تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر توجه و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کاردرمانی،عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید

3 کارشناسی ارشد کاردرمانی ،عضو گروه آموزشی کاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد آمار،عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 کارشناسی ارشد کاردرمانی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

مقدمه و اهداف
اختلالات یادگیری یکی از شایع ترین اختلالات کودکان سنین مدرسه محسوب می شود. این کودکان معمولا در زمینه های مختلفی نظیر توجه و مهارتهای حرکتی ، شناخت و... با مشکل روبرو هستند و هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر توجه (توسط آزمون عملکرد مداوم) و مهارتهای حرکتی(توسط آزمون کفایت حرکتی برونینکز اوزرتسکی) این کودکان می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه ی حاضر از نوع شبه تجربی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل 16 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری بودند که به مرکز ولیعصر(عج) مراجعه نمودند.کودکان طی 3 مرحله مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله 1و3 از مداخلات مدرسه-محور[1] کاردرمانی استفاده نمودند و در مرحله 2علاوه بر استفاده از مداخلات ، جلیقه وزین[2] را بر تن داشتند. در ابتدا و انتهای هر مرحله از کودکان آزمونی جهت بررسی توجه و مهارتهای حرکتی به عمل آمد و در انتها نمرات با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها
مقایسه نتایج پیش آزمون وپس آزمون در هر مرحله نشان می دهد که:
- تفاوت معناداری میان میانگین نمرات توجه ( خطای حذف )در مرحله دوم مشاهده شد. ( 001/0=P و 443/6=t)
- تفاوت معناداری میان میانگین نمرات مهارت های حرکتی در مرحله دوم مشاهده شد.( 001/0=P و 212/11=t)
- تفاوت معناداری میان میانگین نمرات توجه و مهارت های حرکتی در مرحله اول وسوم مشاهده نشد.
نتیجه گیری

این مطالعه شواهدی را جهت استفاده از جلیقه وزین در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و تاثیر آن بر افزایش توجه پایدار و مهارتهای حرکتی  فراهم کرده است.  همه کودکان مورد مطالعه, از پوشیدن جلیقه وزین بهره مند شدند و تاثیرات آن قوی و پایدار بوده است. در این مطالعه جلیقه وزین بخشی از مداخلات درمانی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری بوده است و نتایج این مطالعه استفاده ی مجزا از جلیقه وزین را برای رشد توجه پایدار و مهارتهای حرکتی حمایت نمی کند. 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using weighted vest on attention and motor skills of 7-11year old children with learning disorders

نویسندگان [English]

 • Minoo Kalantari 1
 • Zahra Mohammadjani 2
 • Zahra Pashazadeh Azari 3
 • Seyed-Mahdi Tabatabaeei 4
 • Soraya Gharebaghi 5
1 PhD student of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Behesht University of Medical Sciences. Tehran. Iran.
2 Stydent`s Research Committee, MSc student of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Behesht University of Medical Sciences. Tehran. Iran (Corresponding author) zahra.mohammadjani@yahoo.com
3 PhD student of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Behesht University of Medical Sciences. Tehran. Iran.
4 MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
5 MSc of Occupational Therapy. Social Welfare and Rehabilitation Sciences University.Tehran,Iran
چکیده [English]

Background and Aim: learning disorders is one of the most common disorders in school children. These children usually have problems in various areas such as attention and motor skills, cognition. The purpose of this study was to investigate the effects of weighted vest on continuous attention (by using continuous performance test) and motor skills (by using Bruininks osetotsky motor Proficiency Test) in children with Learning Disabilities (LD).
 
Materials and Method: A quasi experimental method was designed for the study. A sample of 16 children with L.D were selected and observed during 3stages.During stage 1 and 3 the participants received 12 school-based occupational therapy (OT) sessions. During phase 2, participants received occupational therapy sessions and wore a weighted vest (OT/WV) during sessions. Finally, the data were compared with each other.
 
Results: this study demonstrated:
-Significant differences between attention scores during stage 2were indicated) p= 0,001 t=6, 443(
-Significant differences between motor skills scores during stage 2were indicated (t=- 11,212, p=0,001).
No significant differences between attention and motor skills scores during phases 1 and 3 results were indicated.
 
