بررسی ویژگی های ارگونومی عوامل محیط کار و تجهیزات و رابطه آن با اختلالات عضلانی-اسکلتی از دیدگاه مدیران و کتابداران زن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشکده علوم انسانی. دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

2 دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. مسئول بخش مرجع دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های ارگونومی عوامل محیط کار و تجهیزات و رابطه آن با اختلالات عضلانی-اسکلتی کتابداران زن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال 1392 می پردازد.
مواد و روش ها
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه پژوهش شامل کلیه مسئولان کتابخانه و کتابداران زن بیمارستانها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که جمعأ 78 نفر بودند، می باشد. داده ها  از طریق پرسشنامه در سه بخش جمعیت شناختی، عضلانی اسکلتی، تجهیزات و محیط کار جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین روایی و اعتبار مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین  میزان آسیب جسمی ناشی از کار در سنین بین 40-31 سال (میانگین11 و انحراف استاندارد32/5)،کمترین میزان آسیب جسمی بر حسب سابقه کار مربوط به افراد با سابقه کار 15-11 سال (7/7% ) و بیشترین میزان آسیب مربوط به افراد دارای سابقه 20-16 سال ( 5/12%) است . بیشترین  میزان آسیب جسمی طی زمان های مختلف( 7 روز گذشته3/59%، زمان تکمیل پرسشنامه 3/59% و 12 ماه گذشته7/97%) در ناحیه گردن می باشد. 5/46% از پاسخگویان ورزش و فعالیت بدنی ندارند. برای جابجایی کتاب و دیگر منابع به میزان 3/23% و 6/25% کم و خیلی کم از وسیله ی جابجایی استفاده می نمایند.
نتیجه گیری
شایعترین شکایت از درد مربوط به گردن و زانو می باشد. بین اختلالات عضلانی اسکلتی ناشی از کار و سن، سابقه کار، ساعات کار و تجهیزات کتابخانه و شرایط محیطی رابطه معناداری وجود ندارد و بین شغل دوم و اختلالات عضلانی اسکلتی ناشی از کار رابطه معناداراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the characteristics of Workplace ergonomic factors and the equipment and its relationship with musculoskeletal disorders from the viewpoint of librarian women at Shahid Beheshti University of Medical Sciences during the year 2013

نویسندگان [English]

 • Seddighe Mohammad-Esmaeili 1
 • Laleh Joulahi-saravi 2
1 Assistand Faculty member of Islamic Azad University. Science & Research Branch. Tehran. Iran
2 Phd Student of Knowledge & information Science. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Iran (Corresponding Author) joulahi@sbmu.ac.ir
چکیده [English]

Background and Aim: This study examined the characteristics of workplace ergonomics factors and equipment and its relationship with musculoskeletal disorders from the viewpoint of   librarians women of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 1392.
Material & Methods: Descriptive survey research is a correlation and study population included 78 librarian women who work in Library hospital, medical Faculties and research centers Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data from the questionnaires was collected in three parts: demographic, Nordic, equipment and workplace and they were analyzed by SPSS software, t-test, ANOVA and Pearson correlation and the validity and reliability were also confirmed.
 Findings: The findings indicate that most of the physical damage caused by the working in age group of 31-40 (mean 11 and standard deviation 32/5). Minimal physical damage based on relevant work experience that is related to those with 11-15 years of experience is %7/7. Most of the damages that are related to those with 16-20 years of work experience and have higher work pressure are %12/5. The findings also showed that during different times (last 7 days 95/3%, now %, last 12 months 97/7%) is in the neck. The respondents 46.5% doesn’t have any sports and physical activity. They use book carrier for replacing books 23.3% and 25.6% of low and very low.
Results: The most common complaint is pain in the neck and knees. Based on the results of the research there is no significant relationship between work-related musculoskeletal disorder, age, work experience, hours worked and library equipment and environmental conditions and there is significant relationship between the second job and work-related musculoskeletal disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ergonomy
 • Musculoskeletal Disorders
 • Medical University
 • librarian women
 • medical library
 • Workplace
 1. Rezaeian A. Principles of Management.Tehran:Samt.2007. [In Persian]
 2. Habibi E. Googoonani H. Application Management in Ergonomics and Efficiency.Isfahan:mani.2001[In Persian]
 3. Allahyari, T. Ekhlas, H. Ergonomics of Applicable: Easy solutions to ergonomic problems in the workplace. Hamedan: FanAvaran. 2007. P22. [In Persian]
 4. Mosadeghrad A. Relationship between nurses’ knowledge about ergonomy and their job injuries. J Shahrekord Univ Med Sci. 2004; 6 (3) :21-32 [In Persian]
 5. Gholizadeh, N. Investigating the physical injuries of workplace among librarians of governmental universities of Isfahan based on ergonomic principles. Master's thesis. Islamic Azad University, North Tehran., 2009. [In Persian]
 6. Nouri R, Hakimi Z, Majidfard A, Kabiri P,Aminpour F .knowledge of isfahan university of medical sciences librarians about the ergonomics principles of computer application. Health Information Management; 2011; 7(4 (16)); 459-466. [In Persian]
 7. Mirhosseini Z, GHolizadeh N. Investigating The Physical Injuries Of Workplace Among Librarians Of Governmental Universities Of Isfahan Based On Ergonomic Principles. Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology); 2011; 3(11); 119-133. [In Persian]
 8. Thornton, j.k., 1995, “carpal tunnel syndrome in ARL libraries", college and research libraries, p 9-16.
 9. Eltayeb Sh. et al. July 2007. Prevalence of complaints of arm, neck and shoulder among computer office worker and psychometric evaluation of risk factor questionnaire. BMC musculoskeletal disorders
 10. Chao, s, Chang, c, Chiang, B., 2001, “planning and implementing library ergonomics programmed; case study at Queens’s college library, the University of New York." The electronic library, vol 19, no. 5, pp 327-339.
 11. Liang, Christine A; Levine, Vicki J. Dusza Stephen W; Hale Elizabeth K.; Nehal Kishwer S.” Musculoskeletal Disorders and Ergonomics in Dermatologic Surgery: A Survey of Mohs Surgeons in 2010. Dermatologic Surgery.2012;38( 2):  240–248
 12. Alizadeh.M. Study of complication and physical and mental damage from work in National Library of the Islamic Republic of Iran. Ms Thesis. Islamic Azad University. North branch. 2006 [In Persian]
 13. Khosravi, M. Stress in library.Faslname ketab.15 (4): 48-59. [In Persian]
 14. Narayanan, Arun; MathewT Cijo; BabyT VinodYeldo “Improvement of Ergonomic Factors That Affects Employees in a Textile Industry". International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Volume 2, Issue 1, January 2013.p 278-283.  
 15. Movahedi Mohammad Mehdi, Yousefy Morteza. Exploring Effective Factors In Ergonomic System Responsiveness to Managers And Employees' Requirements: A Case Study Of Irankhodro Company. Management Department, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran. Journal of Development & Evolution Management Spring 2011; 3(6):39-47. [In Persian]
 16. Hossieni-moghaddam, sh.The position Ergonomics Position at Library factual University Field of library and information science in Tehran. Master's thesis. Islamic Azad University, North Tehran.2001. [In Persian]
 17. Soori H, Mortazavi M, Shahesmaeil A, Mohseni H, Zagiabadi M, Ainy E. Determination of workers’ risky behaviours associated with safety and health in a car manufacturing company in 2011. Arak University of Medical Sciences Journal. 2013; 16 (3): 54-61.[In Persian]