ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتلا به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال 1391 در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4 گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
برنامه غربالگری تنبلی چشم خردسالان از برنامه‌های جاری نظام سلامت کشور است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی فرایند درمان کودکان مبتلا به تنبلی چشم تشخیص داده‌شده در برنامه غربالگری و ارزشیابی نتایج بدست آمده  بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه به همه مراکز بینایی‌سنجی مرجع برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم شهر مشهد مراجعه شد تا اطلاعات و مستندات مربوط به همه کودکان مبتلا به تنبلی چشم شناسایی‌شده در برنامه غربالگری سال 1391 گردآوری شود. رضایت آگاهانه والدین کسب و با ایشان مصاحبه شد. حدت بینایی و عیوب انکساری کودکان اندازه‌گیری شد. از 168 کودک مبتلا به تنبلی چشم شناسایی‌شده در برنامه غربالگری، 71 کودک در مراکز بینایی‌سنجی پرونده داشتند.
یافته ها
از والدین 66 کودک که برای شرکت در پژوهش رضایت داشتند، برای 58 نفر (88%) آگاه‌سازی از اهمیت درمان به‌موقع انجام شده بود و 57 نفر (87%) طی یک سال پس از تشخیص و شروع درمان، 1 تا 4 جلسه پیگیری درمان داشتند که در آن جلسات حدت بینایی و شماره چشم کودک ثبت شده اما اثر درمان بر زندگی روزمره کودک و کیفیت زندگی هیچ کودکی سنجیده نشده بود. حدود  63.6% از والدین در مواجهه با موانع پیروی از درمان برای رفع آن مورد راهنمایی بینایی‌سنج قرار گرفته بودند. بالغ‌بر 90% از پرونده‌ها فاقد مستندات مربوط به ارائه خدمات آگاه‌سازی، آموزش و راهنمایی برای رفع موانع درمان بودند. یک سال پس از شروع درمان حدت بینایی 66.6% از کودکان کاملاً و 10.6% نسبتاً اصلاح‌شده و در 22.8% نفر تغییری نکرده بود.
نتیجه گیری
در نبود دستورالعمل و الزام برای ثبت اطلاعات دسترسی بیماران، شمار قابل‌توجهی از کودکان شناسایی‌شده در برنامه از پیگیری محروم مانده‌اند. با طراحی برگه‌های ثبت داده و دستورالعمل برای ارائه خدمات درمانی و پایش و ارزشیابی، سطح پوشش خدمات بخصوص در حیطه‌های آگاه‌سازی والد – کودک و رفع موانع درمان، می‌تواند ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Process Evaluation of Therapy in Children with Amblyopia Detected in ‘Amblyopia Prevention Program – 2012’, Mashhad City

نویسندگان [English]

 • Hoda Hosainian 1
 • Nikta Hatamizadeh 2
 • Roshanak Vameghi 3
 • Enayatollah Bakhshi 4
1 Department of Rehabilitation Management , University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Pediatric Neuro-Rehabilitation Center, Department of Rehabilitation Management , University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Pediatric Neuro-Rehabilitation Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
4 Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: National screening program on amblyopia in preschool-aged children is one of the current health programs in Iran. The present study aimed to evaluate the process of visual therapy and its effectiveness in amblyopic children detected in this program.
Materials and Methods: In the current study, all optometric centers in Mashhad city as referral centers in the national program were visited to collect information and documentations regarding children with amblyopia diagnosed in 2012. Informed consent of parents was acquired and then they were interviewed. Also, visual acuity and refractive error of children was measured. From among 168 children with amblyopia diagnosed in 2012, 71 could be accessed through their files.
