بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی،کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2.کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی گروه علوم پایه. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. دکترای تخصصی فیزیوتراپی ، استاد گروه فیزیوتراپی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
شناخت نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورده کردناین نیازها در تولید علم و ارتقای دانش تاثیر گذار است. هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد مطالعه در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390می‎باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی-مقطعی که  ابزار گردآوری پرسشنامه خودساخته شامل 56 سوال که پرسشهای آن توسط صاحبنظرانی در علوم کتابداری و آمار زیستی ارزیابی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از 85% محاسبه شد،  جامعه آماری شامل  93 نفر  و داده‌ها توسط نرم افزار18 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که( 6/91%) افراد جامعه ، اینترنت را به عنوان انتخاب اول و در تامین نیاز اطلاعاتی7(/50%) رجوع به کتابخانه دانشکد را بر‎گزیده‎اند. دراستفاده ازسایتهای  اینترنتی به عنوان یک منبع اطلاعاتی ، (9/86%)از پاسخگویان، موتور جستجوی گوگل را به عنوان انتخاب اول  و حدود( 13%) انتخابهای بعدی آنها بوده‎است، اولویت استفاده از منابع به ترتیب کتابهای چاپی(3/73% )،  ScienceDirect (2/59%)، Pubmed (1/53%  ) بوده است ، مهمترین مانع دسترسی به منابع علمی (3/81% ) سرعت کم شبکه از نظر پاسخگویان بوده است. . نیاز به آموزش در بین جامعه آماری زن و مرد با مقدار( 236/0 p=)  تفاوت معنی‎داری دیده نشد. بین اساتید و داشجویان تحصیلات تکمیلی از نظر مفید بودن کنفرانسها با مقدار (856/0 p=) تفاوت معنی‎داری حاصل نشد.
نتیجه گیری
پاسخگویان از اینترنت به عنوان منبع اصلی برای به دست آوردن اطلاعا.استفاده میکنند. جامعه پژوهش مهمترین منابع مورد استفاده را به ترتیب منابع چاپی، جستجو در گوگل، سایتهای علمی Sciencedirect و pubmed به کار میگیرند. پاسخ دهندگان مشکل عمده را سرعت کم اینترنت در بدست آوری اطلاعات اظهار داشته‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the information needs of Faculty members and Post-graduate students at Rehabilitation Faculty of Shahid Beheshti of Medical University-2011(1390)

نویسندگان [English]

 • Laleh Joulahi 1
 • Seyyed-Mehdi Tabatabee 2
 • Khosro Khademi-Kalantari 3
1 1. PhD Student of Knowledge & information Science, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Understanding the information needs of Faculty members and graduate studentshas an impact at raise and promoting knowledge If needs to be resolved. The peresent research aimed to determine the information needs of Faculty members and post-graduate students at Rehabilitation Faculty of Shahid Beheshti of Medical University.
Materials and Method: The methodology was descriptive-sectional survay using a questionnaire includes 56 question that the evaluation and validation. It has been approved by pundits inlibrary scienceand Biostatistics. Reliability of which was measured 0.85 based on Chronbach’s alpha.The populationconsisted of 93 persons data were analyzed by 18 spsssoftware.
Results: Finding show that (91.6%) of the population chosed Internet as a first. (50.7%) of them goto the faculty libraryto provide information needs. Rate of using the Google was (86/9%) as the first and Other Options about (13%).The first priority was touseprint resources (73/3%), Science Direct (59/2%) and Pubmed was (53/1%). the most important hindrance in access to source was Low-speed internet ( 81.3%). Thetarget populationIn terms of gender. There was nosignificant difference intheneed for training (p= 0.236).Between Faculty members and post-graduate students was no significant in terms of useful conferences (p=0.856).
