مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در پیشکسوتان فوتبالیست، والیبالیست با افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، داﻧــﺸﮕﺎه گیلان

2 دانشیار داﻧــﺸﮕﺎه گیلان، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی

3 دانشجوی دکتری تربیت ‌بدنی ویژه دانشگاه گیلان، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، داﻧــﺸﮕﺎه گیلان

چکیده

مقدمه و اهداف
ورزشکاران در رشته‌های گوناگون ورزشی برای رسیدن به سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضلات ویژه ای از بدن می‌باشند و مجبورند زمان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته ورزشی به تمرین بپردازند؛ درنتیجه، بسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی راستای بدنی و میزان قوس‌های ستون فقرات ورزشکاران ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در پیشکسوتان فوتبالیست، والیبالیست و افراد غیر ورزشکار بود .
مواد و روش‌ها
تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را همه ی پیشکسوتان 60-45 ساله فوتبالیست و والیبالیست استان گیلان تشکیل دادند که نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر پیشکسوت فوتبالیست (سن: 91/3 ± 52/52سال، قد: 63/ 6 ± 73/168 سانتیمتر، وزن: 77/10 ± 53/76 کیلوگرم شاخص توده بدنی: 65/4 ± 79/26 کیلوگرم بر مترمربع) و30 پیشکسوت والیبالیست (سن: 06/6 ± 53سال، قد: 72/5 ± 33/184 سانتیمتر، وزن: 8/11 ± 25/79 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 23/6 ± 4/23 کیلوگرم بر مترمربع)  و 30 غیر ورزشکار (سن: 88/4 ± 9/52 سال، قد: 01/17 ± 36/167 سانتیمتر، وزن: 86/20 ± 93/84 کیلوگرم و شاخص توده بدنی:34/7 ± 45/30 کیلوگرم بر مترمربع)  نیز به‌صورت غیر تصادفی هدف‌دار از جامعه در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها ورزشکار دارای سابقه حداقل 15 سال بازی و تمرین در رشته ورزشی خود بوده‌اند و در حال حاضر نیز حداقل هفته‌ای سه جلسه تمرین منظم دارند. برای ارزیابی ناهنجاری‌های سر به جلو و شانه گرد از نمای جانبی، کج گردنی و شانه نابرابر از نمای قدامی، توسط دوربین دیجیتال عکس‌برداری و با نرم‌افزار اتوکد2007 زوایای موردنظر به دست آمد. برای ارزیابی زاویه کایفوز و لوردوز از اسپاینال موس استفاده شد، تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی‌داری (05/ > P) صورت گرفت.
نتایج
 نتایج آماری نشان داد که زاویه سر به جلو فوتبالیست‌ها کمتر از والیبالیست‌ها و غیر ورزشکاران بود(001/0p=).شانه گرد در والیبالیست‌ها به‌صورت معنی‌داری بیشتر از دیگر گروه‌ها بود(001/0p=). شانه نابرابر نیز در والیبالیست‌ها بیشتر از سایر گروه‌ها بود(001/0p=). زاویه کایفوز در غیر ورزشکاران و فوتبالیست‌ها به‌صورت معنی‌داری کمتر از والیبالیست‌ها بود. زاویه لوردوز در بین فوتبالیست‌ها از دیگر گروه‌ها بیشتر بود(001/0p=). 
نتیجه‌گیری  
با توجه به نتایج پژوهش حاضر وضعیت‌های سر، شانه و ستون فقرات در ورزشکاران می‌تواند تحت تأثیر نوع رشته ورزشی قرار گیرد. بنابراین توجه بیشتر به برنامه‌های تمرین درمانی برای اصلاح و بهبود وضعیت بدنی در ورزشکاران ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of head, shoulder, and spine in veteran soccer and volleyball players and non-athletes

نویسندگان [English]