Results: From among 66 parents who agreed to participate, 58 (88%( had been informed of the importance of early intervention by optometrists, and 57 (87%( had 1 to 4 follow-up visits during the first year after diagnosis and commencement of intervention, through which their visual acuity and refractive error status were documented. However, none were checked for any effect of treatment on daily activities and quality of life. About 63.6% of parents had received counseling from optometrists regarding solving problems of compliance with treatment. About 90% of the files contained no documentation whatsoever on efforts to provide parental awareness, as well as to monitor or guide parents for solving compliance problems. Within a year from the beginning of therapy 66.6% of children completely recovered and 10.6% partially recovered from amblyopia. Visual acuity was not changed in the other children (22.8%)
Discussion: In the absence of guidelines and obligations for documentation of patient information, a considerable portion of children diagnosed to have amblyopia were missed for further follow-up. Designing therapeutic guidelines and frameworks may help increase program coverage, especially in terms of parental awareness and alleviation of compliance problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Therapy
 • Rehabilitation
 • Amblyopia
 • Evaluation
 • Screening
1.Webber AL, Wood J. Amblyopia: Prevalence, natural history, functional effects and treatment. Clin Exp Optom. 2005;88(6):365-75.##
2. Simons K, Preslan M. Natural history of amblyopia untreated owing to lack of compliance. Br J Ophthalmol. 1999;83(5):582-7.##
3. Hoyt CS. Taylor D. Pediatric ophthalmology and strabismus: Expert Consult. 4th ed. Toronto, Saunders Elsevir, 2013. P. 276. ##
4. Moseley M, Fielder A. Amblyopia: a multidisciplinary approach. Boston: Butterworth-Heimann Co. 1997.##
5. Berg A., Allen JD., Calonge N., Frame P., Garsia J., harris R. Johnson MS., Klein JD, Loveland-Cherry C, Moyer VA, Orlen CT, Siu AL. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for visual impairment in children younger than age 5 years. Annal Family Med 2004; 193(2): 263-266.##
6. Simons K. Amblyopia characterization, treatment, and prophylaxis. Surv Ophthalmol 2005; 50)2(:123-66.##
7. Rajavi J. Thoughts of amblyopia News. Journal of Research in Medicine 1386;31)2(:105-106.[In Persian]##
8. Webber AL, and Wood J. Clin Exp Optom. Amblyopia: prevalence, natural history, functional effects and treatment. 2005; 88)6(: 365-375. ##
9. Snowdonb SK, Stewart-Brown SL. Preschool vision screening. Health Technol Assess. 1997; 1:1-83.##
10. Umphred DA, Jewell MJ. Neurological rehabilitation. 5th edition. USA. Mosby; 2007. P. 981-90.##
11.  American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Guidelines: Infant and children's vision screening. San Francisco, 2013 .Available from http://www.aao.org/clinical-statement/vision-screening-infants-children--2013 Accessed  Jul 20, 2015.##
12. General screening program. Available at: www.khorasan-razavi.behzisti.ir. Accessed  Oct 15, 2013.##
13. Training Guide examiners. Available at: www.behzisti.ir .Accessed Oct 15, 2013.##
14. Nelson LB, Olitsky SE. Harley's Pediatric ophthalmology. 5th edition.  USA. Lippincott Williams & Wilkins; 2005. P. 123-125.##
15. Kemper AR, Uren RL, Clark SJ. Barriers to follow-up eye care after preschool vision screening in the primary care setting: Findings from a pilot study. National Institutes of Health 2006; 10 (5): 476-478.##
16. Aggarwal KR. Understanding and misunderstandings about patching for amblyopia therapy–perception of Indian parents. AIOC 2010  Proceedings, Pediatric Ophthalmology Session 2010. P: 537-542.##
17. Lanca C. Risk factors for non-compliance using occlusive therapy: a case study. In World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus. Barcelona, 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10400.21/354. Access Aug 25, 2015.##
18. Castanon Holguin AM, Congdon N, Patel N, Ratcliffe A, Esteso P, Toledo Flores S, Gilbert D, Pereyra Rito MA, Munoz B. Factors associated with spectacle-wear compliance in school-aged Mexican children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47(3): 925-8.##
19. Stewart CE, Fielder AR. Stephens DA, Moseley MJ. Design of the Monitored Occlusion Treatment of Amblyopia Study (MOTAS). Br J Ophthalmol. 2002; 86(8): 915–919.##
20. Dixon-Woods M, Awan M, Gottlob I. Why is compliance with occlusion therapy for amblyopia so hard? A qualitative study. Arch Dis Child. 2006; 91(6): 491–494.##
21. Menon V, Chaudhuri Z, Saxena R, Gill K, Sachdeva MM. Factors influencing visual rehabilitation after occlusion therapy in unilateral amblyopia in children. Indian J Med Res. 2005 Dec;122(6):497-505.##
22. Loudon SE, Polling JR, Simonsz HJ.  Electronically measured compliance with occlusion therapy for amblyopia is related to visual acuity increase. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2003;241(3):176-80.##
دوره 5، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 109-118
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395