بررسی ارتباط بین توان بالقوه انگیزش و مسیر پیشرفت شغلی در کاردرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی، بیمارستان فیروزآباد فارس، فیروزآباد فارس، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

5 کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
مسیر پیشرفت شغلی مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فرد در زمینه فعالیت ها و تجربه های مربوط به کار می باشد. برای پیمودن مسیر پیشرفت شغلی، افراد به عوامل انگیزشی نیاز دارند که بتواند انگیزه کافی را در آنها ایجاد کند. بنابراین شناسایی عوامل انگیزشی یک حرفه و مسیر پیشرفت شغلی آن دارای اهمیت می باشد. بنابراین مطالعه حاضر برای بررسی ارتباط بین توان بالقوه انگیزش و مسیر پیشرفت شغلی در حرفه کاردرمانی صورت گرفت.
مواد و روش ها
روش مطالعه حاضر بصورت توصیفی مقطعی بوده و 105 کاردرمانگر مشغول به کار بالینی در آن شرکت نمودند. برای بررسی توان بالقوه انگیزش حرفه کاردرمانی، از پرسشنامه معتبر ویژگیهای شغل طراحی شده توسط جان واگنر و برای بررسی مسیر پیشرفت شغلی از پرسشنامه معتبر ارزیابی مسیر پیشرفت شغلی طراحی شده توسط تی جی. دلانگ استفاده گردید. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که در حرفه کاردرمانی به ترتیب نیاز به اهمیت، استقلال، تنوع، هویت و بازخورد در بین افراد شرکت کننده تامین شده است. از بین ابعاد مسیر پیشرفت شغلی به ترتیب بعد خلاقیت دارای بیشترین اهمیت و ابعاد خدمت، شایستگی فنی، استقلال کاری، امنیت، شایستگی مدیریتی، تنوع و تعیین هویت در درجه بعدی اهمیت می باشند. بعلاوه توان بالقوه انگیزش تنها با بعد صلاحیت مدیریتی دارای همبستگی معنادار بود.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که کاردرمانگران شرکت کننده، اهمیت زیادی به ارایه خدمت به مراجعین خود با بکارگیری خلاقیت در نوع خدمات و بهره گیری از مهارت فنی و تخصصی خود می دهند و اینها را مهمترین عامل در مسیر رشد شغلی خود تلقی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation between motivational potential and career path in occupational therapy

نویسندگان [English]

