تاثیر فونوفورزیس هیدروکورتیزون و محلول دی متیل سولفوکساید بر نقاط ماشه ای غیرفعال عضله‌ی تراپزیوس فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 2. دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استادیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 3. دکتری تخصصی فارماکولوژی، دانشیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 4. دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
نقاط ماشه ای مایوفاشیال یکی از رایج ترین علل دردهای عضلانی-اسکلتی می باشد. یکی از روشهای درمان نقاط ماشه ای، فونوفورزیس، یعنی استفاده از امواج اولتراسوند برای افزایش میزان جذب دارو از طریق پوست است، هرچند اطلاعات کمی در مورد مکانیسم این روش درمانی وجود دارد. هیدروکورتیزون از جمله داروهای کورتیکواستروئیدی بوده که برای فونوفورزیس به کار میرود. از آنجایی که دی­متیل­سولفوکساید (DMSO) آنتی­اکسیدان و حلالی قوی برای دارو­ها است و  با تغییر پیکربندی سلول های شاخی پوست و کراتین بین سلولی نفوذپذیری داروها از طریق پوست را افزایش می دهد، ترکیب آن با هیدروکورتیزون ممکن است باعث افزایش اثرات درمانی دارو شود. هدف این مطالعه بررسی این اثر ترکیبی بر میزان درد (VAS) وآستانه­ی درد فشاری نقاط  ماشه ای (PPT) و نیز دامنه­ی حرکتی گردن افراد مبتلا به  نقاط ماشه ای غیرفعال در عضله­ی تراپزیوس فوقانی می­باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور بر روی 40 نفر با بازه‌ی سنی 18 تا 25 سال انجام شد. افراد به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند و 10 جلسه درمان با استفاده از ژل هیدروکورتیزون 1% برای گروه اول و ژل ترکیبی هیدروکورتیزون 1% و 10 % DMSO برای گروه دوم انجام شد. ارزیابی متغیرهای این مطالعه قبل از درمان، درانتهای جلسات پنجم و دهم و نیز دو هفته بعد از آخرین جلسه به منظور پیگیری، انجام گرفت.
یافته ها
تاثیر هر دو روش درمانی در متغیر های VAS ، PPT ، دامنه­ی خم کردن گردن به همان سمت (ILF) و دامنه­ی خم کردن به سمت مقابل CLF)) پس از پایان جلسات معنادار بود (001/0 (p < اما تفاوت معنی داری بین مداخلات دیده  نشد. با این حال اثرات درازمدت فونوفورزیس ژل ترکیبی هیدروکورتیزون و محلول DMSO به طور معناداری  بیشتر از اثرات ناشی از فونوفورزیس ژل هیدروکورتیزون خالص بود ( 05/0 >p ).
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر نشان می دهد که اگرچه فونوفورزیس ژل ترکیبی DMSO و هیدروکورتیزون از نظر میزان اثربخشی بر روی نقاط ماشه ای ارجحیتی بر فونوفورزیس ژل خالص هیدروکورتیزون ندارد، اما ترکیب DMSO با هیدروکورتیزون بر دوام  اثرات هیدروکورتیزون می افزاید.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of phonophoresis of hydrocortisone and Dimethyl sulfoxide (DMSO) on latent trigger points of upper trapezius muscle

نویسندگان [English]

  • Zahra Tajamoli 1
  • Mehri Ghasemi 2
  • Mehrdad Feizi 3
  • Alireza Akbarzadeh-Baghban 4
1 1. Master student of physical therapy, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran
2 2.Phd of physical therapy, Assistant Professor, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran
3 3. Phd of pharmacology, Associate Professor, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran
4 4. Phd of biostatistics, Associate Professor, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Myofascial trigger points are one of the most common causes of musculoskeletal pain. Phonophoresis is the use of ultrasound to enhance drug absorption through the skin and may be useful for treating trigger point; however, there is little information about the mechanisms of it. Hydrocortisone is one of the corticosteroid medications that can be used for phonophoresis.  As Dimethyl sulfoxide (DMSO) increases the permeability of drugs through the skin by changing the configuration of the horny skin cells and intercellular keratin, it may intensify the effects of hydrocortisone. The purpose of this study was to investigate the effect of phonophoresis of combined hydrocortisone and DMSO on pain intensity (VAS), pressure pain threshold of trigger points (PPT) and range of motion of neck (ILF, CLF) in participants with latent trigger points of upper trapezius muscle.
Materials and Methods: Forty subjects with latent trigger point of upper trapezius were randomly divided into 2 treatment groups: Phonophoresis with hydrocortisone %1 and phonophoresis with combined hydrocortisone %1 and DMSO %10. The treatment consisted of 10 sessions and the outcomes were evaluated before the treatment, the end of the 5th and 10th sessions and 2 weeks after the last session.
