هنجاریابی سرعت دست نویسی دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی روان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد کاردرمانی روان، مربی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
کند نویسی یکی از مشکلات بزرگ دانش آموزان در سنین مدرسه می باشد. این دانش آموزان اغلب جهت بررسی و درمان به مراکز کاردرمانی ارجاع داده می شوند. و از آنجا که تا به امروز معیاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان در سیستم نوشتاری ایران وجود ندارد، هدف از این پژوهش ثبت هنجاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان تهران می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. جامعه ی مورد مطالعه شامل 400 دانش آموزان پایه ی دوم تا پنچم ابتدایی 20 مدرسه ی شهر تهران می باشد. که می بایست متنی را که در بالای برگه ی آنها چاپ شده بود را با سرعت معمولی خود در خطوط نوشتاری پایین برگه ، درمدت 5 دقیقه رونویسی می کردند. سپس برگه ها جمع آوری شده و جهت اثبات interrater reliability تعداد حروف نوشته در هر برگه توسط دو ارزیاب شمارش شد و میانگین و هنجار هر پایه بدست آمد. جهت اثبات construct validity ، از آموزگاران در خواست شد به120 دانش آموز ی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ، به عنوان کند نویس ، نرمال یا تند نویس امتیاز دهند. و این امتیازات با امتیاز کسب شده از آزمون سنجش سرعت دست نویسی مقایسه شد.
یافته ها
بر طبق یافته ها50 درصد دانش آموزان مورد مطالعه دختر و 50 درصد دانش آموزان پسر بودند و  75 درصد آنها در مدارس دولتی و 25 درصد آنها در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل بودند و همچنین 80 درصد دانش آموزان مورد مطالعه راست دست و 20 درصد دانش آموزان چپ دست بودند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که سرعت دست نویسی با بالا رفتن پایه ی تحصیلی بیشتر می شود و بیشترین افزایش در پایه ی پنجم دیده شد. . یافته ها نشان داد آزمون سنجش سرعت دست نویسی از پایایی(000/0= P ، 1= r)اعتبار (000/0= P ، 798/0= r) بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quest for exploring the normal speed of handwriting in students of grade 2-5 in Tehran

نویسندگان [English]

 • Atiyeh javan Tash 1
 • Navid Mirzakhani 2
 • Zahra Pashazadeh 2
1 MSc student in Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author)
2 Dept. of Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Slow handwriting speed is one of the major problems encountered by school-aged children having handwriting difficulties. These children are often referred to occupational therapy for assessment and intervention. However, to date, no norms of handwriting speed have been published for the Iranian writing system for school-aged children. The purpose of this study was to document handwriting speed performance of Tehran children from Grades 2 to 5.
Materials and Methods : Participants were 400 children from Grades 2 to 5 from 20 elementary schools in Tehran. Participants were asked to copy text that was printed at the top of page on the writing lines below with normal speed at 5 minutes .Then, the sheets were gathered and  number of letters written, were calculated by Two raters . There for, Scores of 120 students rated as fast, normal or slow by their teachers were compared to examine the test's construct validity
Results: Results showed that 50% of children were boys and 50% were girls. And 75% of children were studied in governmental schools and 25% of them were studied in nongovernmental schools. And 80% children were Right-handed and 20% were left-handed.
Conclusion:  Results showed that handwriting speed increased with age; and the rate of increase was found to be greatest among Grade 5. And handwriting speed assessment test has excellent inter-rater reliability (r=1, p=0.000) and construct validity (r=0/798, p=0.000).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian writing system
 • normalize
 • handwriting speed
 • elementary students
 • occupational therapy
 1. C.W.P. Li-Tsang et al.Handwriting characteristics among secondary students with and without physical disabilities: A study with a computerized tool, Research in Developmental Disabilities. 32 (2011) 207–216.
 2. Katya P F, Annette M. Handwriting development,competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology 2007, 49: 312–317.
 3.  Graham S, Weintraub N, Berninger V. The relationship between handwriting style and speed and legibility.Journal of Educational Research, (1998) 91, 290–296. Summers J,Catarro F. Assessment of handwriting speed and factors influencing written output of university students in examinations. Australian Occupational Therapy Journal. (2003)50, 148–157.
 4. Tseng M.H, hsueh I-P. Performance of school-aged children on a Chinese handwriting speed test. occupational therapy international.1997.4,294-303.
 5.  Rosenblum S, WeissP L, Parush S. Educational Psychology Review, (2003). Vol. 15, No. 1,41-81.
 6.  Sawyer C , Gray F, Champness M. Measuring speed of handwriting for GCSE candidates. Educational Psychology in Practice, (1996). 12, 19-23.
 7.  Amundson S. J. prewriting and handwriting skills in Case-Smith,J.[ed.]occupational therapy for children,5th edition,mosby co.,USA, (2005)587-614.
 8. Graham S, Berninger V, Weintraub N, Schafer W. Development of Handwriting Speed and Legibility in Grades 1–9. Journal of Educational Research , 1998. Volume 92, Number 1, 42-52.
 9. Graham, S. The role of production factors in learning disabled students’ compositions. Journal of Educational Psychology(1990). 82, 781-791.
 10. Hamstra-Bletz L, Blöte AW:Development of handwriting in primary school: a longitudinal study. Percept Mot Skills. 1990 Jun;70(3 Pt 1):759-70.
 11. Javantash A,Sabagh Torkan M. Comparison the handwriting speed  between 3rd grade students (girls and boys) in Tehran. [BSc thesis],faculty of Rehabilitation,Shahid Beheshti Medical University;2007. [Persian]. 
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1391
صفحه 73-81
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1390
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1390
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1391
 • تاریخ اولین انتشار: 13 اردیبهشت 1391