مقایسه تاثیر ورودی حسی افزوده بر تعادل پویا در مردان دچار آسیب مزمن لیگامان متقاطع قدامی و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 آدرس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 3. استاد گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی ، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 3. کارشناس ارشد برق الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

5 4. کارشناس ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و اهداف
آسیب به لیگامان متقاطع قدامی معمولترین آسیب زانو است که باعث کاهش تعادل افراد می شود. هدف از این مطالعه بررسی این مساله بود که آیا ورودیهای حسی افزوده می توانند باعث بهبود تعادل داینامیک در بیماران با آسیب لیگامان در مقایسه با افراد سالم شوند ؟
مواد و روش ها
15 مرد جوان با آسیب یکطرفه لیگامان متقاطع قدامی(میانگین سنی  7/4±9/28 ) و 15  مرد سالم ( میانگین سنی8/3 ± 1/26 ) در این مطالعه شرکت کردند.شرکت کنندگان در دو مرحله وضعیت بدون استفاده از ورودی حسی و با استفاده از ورودی های افزوده آزمون star excursion را انجام می دادند. حسگر قرار داده شده بر روی بدنه دستگاه اطلاعات حاصل از لمس سطحی انگشت سبابه را به ریزپردازنده منتقل می کرد و در نهایت فیدبک مناسب بینایی و شنوایی صادر می شد.
یافته ها
نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین افراد آسیب دیده و افراد سالم حین استفاده از ورودی حسی برای حرکت اندام در جهات خلفی(001/0=P)،داخلی(001/0=P)،قدامی خارجی(001/0=P)،خلفی خارجی(001/0=P خارجی(004/0=P))، و خلفی داخلی (001/0=P) بود.
نتیجه گیری
برمبنای یافته های فوق می توانیم عنوان کنیم کاهش نتایج آزمون در گروه بیماران که به علت کنترل وضعیتی ضعیف است، می تواند مربوط به کاهش اطلاعات حسی تامین شده بوسیله لیگامان متقاطع قدامی( Anterior Cruciate Ligament ) باشد ، اما هنگامی که اطلاعات حسی تقویت می شوند عملکرد داینامیک بیماران بهبود می یابد. در افراد سالم نیز استفاده از لمس سبک به علت افزایش دقت حس سوماتوسنسوری به بهبود عملکرد فرد منتهی  می شود. پس این یافته ها می توانند راههای جدیدی را برای بررسی بهبود ثبات در بیماران دچار آسیب مزمن لیگامان متقاطع قدامی فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of additional sensory inputs on dynamic balance between men with chronic anterior cruciate ligament injury and healthy subjects

نویسندگان [English]

