بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر میزان فعالیت عضلات شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشیارگروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
 هدف از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات ذهنی بر فعالیت الکتریکی عضلات شانه است .
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع شبه تجربی بر روی یک گروه 23 نفری (17 زن و 6 مرد) از افراد سالم و غیر ورزشکار انجام شد. الکترومیوگرافی سطحی توسط الکترود های سطحی دو قطبی از عضلات سوپرا اسپیناتوس، اینفرا اسپیناتوس، دلتوئید خلفی، میانی و قدامی و پکتورالیس ماژور ثبت گردید. نمونه ها شش تمرین ذهنی شامل فلکسیون، اکستانسیون، ابداکسیون، ادداکسیون، چرخش به خارج و داخل را انجام دادند. مقادیر RMS الکترومیوگرافی ثبت شده در حین ورزش ها با مقادیر مشابه ثبت شده در حالت استراحت مقایسه گردید.
یافته ها
انجام تمرینات ذهنی باعث فعال شدن معنی دار (01/0<P) عضلات شانه شد. در مورد عضله سوپرا اسپیناتوس اختلاف معنی دار (05/0<P) بین نوع تمرین و فعال شدن عضله دیده شد ولی در مورد عضله اینفرا اسپیناتوس اختلاف معنی داری دیده نشد. در تمرینات ذهنی فلکسیون، ابداکسیون، ادداکسیون و چرخش به داخل نیز همبستگی معنی داری (01/0<P) بین فعالیت عضلات دیده شد .
بحث و نتیجه گیری
تمرینات ذهنی می تواند به عنوان یک روش فرعی و اولین قدم در باز توانی عضلات مفصل شانه به خصوص زمانی که انجام حرکات مفصلی ممنوع باشد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey Over The Effect Of Imaginary Exercises On Activation Of Shoulder Muscles

نویسندگان [English]

 • Khosro Khademi Kalantari 1
 • Nasrin Davoodi 2
1 Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences. Physiotherapy Research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]


Background and Aim: The present study was conducted to identify the effect of imaginary exercises on electrical activity of the shoulder muscles.
Materials and Method: Twenty three healthy subjects (17 females and 6 males) with no history of shoulder injury participated in this quasi experimental study. Surface EMG was recorded by bipolar electrodes that were applied over the supraspinatus, infraspinatus, posterior deltoid, middle deltoid, anterior deltoid and pectoralis major. Subjects performed 6 imaginary exercises including imagination of flexion, extension, abduction, adduction, external rotation and internal rotation. The amount of RMS obtained in EMG while exercising was compared with the one obtained at rest.
Results: Performing the imaginary exercises resulted in significant activation (P < 0.01) of the shoulder muscles. In the case of the supraspinatus muscle, a significant difference (P < 0.05) was found between exercise type and intensity of activation but no significant value was seen for infraspinatus muscle.In flexion, abduction, adduction & internal rotation imaginary exercises, correlation between muscles activation was also statistically significant (P<0.01).
Conclusions: Imaginary exercises can be used as alternative means and the first step for shoulder muscles rehabilitation specialty when the movement of the joint is contradicted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imaginary exercise
 • motor control re-education
 • rotator cuff and kinsiologic electromyography
 1.  

  1. Matsen FA III, Lippitt SB, Sidles JA, Harryman DT. Practical Evaluation and Management of the Shoulder. 1st ed.  Philadelphia: W.B. Saunders publisher; 1994.
  2. Ovesen J, Nielsen S. Stability of the shoulder joint. Acta Orthop Scand. Acta Orthop Scand. 1985 Apr;56(2):149-51.
  3. Myers JB, Lephart SM. Sensorimotor contribution to shoulder stability: Effect of injury and rehabilitation. Manual Therapy. 2006; 11: 197–201.
  4. David g, M.E. Magarey. EMG and strength correlates of selected shoulder muscles during rotations of the glenohumeral joint.Clinical Biomechanics. 2000; 15: 95-102.
  5. Myers JB, Lephart SM. The role of the sensorimotor system in the athletic shoulder. Journal of Athletic Training. 2000; 35(3): 351–363.
  6. Myers JB, Lephart SM. Sensorimotor deficits contributing to glenohumeral instability.Clinical Orthopaedics. 2002; (400): 98–104.
  7. Lephart SM, Henry TJ.  Functional rehabilitation for the upper and lower extremity.Ortho Clin N Am. 1995; 26(3): 579–592.
  8. Barden JM, Balyk R, Raso VJ, Moreau M, Bagnall K. Dynamic upper limb proprioception in multidirectional shoulder instability.Clinical Orthopaedics and Related Research. 2004; (420): 181–189.
  9. Glousman R, Jobe F, Tibone J. Dynamic electromyographic analysis of the throwing shoulder with glenohumeral instability. Bone Joint Surg Am. 1988; (70):220-226.
  10. Illyés A, Kiss R. Muscle Activity of shoulder joint in patients with multidirectional shoulder instability during pull, forward punch, elevation and overhead throw. Physical Education and Sport. 2005; 3 (1): 93 – 105.

   

  Hess A, Richardson C. Timing of Rotator Cuff Activation during Shoulder External Rotation in Throwers with and Without Symptoms of Pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2005; 35(12):812-20.

  1. Reddy A, Mohr K. Electromyographic analysis of the deltoid and rotator cuff muscles in persons with subacromial impingement. Journal of Shoulder and Elbow Surgery  2000; 9(6):519-523.
  2. Buonomano DV, Merzenich MM. Cortical Plasticity: from synapses to maps. Annal Review of Neuroscience. 1998; 21: 149- 186.
  3. Elbert T, Sterr A, Flor H, et al. Inputincrease and input-decrease types of cortical reorganization after upper extremity amputation in humans. Experimental Brain Research. 1997; 117: 161-164.
  4. Elbert T, Pantev C, Wienbruch C, et al. Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players. Science. 1995; 270: 305-307.
  5. Nyland J. Clinical Decisions in Theraputic Exercise planning and Implementation.  1st ed. New Jersy: Pearson Prentice Hall Publisher; 2006.
  6. Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor control translating research into clinical practice. 3rd ed. North American:  Lippincott Williams & Wilkins publisher; 2007.
  7. Pease w, Johnson E. Practical Electromyography. 4th ed. Lippincot Williams & Wilkins publisher; 2007.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1391
صفحه 1-11
 • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1390
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1391