راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 2. مرکز تحقیقات مسایل روانی اجتماعی سالمندان، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران ، ایران

3 3. دکترای پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 4. دکترای علوم اعصاب، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

5 5. روانپزشک، مرکز توانبخشی طلوع

چکیده

مقدمه و اهداف
کار و اشتغال در زندگی بیشتر افراد نقش کلیدی دارند، به طوریکه علاوه بر منافع مالی، شکل دهنده تطابقات اجتماعی بوده و در حفظ سلامتی و رفاه موثرند. اشتغال در افراد با آسیب های روانی نه تنها مانند جمعیت عادی حائز اهمیت می باشد، بلکه نقشی کلیدی را در بهبود این بیماران ایفاء می کند. با این وجود به دست آوردن و  حفظ شغل در این افراد یک چالش محسوب شده و تعداد محدودی از آنان در این روند موفق می شوند. با توجه به اینکه عدم اشتغال طولانی مدت ممکن است موقعیت این بیماران را در زندگی بدتر کرده و منجر به محدودیت های دائمی گردد، این مقاله به بررسی راهبردهای حفظ شغل توسط این افراد می پردازد. هدف این مقاله، مرور منابع به منظور بررسی راهبردهای حفظ شغل در بیماران مبتلا به آسیب های روانی شدید می باشد.
مواد و روش ها
با استفاده از کلمات کلیدی employment،  severe mental illness، sustain، tenure و  coping strategy ، 25 مقاله بدون محدودیت زمانی انتخاب شده و پس از مرور برطبق راهبردهای به کار رفته توسط بیماران دسته بندی شدند.
یافته ها
مرور منابع نشان داد که راهبردهای به کار رفته توسط بیماران به دو دسته راهبردهای ذهنی و راهبردهای عملی تقسیم می گردد. در هر یک از این راهبردها، تمرکز بیمار بر شخص خود ( راهبردهای شخص- محور) و یا بر شغل ( راهبردهای شغل- محور ) بوده است.
نتیجه گیری
بنظر می رسد توانایی مدیریت علائم بیش از سایر راهبردها می تواند موثر و کاربردی که  توصیه می شود به شکل آموزش های منسجم در برنامه های توانبخشی حرفه ایی این بیماران گنجانده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Sustaining a Job in Patients with Severe Mental Illness: A Literature Review

نویسندگان [English]

  • Mitra Khalaf-Beigi 1
  • Mehdi Rassafiani 2
  • Farahnaz Mohammmadi 3
  • Hojat- allah Haghgo 4
  • Hamid Taherkhani 5
1 1. PhD candidate of occupational therapy, Department of Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 2. Iranian Research Center on Aging, Department of Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 3. Assistant Professor, Department of Nursing, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 4. Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
5 5. Psychiatrist, Tolo Rehabilitation Center
چکیده [English]

Background and Aim: Work is one of the key components in the life, as it brings financial benefits, social adjustment and affects health and well-being. Employment of people with mental illness not only is important as it is for general population, but also has a key role in their treatment.  However, obtaining and maintaining a job for these people is considered as a challenge, and few of them can achieve their goals in this process. The aim of this paper was to review the resources to investigate job retention strategies in patients with severe mental illness.
Materials and Methods: 25 relevant articles were selected and reviewed using key words employment, severe mental illness, sustain, tenure and coping strategy.
Results: Review of the articles showed that the strategies used by patients are divided into two categories: mental and practical strategies. Each of these focused on person (person –based strategy) or job (job –based strategy).
Conclusion: The reviews highlighted that the most effective and practical strategy is “illness management” that is suggested to be added to the vocational rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • severe mental illnesses
  • sustain
  • tenure
1.     Bond, G., Supported Employment: Evidence for an  Evidence- Based Practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 2004. 27(4): p. 345-359.
2.       Mol, S., J. Huff, and L. Detwiler, Supported Employment: Evidence for a Best Practice Model in Psychosocial Rehabilitation. The Canadian Journal of Occupational Therapy, 2003. 70(5): p. 298-310.
3.       Lexen, A., C. Hofgren, and U. Bejerholm, Reclaiming the worker role: Perceptions of people with mental illness participating in IPS. Scandinavian Journal of OccupationalTherapy, 2013. 20: p. 54-63.
4.       Boardman, J., et al., Work and Employment for People with Psychiatric Disabilities. British Journal of Psychiatry 2003. 182: p. 467-468.
5.       Secker, J. and H. Membrey, Promoting Mental Health Through Employment and Developing Healthy Workplaces: The Potential of Natural Supports at Work Health Education Research. Theory & Practice, 2003. 18(2): p. 207-215.
6.       Nordt, C., et al., Predictors and Course of Vocational Status, Income, and Quality of Life in People with Severe Mental Illness: A Naturalistic Study. Social Science & Medicine, 2007. 65: p. 1420-1429.
7.       Auerbach, E. and Richardson.P., The Long-term Work Experiences of Persons with Severe and Persistent Mental  Illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 2005. 28: p. 267-273.
8.       Dunn, E., N. Wewiorski, and E. Rogers, A Qualitative Investigation of Individual and Contextual Factors Associated With Vocational Recovery Among People With Serious Mental Illness. American Journal of Orthopsychiatry, 2010. 80(2): p. 185-194.
9.       Henry, A. and A. Lucca Facilitators and Barriers to Employment: The Perspectives of People with Psychiatric Disabilities and Employment  Service Provider. Work 2004. 22: p. 169-182.
10.     Crowthe, R., et al., Helping People with Severe Mental Illness toObtain Work: Systematic Review. British Medical Journal, 2001. 322(7280): p. 204-208.
 