 • Elham BagheriYekta 1
 • Sedigheh-Sadat Naimi 2
 • Farshad Okhovatian 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Seyyed Masoud Mosavi 4
 • Fatemeh Majidi-Rad 5
1 2. Student Research Committee. Msc. Department of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Scienses. Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
2 1. Assistant Professor of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Scienses. Physiotherapy Research Center,Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
3 3. Professor of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Scienses. Physiotherapy Research Center,Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
4 3. Msc Electronic Engineering .Electronic Department of Tehran University. Tehran. Iran
5 4. Msc. Department of Physical Therapy.Tehran University of Medical Science. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Anterior cruciate ligament injury is a common knee problem that could affect balance. The purpose of this study was to investigate whether the additional sensory information could improve dynamic balance in individuals with anterior cruciate ligament (ACL) injury in comparison with healthy adults.
Materials and Methods: 15 young patients with unilateral anterior cruciate ligament injury (mean age 28.9±4.7, male) and 15 healthy volunteers (mean age 26.1±3.8, male) participated in this study. Participants were completed the star excursion balance test under two sensory conditions: with and without using light touch. The force sensor that was placed on the light touch device transferred the sensory informations from index finger to the microprocessor and proper feedback was produced.
Results: The results showed significant differences after using light touch in anterior cruciate ligament deficiency patients in compared with control group in these directions : medial, posterior, lateral, anterolateral, Posterolateral and posteromedial (P=0.001).There was also significant differences between the patients and healthy controls in posterior (P=0.005),lateral(P=0.004) and medial(P=0.003) directions.
Conclusion: Based on these results, we suggest that the reduction in dynamic test in patients with anterior cruciate ligament deficiency would be due to the reduction of sensory information provided by this ligament, but when sensory information is enhanced, dynamic performance improves. The results have implications for a new method to improve stability in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior Cruciate ligament
 • deficiency
 • dynamic Balance
 • sensory informations
 1. M. Solomonov,(2006).Sensory-motor control of ligaments and associated neuromuscular disorders.Journal of Electromyography and Kinesiology. 2006;16:549-567##
 2. William Micheo MD , 2010. Evaluation, Management, Rehabilitation, and Prevention of Anterior Cruciate Ligament Injury: Current Concepts. PM&R. 2010; 2(10) : 935-94
 3. Negahban H, Hadian MR, Salavati M, Mazaheri M, Talebian S, Jafari AH, Parnianpour M, The effect of dual tasking on postural control in people with unilateral anterior cruciate ligament injury.Gait Posture . 2009 ; 30(5) : 477-481##
 4. Angoules AG, Mavrogenis AF, Dimitriou R, Karzis K, Drakoulakis E, Michos J, Papagelopoulos PJ, Knee proprioception following ACL reconstruction; a prospective trial comparing hamstrings with bone–patellar tendon–bone autograft. Knee. 2011;18(2):76-82##
 5. Kapreli E, Athanasopoulos S , The anterior cruciate ligament deficiency as a model of brain plasticity .Medical Hypotheses.2006 ; 67(4):645-650##
 6. Bazrafshan AR, Okhovatian F, Naeemi S, Ghorbani M, The effect of finger tip contact on the electromyography activity of ankle muscles. Pak J Med Sci.  2010 ; 26 (4) : 864-866##
 7. Dhillon MS, Bali K, Prabhakar S,  Proprioception in ACLD knees and its relevance in anterior cruciate ligament reconstruction : Indian J Orthop. 2011; 45(4): 294–300##
 8. . Georgoulis AD, Ristanis S, Moraiti CO, Paschos N, Zampeli F, Xergia S, Georgiou S, Patras K, Vasiliadis HS, Mitsionis G,  ACL  injury and reconstruction: Clinical related in vivo biomechanics. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2010; 96(5) :119-S128##
 9. Herrington L, Hatcher J, Hatcher A, McNicholas M, A comparison of Star Excursion Balance Test reach distances between ACL deficient patients and asymptomatic controls . The Knee . 2009; 16(7):149-152##
 10. Phillips N, van Deursen RW , Landing stability in anterior cruciate ligament deficient  versus healthy individuals: A motor control approach. Physical Therapy in Sport.2008 ; 9 :193-201##
 11. Jeka JJ, Light touch contact as a balance aid. Physicsl Therspy. 1997 ; 77(5):476-487##
 12. Bonfim TR, Grossi DB, Paccola CA, Barela JA,Proprioceptive and behavior impairments in individuals with anterior cruciate ligament reconstructed knees.Arch Phys Med Rehab.2003; 84(6) :1217-23##
 13. Phillip A, Gribble and Jay Hertel ,Considerations for normalizing measures of the star excursion balance test.Measurement in Physical Education and Exercise science.2003; 7 : 89-97##
 14. Kinzey SJ, Armstrong CW, The reliability of the star excursion test in assessing dynamic balance.J Orthop Sports Phys Ther.1998 ; 27(5) :356-60##
 15. Salavati M, Mazaheri M, Negahban H, Sohani SM, Ebrahimian MR, Ebrahimi I, Kazemnejad A, Salavati M,Validation of a persian-version of knee injury and osteoarthritis outcome scores(KOOS) in iranians with knee injuries.Osteroarthritis Cartillage . 2008;16(2):1178-82##
 16. Briggs KK,Kocher MS,Rodkey WG,SteadmanJR. Reliability ,validity and responsiveness of the lysholm knee score and tegner activity scale for patientswith meniscal injury of the knee .J bone joint surg Am. 2006 ;88(5) :698-705##
 17. Callaghan MJ, McKie S, Richardson P, Oldham JA, The effects of patellar tapping on knee joint proprioception. Phys Ther. 2012; 92(6):821-30##
 18. . Clapp S,Wing AM, Light touch contribution to balance in normal bipedal stance.Exp Brain Res.1999; 125(7):521-524##
 19. Lackner JR, DiZio P, Jeka J, Horak F, Krebs D, Rabin E, Precision contact of the fingertip reduces postural sway of individuals with bilateral vestibular loss.Exp Brain Res . 1999; 126(4):459-466##
 20. Urbach D, Nebelung W, Weiler HT, Awiszus F, Bilateral deficit of voluntary quadriceps muscle activation after unilateral ACL tear.Med Sci Sports Exerc.1999; 31(5):1691-6##
 21. Roberts D, Fridén T, Zätterström R, Lindstrand A, Moritz U, Proprioception in people with anterior cruciate ligament knees : comparison of symptomatic and asymptomatic patients .J Orthop Sports Phys Ther .1999; 10(7):587-94##
 22. Steele JR, Brown JM, Effects of chronic anterior cruciate ligament deficiency on muscle activation patterns during an abrupt deceleration task. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1999;14(5):247-57##