مروری جامع بر اختلال دست نویسی رشدی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 دانشیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه واهداف
دست­نویسی یا نوشتن ترسیم دیداری از زبان گفتاری است. این مهارت برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه، بیشتر مشاغل و فعالیت­های فردی و اجتماعی لازم و ضروری است. اختلال نوشتن یا دیسگرافیا به عنوان اختلال در بیان نوشتاری تعریف می­شود درحالیکه از دانش­آموز انتظار می­رود با توجه به سن، هوش و وضعیت آموزشی، عملکرد مناسبی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد و عوامل بروز اختلال نوشتن و معرفی راهکارهای مناسب برای ارزیابی و درمان به درمانگران و متخصصین آموزشی می­باشد.
مواد و روش­ها
برای تدوین این مقاله به منابع مربوط از سال­های 1992 تا 2014 میلادی استناد گردیده است. به این منظور با استفاده از واژه­های Handwriting، Poor Writer، Dysgraphia، Randomized Clinical Trial، Evaluation و Intervention و واژه­های فارسی دست­نویسی، اختلال نوشتن رشدی، ارزیابی، مداخله، تحقیقات مداخله­ای
در بانک­های اطلاعاتیPub Med ، Science Direct،Scopus ،Google Scholar ، MAGIRAN و SID یک جستجوی جامع صورت پذیرفته است و در مرحله­ی اول، 99 مقا له­ی مرتبط با موضوع، انتخاب گردید.  بر مبنای یک روش گزینشی هدفمند، 51 مقاله انتخاب گردیده­است که در کنار سه کتاب، منابع این تحقیق محسوب می­شود.
یافته­ها
ابزارهای ارزیابی استاندارد متعددی در دسترس می­باشد. آزمون جامع و استاندارد فارسی که بتوان از آن برای ارزیابی عملکرد نوشتن دانش­آموزان استفاده نمود در ایران موجود نمی­باشد. درمان به روش­های متعدد انجام می­شود. اما تعداد تحقیقات مداخله­ای به خصوص مداخلات مبتنی بر کار و فعالیت محدود می­باشد.
نتیجه­گیری
استفاده از ابزارهای مناسب برای ارزیابی و تلفیقی از رویکردهای مختلف در قالب مطالعات کارآزمایی بالینی به درمانگران و متخصصین حیطه آموزش سفارش می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of developmental dysgraphia

نویسندگان [English]

 • Naser Havaei 1
 • Akram Azad 2
 • Mandana Rezaei 3
 • Afsoon Hasani Mehraban 4
 • Mehdi Alizadeh 4
1 PhD Student, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences.Tehran.Iran
2 Assistance Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences.Tehran.Iran
3 Assistance Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Tabriz University of Medical Sciences.Tabriz.Iran
4 Associated Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences.Tehran.Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Handwriting is defined as a visible trace of spoken language. This is an essential skill for success in school and university performance, most jobs, and individual and social activities. Dysgraphia is defined as difficulty in school student’s writing expression while he or she is expected to have proper performance with regard to age, intelligence, and educational state. The objective of the present study was to review the aspects and factors affecting dysgraphia and to introduce appropriate means for assessment and treatment to therapists and educational specialists.
Methods and Materials: The databases of Google scholar, Scopus, Pub med, Science direct, MAGIRAN, and SID were searched using the keywords Handwriting, Poor Writer, Dysgraphia, RCT, Evaluation, and Intervention for the period between 1992-2014. A total of 99 related papers and three text books were found at first. Based on a purposeful selection method, 51 articles were selected, which besides the three books, make up the study references.
Results: Many standard assessment instruments are available; however, there is no standardized Persian instrument to assess student's handwriting. Treatment is done in several ways, yet task-oriented interventional studies are limited.