 • Mahdi Asadi Ghalehney 1
 • Ali Asghare Norasteh 2
 • Hassan Daneshmandi 2
 • Saeid Bahiraei 3
1 MSc in Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 PhD student, Adapted Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Athletes of different sports require constant trainings and strengthening of certain muscles in order to achieve higher levels of performance and therefore must spend a lot of time in the dominant posture of that sport. As a result, depending on the dominant posture of each sport, athletes’ body and curves of the spine may be affected. The aim of the present study was to compare head, shoulder, and spine in veteran soccer and volleyball players and non-athletes.
Materials and Methods: In the present comparative study, the statistical population consisted of all 45-60 year-old veteran soccer and volleyball players in Guilan, from whom 90 were randomly selected (30 veteran soccer football players: mean age: 52/52±3/91 years, height: 168/73±6/63 cm, weight: 76/53±10/77kg, BMI: 26/79±4/65 kg/m2, and veteran volleyball players: mean age: 53±6/06years, height: 184/33±5/72cm, weight: 79/25±11/8, BMI: 23/4±6/23 kg/m2, and 30 non-athletes: mean age: 52/9±4/88, height: 167/36±17/01, weight: 84/93±20/86 kg, BMI: 30/45±7/34 kg/m2). The participants had a history of at least 15 years of playing and practicing their sports, and had also at least three weeks of regular practice at the time of the study. Paricipants’ photos were examined in sagittal and frontal planes for forward head, torticollis, uneven shoulder, and forward head posture (FHP). Then, kyphosis and lordosis angles were assessed using spinal mouse. One-way ANOVA and scheffe post hoc tests were run in SPSS to anlyze the data (version 21).
Results: Statistical analyses showed that soccer players had forward angles less than those of the volleyball players and non-athletes (P= 0/001). Round shoulder was significantly more in volleyball players compared with that in the other groups (P= 0/001). Unequality shoulder was also observed to be more in volleyball players (P<0/001). Moreove, kyphosis angle was seen to be lower in non-athletes and footballers (P<0/001). Lordosis, however, was found to be higher in soccer players (P= 0/001).
Conclusion: Data analysis showed that the forward head, uneven shoulder, round shoulder, and kyphosis and lordosis are significantly different among the three groups studied. However, no significant difference was found in torticollis between the two groups. Structural profile factors in athletes can be influenced by the type of sports they are engaged. Therefore, more attention to therapeutic exercises is necessary to correct and improve structural profiles in the athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural profile
 • Soccer
 • Veterans
 • Volleyball
 1. Arshadi R, Alizadeh MH, Vakili J. Correlation between back extensor strength and spine flexibility with degree of kyphosis and lordosis. Olympic. 2010;46(2):127-36.[In Persian]##
 2. Kargarfard Kargarfard RM-N, Gholam-Ali Ghasemi, Reza Rouzbehani, Majied Ghias, Zahra Mahdavi-Jafari, Mehdi Dahghani. Assessment of Spinal Curvature in Isfahan University Students. Journal of Isfahan Medical School. 2010;27(102):762-76. [In Persian] ##
 3. Sadeghi M, Ghasemi GA, Iraj F. Comparing selected spinal column postural abnormalities of professional and amateur Wushu athletes with those of non-athletes. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;1(1):582-9[In Persian].##
 4. Rahnama N, Bambaeichi E, Taghian F, Nazarian AB, Abdollahi M. Effect of 8 Weeks Regular Corrective Exercise on Spinal Columns Deformities in Girl Students. Journal of Isfahan Medical School. 2010;27(101). [In Persian]##
 5. Rajabi R, Doherty P, Goodarzi M, Hemayattalab R. Comparison of thoracic kyphosis in two groups of elite Greco-Roman and freestyle wrestlers and a group of non-athletic participants. British journal of sports medicine. 2008;42(3):229-32. [In Persian]##
 6. Labriola JE, Edwards TB. Reverse total shoulder arthroplasty in the senior athlete. Operative Techniques in Sports Medicine. 2008;16(1):43-9.##
 7. Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Valgus knee motion during landing in high school female and male basketball players. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003;35(10):1745-50.##
