پایایی حداکثر نیروی ایزومتریک عضلۀ کوادریسپس با دستگاه اندازه‌گیری نیروی عضلانی زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران

3 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران

4 فوق لیسانس فیزیوتراپی ورزشی از انگلستان

5 کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدفاز این پژوهش بررسی پایایی دستگاه اندازه‌گیری حداکثر نیروی ایزومتریک عضلۀ کوادریسپس بود.
مواد و روش ها
34 شرکت‌کننده سالم غیرورزشکار (17 مرد و 17 زن، 19-25 سال) در این پژوهش شرکت کردند. حداکثر نیروی ایزومتریک عضله کوادریسپس با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری نیروی عضلانی در زمان‌های مختلف و روزهای مختلف اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی پایایی و بزرگی خطای اندازه‌گیری بین اندازه‌گیری‌ها، ضریب همبستگی رده‌ای (ICC) و انحراف معیار (Sw) بین شرکت‌کنندگان  محاسبه شد. همچنین قابل ذکر است این دستگاه تشکیل شده است از یک صندلی قابل تنظیم برای بیماران و چندین لولا که نسبت به وضیعت بیماران قابل تنظیم میباشد،همچنین از 4 کمربند برای مهار و ثابت نگه داشتن بیمار در هنگام انجام تست، استفاده شده است.  
یافته ها
نتایج پایایی درون ارزیابان (intra-rater)، و بین ارزیابان (inter-rater) نشان داد که اندازه‌گیری‌های نیروی عضله کوادریسپس تکرارپذیری بالایی داشتند (ICCs ≥ 0.90, Sws ≤ 9.1 N)  و تفاوت کمی بین اندازه‌گیری‌ها وجود داشت. هیچ تفاوت معنادار آماری بین اندازه‌گیری‌های نیروی عضله کوادریسپس در زمان‌ها و روزهای مختلف و بین ارزیابان وجود نداشت. حداکثر نیروی ایزومتریک عضله کوادریسپس در مردان بیشتر از زنان بود. بطوریکه حداکثر نیروی ایزومتریک‌ کوادریسپس زانوی راست و چپ زنان، به ترتیب 25/52% زانوی راست و چپ مردان بود.
نتیجه گیری
دستگاه اندازه‌گیری نیروی عضلانی ایزومتریک که در این پژوهش استفاده شد، روشی مفید و پایا برای اندازه‌گیری نیروی اکستانسور‌های زانو است. این روش برای ارزیابی یک برنامۀ فیزیوتراپی یا توانبخشی نیز می‌تواند مناسب باشد. این مطالعه در غالب دو هدف جداگانه برنامه ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The reliability of the strength knee extensor muscle using a knee muscle force measurement device

نویسندگان [English]

 • sadegh tavakoli 1
 • Hossain Rafsanjani 1
 • Asghar Rezasoltani 2
 • Mehri Ghasemi 3
 • Khosro Khademi Kalantari 2
 • Seyed Kasra Mirhoseini 4
 • Behzad Lahoti 5
1 Students' Research Office, MSc Student in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, PhD in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, PhD in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Sport Physiotherapy
5 Students' Research Office, BSc Student in Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present study was to examine the reliability of an isometric knee muscle force measurement device.
Materials and Method: Thirty-four healthy non-athlete subjects (17 males and 17 females, aged between 19-25) participated in the study. The maximal isometric muscle strength of the knee extensor muscles were measured at different times and on different days using a newly designed knee muscle force measurement apparatus. On each occasion, participants performed three maximum voluntary contractions in each direction of knee extension movement. The interclass correlation coefficient (ICC) and standard deviation within subjects (Sw) were computed to evaluate the reliability and magnitude of measurement error between measurements.
Results: The results of the intra-rater, test-retest, and inter-rater reliabilities (ICCs ≥0.90, Sws ≤ 9.1 N) indicate that the knee muscle force measurements were highly repeatable and varied slightly between measurements. There were no statistically significant difference in knee muscle force measurements between times, days, and raters. Maximal isometric muscle strengths were significantly higher in males compared with that in females (p<0.000). Women's right and left knee muscle strengths were 52.28% of that in men in knee extension, respectively.
Conclusion: The isometric muscle force measurement device used in the present study appears to be a reliable and useful instrument for measuring the force of the knee extensors. It could also be suitable for the assessment of a physiotherapeutic or rehabilitation program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability
 • knee
 • Force
 1. Dunn JC, Iversen MD: Interrater Reliability of knee Force obtained by Hand-held Dynamometer. Backpain.2003##
 2. Fransen M,Crosbie J,Edmonds J:  Isometric muscle force measurement for clinicians treating patients with osteoarthritis of the knee 2003,49(1):29-35.##
 3. Robert J,Goldman , Krik A, Reinbold,Z..Annette Iglarash,Lawrence M.et al:Phase I design and evaluation of an isometric muscle reeducation device for knee osteoarthritis rehabilitation. J Rehabil Res Dev. 2003;40(2):95-107.##
 4. Hunter SK,Thompson MW,Adams RD:Relationships among age-associated strength changes and physical activity level,limb dominance and muscle group in woman 2002,55(6):B264-73##
 5. Rantanen T,Avland K,Suminen H,et al.:Muscle strength as a predictor of onset of ADL dependence in people aged 75 years. Aging Clin Exp Res. 2002;14(3 Suppl):10-5.##
 6. Laufer Y,Ries JD,Leininger PM,Alon G:Quadriceps femoris muscle torques and fatigue enerated by neuromuscular electrical stimulation with three different waveforms. Phys Ther. 2001 Jul;81(7):1307-16.##
 7. Haas M: Statistical methodology for reliability studies. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 1991; 14(2): 119-128.##
 8. Domholdt E: Physical Therapy Research: Principle and Application. Philadelphia: WB. Saunders Company, 1993, pp 153-157.##
 9. Bland JM, Altman DG: Measurement error. British Medical Journal, 1996, 313: 744.##
 10. McNemar Q: Physiological Statistics. 3th edition, New York: John Wiley and Sons Inc., 1962, pp 145-158.##
 11. Hinderer SR, Hinderer KA: Quantitative methods of evaluation. In: J.A. Delisa and B.A. Gans (Eds.), Rehabilitation Medicine, Principle and Practice. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1993, p 106.##
 12. Stokes M: Reliability and repeatability of methods of measuring muscle in physiotherapy. Physiotherapy Practice, 1985, 1:71-76.##
 13. Bohannon,R.W.,Bubela,D.J,Magasi,S.R. Gershon, R.C: Relative reliability of three objective test of limb muscle strength. Isokinet Exerc Sci. 2011;19(2).##
 14. Wang YC, Bohannon RW, Magasi SR, Hrynkiewicz B, Morales A, Gershon RC, Rymer Z. Testing of knee extension muscle strength: A comparison of two portable alternatives for the NIH toolbox study. Isokinetics and exercise science. 2011;19(3):163-8. ##
 15. Katoh M, Isozaki K, Sakanoue N, Miyahara T. Reliability of isometric knee extension muscle strength measurement using a hand-held dynamometer with a belt: a study of test-retest reliability in healthy elderly subjects. Journal of Physical Therapy Science. 2010;22(4):359-63. ##
 16. Dunn JC, Iversen MD. Interrater Reliability of Knee Muscle Forces Obtained by Hand-held Dynamometer from Elderly Subjects with Degenerative Back Pain. Journal of Geriatric Physical Therapy. 2003;26(3):23-9.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 93-100
 • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395