نقش واسطه‌گری هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه دولت‌ها موضوع سالمندان را از جهات مختلف پزشکی، روان شناختی، بهداشتی وپرستاری مورد توجه قرار داده اند، با توجه به اینکه تعداد سالمندان رو به افزایش است و به همین دلیل در این دوران مراقبت و نگهداری از آن ها اهمیت ویژه پیدا می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی سالمندان شهرستان مهریز (یزد) انجام گرفته بود.
مواد و روش ها
روش مطالعه ی این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری این پژوهش همه ی افراد سالمند شهرستان مهریز بودند که از این تعداد 322 نفر سالمند از طریق نمونه‌گیری هدفمند جهت نمونه پژوهش انتخاب شدند و برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی  کینگ ، رضایت از زندگی دینر و همکارانش و  بهزیستی روان‌شناختی ریف  استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل  و تعیین رابطه میان متغیرها از آزمون‌های آماری: میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و روش تحلیل مسیر استفاده شده است.
یافته ها
یافته ها نشان داد که بین بهزیستی روان‌شناختی و هوش معنوی، بین هوش معنوی و رضایت از زندگی درسطح (05/0) رابطه معنادار وجود دارد و بهزیستی روانشناختی قادر به تبیین 39 درصد واریانس از روی رضایت از زندگی و همچنین هوش معنوی قادر به تبیین 45 درصد واریانس از روی بهزیستی روان‌شناختی می باشد.
نتیجه گیری
بنابراین نتیجه می گیریم که هرچه هوش معنوی افراد سالمند بیشتر باشد، بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی در آنها بیشتر می شود و همچنین مؤلفه تولید معنای شخصی در هوش معنوی دارای بیش‌ترین تأثیر را بر بهزیستی روان‌شناختی دارد و اینکه هوش معنوی می‌تواند به عنوان واسطه میان بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Spiritual Intelligence with Psychological well-being and life satisfaction in Mehriz Elderly people

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rahimi Pour
 • Eshagh Karami
1. M.A in General Public Psychology of Marvdasht Azad University, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, the issue of elderly people has been considered by governments from different aspects including medical, psychological, sanitarian and nursing, with regarding the increase of elderly people; thus, caring and keeping them are important. The present study was done to evaluate mediating role of spiritual intelligence with psychological well-being and elderly people satisfaction of Mehriz County (Yazd).
Materials and Methods: The method used in this research is descriptive correlation, and statistical population was included all elderly people of Mehriz County in which 322 people were chosen through purposive sampling. The King’s spiritual intelligence, Diner et al life satisfaction, and Rif et al psychological well-being questionnaires were used for data measurement. Statistical tests such as mean (average), standard deviation, Pearson correlation coefficient, multiple regressions analysis and path analysis were performed for data analysis and determination of relationship between variables.
Results: Findings showed that there is a significant relationship between psychological well-being, spiritual intelligence and life satisfaction in 0/5 level, and psychological well-being can specify variance 39% on life satisfaction and also spiritual intelligence can specify variance 45% on psychological well-being.
Conclusion: The results showed that the more the spiritual intelligence in elderly people is, the more the psychological well-being and life satisfaction will be; and also the personal build-meaning component in spiritual intelligence has the most impact on psychological well-being. In addition, spiritual intelligence can be as mediator between psychological well-being and life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological well-being
 • spiritual intelligence
 • life satisfaction
 1. Movahed abtahi  H. Mental health necessities.3 ed. Tehran; Roshd publication 2009. P.45-57.  
 2. Diner  E. positive psychology and Psychological in uiry.4 ed .Tehran:arasbaran publication ; 2003.P.115-120.
 3. Ryff CD, singer BH, Love GD. Positive health: connecting well-being with biology. Philosophical transaction of Royal society of London  2004 ;11 : 359.
 4. Tagharobi Z,Sarefi Z,Saloki L.   short from of life satisfication questionary in kashan is nursery and midwifery colleage students, bound in Qom medical university 2003  ;1 : 89-98.
 5. Nadi M,Sajadeyan A.  analyzation of relations between spiritual well-being,life satifiction,psychological bloosom,hop in future and purposefulness.in university students life scientific research seasonal f Yazd hygiene colleage 2012; 4 : 54-68
 6. Michael Manie F. Structural relationship between psychological wellbeing and perceived emotional intelligence, the ability to control negative thinking and depression in mothers of children with mental retardation compared with normal children. Exceptional children research. ninth. Num 2. 2008:103–20.
 7. Shecari O, Gravnd F, Zin Abadi H, Poor Danshvar Z, Ghanai Z, Dastjerdi R. Bhrysty gender differences in psychological measures in the public university students Birjand in the 2006-2005 school year. J Med Sci. 2008;15:54.
 8. Ghadiri M, Jon Bozorgi M. Relationship of demographic factors in life. Psychology and religion, the second year, ghom. 2009;2:131–56.
 9. Abdolahi  F, Mohammadpour A. investigation of the quality of preceding elderly life at home and elderlies home in savitown.second nationl congress of family pathology in Iran 2005;Tehran:shahid Behestis university.
 10. Cherage M,Molani H.  relationship between different dimention of religiousness of Isfahan university students .Training and mind discrimination journal 2007 ;22 : 1-5.     
 11. Zoher D, Marshall  I. SQ: Spiritual intelligence: the ultimate intelligence.5. New York: Bloomsbury :2000.P.324
 12. Diener  E, Suh  E, Lucas R , Smith H. subjective well-being: Three deeds of progress, Psychological bulletin 1999 ;3 : 273-302.
 13. Schwarz  N. Strak  F. Evaluating one’s life A Hudgment model of subjective well-being An interdisciplinary  perspective. 2 ed. 1991.P. 27-48.
 14. Poorafkari  N, Coprehensive culture of psychiatry psychology and related field.2 ed.Tehran.ney publication,2002.P. 263-306.
 15. Nadery F, Asgari P, Roshani K, Mehri A,dryany M. Relationship and spiritual intelligence emotional intelligence with life satisfaction of elderly. Journal New Findings in Psychology. The Islamic Azad University of Ahvaz. 2008;7: 127–138.
 16. Khearelahi M. skills of life with Quran .Young  thought center  2008 ; 11 : 23-34.
 17. Najarasl S. investigating the relationship between religious attitude with ego concept and generall well-being among  Behbehan Azad university students.M A general psychology . Ahvaz Azad university; 2005.