ارتباط یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و مهارت دستکاری درون دست اشیاء با مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه اول شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکترای کاردرمانی. مربی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 2کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 3مربی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 4کارشناس کاردرمانی

5 5دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
دست نویسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که کودکان کسب می کنند و در طی تحصیل به عنوان بخشی از وظایف خود به کار می برند. دانش آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت های مدرسه و به دست آوردن نمره مناسب در امتحانات باید بتوانند سریع و خوانا بنویسند. واضح است که مشکلات دست نویسی می تواند سایر توانمندی های کودک را تحت الشعاع قرار دهد. این کودکان به سختی از عهده تکالیف نوشتاری در دوران ابتدایی بر می آیند که به نوبه خود مانع پیشرفت تحصیلی آنها می شود. دست نویسی غالبا به عنوان بازتاب هوش و توانمندی های کودک تلقی می شود و با وجود محتوای یکسان دست نوشته ها، کودکان بد خط نمرات کمتری از کودکان خوش خط می گیرند. کاردرمانان به طور مداوم کودکانی را که به کاردرمانی جهت درمان اختلالات دست نویسی ارجاع می شوند، ارزیابی می کنند. شناخت عواملِ زیربنایی موثرتر در این مشکل، می تواند در توسعه و پیشرفت ارزیابی ها، مداخلات و برنامه های پیشگیری جهت افزایش بهبودی در مهارت های پایه در کودکانی که مستعد مشکلات در پیشرفت دست نویسی هستند و یا مداخله درمانی برای کودکانی که درگیر این مشکلات هستند، کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و مهارت دستکاری درون دست اشیاء با مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه اول شهر تهران است.
مواد و روش ها
این مطالعه یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی مقطعی بود که بر روی 140 دانش آموز کلاس اول شهر تهران انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل آزمون یکپارچگی بینایی ـ حرکتی، چک لیست کیفیت دست نویسی، کورنومتر، NINE HOLE PEG بود که توسط پژوهشگر به روی دانش آموزان پایه اول در مدارس ابتدایی اجرا گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آماری به روی آنها انجام شد.
یافته ها
درنتایج مشاهده گردید که یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی اشیاء هر دو در توانایی دست نویسی کودکان مؤثر هستند. نمره دختران و پسران در آزمون یکپارچگی بینایی ـ حرکتی تفاوت معنی داری داشت (٠٠8/٠p=٫ 69/2t= -) میانگین نمره دختران در این آزمون بیشتر از میانگین نمره پسران بود، اما نمره دختران و پسران در آزمون دستکاری درون دستی اشیاء (214/٠p=٫ 243/1Z= -). نمره دختران و پسران در سرعت دست نویسی تفاوت معنی داری نداشت (720/٠p=٫ 359/0Z= -). بعلاوه نمرات کیفیت دست نویسی دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری نبود (312/0p=٫ 011/1Z= -).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین برداشت نمود که شاید بتوان با ارزیابی مهارت های یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی اشیاء، از راهکارهای دقیق تر جهت پیش گیری و درمان کودکان با مشکلات نوشتاری محض استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between in hand manipulation skills,and visual-motor integration skills with hand writing skills of students of grade one of primery schools in Tehran

نویسندگان [English]

 • Minoo Kalantari 1
 • Mina Mirahmadpour 2
 • Navid Mirzakhani 3
 • Fatemeh Hadavand Khani 4
 • Vahid Nejati 5
1 1. Lecturer of Occupation Therapy, PHD student of Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. MSc in Occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Lecturer of Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. BSc of Occupation Therapy
5 5. Neuropsychologist, Head of Brain and Cognitive Science Research Group of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Hand writing is one of the most important abilities that children can gain and use as one part of their duties during their schooling. Students should write fluently and fast to have good connection with school works and gain good grades in exams. It is clear that hand writing problems can influence on children’s other abilities, because this skill is declared often as a reflection of intelligence and although what they write is the same, students with bad hand writing gain lower grades than students with nice hand writing. Recognition of sub base items in this problem will be affective in assessment, intermediation and prevention programs for children who are suffering from this problem. This study is designed to appoint the relation between in hand manipulation skills and visual-motor integration skills with hand writing skills of students of grade one of primary schools in Tehran.
Material & Methods: This study was a descriptive-analytic (sectional) investigation. 139 students had been chosen by accident. Instruments which had been used in this study consisted of visual-motor integration test, hand writing quality checklist, chronometer and nine hole PEG test. After data collection, the results were analyzed.
Results: The results indicate that visual- motor integration and in hand manipulation skills both are affective in children’s hand writing skills. Grades of girls and boys in visual-motor integration were significantly different. Mean grade of girls in this test was higher than boys, but these variants in hand manipulation skills were not significantly different. Also there was no significant different in handwriting speed and quality between boys and girls.
Conclusion: The results indicate that by assessment of visual- motor integration skills and in hand manipulation skills we may be able to find more exact ways to prevent and treat children who are suffering from hand writing problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hand writing
 • Visual-motor integration
 • in hand manipulation
 • nine hole PEG test
 1. RakhshanF, FaryarA. Learning disability. 4nd ed.Tehran: Mabna Publisher:1379. [In Persian].
 2. Tseng MH, Cermak SA. The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on handwriting performance. Am J Occup Ther. 1993; 47(10):919-26.
 3. Jones & Christen,C.A. Relationship between automaticity in hand writing and student΄s ability to generate written text . Journal of Educational Psychology, 91 1: 44-49.
 4. Graham S,Berninger V,Abbott R,AbottS,&Whitaker D. Role of mechanics in composing of elementary school students : A new methodological approach .Journal of Educational Psychology. 1997; 89(1):170-182.
 5. Amundson SJ. Evaluation tool of children΄s handwriting Homer, AK: O.T.KID,INC .(1995).
 6. Amundson S.J, Weil M. Prewriting Skills .INJ.Casmith, AS.Allen,&P.Nuse Pratt (Eds),Occupational Therapy for children (PP.545-566).ST.Louis.Mo:Mosby.(1996).
 7. Blote Aw, Hamstra-BletzlA. Longtitudinal study on the structure of hand writing. J Learn Disabil. 1993; 26(10):689-99.
 8. Bonney MA. Understanding and assessing handwriting difficulty:perspectives from the literature.Aust Occup Ther J. 1992; 39(3):  7-15
 9. Karlsdottir R, Stefansson Problemd in developing functional hand writing. Percept Mot Skills. 2002; 94(2):623-62.
 10. LevineMD, Oberklaid F, Meltzer L. Developmental output failure:a study of low productivity in school-aged children.Pediatrics. Pediatrics. 1981; 67(1):18-25.
 11. Exner CE. Development of hand functions .In: PrattPN, All en as, editors. Occupational theraphy for children.St Louis, Mo: Mosby-Year Book. (1989)P235-259.
 12. Benbow M. Principales and Practices of teaching handwriting .In:Henderson A,Pehoski C, editors.Hand function in the child : Fundation for remediation .St Louis,Mo:mosby-Year Book. 1995. P 255-281.
 13. Volman MJ,Van SchendelBM, JomgmansMJ. Handwriting difficulties in primary school children. Am J Occup Ther. 2006;60(4):451-60.
 14. Weil MJ, Amundson SJ. Relationship between visuomotor and handwriting skills of children in kindergarten. Am J Occup Ther. 1994;48(11):982-8.
 15. Luria, A.R, The working brain, London: Penguin Press, 1973.
 16. Judd DM, Siders JA, Siders JZ, Atkins KR. Sex difference on fine motor tasks at grade one .Perceptual and Motor Skills, 62,307-312.