بررسی مقایسه ای اثر زاویه فیس فرم بر روی حدت بینایی با تباین پایین قبل و بعد از محاسبه تغییرات نمره ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی. کارشناس ارشد بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 3. کارشناس ارشد آمار زیستی ، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
زاویه Face form به علت خطای اپتیکی خارج محوری و آستیگماتیسم رادیالی که ایجاد می کند تغییرات نمره از نوع اسفر و سیلندر به سیستم تحمیل می کند که قابل محاسبه و رفع می باشد این خطا در مصرف کنندگان عینکهای قوس داری که زاویه Face form بزرگی دارند خودش را نشان می دهد. اگرچه در این افراد حدت بینایی با تباین بالا طبیعی است این سوال مطرح میشود که آیا حدت بینایی با تباین پایین هم بدون تغییر باقی می ماند؟ هدف این تحقیق بررسی اثر زاویه Face Form بر روی حدت بینایی با کمترین تباین بود.
مواد و روش ها
به همین منظور یک تحقیق مشاهده ای تجربی طراحی شد و حدت بینایی با تباین 4 درصد در 42 چشم با بهترین اصلاح یک بار با قرار دادن شماره عینک بر روی عینک آزمون یعنی زاویه Face form نزدیک به صفر درجه، یک بار با قرار دادن همین نمره بر روی عینک قوس دار با زاویه Face Form بیشتر از 16 درجه و یک بار هم بعد از محاسبه و اعمال تغییر نمره در اثر زاویه Face Form  در قاب عینکی دقیقا مشابه قاب عینک قوس دار قبلی، اندازه گیری و با هم مقایسه شد داده های پژوهش با استفاده از آزمون repeated measure anova و paired t test تجزیه و تحلیل شدند.
بحث
نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین هر سه روش نشان داد. با استفاده از آزمون زوجها هر یک از سه روش دو به دو با هم مقایسه شدند و تفاوت معنی داری در تمام مقایسه ها مشاهده گردید. وقتی تفاوت میانگین های روش بدون قوس با دو روش دیگر مقایسه شد بیشترین تفاوت، مربوط به روش بدون اثر دادن زاویهFace Form بود که اختلاف 02/0 لاگ را نشان داد. ولی در روش محاسبه اثر زاویه Face Form  و اعمال تغییرات نمره، اختلاف کمتری مشاهده شد که معادل 01/0 لاگ بود.
نتیجه گیری
 در هر دو حالت محاسبه اثر زاویه فیس فرم و بدون محاسبه اثر زاویه در نمره تجویز شده، در افراد نزدیک بین با شماره بین 3 تا 6 و آستیگماتیسم موافق قائده کمتر از یک دیوپتر، که از قاب عینکهای قوس دار با زاویه قیس فرم بیشتر از 16 درجه استفاده می کنند، حدت بینایی با تباین 4 درصد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the effect of face form angle on the low contrast visual acuity before and after calculation of its power

نویسندگان [English]

 • Seyed Alireza Sadegh Esfahani 1
 • Mohamad Aghazadeh Amiri 2
 • Seyed Mehdi Tabatabayee 3
1 1. Student Research Committee, MSc of Optometry. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
2 2. OD of Optometry. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 3. MSc of Biostatistics. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: In wrap around frame wearers, when a lens is tilted due to Face Form angle of spectacle, there is a change in the sphere power, and a cylinder is induced. This power change can be compensated by calculating the effect of face form angle. Although high contrast visual acuity is normal in both with and without compensating the effect of face form angle on the power of lenses, this raises the question of whether low contrast visual acuity is normal. The aim of this study was to examine and compare the effect of face form angle on the lowest contrast visual acuity with/without calculating the effect of face form angle on wraparound frame wearers.
Materials and Methods: An experimental study was designed in which two similar wraparound frames ‘with face form angle over 16 degrees’ were selected. 4% contrast visual acuity of 21 participants was tested with/without calculating the effect of face form angle on the best correction power.
Results: The results of repeated measured ANOVA indicated that the overall comparison was significant (p < 0.005). The greatest difference was found in non-calculating method (mean difference of VA = 0.02 Log). The difference was less in calculating method (mean difference of VA = 0.01 Log)
Conclusion: The results indicated that use of wraparound frames with/without calculating the effect of face form angle in myopia between -3.00 and -6.00 D and with the rule astigmatism less than -1.00 D can decrease visual acuity in 4% contrast visual acuity when the face form angle is over 16 degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Face form angle
 • Visual Acuity
 • the lowest contrast
 • wrap around frame
 1. Borish W J B. Borish'sclinical refraction, second edition. Philadelphia,  Elsevier Butterworth-Heinemann; 2006.PP1059-1061
 2. Grendol CL, Philla AJ. Protective eyewear with removable nosepiece and corrective spectacle. Google Patents; 1989.
 3. Krusas JJ, Pienta JJ. Support structure for protective mask optical insert. Google Patents; 1987.
 4. BLENDOWSKE R.    Oblique Central Refraction in Tilted Spherocylindrical Lenses. OPTOMETRY AND VISION SCIENCE. 2002. VOL. 79, NO. 1, PP. 68–73
 5. Michael P. Keating. Geometric, physical, and visual optics. Second edition. Boston.butterworth heinemann.2002.PP455-461
 6. Brooks C W. Borish I M. System for ophthalmic dispensing. Third Edition. Philadelphia,  Elsevier Butterworth-Heinemann; 2007.PP 409-414
 7. Zikos ga, kang ss, ciuffreda kj, selenow a, ali s, spencer lw, et al. Rotational Stability of Toric Soft Contact Lenses During Natural Viewing Conditions. Optometry & Vision Science. 2007;84(11):1039-45
 8. Guirao, A. and P. Artal, Off-axis monochromatic aberrations estimated from double pass measurements in the human eye. Vision Research, 1999. 39(2): 207-217.
 9. KEATING, M.P., Oblique Central Refraction in Spherocylindrical Corrections with Both Faceform and Pantoscopic Tilt. Optometry & Vision Science, 1995. 72(4): 258-265.
 10. (Mezouari, S., G. Muyo, and A.R. Harvey, Circularly symmetric phase filters for control of primary third-order aberrations: coma and astigmatism. J. Opt. Soc. Am. A, 2006. 23(5):1058-1062