Conclusion: This study provides evidence that use of weighted vests for students with LD may increase continuous attention and improve motor skills. All children benefited from the weighted vests; the effects were strong and consistent. Weighted vest may be a component of intervention for children with LD, and the results do not support the use of weighted vests in isolation to improve continuous attention or motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning disability
 • weighted vest
 • attention
 • motor skills
 • occupational therapy
 1. Meyer A, Sagvolden T. Fine motor skills in South African children with symptoms of ADHD: influence of subtype, gender, age, and hand dominance. Behav Brain Funct. 2006; 9(2):33.
 2. Emck C, Bosscher R, Beek P, Doreleijers T. Gross motor performance and self-perceived motor competence in children with emotional, behavioural, and pervasive developmental disorders: a review. Dev Med Child Neurol, 2009; 51(7): 501-17.
 3. Harvey WJ, Reid G, Grizenko N, Mbekou V, Ter-Stepanian M, Joober R. Fundamental movement skills and children with attention-deficit hyperactivity disorder: peer comparisons and stimulant effects. J Abnorm Child Psychol, 2007; 35(5): 871-82.
 4. Mandich AD, Polatajko HJ, Rodger S. Rites of passage: Understanding participation of children with developmental coordination disorder. Hum Mov Sci. 2003; 22(4-5):583-95.
 5. Smyth MM, Anderson HI. Coping with clumsiness in the school playground: Social and physical play in children with coordination impairments. British Journal of Developmental Psychology.2000; 18 (3): 389–413
 6. Rafei H. Rezai F. Copeland-Sadok (psychiatry abstract). Translation 2006. Arjmand published .p.333. [In Persian]
 7. Kathlyn L. Reed learning disorders, Quick Reference to Occupational Therapy. 2nd Ed: Aspen; 2001.
 8. Kinnealey M, Miller LJ. Sensory integration, learning disabilities, In: Hopkins. HL, & smith, H.D, (8th Edition) 1993.p.474 – 489.
 9. Hodgetts S, Magill-Evans J, Misiaszek. Effects of weighted vests on classroom behavior for children with autismand cognitive impairments. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010; 5(1):495-505
 10. Smith T, Mruzek DW, Mozingo D. "Sensory Integrative Therapy". Fads, dubious and improbable treatments for developmental disabilities. JW Jacobson, RM Foxx. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates, 2005. P.331-350.
 11. Yack E, Aquilla P & Sutton S. Building bridges through sensory integration, 2nd ed. Las Vegas NV: Sensory Resources; 2003.
 12. Surteji H. The effect of sensory integration therapy on 5-7 years old children s fine and gross movement skills with Down syndrome (MSc thesis), Behzisti Science University, 2006. [In Persian]
 13. Olsen LJ, Moulton HJ. Occupational therapist reported experiences using weighted vest for children with specific developmental disorder. Occup Ther Int. 2004; 11(1):52-66.
 14. Hodgetts S, Evans JM, Misiaszek J. Effects of weighted vest on classroom behavior for children with autism and cognitive impairment. Research in Autism Spectrum Disorders. 2011; 5(1):495-505.
 15. VandenBerg NL. The use of a weighted vest to increase on task behavior in children with attention difficulties. Am J Occup Ther. 2001; 55(6):621-8.
 16. Deris AR. Hagelman EM, Schilling K, Dicarlo CF. Using a weighted or pressure vest for a child with autistic spectrum disorder. Education Resources Information Center.2006
 17. gharebaghi S, mohamad jani Z, soortji H, biglarian A. Effectiveness of Sensory Stimulation by Weighted Vest on Motor Skills and Attention of 6-10 Years Old Children with Learning Disorders. Quarterly Journal of Rehabilitation. 2011; 12 (2) :27-31 [In persian]
 18. Fisher AG. Vestibular-proprioceptive processing and bilateral integration and sequencing deficits. In: Fisher AG, Murray EA & Bundy A: Sensory Integration, theory and practice. F A Davise Company. (1991)