بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی پایه دانشجویان کارشناسی ترم 6 و 8 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 91-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مربی گروه کاردرمانی. دانشکده علوم توانبخشی و فارغ التحصیل دانشکده علوم آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2. کارشناس ارشد کاردرمانی و کارشناس آموزشی گروه کاردرمانی. دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. کارشناس ارشد آمار زیستی ، مربی و عضو گروه علوم پایه .دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4. استاد ، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ارتباط، به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. مهارتهای ارتباطی یکی از اجزای اصلی صلاحیتهای بالینی به شمار میرود که برای تبعیت بیمار از اقدامات درمانی کمک کننده میباشد. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت مهارت های ارتباطی پایه دانشجویان کارشناسی ترم 6 و 8 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 91-1390 تا بتوان از آن برای تدوین برنامه های درسی استفاده کرد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی از پرسشنامه مهارت های ارتباطی درمانگر و بیمار استفاده شد که توسط متد کالگری-کمبریج[1] بیان می شود و در این تحقیق متناسب با زبان و فرهنگ فارسی تغییر داده شده بود و اساتید دو گروه فیزیوتراپی و کاردرمانی بعد از بررسی دانشجویان حین کار بالینی به آن پاسخ دادند. جامعه آماری این پژوهش 89 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده توانبخشی شهید بهشتی ترم 6-8 هستند که از این تعداد تعداد 53 نفر از دانشجویان کارشناسی کاردرمانی و 36 نفر از دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی بودند.
بحث
نتایج نشان می دهد که اکثریت دانشجویان نمره متوسط را در مهارت های ارتباطی درمانگر- بیمار کسب می کنند اما دانشجویان فیزیوتراپی بهتر از دانشجویان کاردرمانی در این مهارت ها ارزیابی شده اند.
نتیجه گیری
 نیاز به آموزش مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط صحیح بالینی گرچه در هر دو رشته وجود دارد ولی با توجه به نمرات کسب شده و نیاز بیشتر دانشجویان کاردرمانی و تاثیر آن بر نتایج درمانی آنها، آموزش به این گروه از دانشجویان در اولویت قرار گرفته و قویآ پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on communication skills of undergraduate student of shahid Beheshti University of Medical Sciences، Faculty of Rehabilitation in in the academic year 2011-2012

نویسندگان [English]

 • Navid Mirzakhani 1
 • Talieh Sheikh Fendreski 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
 • Kamran S oltani-arabshahi 4
1 1. Lecturer and Head of Department of OT, Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 2. MSc of Occupation Therapy. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 3. MSc of Biostatistics. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
4 4. Professor. Center of Educational Research in Medical Sciences, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Communication are described as a major feature for people working in primary health care these skill is a key component of the clinical competencies and is helpful for patient adherence. The purpose of this research was to assess communication skills of undergraduate student of shahid Beheshti University of Medical Sciences ،Faculty of Rehabilitation in in the academic year 2011-2012
Materials and Methods: in this cross-sectional study a questionnaire were used that was written base on the method of Calgary - Cambridge and had modified for Persian culture and language. Physiotherapy and occupational therapy professors answered this questionnaire base on their observation and evaluation of their student while communication with their patients.
The population of this study was 89 undergraduate students from Shahid Beheshti University of Medical Sciences، Faculty of Rehabilitation in the academic year 2011-2012 that was in 6-8 semesters. 53 students were studying occupational therapy and 36 students were studying physiotherapy.
Results: The results show that most of the students were gained average score in the communication skills questionnaire and there was no significant difference between physiotherapy student and occupational therapy students.
Conclusion: Considering the obtained results, it can be said that communication skills of rehabilitation students is deficient and considering the importance of such skills, necessity of their education in clinical settings before contacting real clients is revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication skill training
 • rehabilitation student
 1. Zali M.The novel principles of patient-doctor relationship: the guidelines for good clinical practice proposed on the basis of current views in medical ethics. Tehran. Research Center for Biomedical Ethics and Law, shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2008
 2. Shankar RP, Dubey AK, Mishra P, Deshpande VY, Chandrasekhar TS, Shivananda PG. Students’ attitudes towards communication skills training in a medical college in western Nepal. Educ Health2006; 19:7184.
 3. Barati M, Afsar A, Ahmadpanah M. Assessment of Communication Skills Level among Healthcare Practitioners. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2012; 19 (1): 62-69
 4. Zamani A, Shams B, Moazzam E. Communication Skills Training for Physicians as a Strategy for Enhancing Patients’ Satisfaction: A Model for Continuing Education. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 4 (1) :15-22
 5. Peloquin S. The Patient-Therapist Relationship in Occupational Therapy: Understanding Visions and Images journal of occupational therapy 1990, 44(1):13-21
 6. Aspegren K. BEME Guide no. 2: Teaching and learning communication skills in medicine a review with quality grading of articles. Med Teacher1999; 21: 56370.
 7. [Davis P. Delivering bad news, communication skills must be medical education in all specialities. BMJ2001; 322 (7290): 865.
 8. Brook DW, Gordon C, Meadow H, Cohen MC. Education in behavioral medicine. Med Teach 1998; 20(3): 241-6.
 9. Makoul G. The SEGUE Framework for teaching and assessing communication skills. Patient Educ Couns 2001; 45(1):23-34.
 10. Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for communicating with patients. Oxford:Radcliff Medical Press. 1998.
 11. Taylor, R. R., Lee, S. W., Kielhofner, G., & Ketkar, M. (2009) Therapeutic use of self: nationwide survey of practitioners’ attitudes and experiences. American Journal of Occupational Therapy, 63, 198–207.
 12. Cole, M. B., & McLean, V. (2003). Therapeutic relationships redefined. Occupational Therapy in Mental Health, 19, 33–56.         
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1393
صفحه 51-57
 • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1392
 • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1392
 • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1392
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1393