Results: Both treatments showed improved  intensity of pain (VAS), pressure pain threshold (PPT), ipsi-lateral flexion (ILF), counter-lateral flexion (CLF) (p<0.001), but there was no significant differences between the intervention groups. However, only the effects of the combined gel remained stable after 2-week follow-up (p<0.05).
Conclusion: Results showed that there is no preference between the two gels, but adding DMSO may increase the long-term effects of hydrocortisone.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myofascial pain syndromes
  • Pain
  • Trigger point
  • Phonophoresis
1. Sarrafzadeh J, Amir Ahmadi, and Marziyeh Yassin. The effects of pressure release, phonophoresis of hydrocortisone, and ultrasound on upper trapezius latent myofascial trigger point.  Arch Phys Med Rehabil. 2011; 93(1):72-7.
2. Shah J. Biochemicals associated with pain and inflammation are elevated in sites near to and remote from active myofascial trigger points. Arch Phys Med Rehabil. 2008; 89(1):16-23
3. Sikdar S. Novel applications of ultrasound technology to visualize and characterize myofascial trigger points and surrounding soft tissue. Arch Phys Med Rehabil. 2009; 90(11):1829-38.
4. Zhang Y. Attenuated skin blood flow response to nociceptive stimulation of latent myofascial trigger points. Arch Phys Med Rehabil. 2009; 90(2):325-32.
5. Okhovatian F. Comparison between the immediate effect of manual pressure release and strain/counterstrain techniques on latent trigger point of upper trapezius muscle. Clinical Chiropractic. 2012; 15 (2):55–61.
6. Lucas KR, Peter A. Rich, and Barbara I. Polus. Muscle activation patterns in the scapular positioning muscles during loaded scapular plane elevation: the effects of latent myofascial trigger points. Clin Biomech. 2010; 25(8):765–70.
7. Machet L, and A. Boucaud. Phonophoresis: efficiency, mechanisms and skin tolerance I J Pharma. 2002; 243(1):1-15.
8. Maibach HI, and Robert J. Feldmann. The effect of DMSO on percutaneous penetration of hydrocortisone and testosterone in man. Annals of the New York Academy of Sciences. 1967; 141(1):423-7.
9. Silveira PC. Effects of therapeutic pulsed ultrasound and dimethylsulfoxide (DMSO) phonophoresis on parameters of oxidative stress in traumatized muscle. Ultrasound in Med & Biol. 2010; 36(1):44-50.
10. Trampas A. Clinical massage and modified Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching in males with latent myofascial trigger points. Phys Ther Sport. 2010; 11(3):91-8.
11. Brobyn RD. The human toxicology of dimethyl sulfoxide. Annals of the New York Academy of Sciences. 2006; 243(1):497-506.
12. Rodríguez-Fernández ÁL. Effects of burst-type transcutaneous electrical nerve stimulation on cervical range of motion and latent myofascial trigger point pain sensitivity. merican Congress of Rehabilitation Medicine. 2011; 92(9):1353-8.
13. De Hertogh WJ. The clinical examination of neck pain patients: the validity of a group of tests. Manual Ther. 2007; 12(1):50-5.
14. Price DD, McGrath PA, Rafii A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain. 1983; 17(1):45-56.
15. Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med. 2001; 8(12):1153-7.
16. Norkin CC, and D. C. White. Measurement of joint: a guide to goniometry. 1995:88-9.
17. Unalan H. Comparison of high-power pain threshold ultrasound therapy with local injection in the treatment of active myofascial trigger points of the upper trapezius muscle. Arch Phys Med Rehabil. 2011; 92(4):657-62.
18. Tousignant M, de Bellefeuille L, O’Donoughue S, Grahovac S. Criterion validity of the cervical range of motion (CROM) goniometer for cervical flexion and extension. Spine. 2000; 25(3):324-30.
19. Reeves JL. Reliability of the pressure algometer as a measure of myofascial trigger point sensitivity. Pain. 1986; 24(3):313-21.
20. Kinser AM, Sands WA, Stone MH. Reliability and validity of a pressure algometer. J Strength Cond Res. 2009; 23(1):312-4.
21. Jacob SWaRH. Pharmacology of DMSO. Cryobiol. 1986; 23(1):14-27.
22. Silveira CL. Effect of therapeutic pulsed ultrasound and dimethyl sulfoxide (DMSO) phonophoresis on parameters of oxidative stress in traumatized muscle. Ultrasound in Med & Biol. 2008; 36(1):44-50.
23.Weissmann G, Grazia Sessa, and Vernon Bevans. Effect of dmso on the stabilization of lysosomes by cortisone and chloroquine in vitro Annals of the New York Academy of Sciences. 1967; 141(1):326-32.