مقایسه توانایی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) با کودکان هنجار در محدوده سنی 12-7 سال با استفاده از آزمون فاصله در نویز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. متخصص گوش و حلق و بینی، دانشیار، عضو هیئت علمی، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 2. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 3. متخصص گوش و حلق و بینی، دانشیار، عضو هیئت علمی، گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 4. دکتری تخصصی، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

5 5. دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از توانایی های مهم دستگاه عصبی مرکزی شنوایی، پردازش زمانی شنوایی است که در کسب گفتار و زبان نقشی اساسی دارد. به نظر می رسد این توانایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD) نسبت به کودکان هنجار ضعیف تر است. هدف مطالعه حاضر مقایسه توانایی پردازش زمانی در این کودکان با کودکان هنجار با استفاده از آزمون فاصله در نویز بوده است.
مواد و روش ها
در این پژوهش مقطعی-مقایسه ای، 27 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی در محدوده سنی 7الی12 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس گروه شاهد بر اساس سن و جنس همسان سازی شد. برای بررسی توانایی پردازش زمانی، از آزمون فاصله در نویز استفاده گردید و دو معیار آستانه تقریبی و درصد پاسخ های صحیح برای شرکت کنندگان محاسبه شد. به علت برقرار نبودن شرایط آزمون پارامتری، جهت مقایسه ی نتایج آزمون بین دو گروه از آزمون من ویتنی استفاده شد. برای مقایسه نتایج حاصل از دو گوش در هر یک از گروه ها نیز از آزمون t زوجی استفاده شد.
یافته ها
در گروه شاهد، میانگین آستانه تقریبی 42/5میلی ثانیه(با انحراف معیار96/0) و درصد پاسخ های صحیح 4/65درصد(با انحراف معیار65/6) و در گروه دچار نقص توجه- بیش فعالی به ترتیب 9/7 میلی ثانیه(با انحراف معیار55/2) و 21/53 درصد(با انحراف معیار 87/12) به دست آمد. بین دو گروه در هر دو معیار مورد نظر در آزمون فاصله در نویز، اختلاف معنادار آماری مشاهده شد(001/0p<) و گروه مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی عملکرد ضعیف تری داشت.اما در هر  دو گروه بین نتایج حاصل از دو گوش تفاوت معنادار آماری وجود نداشت(05/0p>).
نتیجه گیری
 با توجه به یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد توانایی پردازش زمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی دچار درجاتی از نقص  به نشانه اختلال عملکرد دستگاه عصبی شنوایی مرکزی است. بنابراین در این گروه از افراد می توان از آزمون فاصله در نویز برای بررسی وضعیت پردازش زمانی استفاده کرد.
کلیدواژه ها: پردازش شنوایی مرکزی، پردازش زمانی، اختلال نقص توجه-بیش فعالی، آزمون فاصله در نویز
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of auditory temporal processing ability between children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and normal children aged 7 to 12 years using Gaps-In-Noise test

نویسندگان [English]

