen-year international survey. Am J Sports Med. 1996; 24(6): 72-79.##
 2. Fu FH, Stone DA. Sports injuries: mechanisms, prevention, treatment. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 2001. P. 545-557.##
 3. Zetaruk MN, Violan MA, Zurakowski D, Micheli LJ. Injuries in martial arts: a comparison of five styles. Br J Sports Med. 2005; 39(1): 29-33.##
 4. Kazemi M, Shearer H, Choung YS. Pre-competition habits and injuries in Taekwondo athletes. BMC Musculoskelet Disord. 2005; 6(1): 26-34.##
 5. Viswanath YKS, Rogers IM. A non-contact complete knee dislocation with popliteal artery disruption, a rare martial arts injury.Postgraduate medical journal. 1999; 75(887): 552-554.##
 6. Moghadasi A, Ahanjan Sh, Taheri HR, Dareh Bidi MA. A comparison of injury incidence in non-professional boys participating taekwondo, karate and judo. Journal of sport sciences. 2007; 6: 55-72. [In Persian]##
 7. Pieter W. Martial art injuries. In: Vaine DJ, Maffulli N, editors. Epidemiology of pediatric sports injuries. vol 48. Basel: Karger; 2005. P. 59-73.##
 8. Burt CW, Overpeck MD. Emergency visits for sports-related injuries. Ann Emerg Med. 2001; 37(3): 301-308.##
 9. Engebretsen L, Bahr R. Sports injury prevention. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2009. P. 7-17.##
 10. Ajami B, Makarem A, Sharifi S. A prevalence study of traumatic dental injuries in male athletes in martial sports in Mashhad in 2001. Journal of Mashhad Dental School. 2003; 1(27): 37-42. [In Persian]##
 11. Ziaee V, Lotfian S. Injury rates in Shotokan karate in children and adolescent age groups. Iranian Journal of Pediatrics. 2003; 13(2): 121-126. [In Persian]##
 12. Mahmood Hashemi H, Rajabi F. Evaluation of maxillofacial injuries in sportswomen participated in martial art champion ship in Iran in 2003. Journal of Mashhad Dental School. 2005; 3(29): 281-286. [In Persian]##
 13. Halabchi F, Ziaee V, Lotfian S. Injury profile in women Shotokan karate championships in Iran (2004-2005). Journal of sports science & medicine. 2007; 6(2): 52-57.##
 14. Rahimi M, Halabchi F, GHasemi GH, Zolaktaf V. Prevalence of karate Injuries in Professional Karateka in Isfahan. Aja University of Medical Sciences Research Journal. 2010; 3: 201-207. [In Persian]##
 15. Rafiee s, Daneshmandi H, Ghasemi B. The Follow up Study of Risk Factors Injury in karate of Elite Athletes During one Completion Session. Physical Education and Sport Science Quarterly. 2009; 5: 63-73. [In Persian]##
 16. Dadgar HSahebozamani M, Nuraei T, Sharifian S. Relation between the Q angle and non-contact injury rate base on lower extremity in male karateKa. Journal Sport Medicine. 2010; 3(24): 83-97. [In Persian]##
 17. Rahimi M, Halabchi F, Alibakhshi E, Kalali N. Sport injuries of Karatekas at international competitions. Journal Mil Med. 2012; 4(13): 235-240. [In Persian]##
 18. Dadgar H, Sahebozamani M. Evaluation of sole arch index and non-contact lower-extremity injury rates in male karateka. Journal of Research in Rehabilitation Sciences.  2011; 1: 11-18. [In Persian]##
 19. Rahnama N, Bambaeichi E, Nazarian AB, Batavani MR, Sadeghipour HR. injury profile of Iranian professional male and female karate players. Sport Medicine (Harakat). 2011; 6: 21-37. [In Persian]##
 20. Rahnama N, Namazizadeh M, Bambaeichi E, Sadeghipour HR, Taghavi Halgh AAGH. Incidence, type and mechanism of injuries in boy adolescence participating in taekwondo competitions.  Olympic. 2008; 4(40): 115-124. [In Persian]##
 21. Shirvani M, Bagheri H, Hadian MR, Talebian S, Gouharpry SH. Study of causes of patellofemoral pain syndrome in taekwondo athletes compaired with non-athletes. Journal of Medical Council of I.R.I. 2009; 4(26): 486-492. [In Persian]##