Conclusion: Assessments with appropriate instruments and using combination of different approaches for clinical trial interventional studies are recommended to therapists and professionals in education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Handwriting
 • Developmental dysgraphia
 • Assessment
 • Intervention
 • Interventional studies
1. Athenes S, et al. Evaluating the coordination dynamics of handwriting. Human Mov Sci. 2004; 23(5): 621-641.##
2. Falk TH, et al. On the development of a computer-based handwriting assessment tool to objectively quantify handwriting proficiency in children. Comput Methods Programs Biomed. 2011; 104(3): e102-e111.##
3. Crouch AL, Jakubecy JJ. Dysgraphia: How it affects a student's performance and what can be done about it. Teach Exceptional Child Plus. 2007; 3 (3): 5.##
4. Hoy MM, Egan MY, Feder KP. A systematic review of interventions to improve handwriting. Can J Occup Ther. 2011; 78(1): 13-25.##
5. Sudsawad P, et al. Testing the effect of kinesthetic training on handwriting performance in first-grade students. Am J Occup Ther. 2002; 56(1): 26-33.##
6. Tseng MH, Chow SM, Perceptual-motor function of school-age children with slow handwriting speed. Am J Occup Ther. 2000; 54(1): 83-88.##
7. Rosenblum S, Weiss PL, Parush S. Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. Read Writ. 2004; 17(5): 433-458.##
8. MacMahon C, Charness N. Focus of attention and automaticity in handwriting. Human Mov Sci. 2014; 34: 57-62.##
9. Smits-Engelsman B, Van Galen GP. Dysgraphia in children: Lasting psychomotor deficiency or transient developmental delay? J Exp Child Psychol. 1997; 67(2): 164-184.##
10. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children. 6 ed. Philadelphia: Mosby; 2010.##
11. Contreras-Vidal JL. Development of forward models for hand localization and movement control in 6-to 10-year-old children. Human Mov Sci 2006; 25(4): 634-645.##
12. Feder KP. Majnemer A. Handwriting development, competency, and intervention. Dev Med Child Neurol. 2007; 49(4): 312-317.##
13. Kushki A, et al. Changes in kinetics and kinematics of handwriting during a prolonged writing task in children with and without dysgraphia. Res Dev Disabil. 2011; 32(3): 1064-1058.##
14. Cahill, SM. Where does handwriting fit in? Strategies to support academic achievement. Intervention School Clinic. 2009; 4(44): 223-228.##
15. Rosenblum S, et al. Process versus product evaluation of poor handwriting among children with developmental dysgraphia and ADHD. Proceedings of the 11th Conference of the International Graphonomics Society. 2003.##
16. Nicolson RI, Fawcett AJ, Dyslexia, dysgraphia, procedural learning and the cerebellum. Cortex. 2011. 47(1): 117-127.##
17. Martins MRI, et al. Screening for motor dysgraphia in public schools. J de Pediatria (Versao en Portugues). 2013; 89(1): 70-74.##
18. Gubbay SS, de Klerk NH. A study and review of developmental dysgraphia in relation to acquired dysgraphia. Brain Dev. 1995; 17(1): 1-8.##
19. Vlachos F, Karapetsas A. Visual memory deficit in children with dysgraphia. Percept Mot Skills. 2003; 97(3f): 1281-1288.##
20. Fuentes CT, Mostofsky SH, Bastian AJ. Children with autism show specific handwriting impairments. Neurology. 2009; 73(19): 1532-1537.##
21. Ratzon, NZ, Efraim D, Bart O. A short-term graphomotor program for improving writing readiness skills of first-grade students. Am J Occup Ther. 2007; 61(4): 399-405.##
22. Rosenblum S, Aloni T, Josman N. Relationships between handwriting performance and organizational abilities among children with and without dysgraphia: A preliminary study. Res Dev Disabil. 2010; 31(2): 502-509.##
23. Benbow, M. In: Cognition and motor skills Henderson A, Pehoski C, editors. Principles and practice of teaching handwriting. Hand function in the child: Foundations for remediation. St. Louis: Mosby; 2006. p.255-281.##
24. Havaei N, et al. Study of visual perceptual skills in normal school students aged 11 to 13 years in Tehran city by TVPS-R. Med J Tabriz University Med Health Sci Health. 2009; 6: 31-36. [In Persian]##
25. Dennis JL, Swinth Y. Pencil grasp and children handwriting legibility during different-length writing tasks. Am J Occup Ther. 2001; 55(2): 175-183.##
26. Poon K, et al. The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Res Dev Disabil. 2010; 31(6): 1552-1560.##
27. Case-Smith J, et al. Effect of a coteaching handwriting program for first graders: One-group pretest-posttest design. Am J Occup Ther. 2012; 66(4): 396-405.##