  • Younes Lotfi 1
  • Fateme Ghasemi 2
  • Abdollah Moossavi 3
  • Saeed Malayeri 4
  • Enayatollah Bakhshi 5
1 1. Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 1. Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 2. Department of Otolaryngology and Head and neck surgery, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran.
4 1. Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
5 3. Biostatics Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Auditory temporal processing is an important ability of central auditory nervous system which has a basic role in speech and language development. It seems that the ability of such processing is deficient in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in comparison to normal children. So, the aim of this study was to compare the auditory temporal processing ability in children with ADHD and normal children using Gaps-In-Noise (GIN) test.
Materials and Methods: In this cross sectional comparative study, 27 ADHD children aged from 7 to 12 years were selected using convenient sampling method. The control group was paired according to the age and sex. Gaps-In-Noise (GIN) test was administered to assess temporal processing and approximate threshold (A.th.) and the percentage of correct responses were calculated for all participants. Nonparametric (Mann Whitney) test was used to compare GIN test parameters between two groups. Paired t test was used to compare the result of two ears in each group.
Results: The mean approximate threshold and percentage of correct responses in ADHD group were7/9(2/55) ms, 53/21(12/87) % and in the control group were5/42(0/96) ms and 65/4(6/65) %, respectively. ADHD group performed worse than control group and there were significant differences between two groups in test parameter values (p<0.001) .There was no significant difference between right and left ear performance in both groups (p>0.05).
Conclusion: Based on the findings of the current study, it seems that auditory temporal processing in ADHD children is deficient that might be due to a Central Auditory Nervous System dysfunction. So GIN test can be useful in examining such processing in children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Auditory Processing
  • Temporal processing
  • Gaps-In-Noise test
  • Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
1.Maria Isabel Ramos do Amaral,  Maria Francisca Colella-Santos. Temporal Resolution: performance of school-aged children in the GIN – Gaps-in-noise test.  Brazilian  journal of Otorhinolaryngology 2010; 76(6):745-52.
2. Greenhill LL, Hechtman LI. Attenntion Deficit- Hyperactivity Disorder.In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan &Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry.(Ninth Edition).Vol.4.Lippincott Williams & Wilkins; 2009.P.3558-70.
3. Alishahi MJ, Dehbozorgi GH R,  Dehghan B. Prevalence rate of Attention Deficit Hyperactivity Disorder among the students of primary schools. Tabibeshargh 2003; 5(1): 61-7[In Persian].
4. David W. Dunn.  Attention deficit. Handbook of Clinical Neurology.Availablefrom:
5. Effat S, TawfikS,Hussein H, Azzam H, Eraky SE. Central auditory processing in attention deficit hyperactivitydisorder: an Egyptian Study. Middle East Current Psychiatry 2011; 18:245–52.
6. Toplak ME, Dockstader C, Tannock R. Temporal information processing in ADHD:Findings to date and new methods. Journal of Neuroscience Methods 2006; 151:15–29.
7. Smith A, Taylor E, Warner Rogers J, Newman S, Rubia K. Evidence for a pure timeperception deficit in children with ADHD.  Journal of child psychology and psychiatry 2002; 43(4): 529–542.  
8.ToplakME,Rucklidge JJ, Hetherington R,  John SCF, Tannock R. Time perception deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid reading riginalies in child and adolescent samples. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2003;  44(6): 888–903.
9.Zaidan E, Garcia AP, Fraga Tedesco ML, Baran JF. Performance of normal young adults in two temporal resolution tests.Jan-Mar 2008; 20(1):19-24.
10.(Central) auditory processing disorders, (2005b). [Technical Report].American Speech-Language-Hearing Association. Available from:
11.American speech-language-Hearing Association.central auditory processing: current status of research and implications for clinical practice. American Journal of Audiology 1996.
12.Chermak G, Lee J. A comparison of tests of temporal resolution: AFTR, RGDT, BFT and GIN. PhD Thesis, Washington State University, Department of Speech and Hearing Science.2004.
13.Walker MM, Givens GD, Cranford JL, Holbert D, Walker L.   Auditory pattern recognition and brief tone discrimination of children with reading disorders. Journal of Communication Disorders 2006; 39:442–55.
14.Shinn JB. Temporal processing and temporal patterning tests. In: Musiec FE, Chermak GD. HandBook of (Central) Auditory Processing Disorder, Auditory Neuroscience and Diagnosis.Vol.1.Plural Publishing; 2007. P. 231-256.
15. Shinn JB, Chermak GD, Musiek FE. GIN (Gaps-In-Noise) performance in the pediatric population. Journal of the American Academy of Audiology 2009; 20:229-38.
16.Sun W, Tang L, Allman BL. Environmental noise affects auditory temporal processing development and NMDA-2B receptor expression in auditory cortex. Behaviouralbrain research 2011;218:15–20.
17. MusiekFE, Shinn JB, Jirsa R, Bamiou DE, Baran JA, Zaidan E. GIN (Gaps-In-Noise) test performance in subjectswithconfirmed central auditory nervous systeminvolvement. Ear & Hearing 2005: 26(6);608–18.
18. R. c. Oldfield. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia1971:9; 97-113.
19.Balen SA, Liebel G, MorescoBoeno MR, MellerMottecy C. Temporal resolution of young students.Rev CEFAC2009: 11; 52-61.
20. Perez AP, Pereira LD. The Gap in Noise Test in 11 and 12-year-old children(Original title: O teste gap in noise emcrianças de 11 e 12 anos). Jan-mar2010: 22(1);7-12.
21.FinettiMarculino C, Maia Rabelo C, Schochat E. Gaps-in-Noise test: gap detection thresholds in 9-yearold normal-hearing children. J Soc Bras Fonoaudiol 2011; 23(4):364-7.
22. Samelli AG, Schochat E. Study of the right ear advantage on gap detection tests. Rev Bras Otorrinolaringol 2008: 74(2); 235-40.
23. Efron R, Yund EW, Nichols D. An ear asymmetry for gap detection following anterior temporal lobectomy.Neuropsychologia 1985: 23(1); 43-50.
24. Castellanos FX, Lee PP, Sharp W, Jeffries NO, Greenstein DK, Clasen LS, Blumenthal JD, James RS, Ebens CL, Walter JM, Zijdenbos A, Evans AC, Giedd JN, Rapoport JL.Developmental trajectories of brain volume abnormalities in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder.JAMA 2002: 288(14); 1740-8.
25. Kobel M, BechtelN,Specht K, Klarhöfer M, Weber P, Scheffler K, Opwis K, Penner IK. Structural and functional imaging approaches in attention deficit/hyperactivity disorder: Does the temporal lobe play a key role?.Psychiatry Research: Neuroimaging 2010: 183(3); 230-6.
26. Krain AL, Castellanos FX. Brain development and ADHD. Clinical Psychology Review 2006: 26; 433–44.