 • Narges Ghamari 1
 • Mehdi Rassafiani 2
 • Mahbobeh Ghamari 3
 • Fateme Ghamari 4
 • Farzaneh Yazdani 5
1 PhD Student in Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Iranian Research Center on Aging, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Faculty member, Tehran, Iran
3 MSc of Hospital Management, Fars Firoozabad Hospital, Fars Firoozabad
4 MSc of Industerial Management, Shiraz Islamic Azad University, Shiraz,iran
5 \MSc of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Career path is the sequence of individual attitudes and behaviors in the field of activities and experiences related to their work. For a career path, people need motivating factors. Thus, identifying motivating factors and career path is important in any profession. Therefore, the present study examined the relationship between motivational potential and career path in occupational therapy.
Materials and Methods: A total of 105 occupational therapists participated in the present cross-sectional study. To examine themotivational power of occupational therapists, John Wagner’s validated job characteristic model questionnaire was used. Also, Delong’s career path evaluation questionnaire was used to examine participant’s career. Data was analyzed using SPSS (v.19).
Results: The results revealed that in the field of occupational therapy, Task Significance, Autonomy, Skill Variety, Task Identity, and Feedback were important for occupational therapists, respectively. Among career anchors, creativity anchor was the most important followed by the Service, Technical competence, Autonomy, security, Management competence, skill variety, and task identity. In addition, a significant relationship was observed between the potential motivation and management competence anchors.
Conclusions: The present study showed that the participating occupational therapists attach great importance to providing service to their clients using creativity in services and taking advantage of their technical skills and see them as the most important factors in the growth of their career path.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivational potential
 • Career path
 • occupational therapy
1. Tavakoli M, Shojaei A. The relationship between career stagnation on Economic Affairs and atrophy of the employees scurry  and Finance and the State Kerman Administration of Taxation province. Portal Comprehensive Human Sciences; 2009. [In Persian]##
2. Moshabaki A. Organizational Psychology and Motivation. Tehran: Public Administration Training Centre; 2002. [In Persian]##
3. Pahlavan P. Human recourse management. Development of job career.  Proceedings of the 1st National Congress Human Recourse Management in Hospital; Tehran;2002. 147-9. [In Persian]##
4. Zali M. Identify factors in maintaining of human resources In view of employees in Noorhan industrial of Organization Design and Engineering. Shiraz: Payam noor; 2010. [In Persian]##
5. Alvani SM. General Management. Tehran: ney publishing; 1985. [In Persian]##
6. Gaminiyan V. Ways to increase motivation at work. Journal of community work. 1999;58:33-5. [In Persian]##
7. Robbins Sp, Snzv DED. Principles of Management. first, editor. Tehran: Cultural Research Bureau; 2010.##
8. Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB. Willard and SpackmanS Occupational Therapy.eleven edition.2009.##
9. Porhadi S, Kamali M, Khalesi N, Akbarfahimi M. Motivational potential of jobs in the Rehabilitation Center of Tehran Welfare. Journal of Health Management. 2009; 12(37):57-64. [In Persian]##
10. Ghamari N, Derakhshanrad SA, Ghamari M, Ghamari E. Examining the motivational power of occupational therapy profession among occupational therapist in Fars providence in 1390. Novin Journal. 2012;6(3):5-13. [In Persian]##
11. Ghamari N, Shafaroodi N, Derakhshanrad SA, Ghamari M, Ghamari E. Motivational needs and its relationship with motivation potential in occupational therapy profession. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015;3(4):62-72. [In Persian]##
12. Taleghani J. Relationship between behavioral styles sting operation after stagnation phenomenon copper industry workers. Kerman: Islamic Azad University; 2002. [In Persian]##
13. Rozier CK, Gilkeson GE, Hamilton BL. Why Students Choose Occupational Therapy as a Career. American Journal of Occupational Therapy. 1992;46:626-32.##
14. Huxley J, Trujillo S. A study of attitudes towards work: possible implications for delegating responsibility. Can J Occup Ther. 1983;50(3):77-9.##
15. Hatam N, Heidari A, Keshtkaran V, Heidari Arjlu P. Measurement of Career Development Dimensions among the Staff of Shiraz University of Medical Sciences. Health Information Management. 2012;8(6):815-23. [In Persian]##
16. Igbaria M, Meredith G, Smith DC. Career orientations of information systems employees in South Africa. The Journal of Strategic Information Systems. 1995;4(4):319-40.##
17. Igbaria M, Kassicieh SK, Silver M. Career orientations and career success among research, and development and
engineering professionals. Journal of Engineering and Technology Management. 1999;16(1):29-54.##
18. Lai A, Wong Y. Making career choice: a study of Chinese managers. Human Relations. 2007;60(8):1211-33.##
19. Boroni M, Bina A. Assessment of Development of job career in personnel of Esfahan educational hospitals. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2004. [In Persian]##
20. Danziger N, Valency R. Career anchors: distribution and impact on job satisfaction, the Israeli case. Career Development International. 2006;11(4):293-303.##
21. Ramakrishna HV, Potosky D. Conceptualization and exploration of composite career anchors: An analysis of information systems personnel. Human Resource Development Quarterly. 2003;14(2):199-214.##
22. Schein EH. Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. Academic Journal. 1996;10(4):1-90.##
23. Wagner JA, Hollenbeck JR. Management of organizationa behavior. New Jersey: Simon &Schuster Company; 1995.##
24. Delong TJ. Reexamining the career anchor model. . Personnel. 1982;59(3):50-61.##
25. Moghimi SM. Organization and management;an investigative approach. Tehran: Terme Publishing; 2007. [In Persian]##
26.  Moghimi SM. Organization and management; an investigative approach. Tehran: Terme Publications; 1998. [In Persian]##
27. Morovati S, Bahrami H, Yaghoobi M, Gholami F. A Critique and Review of Maslow's Hierarchy of Human Needs Theory from the Point of View of the Holy Quran. Journal of Research in Science and Religion. 2013;4(8):129-46. [In Persian]##
28. Shahbandarzadeh H, Hagihoseini E. 2th Executive MBA Conference.  Executive MBA Conference; Tehran: Sharif MBA students forum; 2011. [In Persian]##
29. Dolan SL, Shuler R. Staffing and human recourse management. 5th ed ed. Tehran: Publishing Training Centre for Public Management; 2001.##
30. Verma S, Paterson M, Medves J. Core competencies for health care professionals: what medicine, nursing, occupational therapy, and physiotherapy share. J Allied Health. 2006 Summer;35(2):109-15.##
31.  Memariyani F, Bahramzadeh H, Ghorbani M. Factors Affecting Work Motivation middle level managers Bojnourd city Educational Research. 2010;22:161-80. [In Persian]##
32. Seyedjavadin S. Human Resources and Staff. Tehran: Negahe danesh; 2003. [In Persian]##
33. Schmid T. Meanings of creativity within occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal. 2004;51(2):80-8.##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 141-150
 • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395