بررسی تغییرات قوس های ناحیه کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. استاد گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 3. استادیار گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

4 4. دانشیار گروه آمار زیستی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در دوره ی بارداری تغییرات فیزیولوژیکی و پوسچرال گسترده ای در بدن ایجاد می شود.  این تغییرات به ویژه در نخستین بارداری بسیار چشمگیر می باشد و به دنبال آنها،  تغییراتی در راه رفتن، تعادل، اندام های تحتانی و گاهی مشکلات نورولوژیکی ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات پوسچرال ستون فقرات کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری می باشد.
مواد و روش ها
قبل از مطالعه اصلی، تکرارپذیری خط کش انعطاف پذیر و دستگاه شیب سنج لگنی روی 5 فرد غیرباردار و 5 فرد باردار سالم انجام شده و مورد تایید محققین قرار گرفت.  مطالعه اصلی از نوع طولی آینده نگر مشاهده ای بوده و در آن 30 زن باردار با نخستین بار حاملگی در هفته های 10، 21 و 32 بارداری (مشخصه سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری)، و 18 زن سالم غیرباردار به عنوان گروه کنترل در هفته های 10 و 32 (ابتدا و انتهای ارزیابی گروه باردار) مورد بررسی قرار گرفتند.  معیارهای مورد بررسی اندازه گیری قوس های کمری و پشتیبا استفاده از خط کش انعطاف پذیر و اندازه گیری تیلت لگن توسط دستگاه شیب سنج لگنی بود.
یافته ها
مطالعه آزمایشی حاکی از تکرارپذیری بالای خط­کش انعطاف­پذیر و دستگاه شیب­سنج لگنی بود. آنالیز آماری نمونه­ها حاکی از افزایش معنا­دار قوس­ کمری، تیلت لگن و نیز قوس پشتی در مقایسه با گروه کنترل همزمان با افزایش دوره بارداری بود (05/0P<).  نتایج نشان داد که هر چند متوسط زاویه قوس­های کمری و پشتی در سه ­ماهه اول بارداری با گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت، در سه ماهه دوم و سوم بطرز معناداری افزایش پیدا کرد (05/0P<). متوسط زاویه تیلت لگن در هر سه ماهه بارداری حاکی از افزایش معنادار این زاویه در زنان باردار بود (05/0P<).
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر افزایش قوس کمری، پشتی و تیلت قدامی لگن را مرتبط با افزایش زمان بارداری دانست. بدون شک این تغییرات پوسچرال مربوط به تغییرات خاص دوره ی بارداری می باشد. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات انجام شده نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود. نتایج این تحقیق احتمالاٌ در تجویز ورزشهای حین و پس از بارداری کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the changes of the lumbar and thoracic curvatures and pelvic tilt inclinations during pregnancy in primigravida women

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Kouhkan 1
 • Abbas Rahimi 2
 • Mehri Ghasemi 3
 • Sedigheh-Sadat Naimi 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 1. Student Research Committee, MSc Student of Physiotherapy, Faculty of rehabilitation Scienses, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran.Iran.
2 2. Professor, Physiotherapy Department, Faculty of rehabilitation Scienses, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran.Iran.
3 3. Assistant Professor, Physiotherapy Department, Faculty of rehabilitation Scienses, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran.Iran.
4 Assistant Professor, Physiotherapy Department, Faculty of rehabilitation Scienses, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran.Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Research show extensive physiological and postural changes in pregnancy, particularly during the first pregnancy. These changes are in sense of balance, neurological and mechanical forms. The precise changes in postures of each parts of the body in primigravida women are still ambiguous. The current study aims to find out spinal and pelvic changes in these women in static standing.
Materials and Methods: The lumbar and thoracic curves and pelvic inclination angles of thirty primigravida women (age 25±1, BMI 23±1) in the first, second and third trimesters (Weeks 10, 21 and 32 of pregnancy) were recruited in this cohort study and were compared with 18 age-BMI matched non- pregnant women (age 24±1, BMI 23±1) in a static standing posture.  The curvatures were measured with use of a flexible ruler and the pelvic inclination angle was measured by a pelvic inclinometer device. Before starting the main study, the reliability and repeatability of the flexible ruler and pelvic inclinometer were confirmed in this study (ICC>0.87).