11.     Waghorn, G., et al., Delineating Disability,Labour Force Participation and Employment Restriction among Person with Psychosis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2004. 109: p. 279-288.
12.     Social Exclusion Unit London: Office of the Deputy Prime Minister).2004)
13.     Evans, J. and J. Repper Employment, Social Inclusion and Mental Health. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2000. 7: p. 15-24.
14.     Fossey, E. and C. Harvey, Finding and Sustaining Employment: A Qualitative Meta-Synthesis of Mental health Consumer Views. Canadian Journal of Occupational Therapy,  2010. 77(5): p. 303-314.
15.     Boo, S., J. Loong, and W. Ng, Work Experiences of People with Mental Illness in Malaysia:A Preliminary Qualitative Study. The Qualitative Report, 2011. 16(1): p. 162-179.
16.     Blank , L., et al., A Systematic Review of the Factors which Predict Return to Work for People Suffering Episodes of Poor Mental Health. J Occup Rehabil2008.18:p. 27-34.
17.     Honey, A., The Impact of  Mental Illness on Employment: Consumers’ Perspectives. Work, 2003. 20: p. 267-278.
18.     Tsang, H. and V. Pearson, Work-Related Social Skills Training for People With Schizophrenia in Hong Kong. SchizophrBull, 2001. 27(1): p. 139-148.
19.     Kirsh, B., L. Cockburn, and R. Gewurtz, Best Practice in Occupational Therapy: Program Characteristics that Influence Vocational Outcomes for People with Serious Mental Illness. The Canadian Journal of Occupational Therapy, 2005. 72: p. 265-279.
20.     Cunningham, K., R. Wolbert, and M. Brockmeier, Moving Beyond the Illness: Factors Contributing to Gaining and Maintaining Employment. American Journal of Community Psychology, 2000. 28(4): p. 481-494.
21.     Williams, A., E. Fossey, and C. Harvey, Sustaining Employment in a Social Firm: use of the Work Environment Impact Scalr v2.0 Explore Views of Employees with Psychiatric Disabilities. British  Journal of Ocupational Therapy, 2010. 73(11): p. 531-539.
22.     Moher, D., et al., Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis: The PRISMA Statement. BMJ, 2009. 339: p. 332-339.
23.     Liberati, A., et al., The PRISMA Statement  for Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis of Studies that Evaluate Health CareInterventions: Explanations and Elaboration PLoS  Medicine, 2009. 6(7): p. 1-34.
24.     Huff, S., C. Rapp, and S. Campbell, “Every Day is Not Always Jell-O”:A Qualitative Study of Factors Affecting Job Tenure. Psychiatric Rehabilitation Journal, 2008. 3: p. 211-218
25.     Krupa , T., Employment, Recovery, and Schizophrenia: Integrating Health and Disorder at Work, Psychiatric Rehabilitation Journal, 2004. 28: p. 8-15.
26.     Tse, s., M. Yeatsa, and A. Walshb, A single case study: Striving for stability andwork - “it’s a real bastard of a disease”. Work  1999. 12: p. 151-157.
27.     Alverson, M., D. Becker, and R. Drake, An Ethnographic Study Of Coping Strategies Used by People with Severe Mental Illness Participating in Supported Employment. Psychosocial Rehabilitation Journal, 1995. 18(4): p. 115-128.
28.     Secker, J., et al., The How and Why of Workplace Adjustments: Contextualizing the Evidence. Psyhiatric Rehabilitation Journal, 2003. 27(1): p. 3-9.
29.     krish, B., Influences on the Process of Work Integration: The Consumer Perspective. Canadian Journal of Community Mental Health, 1996. 15(1): p. 21-37.
30.     Hoffmann, H., et al., Predicting Vocational Functioning and Outcome in Schizophrenia Outpatients Attending a Vocational Rehabilitation Program. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2003. 38: p. 76-82.
31.     Hoffmann , H., Z. Kupper, and B. Kunz, Hopelessness and its Impact on Rehabilitation Outcome in Schizophrenia – an Exploratory Study. Schizophrenia Research, 2000. 43: p. 147–158.