 8. Ackland, Timothy R., Bruce Elliott, and John Bloomfield. Applied anatomy and biomechanics in sport. Human Kinetics, 2009. p. 67-88.##
 9. Rezaee R, Anbarian M, Sheikh A, Aghamiri H. Effects of local fatigue on myoelectrical activity of erector spine muscles and the center for pressure displacement of the feet during balance recovery following postural perturbation in kyphotic subjects. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2014;18(3). [In Persian]##
 10. Rostami Haji-Abadi M, Rahnama N. The profile of body abnormalities among bodybuilders. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2010;6(1). [In Persian]##
 11. Wojtys EM, Ashton-Miller JA, Huston LJ, Moga PJ. The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. The American journal of sports medicine. 2000;28(4):490-8.##
 12. Minoonejad mgrraah. The Comparison of Thoracic Kyphosis and Position ofScapula between National Freestyle and Greco – Roman Wrestlers and Non – Athletes. journal of sport medicine 2012;3(1):91-107.##
 13. Saeid B, Hassan D, Noureddin K. The relationship between alignment of upper limb and postural control in adolescents with Down Syndrome. Medicina Sportiva. 2014;10(2):2322-9. [In Persian]##
 14. Valizadeh A, Rajabi R, Rezazadeh F, Mahmoudpour A, Aali S. Comparison of the Forward Head Posture on Scapular Muscle Contributions During Shoulder Flexion of Predominant Arm in Women with Forward Head Posture. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2014;16(6):68-72. [In Persian]##
 15. Arnheim DD. Principles and Methods of Adapted Physical Education and Recreation. 1977. p. 183-238##
 16. Guermazi, M., et al. Validity and reliability of Spinal Mouse to assess lumbar flexion. Annales de réadaptation et de médecine physique: revue scientifique de la Société française de rééducation fonctionnelle de réadaptation et de médecine physique. 2006: 49(4):172-177.##
 17. Muyor JM, López-Miñarro PA, Alacid F. Spinal posture of thoracic and lumbar spine and pelvic tilt in highly trained cyclists. Journal of sports science & medicine. 2011;10(2):355.##
 18. Vařeková R, Vařeka I, Janura M, Svoboda Z, Elfmark M. Evaluation of postural asymmetry and gross joint mobility in elite female volleyball athletes. Journal of human kinetics. 2011;29:5-13.##
 19. Morteza Sadeghi GAG, Fariba Iraj. Comparing selected spinal column postural abnormalities of professional and amateur Wushu athletes with those of non-athlete. Journal of Research in Rehabilitation Sciences(JRRS). 2010;8(3):583-90. [In Persian]##
 20. Grabara M, Hadzik A. Postural variables in girls practicing volleyball. Biomedical Human Kinetics. 2009;1:67-71.##
 21. Silva AG, Johnson MI. Does forward head posture affect postural control in human healthy volunteers? Gait & posture. 2013;38(2):352-3.##
 22. Nader Rahnama EB, Sajjad Bagherian, Soheila Nezhadroomazi. Comparison of Spinal Column Curvatures in Triathlon Athletes and Non-Athlete Journal Isfahan Medical Sciences. 2012;30(196):123-36.##
 23. Goldstein JD, Berger PE, Windler GE, Jackson DW. Spine injuries in gymnasts and swimmers An epidemiologic investigation. The American journal of sports medicine. 1991;19(5):463-8.##
 24. Uetake T, Ohtsuki F, Tanaka H, Shindo M. The vertebral curvature of sportsmen. Journal of Sports Sciences. 1998;16(7):621-8.##
 25. Watson A. Ankle sprains in players of the field-games Gaelic football and hurling. The Journal of sports medicine and physical fitness. 1999;39(1):66-70.##
 26. Wodecki P, Guigui P, Hanotel M, Cardinne L, Deburge A. [Sagittal alignment of the spine: comparison between soccer players and subjects without sports activities]. Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l'appareil moteur. 2002;88(4):328-36.##
 27. Grabara M. Analysis of body posture between young football players and their untrained peers. Human Movement. 2012;13(2):120-6.##
 28. Kishali NF, İmamoglu O, Burmaoglu G, Atan T, Yildirim K. Q-angle values of elite soccer and taekwondo athletes. The Pain Clinic. 2004;16(1):27-33.##
دوره 5، شماره 2
خرداد و تیر 1395
صفحه 173-183
 • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1395