11. Borish W J B. Borish'sclinical refraction, second edition. Philadelphia,  Elsevier Butterworth-Heinemann; 2006.PP  261

 1. Elliott, D. B. and P. Situ (1998). "Visual acuity versus letter contrast sensitivity in early cataract." Vision Research 38(13): 2047-2052.
 2. Jindra, L. F. and V. Zemon (1989). "Contrast sensitivity testing: a more complete assessment of vision." Journal of cataract and refractive surgery 15(2): 141-148.
 3. Siderov, J., S. J. Waugh, et al. (2013). "Foveal contour interaction for low contrast acuity targets." Vision Research 77(0): 10-13.
 4. Vaz, T. C. and R. E. Gundel (2003). "High- and low-contrast visual acuity measurements in spherical and aspheric soft contact lens wearers." Contact Lens and Anterior Eye 26(3): 147-151.
 5. Kupersmith, M., K. Holopigian, et al. (1989). Contrast Sensitivity Testing. New Methods of Sensory Visual Testing. M. Wall and A. Sadun, Springer New York: 53-67.
 6. Balcer LJ, Baier ML, Pelak VS, Fox RJ, Shuwairi S, Galetta SL, et al. New low-contrast vision charts: reliability and test characteristics in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. 2000 June 1, 2000;6(3):163-71.
 7. Watanabe K, Negishi K, Kawai M, Torii H, Kaido M, Tsubota K. Effect of experimentally induced astigmatism on functional, conventional, and low-contrast visual acuity.jurnal of refractive surgery.2013 Jan;29(1):19-24.
 8. Borish W J B. Borish'sclinical refraction, second edition. Philadelphia,  Elsevier Butterworth-Heinemann; 2006.PP  247
 9. Wang Y, Zhao K, Yang X, He J, Wang W. Higher Order Aberrations and Low Contrast Vision Function in Myopic Eyes (−3.00 to −6.00 D) Under Mesopic Conditions. J Refract Surg. 2011; 27: 127-134.
 10. Brooks C W. Borish I M. System for ophthalmic dispensing. Third Edition. Philadelphia,  Elsevier Butterworth-Heinemann; 2007.PP  283
 11. Lindskoog Pettersson A, Mårtensson L, Salkic J, Unsbo P, Brautaset R. Spherical aberration in relation to visual performance in contact lens wear. Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association. 2011;34(1):12-6.
 12. Villegas EA, Alcón E, Artal P. Minimum amount of astigmatism that should be corrected. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 2014;40(1):13-9.
 13. Rae SM, Allen PM, Radhakrishnan H, Theagarayan B, Price HC, Sailaganathan A, et al. Increasing negative spherical aberration with soft contact lenses improves high and low contrast visual acuity in young adults. Ophthalmic and Physiological Optics. 2009;29(6):593-601.
 14. Artal P, Chen L, Fernández EJ, Singer B, Manzanera S, Williams DR. Neural compensation for the eye’s optical aberrations. Journal of Vision. 2004 April 16, 2004;4(4)