بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به صرع با کودکان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. دانشجوی دکترای روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی.

3 3. عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
ارتباط بین اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و صرع در مطالعات زیادی کانون توجه قرار گرفته است. مطالعات جمعیتی نشان داده که 12-15% کودکان مبتلا به صرع ملاک های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی را در مقایسه 3-7% در جمعیت عادی کودکان نشان می دهد. هدف این مطالعه  بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان ایرانی مبتلا به صرع با کودکان سالم می باشد.
مواد و روش ها
تعداد 100 کودک مبتلا به صرع مراجعه کننده به  درمانگاه دولتی و خصوصی در شهر تهران با 100 کودک سالم که از نظر سنی و جنسی همتا شدند؛ مورد بررسی قرار گرفتند. معا ینه کلینیکی کودکان  توسط روانپزشک  انجام شد و کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی، اختلال اتیسم، فلج مغزی، بیماری های داخلی مثل آسم و سایر بیماری های نورولوژی  و افرادی که تحت درمان داروهای ضد تشنجی  و داروهایی که علایم شبه اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ایجاد می نمایند ازمطالعه حذف شدند.
پس از تکمیل فرم رضایت شخصی پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه علائم مر ضی کودکان (  CSI4 )    مقیاس مربوط به علایم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و نافرمانی  توسط والدین تکمیل شد و داده ها بررسی و توسط نرم افزار  SPSS19 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
متوسط سنی کودکان مبتلا به صرع 47/4 ( SD=  94/0) و کودکان سالم 39/6 ( SD= 41/2) بدست آمد. اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه در مقیاس بی توجهی (  0001/0= p) ،مقیاس پرتحرکی و رفتارتکانه ای(024/0= p) بدست آمد.
نتیجه گیری
در این مطالعه مشخص گردید که علائم بی توجهی، پرتحرکی و رفتارهای تکانه ای در کودکان ایرانی مبتلا به صرع شایعتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of ADHD Symptoms in Epileptic and Normal Children

نویسندگان [English]