Conclusion: Internetis the main source used to gain information by respondents. Most sources were used print resources, search in google, sciencedirect and pubmed. Low-speed Internethas been a major problem respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information needs
 • Faculty members
 • Post graduate students
 • Rehabilitation Faculty
 • Medical University
 1. Babaei M. Principles of Information Needs Assessment Information Science 2003; 12(4):1. [In Persian].  Available at: http://www4.irandoc.ac.ir/data/books/Needs/sction-1.htm) (20/10/1390)
 2. Yamin Firooz M, Y; Davarpanah M. Information needs and Information Seeking Behavior. National studies on librarianship and information organization 2005; 16(3):123-32. [In Persian]
 3. Eini A. Concept of Information need of viewpoint of Pioneers of Library and information science. Faslname-ye Etelarasani 2005; 20(3):73-86. [In Persian]
 4. Khoshmanesh Z. Information needs analysis of nutritionists. Iran’s medial University; 1993. [In Persian] Ghane M, R. Comparing faculty information need Razi University in Kermanshah Central Library with a collection of publications based on citation analysis of publications in ISI and SCOPUS. Journal of Epistemology. 2009; 7(2):63-76. [In Persian]
 5. Joulahi L. Evaluation of information literacy of head nurses in Tehran’s private hospitals. Tehran: Islamic Azad University, North Tehran Branch; 2006. [In Persian]
 6. Azarang AE, A. A Survey on the Information Needs of Managers, Compilers & Educational Experts of Organization of Educational Research and Planning (OERP). Information Science & Library. 2004; 58:148-69. [In Persian]
 7. Bashiri J. Survey on scientific boards information needs in Agricultural Research & Education Organization. Pajouhesh & Sazandegi 2007; 75:50-8. [In Persian]
 8. Dayani.M.H. Acquisition and dissemination of Scientific information for agricultural. Faslname-ye Etelarasani. 1996; 11(4):33-45. [In Persian]
 9. Talachi H. The Information needs of medical professionals in Iran. Faslnameye ketab 1996;7(4):43-58. [In Persian]
 10. Safari Rad F. Evaluation of the information needs of graduate students at Shiraz University and the library's role in supplying these needs: Faculty of Engineering, Shiraz University; 2000. [In Persian]
 11. Line Ng, W.D. Information and uses” in annual review of information science and technologyWashington: American socity for information society. Washington: American socity for information society; 1972. p. 5-37.
 12. Mahta UY, Virginia E. Use of electronic information resource: A Survey of science and engineering faculty. Science and technology libraries. 1995; 15(5):43-5.
 13. Shoham s. scholarly communication: A study of Israeli academic researchers. Journal of librarianship and information science. 1998; 30(2):113-21.
 14. Latifi M. Identify the information needs of students of postgraduate Ali Sina University Hamedan, with emphasis on the databases available at the university. JOURNAL OF EPISTEMOLOGY. 2010; 9(2):63-77. [In Persian]
 15. Ganji S. Survay of the information needs and information seeking behavior of faculty members, Razi University, Kermanshah. Faslnameh-ye keabdari & eEtelarasani. 2009; 12(4):74-96. [In Persian]
 16.  Moradi L. A survay the information needs of Mazandaran University of Medical Sciences. Irandoc Scientific Communication monthly Journal. 2007; 7(2):42-8. [In Persian]
 17. Siamian Hasan BA, Aligolbandi Kobra, Bagheri Nesami Mahsoomeh, Yamin firooz Moosa, Shahrabi Afsaneh et al. et al. et al. Information Needs and Information Seeking Behaviors of Faculty Members at Medical Sciences Universities in North of Iran Irandoc Scientific Communication monthly Journal. 2010; 16(2):0-. [In Persian]
 18. Nnadozie coN, Chizoba doris. The information Needs of Faculty Members in a Nigeria Private University: A Self Study”. Library Philosophy and Practice. 2008.
 19. Watson-Boon R. The information needs and habits of humanities scholars. Reference quarterly 1994; 34(2):202-16.
 20. Ghafari, S. A Survey on strategy and information seeking skills of the students of Payame Nour University- Qom branch. Epistemology ,2011:4(14).79-90
 21. YariZangene, M. Survay of Information needs and information seeking behavior in faculty members Persian Gulf University. Epistemology.20053(1,2).138-156
 22. NoorAlizadeh,F. Moghimi, M. Survay  of  information seeking behavior in faculty members Azad Islamic University Mianeh  branch  and its effect on the updating of information.Ertebat Elmi. 2011.1-19