32.     Tse, S. and M. Yeats, What Helps People with Bipolar Affective Disorder Succeed in Employment: A Grounded Theory Approach. Work, 2002. 19: p. 47-62.
33.     Haiyi , X., et al., Job Tenure among Persons with Severe Mental Illness. Rehabilitation Counseling Bulletin, 1997. 40(4): .p.230-240
34.     Catty, J., et al., Predictors of Employment for People with Severe Mental Illness: Results of an International Six-Centre Randomised Controlled Trial. The British Journal of Psychiatry 2008. 192: p. 224-231.
35.     Tsang , H., et al., Review onVocational Predictors: A Systematic Review of Predictors of Vocational Outcomes among Individuals with Schizophrenia: An Update Since 1998. Aust N Z J Psychiatry, 2010. 44: p. 495-504.
36.     Resnick, S. and G. Bond, The Indiana job satisfaction scale: Jobsatisfaction in vocational in Vocational Rehabilitation for people with Severe Mental Illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 2001. 25(1): p. 12-19.
37.     Ellison, M., et al., Professionals and Managers With Severe Mental IllnessesFindings From a National Survey. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2008. 196 (3): p. 179-189.
38.     Killeen, M. and B. O’Day, Challenging Expectations: How Individuals with Psychiatric Disabilities Find and Keep Work. Psyhiatric Rehabilitation Journal, 2004. 28(2): p.157-163.
39.     Gewurtz, R. and B. Kirsh, How Consumers of Mental Health Services Come to Understand their Potential for Work: Doing and Becoming Revisited. Canadian Journal of Occupational Therapy, 2006. 73(1): p. 1-14.
40.     Woodside, H., L. Schell, and J. Hedges, Listening for Recovery: The Vocational Success of People Living with Mental Illness. Canadian Journal of Occupational Therapy, 2006. 73(36): p. 36-43.
41.     Becker, D., et al., Long-Term Employment Trajectories Among Participants With Severe Mental Illness in Supported Employment. Psychiatric Services, 2007. 58(7): p. 922-928.
42.     McGurk, S., et al., Cognitive and Symptom Predictors of Work Outcomes for Clients With Schizophrenia in Supported Employment. Pychiatric Services, 2003. 54(8): p. 1129-1135.
43.     Michalak, E., et al., The impact of bipolar disorder upon work functioning: a qualitative analysis. Bipolar Disorders 2007. 9: p. 126-143.
44.     Bond, G. and M. Kukla, Impact of Follow-Along Support on Job Tenure in the Individual Placement and Support Model. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2011. 199(3): p. 150-155.
45.     Rosenheck, R., et al., Barriers to Employment for People With Schizophrenia. Am J Psychiatry 2006. 163: p. 411-417.
46.     Burns, T., et al., The Impact of Supported Employmentand Working on Clinical and SocialFunctioning: Results of an International Study of Individual Placement and Support. Schizophrenia Bulletin 2009. 33(5): p. 949-958.
47.     JORM, A., Mental health literacy Public knowledge and beliefs about mental disordersThe British Journal of Psychiatry 2000. 177: p. 396-401.
 
48.     Nordt C, W Rössler, C Lauber. Attitudes of Mental Health Professionals Toward People With Schizophrenia and Major Depression. Schizophr Bull2006.32(4) p. 709-714.
49.     Mubbushar, M. and S. Farooq Mental health literacy in developing countries. The British Journal of Psychiatry2001.179: p. 75.
50.     Shankar J , F Collyer. Vocational Rehabilitation of People with Mental Illness: The Need for a Broader Approach. Australian e-Journalfor the Advancement of Mental Health (AeJAMH), 2003. 2(2): p. 1-13.
51.     McFarlane, W., et al., Employment Outcomes in Family-Aided Assertive Community Treatment. American Journal of Orthoysychiaty, 2000. 70(2): p. 203-214.
52.     Evert H. et al. The Relationship between Social Networks and Occupational and Self-care Functioning in People with Psychosis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2003. 38: p. 180-188.
53.     lioyd, C. Vocational Rehabilitation and mental health. Blackwell Publishing Ltd, 2010.