Results: An increased curvature and inclination angles were shown simultaneously while pregnancy progresses. The results showed a significant increased lumbar and thoracic curvature angles in pregnant group only during the first and second trimesters (P<0.05). However, pelvic inclination angles significantly increased during all trimesters of the pregnancy (P<0.05).
Conclusion: The present study showed significant increases in both lumbar and thoracic curves (Sway back) and an increased pelvic tilt during pregnancy period. The results might help clinicians for prescribing suitable exercises during pregnancy and after the delivery. More research is recommended in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Primigravida women
 • Spinal curvatures
 • Pelvic Tilt
 • Flexible Ruler
 • Pelvic inclinometer
 1. Yousef AM, Hanfy HM, Elshamy FF, Awad MA, Kandil IM. Postural Changes during Normal Pregnancy. Journal of American Science. 2011;7(6):1013-8.
 2. Bullock JE, Jull GA, Bullock MI. The relationship of low back pain to postural changes during pregnancy. Aust J Physiother. 1987;33(1):10-7.
 3. Gaymer C, Whalley H, Achten J, Vatish M, Costa ML. Midfoot plantar pressure significantly increases during late gestation. The Foot. 2009;19(2):114-6.
 4. Gilleard WL, Crosbie J, Smith R. Static trunk posture in sittingand standing during pregnancy and early postpartum. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2002;83(12):1739-44.
 5. Franklin M, Conner-Kerr T. An analysis of posture and back pain in the first and third trimesters of pregnancy. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. 1998;28(3):133.
 6. Okanishi N, Kito N, Akiyama M, Yamamoto M. Spinal curvature and characteristics of postural change in pregnant women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2012;91(7):856-61.
 7. Moore K, Dumas G, Reid J. Postural changes associated with pregnancy and their relationship with low-back pain. Clinical Biomechanics. 1990;5(3):169-74.
 8. Dumas G, Reid J, Wolfe L, Griffin M, McGrath M. Exercise, posture, and back pain during pregnancy: Part 1. Exercise and posture. Clinical Biomechanics. 1995;10(2):98-103.
 9. Östgaard H, Andersson G, Schultz A, Miller J. Influence of some biomechanical factors on low-back pain in pregnancy. Spine. 1993;18(1):61-5.
 10. Wang S-M, DeZinno P, Lin EC, Lin H, Yue JJ, Berman MR, et al. Auricular acupuncture as a treatment for pregnant women who have low back and posterior pelvic pain: a pilot study. American journal of obstetrics and gynecology. 2009;201(3):271. e1-. e9.
 11. Wang S-M, Dezinno P, Maranets I, Berman MR, Caldwell-Andrews AA, Kain ZN. Low back pain during pregnancy: prevalence, risk factors, and outcomes. Obstetrics & Gynecology. 2004;104(1):65-70.
 12. Kelly-Jones A, McDonald G. Assessing musculoskeletal back pain during pregnancy. Primary Care Update forOB/GYNS. 1997;4(5):205-10.
 13. Ee CC, Manheimer E, Pirotta MV, White AR. Acupuncture for pelvic and back pain in pregnancy: a systematic review. American journal of obstetrics and gynecology. 2008;198(3):254-9.
 14. Le Huec J, Saddiki R, Franke J, Rigal J, Aunoble S. Equilibrium of the human body and the gravity line: the basics. European Spine Journal. 2011;20(5):558-63.
 15. Otman AS, Beksaç MS, Başgöze O. The importance of ‘lumbar lordosis measurement device’application during pregnancy, and post-partumisometric exercise. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 1989;31(2):155-62.
 16. Ponnapula P, Boberg JS. Lower extremity changes experienced during pregnancy. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2010;49(5):452-8.
 17. Dunning K, LeMasters G, Levin L, Bhattacharya A, Alterman T, Lordo K. Falls in workers during pregnancy: risk factors, job hazards, and high risk occupations. American journal of industrial medicine. 2003;44(6):664-72.
 18. Van Hook JW. Trauma in pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology. 2002;45(2):414-24.
 19. Vullo VJ, Richardson JK, Hurvitz EA. Hip, knee, and foot pain during pregnancy and the postpartum period. The Journal of family practice. 1996;43(1):63-8.