28. Danna JRM, et al. Handwriting movement sonification for the rehabilitation of dysgraphia. Sound, Music & Motion-Proceedings of the 10th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research (CMMR)-15-18 oct. 2013-Marseille, France. 2013.##
29. Gvion A, et al. Subtypes of developmental surface dysgraphia. Procedia-Social Behavioral Sci. 2010; 6: 145-147.##
30. Harris SJ, Livesey DJ. Improving handwriting through kinaesthetic sensitivity practice. Aust Occup Ther J. 1992; 39(1): 23-27.##
31. Klein S, et al. Relationships between fine-motor, visual-motor, and visual perception scores and handwriting legibility and speed. Phys Occup Ther Pediatr. 2011; 31(1): 103-114.##
32. Overvelde A, Hulstijn W. Handwriting development in grade 2 and grade 3 primary school children with normal, at risk, or dysgraphic characteristics. Res Dev Disabil. 2011; 32(2): 540-548.##
33. Smits-Engelsman B, et al. Fine motor deficiencies in children with developmental coordination disorder and learning disabilities: An underlying open-loop control deficit. Human Mov Sci. 2003; 22(4): 495-513.##
34. Zwicker JG, Hadwin AF. Cognitive versus multisensory approaches to handwriting intervention: A randomized controlled trial. OTJR (Occup Participation Health). 2009; 29(1): 40-48.##
35. Havaei N, et al. Reliability of the Purdue Pegboard and Two-Point Discrimination tests in school students with developmental dysgraphia. Modern Rehabil. 2012; 6(2): 20-25. [In Persian]##
36. Havaei N, et al. The relationship between hand sensory-motor function and handwriting skill in school students with developmental dysgraphia. Urumia Med J. 2010; 21(2): 254-259. [In Persian]##
37. Rosenblum S, Dvorkin AY, Weiss PL. Automatic segmentation as a tool for examining the handwriting process of children with dysgraphic and proficient handwriting. Human Mov Sci. 2006; 25(4): 608-621.##
38. Berninger VW, et al. Treatment of handwriting problems in beginning writers: Transfer from handwriting to composition. J Educ Psychol. 1997; 89(4): 652-666.##
39. LeeCorbin H, Evans R. Factors influencing success or underachievement of the able child. Early Child Dev Care. 1996; 117(1): 133-144.##
40. Peterson CQ, Nelson DL. Effect of an occupational intervention on printing in children with economic disadvantages. Am J Occup Ther. 2003; 57(2): 152-160.##
41. Tse LF, Thanapalan KC, Chan CC. Visual-perceptual-kinesthetic inputs on influencing writing performances in children with handwriting difficulties. Res Dev Disabil. 2014; 35(2): 340-347.##
42. Denton PL, Cope S, Moser C. The effects of sensorimotor-based intervention versus therapeutic practice on improving handwriting performance in 6-to 11-year-old children. Am J Occup Ther. 2006; 60(1): 16-27.##
43. Ste-Marie DM, et al. High levels of contextual interference enhance handwriting skill acquisition. J Mot Behav. 2004; 36(1): 115-126.##
44. Engel-Yeger L, Nagauker-Yanuv B, Rosenblum S. Handwriting performance, self-reports, and perceived self-efficacy among children with dysgraphia. Am J Occup Ther. 2009; 63(2): 182-192.##
45. Vinter A, Chartrel E. Effects of different types of learning on handwriting movements in young children. Learn Instruct. 2010; 20(6): 476-486.##
46. Latham D. How children learn to write: Supporting and developing children's writing in school. First ed. London: SAGE Publications Ltd; 2002. ##
47. Volman M, van Schendel BM, Jongmans MJ. Handwriting difficulties in primary school children: A search for underlying mechanisms. Am J Occup Ther. 2006; 60(4): 451-460.##
48. Cornhill H, Case-Smith J. Factors that relate to good and poor handwriting. Am J Occup Ther. 1996; 50(9): 732-739.##
49. Tucha O, et al. Attention and movement execution during handwriting. Human Mov Sci. 2006; 25(4): 536-552.
50. Graham S, et al. Development of handwriting speed and legibility in grades 1 - 9. J Educ Res. 1998; 92(1): 42-52.##
51. Weintraub N, et al. Effectiveness of sensorimotor and task-oriented handwriting intervention in elementary school-aged students with handwriting difficulties. OTJR (Occup Participation Health). 2009; 29(3): 125-134.##
 52. Summers J, Catarro F. Assessment of handwriting speed and factors influencing written output of university students in examinations. Aust Occup Ther J. 2003; 50(3): 148-157.##
53. Tseng MH, Murray EA. Differences in perceptual-motor measures in children with good and poor handwriting. Occup Ther J Res. 1994; 14(1): 19-36.##
54. Hamstra-Bletz L, Blotte AW. A longitudinal study on dysgraphic handwriting in primary school. J Learn Disabil. 1993; 26(10): 689-699##.
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 224-234
 • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 16 تیر 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395