 22. Ziaee V, Rahmani SH, Rostami M. Injury rates in Iranian taekwondo athletes; a prospective study. Asian journal of sports medicine. 2010; 1(1): 23-28.##
 23. Rahnama N, Bambaeichi E, Sadeghipour HR, Faraji A, Roshani S. The comparative study of rate, type and mechanism of injuries between Iranian professional and Amateur Judokas. Research on Sport Sciences. 2007; 16: 139-156. [In Persian]##
 24. Ramezanpour MR, Afzalpour I, Etesami M. Compairson of the prevalence and causes of injury in elite athletes of south Khorasan province in individual and group sports. Quarterly Journal of Sport Bioscience Researches. 2011; 2: 71-82. [In Persian]##
 25. Shojaedin SS, Mahmoodkhani MR.  Biometric parameters associated with injury in elite martial arts athletes and preventive strategies. J Res Rehabil Sci. 2013; 9(3): 243-52. [In Persian]##
 26. Koh JO, Watkinson EJ. Possible concussions following head blows in the 2001 Canadian National Taekwondo Championships. Cross Boundaries-An Interdisciplinary J .2002; 1: 79-93.##
 27. Alizadeh MH, Shirzad E, Sedaghati P. Epidemiology of head, neck and torso injuries in taekwondo, karate and judo. KAUMS Journal (FEYZ). 2012; 4(16): 368-385. [In Persian]##
 28. Tuominen R.  Injuries in national karate competitions in Finland. Scand J Med Sci Sports. 1995; 5(1): 44-8.##
 29. Arriaza R, Leyes M, Zaeimkohan H, Arriaza A. The injury profile of karate world championships:  New rules, less injuries.  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009; 17(12): 1437-42.##
 30. Kazemi M, Pieter W. Injuries at a Canadian National Taekwondo Championships: a prospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2004; 5(1): 22-29.##
 31. Kujala UM, Taimela S, Antti-Poika I, Orava S, Tuominen R, Myllynen P. Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, and karate: analysis of national registry data. BMJ. 1995; 311(7018): 1465-1468.##
 32. Phillips JS, Frantz JM, Amosun SL, Weitz W. Injury surveillance in taekwondo and judo
  during physiotherapy coverage of the seventh All Africa Games. South African Journal of
  Physiotherapy. 2001; 57: 32-34.##
 33. Arriaza R, Leyes M. Injury profile in competitive karate: Prospective analysis of three consecutive world karate championships. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005; 13(7): 603-7.##
 34. Destombe C, Lejeune L, Guillodo Y, Roudaut A, Jousse S, Devauchelle V, et al. Incidence and nature of karate injuries. Joint Bone Spine. 2006; 73(2): 182-8.##

35.    Zemper ED, Pieter W. Injury rates during the 1988 US Olympic Team Trials for taekwondo. Br J Sports Med. 1989; 23(3): 161-4.##

36.    Pieter W, Zemper ED. Head and neck injuries in young taekwondo athletes. J Sports Med Phys Fitness. 1999; 39(2): 147-153.##

37.    Blais L, Trilles F. The Progress Achieved By Judokas after Strength Training With a Judo-Specific Machine. J Sports Sci Med. 2006; 5: 132-135.##

38.    Macan J, Bundalo-Vrbanac D, Romić G. Effects of the new karate rules on the incidence and distribution of injuries. Br J Sports Med. 2006; 40(4): 326-330.##

39.    Koh JO, Watkinson EJ. Video analysis of blows to the head and face at the 1999 World Taekwondo Championships. J Sports Med Phys Fitness. 2002; 42(3), 348-353.##

40.    James G, Pieter W. Competition injuries in young judo athletes, First  International  Judo  Federation  Judo  Conference,  Birmingham, UK. 1999.##

41.    Leavitt FJ. Can martial arts falling techniques prevent injuries?. Injury prevention. 2003; 9(3): 284-284.##

دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 235-248
 • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395