 20. Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A. Effects of excessive body weight on postural control. Journal of Biomechanics. 2009;42(9):1295-300.
 21. Bullock-Saxton JE. Changes in posture associated with pregnancy and the early post-natal period measured instanding. Physiotherapy Theory and Practice. 1991;7(2):103-9.
 22. Peterson ML, Bertram S, Neelly K, Ausili A, Atterberry B. A Comparison of Posture and Sit-to-Stand Biomechanics of Pregnant Women in the Third Trimester With and Without a Maternity Support: A Pilot Study. Journal of Women’s Health Physical Therapy. 2010;34(1):3-9.
 23. Hazard M, Hazard B, editors. Statistical methods for health care research & application of SPSS in data analysisKazeminejad A(Persian translator). 4 ed. Semnan: Etrat Publication; 2010: pp 287.
 24. Hart D, Rose S. Reliability of a noninvasive method for measuring the lumbar curve*. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. 1986;8(4):180.
 25. Walker ML, Rothstein JM, Finucane SD, Lamb RL. Relationships between lumbar lordosis, pelvic tilt, and abdominal muscle performance. Physical Therapy. 1987;67(4):512-6.
 26. Norbakhsh M, Mosavi S. An investigation into reliability and validity of  flexible ruler in lumbar lordosis measurment. Journal of Mazandaran Universityof Medical Scienc. 2002;12(36):46-51.
 27. Teixeira F, Carvalho G. Reliability and validity of thoracic kyphosis measurements using flexicurve method. Revista Brasileira de Fisioterapia. 2007;11(3):199-204.
 28. Post R, Leferink V. Spinal mobility: Sagitalrange of motion measured with the spinalmouse, a new noninvasive device. Arch Orthop Trauma Surg. 2004;124(3):187-92.
 29. Youdas JW, Hollman JH, Krause DA. The effects of gender, age, and body mass index on standing lumbar curvature in persons without current low back pain. Physiotherapy Theory and Practice. 2006;22(5):229-37.
 30. Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. New York: NY:Appleton-Century-Croft; 1976.
 31. Magee D. Orthopedic physical assessment. 4 ed. Philadelphia: Saunders WB Company; 2002:467-566.
 32. Herrington L. Assessment of the degree of pelvic tilt within a normal asymptomatic population. Manual Therapy. 2011;16(6):646-8.
 33. Eftekhar H, Khalkhali M. The designe and implementation of two instrument for mesearingpure hip flexion and pelvic tilt. Informative Scientific Journal of Shahed University. 1994;1(4):48-51.
 34. Marques A, Gonçalves P, Santos R, João V-B. Comfort and Functionality of Pregnant Women’s Feet Study of kinetic parameters with silicon insoles. 2005.
 35. Ibrahim F. Changes of lumbar curvature and back muscles activity as early predictor of low back pain in normal pregnant women.Unpublished Thesis, Faculty of Physical Therapy,Cairo University. 2002:64-70.
 36. Uetake T, Ohtsuki F. Sagittal configuration of spinal curvature line in sportsmen using Moire technique. Okajimas folia anatomica Japonica. 1993;70(2-3):91-103.
 37. Gilleard WL, Brown JMM. Structure and function of the abdominal muscles in primigravid subjects during pregnancy and the immediate postbirth period. Physical Therapy. 1996;76(7):750-62.
 38. Toppenberg RM, Bullock MI. The interrelation of spinal curves, pelvic tilt and muscle lengths in the adolescent female. Australian Journal of Physiotherapy. 1986;32(1):6-12.
 39. Collition J. Back pain in pregnancy: active management strategies. Physician and Sports Medicine & Science in Sports & Exercise. 1996;24:1-8.
 40. Cunningham; F, Levano; K, MacDonald; P, Bloom; S, Hauth; J, Rouse; D, et al. Williams Obstetrics, Ghazijahani, B.; Ghotbi, R (Persian translator). 20 st ed. Tehran: Golban Publication; 2010, p: 6, 174, 245-247.
 41. Whitcome KK, Shapiro LJ, Lieberman DE. Fetal load and the evolution of lumbar lordosis in bipedal hominins. Nature. 2007;450(7172):1075-8.