بررسی تأثیر درمان احتقان زدایی مختلط بر میزان استقلال در فعالیت های روزمره زندگی در زنان مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دکترای تخصصی کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تهران.ایران

2 2. دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تهران.ایران

3 3. کمیته پژوهشی دانشجویی،دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تهران.ایران

4 4. کارشناس ارشد کاردرمانی، مسئول بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش.تهران.ایران

5 5. کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تهران.ایران

6 6. آمار زیستی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تهران.ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از عوارض درمان سرطان پستان افت کیفی در انجام فعالیت­های روزمره زندگی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکنیک­های درمان احتقان­زدایی مختلط بر میزان استقلال در فعالیت­های روزمره زندگی در زنان دارای ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بوده است.
مواد و روش ها
 33 زن مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر شرکت نمودند و تحت درمان  احتقان­زدایی مختلط  طی دو فاز قرار گرفتند. این تکنیک­ها شامل تخلیه دستی لنف، بانداژ، تمرین درمانی و مراقبت­های پوست و ناخن بود. بیماران  درفاز اول به مدت 3-2  هفته و 5 روز در هفته تحت درمان قرار گرفتند، همچنین فاز دوم درمان نیز تا یک ماه بعد از خاتمه فاز اول ادامه داشت. در این مطالعه هر بیمار سه مرتبه تحت ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی فعالیت­های روزمره زندگی از پرسش نامه KATZ استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون آماری اندازه گیری­های تکرار شونده یک عاملی(repeated measure) استفاده شد.
یافته ها
به دنبال درمان مورد نظر افزایش معنا­داری در میزان استقلال در فعالیت­های روزمره زندگی ( 001/0>p) مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از درمان احتقان­زدایی مختلط می تواند استقلال در فعالیت­های روزمره زندگی را در بیماران بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the Complex Decongestive Therapy on activity of daily living in women with breast cancer-related lymphedema

نویسندگان [English]

 • Minoo Kalantari 1
 • Shahpae Haghighat 2
 • Marziyeh Hosseini 3
 • Leila Angooti Oshnari 4
 • Zahra Shafiee 5
 • Seyyed Mehdi Tabatabaei 6
1 1. PhD Student in Occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran,Iran
2 2. Faculty of Tehran University Jahad,the quality of life department, Tehran Iran.
3 3. Student Research Committee. MSc Student of Ocupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran,Iran.
4 4. MSc of Occupational therapy, Shohaday-e- Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Iran,
5 5. MSc of Occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran,Iran
6 6. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: one important complication of breast cancer treatment is the reduction in the quality of activity of daily living. The aim of this study was to survey the effect of Complete Decongestive Therapy on the independence of the activity of daily living in women with breast cancer treatment-related lymphedema.
Methods and materials: A total of 33 women with lymphedema after breast cancer treatment were recruited according to inclusion and exclusion criteria. They were treated with Complex Decongestive Therapy icluding manual lymphatic drainage, compression garment, remedial exercise and skin care. The patients in the treatment phase were taken 2-3 weeks therapy once per day, 5 days per week. The secondary phase lasted for one month after the ending of primary phase. In this study every patient was evaluated 3 times. For evaluating the activity of daily living KATZ questionnaire was used.
Results: Significant increasing in the independence in the activity of daily living (p< 0/001) was observed after treatment.
Conclusion: The use of Complete Decongestive Therapy can improve the quality of activity of daily living in the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complete Decongestive Therapy
 • Activity of Daily Living
 • Breast Cancer
 • Lymphedema
 1. Sakorfas.GH,Peros.G,Gataliotti.L,Vlastos.G, Lymphedem following  axillary lymph node dissection for breast cancer,Syrg oncol,2006,15(3):153-165.##
 2. Nara Fernanda.B,Angoti.H,Vieria.K,Ferriera.C,Physiotherapy treatments for  breast cancer-related lymphedema after:a literature review,Rev latino-am emfermagem,2009,17(5):730-736.##
 3. Turk.G,Khorshid.L,The complet decongestive therapy in lymphedema management developing in relation with mastectomy,The journal of breast health,2011,7:96-100.##
 4. Kim.DS,Sim.YJ,Jeong.HJ,Kim.GC,Effect of active resistive exercise on breast cancer-related lymphedema:a randomized controlled trial,Arch Phys Med Rehabil,2010,91:1844-1848.##
 5. Mondry.TE,Riffenburg.RH,Johnstone.PA,Prospective trial of complete decongestive therapy for upper extremity lymphedema after breast cancer therapy,Cancer J,2004,10(1):42-48.##
 6. Hamner.JB,Fleming.MD,Lymphedema therapy reduces the volume of edema ana pain in patient with breast cancer,Journal annual of surgical oncology,2006,14(6):1905-1908.##
 7. Janaki.M.G,Amrit.R,Mukesh.S,Nivmala.S,Ramesh.B.S,Magnitude of fatigue in cancer patients receiving radiotherapy and its short term effect on quality of life,J Cancer Res Ther,2010,6:22-26.##
 8. Korpan.MI,Crevenna.R,Fialka.V,Lymphedema:a therapeutic approach in to treatment and rehabilitation of cancer patients,Am J Phys Med Rehabil,2011,90(5):69-75.##
 9. Arault.M,Vignes.S,Management of lymphedema of the upper extremity after treatment of breast cancer,Bull cancer,2007,94(7):669-674.##
 10. Alizadeh Khoei.M, Akbari.M.E,Sharifi.F, Fakhrzadeh.H, Larijani.B,Translation and Validation of the Activities of Daily Living Scale with Iranian Elderly Cancer Patients Treated in an Oncology Unit, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, , 2013, Vol 14:2731-2737.##
 11. Khoshnazar.T,Mohammadi.F,Khanke.H.R,Haghighat.SH,The effect of rehabilitation on edema and pain in upper extremity after mastectomy,Journal of iran nuesing,2011,24: 72-81.##
 12. Gosselink.R,Rouffaer.L,Vanhelden.P,Trooster.T,Christions.M,Recovery of upper limb function after axillary dissection,Journal of surgical oncology,2003,83(4):204-211.##
 13. Karadibak.D,Yavuzsen.T,Saydam.S,Prospective trial of intensive decongestive physiotherapy for upper extremity lymphedema,2009,8:101-106.##