 • Parvin Dibajnia 1
 • Maryam Moghadasin 2
 • Alireza Zahirrodin 3
1 1. Associate professor of Psychiatry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, Behavioral Sciences Research center, Tehran, Iran.
2 2. Ph.D student in Psychometric. Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
3 3. Professor of Psychiatry. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Behavioral Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The association between attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and epilepsy has been the focus of numerous studies published recently.
Population studies suggest that 12–17% of children with epilepsy meet the criteria for ADHD compared to 3% to 7% of the general pediatric population.
 The purpose of this study was to evaluate ADHD symptoms in Iranian epileptic children.
Materials and Methods: One hundred  Epileptic Children  who were referred to a governmental or private  neurological clinic in Tehran and 100 healthy children matched for age and sex participated in this study.
Clinical evaluation of children were done  by a psychiatrist. We excluded children with mental retardation, cerebral pulsy, other medical and neurological disorders, pervasive developmental  disorder and  children who were using antiepileptic and other drugs that associated with ADHD like side effect.  After signing the informed consent, parents of epileptic children  completed  Persian version of CSI 4 Test  for evaluation of  ADHD symptoms  in children. The data were transferred to the designed sheets and analyzed by SPSS 19 software.
Results: Mean age of participants was 7. 47 (SD=0.94) in epileptic patients and 6.39 (SD=2.41) in normal children. There was a significant difference between the two groups in inattention (p = 0.0001) and hyperactivity-impulsivity (p = 0.024 (scales.
Conclusion: The present study showed that inattention, hyperactivity and impulsivity symptoms were common in Iranian epileptic children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children
 • Epilepsy
 • Inattention
 • Hyperactivity
 1. Davies S ,Katusic S.K ,Barbaresi W.J ,Killian J ,Weaver A.L,Ottman R.,et al. Epilepsy in children with ADHD. Pediatric Neurology 2010 ; 42:325-330.##
 2. Dunn D.W ,Kronenberger W.G. Childhood epilepsy, attention problem, and ADHD:Review and practical considerations.Seminars in Pediatric Neurology 2009;12: 222-228.##
 3. Hesdorffer D. C, Ludvigsson P ,Olaffson E,et al. ADHD as a risk factor for incident un provoked seizures and epilepsy in children. Archives in General psychiatry. 2004;61:731-736##
 4. 4-Thome-Souza S, Kuczynski E ,Assumpcao F,Rzezak P, Fuentes D, Fiore L, et al. Which factors  may play a pivotal role on determining type of psychiatric disorder in children and adolesents  epilepsy . Epilepsy &Behavior 2004; 5:988-994.##
 5. Dunn D. W,Austin J.K ,Perkins S.M. Prevalence of psychopthology in childhood epilepsy:categorical and dimensional measures.Developmental Medicine and Child Neurology 2009;51(5): 364-372.##
 6. Ott D , Siddarth P, Gurbani S Koh S, Tournay A, Donald-Sheild W, et al.Behavioral disorders in pediatric epilepsy.  Unmet psychiatric need. Epilepsia 2003; 44(4),591-597.##
 7. McDermott  S,  Mani S, Krishnaswami S. A population –based analysis of specific behavior problems associated with child hood seizures. Journal of epilepsy 1995; 110-118.##
 8. Hedderick E, Buchhalter J.R .Comorbidity of childhood-onset epilepsy and psychiatric and behavioral disorders: apopulation-based study.Annals of Neurology, 2003;54(supp.7),S115.##
 9. Herman B ,Jones  J, Dabbs K ,Allen C.A. Sheth R, Fine J , et al.The frequency ,complications and etiology of ADHD in new onset pediatric epilepsy.Brain, 2007;130:3135-3148.##
 10. Davies S ,Heyman I ,Goodman R. A population survey of mental health problems in  children with epilepsy.Developmental Medicine and Child Neurology, 2003;45:292-295.##
 11. Dunn, D. W,Austin, JK. Differential diagnosis and treatment of psychiatric disorder in children and adolescents with epilepsy.Epilepsy Behav 2004 ;(suppl 3):10-17.##
 12. Alipour A,Mohammad Esmail  E.Validity ,Reliability CSI-4 in 6-14 years students in Tehran City. Exceptional children Research Center .1383.##
 13. VanderFeltz-Comeli CM,Aldencamp AP. Effectiveness and saftey methylphenidate in adult ADHD in patients with epilepsy:an open treatment trial.Epilepsy Behavior.2006;  8:659-662.##
 14. Torres AR, Whitney J,Gonzalez-Hydrich J. ADHD in pediatric patients with epilepsy: review pharmacological treatment.Epilepsy Behav .2008; 12:217-233.##
 15. Sa´nchez-Carpintero R, Neville BGR .(2003).Attentional ability in children with epeilpsy.Epilepsia 2003;44(10): 1340–1349.##
 16. Rodenburg R ,Stams G.J ,MeijerA.M ,AldenkampA.P, Dekovic M. (2005).Psychopathology in children with epilepsy:Ameta-analysis. Journal of Pediatric Psychology 2005;30(6): 453–468.##
 17. Tasi  FJ, Liu ST,Lee CM ,Lee WT,Fan PC,Lin WS, et al. ADHD-related symptoms in Taiwanese children with epilepsy.  Journal of the formosan Medical Association  2012; 1-10.##
 18. Lautfi  KS, Carvalho AM,Lamounier JA,Nascimento J A. ADHD and epilepsy:Contribution from the use of behavioral rating scales to investigate psychiatric comorbidities.Epilepsy&Behavior 2011;20:484-489.##
 19. Sherman  EM.S, Slick DJ,Connolly MB,Eyrl KL. ADHD neurological correlates and HRQOL In severe pediatric epilepsy.Epilepsia 2007;48(6):1083-1093.##
 20. Dafoulis V, Kalyva E. Factor associated with behavioral problem in children with idiopathic epilepsy. Epilepsy Research 2012; 1:14.##
 21. Wolraich ML, Lambert W, Doffing MA, Bickman L, Simmons T, Worley K. Psychometric Properties of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale in a Referred Population, Journal of Pediatric Psychology ,2003;  28( 8): 559-568.  ##